(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار رهی معیری – پالتویی

75,000تومان

رهی معیری

مجموعه اشعار

مجموعه باران

شعر معاصر ایران ، از مشروطیت تا امروز

باز باران ، با ترانه
     باگهرهای فراوان
    می خورد بر بام خانه …»  ☔
🔵   « موسسه ی انتشارات نگاه » ، در چهل و چهارمین سال تلاش هایش برای پدید آوردن هوایی تازه در عرصه  ادبیات معاصر ایران ، در ابتکاری تازه همت به انتشار  آثار مطرح ترین شاعران امروز ایران در مجموعه ای نفیس و خوش چاپ، در قطع زیبا و خوشدست پالتویی با عنوان « باران » نموده که در برگ برگ این آثار ماندگار تازگی و طراوت ادبیات معاصر را می توان احساس کرد.
موسسه ی انتشارات نگاه قصد آن دارد که برای دسترسی آسان دوستداران شعر معاصر ایران به ویژه جوانان ، این آثار جاودانه را به آسانترین روش ، از طریق سایت موسسه عرضه بدارد و
تقدیم نسل مستعد و علاقمندان ادبیات معاصر نماید.
امید آنکه این خدمت و تلاش فرهنگی موسسه ی انتشارات نگاه ، بر لوح دل فرهنگدوستان این سرزمین اهورایی نقش بندد…
« پس از باران،
آنک ستارگان می درخشند
وشن روشن ! »

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای از کتاب مجموعه اشعار رهی معیری – پالتویی

سازِ سخن

آبِ بقا کجا و لبِ نوشِ او کجا؟               آتش کجا و گرمىِ آغوشِ او کجا؟

 

سیمین و تابناک بود روىِ مه، ولى         سیمینه مه کجا و بُناگوشِ او کجا؟

 

دارد لبى که مستى جاوید مى‌دهد         میناىِ مى کجا و لبِ نوشِ او کجا؟

 

خفتم به یادِ یار در آغوشِ گُل ولى         آغوشِگُل کجا و بر و دوشِ او کجا؟

 

بى‌سوزِ عشق سازِ سخن چون کُند رهى؟         بانگِ طرب کجا، لبِ خاموشِ او کجا؟

 

 

عقده دشوار

 اى باده نوشین، نگشایى دلِ ما رامشکل که کسى چاره کند مشکلِ ما را

 

هرچند که مورى به کم‌آزارىِ ما نیست         آزار دهد هرکه تواند دلِ ما را

 

هر خنده ما شمع‌صفت مایه اشکى است         با گریه سرشتند تو گویى گِلِ ما را

 

پروانه پر سوخته را، بیمِ شرر نیست         از برق چه اندیشه بُوَد، حاصلِ ما را؟

 

از سینه برانگیز رهى، شعله آهى         شاید که شبى گرم کنى محفلِ مارا

 

 

 

 

گوهرِ نایاب

 از آن امیدوارِ وعده فردا کُنى ما راکه با این شیوه حالى، از سرِ خود واکُنى ما را

 

از آن‌خندى به‌روى مُدّعى، همچون قدح اى گُل         که گریان در میانِ بزم، چون مینا کُنى ما را

 

تو گرمى‌از وفا با غیر و من‌مى‌سوزم‌از غیرت         هلاک اى‌دوست، زین دشمن‌پرستى‌ها کُنى‌ما را

 

چنین گوهر به دستِ هر کَسى آسان نمى‌افتد         مده‌از کف، که مشکل بعد از این پیدا کُنى ما را

 

چه پُرسى کز رُخ و قدّت کدامین خوب‌تر باشد؟         سراپا نازِ من، حیران ز سر تا پا کُنى ما را

 

به جان، شرمنده لطفِ توایم اى چرخِ بازیگر         که با آزارِ خود، بیزار ازدنیا کُنى ما را

 

نهان در زیرِ دامن، آتشِ سوزان نمى‌مانَد         تو اى سوزِ محبّت، عاقبت رسوا کُنى ما را

 

رهى، از بس کُنى توصیفِ صحراىِ جنون، ترسم         که آخِر همچو خود مجنونِآن‌صحرا کُنى‌ما را

