وبلاگ

بابا چاهی و کتاب تازه اش

نگاه: «دری به اتاق مناقشه» مجموعه مصاحبه‌های علی باباچاهی دردست آماده‌سازی در انتشارات نگاه

انتشارات نگاه در نظر دارد کتاب «دری به اتاق مناقشه» مجموعه مصاحبه های علی باباچاهی شاعر نظریه پرداز معاصرراکه از پیش از انقلاب تا کنون انجام گرفته منتشرکند.متن اثر در بازبینی نهایی است تا برای کسب مجوز به ارشاد ارسال گردد.
این مجموعه تصویری گویا از فراز و فرود اندیشه های شاعر از سی وپنج‌سال پیش تا کنون درباب مسائل ادبی است که درنشریات مختلف به چاپ رسیده است. البته این مجموعه فاقدمصاحبه های شاعرپیش از انقلاب است که می توانست در صورت بودن تصویری گویاتر از سیراندیشه‌های باباچاهی  به دست دهد .
به گفته‌ی شاعراین اثر ناظر برتمامی تحولات وتغییرات درشعر معاصرپس از انقلاب است و تصویری از تمام جریانهای شعر نو ایران درلابلای این گفتگوها آمده است .
باباچاهی از شعرای نظریه پردازی است که دیدگاههای پست مدرنیستی را در شعرمعاصر ایران بررسی کرده است

نوشتن دیدگاه