وبلاگ

«دعوت به دعای عهدزنان » در نگاه

دریغا، من خود نیز در نوشتن این متن، بی تکلف نبوده ام، اما همه سعى ام این بوده در این سى و چهار سال؛ تا روح گفتار را در نوشتنِ شهودِ خویش (شعر) درك كنم. بِهْكردِ زبانِ مادرىِ ما در گروِ عبور از «ادبیّتِ مسموم» است. باید باور كنیم كه زبانِ دیوانى و این نوع نوشتارِ عاریتى، سنگواره شده است. تیپِ زبانِ ما نه ارعابِ زبان و لغت عرب است، نه خودخواهىِ تركیباتِ جفاكارِ اهل غرب! چهره زیبا و صبورِ زبانِ مادرىِ ما، زبانِ بخشنده و فراپذیرِ گفتار است؛ در همه حوزه ها: ادبى، علمى، فلسفى، فنى، صنعتى، اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، هنرى و …! نه آنقدر متعصب هستیم كه غیر به خویش راه ندهیم، نه آنقدر مظلوم و تسلیم … كه كلمهْ‌كِش دیگران. ما «نیروهاى جهانىِ زبان» را در جان و گفتِ خویش گوارده مى كنیم تا در زیستْ‌بومِ تازه خود، «حس تبعید» و «حصرِ معنا» نداشته باشند.

                                                                                                                                   ازمقدمه کتاب
  «دعوت به دعای عهد زنان» مجموعه شعر سیدعلی صالحی در 191 صفحه با بهای 14000 تومان در موسسه انتشارات نگاه به چاپ رسید.

نوشتن دیدگاه