در آغاز کتاب مجموعه اشعار رهی معیری می خوانیم:

 

فهرست

 

 

مختصرى در شرح حال و آثار رهى              19

رهى معیرى از زاویه دید مادر         23

 

غزلیات   27

سازِ سخن             29

عقده دشوار           30

گوهرِ نایاب           31

ناله جویبار            32

بوسه نسیم             33

داغِ محرومى        34

آشیانه تهى            36

جانِ غم‌پرور         37

زندانِ یوسف         39

بدى‌هاىِ من          40

اشک و آه   41

جامه فرسوده         42

شاهدِ گل   43

خنده برق              44

جلوه ناز   45

 

بر مزار صائب      46

نیم‌شب     47

در آرامگاه سعدى              48

رنگِ محبّت          49

ناآشنا       50

غنچه پژمرده         51

آتشِ جاوید            52

جلوه نخستین         53

سایه مژگان           54

نگهبانِ وطن         55

حاصلِ عمر          57

شب‌زنده‌دار           58

جلوه ساقى            59

هوسناک    60

طوفانِ حادثات       61

آشوبِ انجمن         63

ارزشِ لعل            65

دردِ مجنون           67

نصیب از هستى     68

بهزادِ افسونگر      70

عمرِ نرگس           72

ساغرِ هستى          74

صدف‌هاىِ تهى      76

بارِ گران              77

لاله داغدار           79

دامنِ دریا             80

 

صفاىِ شبنم           81

آزاده       82

گریه بى‌اختیار       83

بدخواهِ وطن          85

شرابِ بوسه          86

لبخندِ صبحدم         87

شعله سرکش         89

مرغِ اسیر             90

آتشِ گُل    92

سرگشته   93

آهنگِ جدایى         94

اشکِ حسرت          95

وصلِ حرم            97

فریادِ بى‌اثر           98

یارِ دیرینِ من        99

سرابِ آرزو          100

شهیدانِ وطن         101

بیگانه از خویش     102

جامه سرخ            103

سوسنِ وحشى        104

انتظار      105

آغوشِ صحرا        106

نازک‌اندام              108

حصارِ عافیت        109

ساغرِ خورشید       110

پیرِ هرات             111

 

شکوِه ناتمام           112

رشته هوس           113

یادِ دوستان            115

شامِ بى‌سحر          116

بى‌نصیب              117

گلستانِ زندگى       118

فریبِ چرخ           120

خرمن برق           121

بهارِ شادى            122

پایانِ شب              123

وفاىِ شمع            124

برقِ نگاه              125

رقصِ سایه           126

برفِ بهمنى           127

ماجراىِ اشک         129

زبانِ اشک             131

رسواىِ دل            132

حاصلِ عمر          133

حدیثِ جوانى         134

نیلوفر      135

خنده مستانه           136

زندانِ خاک            138

آغوشِ تب             139

نغمه حسرت          140

بهشتِ آرزو          141

داغِ تنهایى            142

 

اندوهِ دوشین          143

ناىِ خروشان         144

سراپا آتشم            145

دلِ زارى که من دارم         146

گلبرگِ خونین        147

از خود رمیده        149

آیینه روشن           150

ستاره بازیگر        151

دریا دل    153

حلقه موج             154

غرقِ تمنّاى توام     155

سایه آرمیده           156

گوهرِ تابناک          158

بى‌سرانجام            159

سودا زده              160

مردم‌فریب            161

تشنه درد   162

حاصلِ مهربانى     163

آهِ آتشناک              164

پرده نیلى              165

مهتاب      167

خانه‌برانداز           168

چشمه نور             169

کوىِ مى‌فروش      171

بوسه نداده            172

آتشین لب              173

 

شمعِ خاموش         174

گیاهِ اندوه              175

مکتبِ عشق           176

کوىِ رضا            177

غبارِ مشکین          179

ستاره خندان          180

طوفانِ اشک           182

شایسته آغوش        183

آرزو       185

نگاهِ گرم   186

شمعِ بى‌زبان         187

سیه‌مست   188

در سایه سرو         189

بر مزارِ مولوى     190

ساقى       191

وعده خلاف          192

خشک‌سالِ ادب       193

بوسه جام              195

اشکِ غم    196

بارانِ صبحگاهى   197

شاهدِ افلاکى         198

محنت‌سراىِ خاک   200

کوکبِ امید            202

غمگسار   203

خیال‌انگیز            205

پاسِ دوستى           207

 

