وبلاگ

حضور “صاحب شناسنامه‌678” در نمایشگاه کتاب

“صاحب شناسنامه‌678” تاملی در شعر و اندیشه‌ی فروغ فرخ‌زاد است که به همت محمد قراگوزلو نوشته شده است.
فروغ از جنس فاوستِ گوته – آن جلوه گاهِ پرصلابتِ معنویِ مدرن – نبود که با جایگزینی روابط زندگی نو به هدف خود در متن فاجعه ی تراژیک ارتقا یابد. هم چنین دشوار می توان او را به جهانی راه داد که مارکس در عبور از مناسبات متعفن مدرنیسمِ بورژوایی آفرید. هر آن چه سخت است و استوار دود می شود و به هوا می رود.
با این حال “ایمان بیاوریم” شاعر را سه گام به جان درخشان این جهان نزدیک می کند. آن جا که تقدس و آرمانِ رهاییِ انسان زمینی می شود. فروغ با وجود همه ی های و هوی و هیاهویی که علیه بورژوازی راه می انداخت از چنان صلابتی برای عبور بی تردید از مزایای آن برخوردار نبود. هم زمان پا در زمین چمن آفریقایی خانه ی دروس گلستان داشت و سر در سودای آتشبازیِ میدان توپخانه! لاجرم تلاش برای بازی در هر دو زمین او را به رقصی ناموزون وا می داشت که به تلوتلوی مستان مانسته بود!

“صاحب شناسنامه678 : تاملی در شعر و اندیشه‌ی فروغ فرخ‌زاد” را انتشارات نگاه در سی‌و‌دومین نمیشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت 1398 به مخاطبان عرضه خواهد کرد.

نوشتن دیدگاه