از یاد رفته            208

پرنیان‌پوش            209

گیسوىِ شب          210

خوابِ آشفته          211

جلوه خدا              212

پشیمانى    214

ماهِ قدح‌نوش          215

خاطرِ عاشق         216

غبارى در بیابانى   217

گریزان    218

 

غزلیات ناتمام     219

نیرنگِ نسیم          221

شاخه گل              221

فریب       221

دلِ رنجور            222

لطفِ نهانى           222

محنتِ هستى         222

تلخکامى   223

منعِ دل     223

چشمه خورشید       223

گُلستانِ وجود         224

نمى‌دانى   224

باید خریدارم شوى              224

رازِ نهفته              225

اشک و آه   225

 

صبحِ پیرى            225

تیرِ نگاه    226

لبخندِ شادى           226

خانه‌سوزى            226

آرزوىِ گُل            227

آواره       227

غبار        227

مشتِ خسى           228

خرمنِ گُل             228

سایه هما   228

نسیمِ خوشدلى        229

شیوه محبوب         229

اشک        229

انتقام        230

سیه‌چشم   230

اشکِ من   231

داغِ جانسوز          231

 

قصاید    233

در بزرگداشتِ پیامبر اکرم(ص)       235

در بزرگداشتِ شاه مردان على(ع)    237

در بزرگداشتِ حضرت رضا(ع)       241

بهارِ جان‌پرور       243

در ستایشِ شاه مردان، على(ع)         246

مژگان     249

دستِ یزدان           250

 

بهار        251

کاروانى از گُل      253

ناله عاشق             255

چهره آفتاب           259

باده‌فروش             261

بنفشه سخنگوى      262

سایه گیسو             264

 

مثنویات            267

ساز محجوبى        269

خسته عشق           273

مریمِ سپید             278

غزالِ رمیده          280

عشقِ ایران           284

فرمانروایان ملک دل           286

پاریسِ آزاد           287

کاروانِ گُل           289

پرده‌نشین              291

بهارِ عاشقان          293

بادِ خزان              294

رازِ شب   296

عشق       298

گنجینه دل             299

خلقتِ زن              302

مار و غار            307

دوستى     309

 

در حرم قدس         311

گلِ یخ      315

برگ گل   317

براى سنگ مزارم سروده‌ام              318

 

رباعیات           321

فرهاد      323

سوختگان             323

جدایى      323

لعلِ ناب   324

مَردمِ چشم            324

ناله بى‌اثر             324

آشیان‌سوز             325

تمناىِ عاشق          325

بیدادگرى              325

دیارِ شب   326

لبِ نوش   326

بى‌خبرى   326

خانه به دوش         327

شباهنگ   327

اندوهِ مادر            327

افسونگر   328

چشمِ تر    328

آئینه صبح             328

در سوگِ صبحى    329

رازِ غنچه             329

 

در بسترِ بیمارى     329

مسعود     330

ناکامى و خشنودى              330

هم‌نَفَس     330

زنجیرِ طلایى        331

دیده و دل             331

فریبا        331

خرمنِ غم             332

چشمِ اشکبار          332

ستاره صبحگاهى   332

دل‌شکن    333

قصدِ آزار             333

اندیشه و تشویش     333

سرِ سودایى           334

غنچه تنگدل          334

باده ناب   334

آبِ آتشین              335

گل نى      335

آرزو       335

 

قطعات   337

پاداشِ نیکى           339

پاسِ ادب              340

خورشیدِ جمال       341

رازدارى              341

ابناىِ روزگار        342

همّتِ مردانه          343

 

لاله کوهى            344

حق رأى   346

سرنوشت              347

فتنه آذربایجان       349

پندِ پیرانه              350

موىِ سپید             351

چشمِ فیروزه‌گون    352

دریاىِ تهى            352

دلدادگانِ من          353

آتش         355

سوگند      358

نابینا و ستمگر       359

دشمن و دوست      360

سنگریزه   361

نیروىِ اشک           363

مایه رفعت            365

کالاىِ بى‌بها          365

رنجِ زندگى           366

سخن‌پرداز            366

نگاهِ سخنگو          367

رازِ خوشدلى         367

شاخکِ شمعدانى     368

پزشک و بیمار        370

چشمِ نیلگون          371

پوشکین    372

دلِ من     374

زندانىِ حصارناى   376

 

بزمِ زهره             379

جمال‌پرست           380

جانانه دشتى          380

پل‌دختر (1)          382

پل‌دختر (2)          382

زاده آزاده             383

راز دانش             383

دخترکِ لاله‌فروش   384

سایه اندوه            384

فتنه         385

پشیمانى    386

احترامِ پدر            387

فتح و شکست         387

گوهرِ یکتا             388

نسیمِ گریزان         388

پندِ روزگار           389

نشانه پیرى            389

 

تک بیتى‌ها         391

 

اشعار روز        399

نغمه فتح   401

عشق وطن            402

باغبان ملک           403

رشک جنان            404

نیش و نوش           405

باور مکن              405

 

رنج بیهوده            407

وطن        408

شور وطن             409

بوى درد   410

 

ترانه‌ها   411

سیرم از زندگانى (ابوعطا)              413

مرغ حق   414

دیدى اى مه (دشتى)           415

یار رمیده              416

حاصل عشق         418

آذربایجان             419

اشک و آه   421

کاروان (دشتى)     422

داغ جدایى            424

راز نهفته (بیات اصفهان)    425

راز دل    426

دریاى غم             427

مست از شراب (دستگاه همایون)      428

شور        429

بهار امید              430

من آن ناله بى‌اثرم   431

ناله بى‌اثر             432

واى از شب من     433

شب عاشق            435

خزان عشق (دستگاه همایون)           436

لاله خونین (افشارى)          438

 

گل من کجایى (شور)          440

نغمه نوروزى        441

به کنارم بنشین (دستگاه همایون)       442

امید زندگانى (ماهور)         443

شب جوانى (همایون)          444

نواى نى (دستگاه دشتى)      445

من از روز ازل دیوانه بودم (سه‌گاه)              446

شب جدایى            447

بهار عاشق (اصفهان)         448

من بى‌دل (سه‌گاه)              449

گل بى‌وفا (بیات ترک)         450

پیمان‌شکن (ابوعطا)           451

بهار شادى            452

دیدى که رسوا شد دلم (دشتى)          453

آزاده       454

هستى      455

آرزو گم‌کرده         457

داغ جدایى            458

اى غم چه خواهى   459

رسواىِ دل            460

یارى عاشق          461

دامن عاشق           462

تو را خواهم          463

رسم یارى             464

گلبرگ     465

ندامت عاشق         466

بوى عاشق            467

 

آتش جان              468

شکوه عاشق          469

مستانه      470

شب من    471

 

در ستایش رهى   473

آفتابى در میان سایه‌اى        475

گنجینه گوهر         478

از رهى به استاد خلیلى افغانى          479

 

به یاد رهى        481

شاعرِ یگانه از کیومرث وثوقى (روشن)         485

آفتابِ انجمن از امیرى فیروزکوهى   489

فرِّ ادب از جواهر وجدى     496

داغ حسرت از دکتر على‌رضا میثمى (پروانه)             498

بلبلِ بهشت از دکتر نیّر سینا             500

شکوهِ غزل از آصف فکرت (شاعر افغانى)     502

مهرِ تابنده از توران بهرامى             504

شاعر وارسته از کریم فکور             506

شمع شبستان از دکتر محمّد سیاسى    508

مرگ غزل از مهدى ذکائى (نوشان)              509

سرود هستى از محمدعلى ریاضى یزدى         511

«چرا اینچنین ماه تابان بمیرد» از سید جلال‌الدین افتخارزاده      520

از على‌اصغر سازگار         522

از اکبر شریفى «مینا»        524

از بناغلى علوى     526

نمایه الفبایى سطر اول شعرها           529

 

 

 

 

 

مختصرى در شرح حال و آثار رهى

 

 

 

شادروان محمدحسن معیرى به سال 1288 شمسى در تهران و در خاندانى بزرگ و اهل ادب و هنر دیده به جهان گشود. نیاى او دوستعلى‌خان معیرالممالک در دوره ناصرالدین شاه وزارت خزانه را برعهده داشت و نیاکان وى از روزگار سلطنت نادرشاه تا اواخر دوران قاجار همواره مصدر خدمات مهم و از رجال بزرگ عصر خویش بوده‌اند. از آنجا که پدرش محمدحسن خان معیرى (مؤید خلوت) چندى پیش از تولد رهى چشم از جهان بسته بود نام کوچک او را بر وى نهادند و بدین‌گونه شاعر شوریده و شیداى ما در دامان مادر پرمهر و هنرپرورى پرورش یافت که نقش پدر را نیز براى وى ایفا مى‌کرد.

رهى که از همان اوان کودکى سرشار از ذوق و استعداد هنرى بود پس از آشنایى ابتدایى‌اش با شعر و هنر در کنار مادر به مدرسه رفت و ضمن تحصیلات ابتدایى و دبیرستان به آموختن نقاشى و موسیقى نیز همت گماشت. در همین دوره بود که ذوق شاعرى را در خود کشف کرد. وى در کتابخانه‌اى که پدرش براى او به یادگار گذاشته بود به گشت و گذار پرداخت و خود را از چشمه فیاض ادبیات کلاسیک ایران سیراب نمود. او با مطالعه غزل‌هاى سعدى و حافظ و مولوى و عراقى، موسیقى شعر و
تصاویر رنگین و مجازى این پاسداران ادب پارسى را که هرکدام با شیوه‌اى بدیع به غناى ادب پارسى افزوده‌اند به چشم دل مى‌دید و با گوش جان مى‌شنید و بدین‌گونه شیوه بیان ویژه خود را یافت.

رهى در عنفوان جوانى به سرودن شعر آغاز کرد ولى طبع دشوارپسند او به انتشار آن رضایت نمى‌داد. تا اینکه در سال 1306 ـ یعنى در سن 16 و 17 سالگى به تشویق دوستان، نخستینِ شعر خود را که یک رباعى لطیف و بدیع بود در یکى از جراید ادبى آن زمان به چاپ سپرد :

کاش امشبم آن شمع طرب مى‌آمد         وین روز مفارقت به شب مى‌آمد

آن‌لب که چو جان ماست دور از لب ماست         اى کاش که جان ما به لب مى‌آمد

با چاپ این شعر نام رهى شهره انجمن‌ها و محافل ادبى گشت و از آن پس شاعرى به‌نام رهى معیرى پا به عرصه پهناور شعر پارسى نهاد که تا آخر عمر به قول على دشتى نویسنده و شعرشناس نامدار یکى از چهار شاعر غزلسراى برجسته ایران به‌شمار مى‌رفت.

رهى معیرى در عرصه ترانه‌سرایى نیز از شیدا و عارف و بهار دست‌کمى نداشت. او به تصنیف‌ها و ترانه‌ها روح و جان تازه بخشید و با آهنگ‌سازان بزرگ و نامدارى چون رضا و مرتضى محجوبى و ابوالحسن صبا و روح‌اله خالقى در امر موسیقى همکارى مى‌کرد و در معیت زنده‌یاد داود پیرنیا سال‌ها در برنامه موسیقى گل‌ها حضور داشت. شعرها و ترانه‌هاى رهى معیرى که با صداى خوانندگان برجسته‌اى چون بدیع‌زاده، غلامحسین بنان و نیز محمدرضا شجریان به گوش جان‌ها مى‌رسید، در بین خواص و عوام بر سر زبان‌ها افتاد و با ضبط در صفحات و نوارها نام او را به آن‌سوى مرزهاى افغانستان، تاجیکستان و هندوستان برد.

اطلاعات بیشتر

وزن 589 g
ابعاد 22 × 13 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

9865

نوبت چاپ

شابک

978-600-376-206-0

قطع

تعداد صفحه

539

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

589

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه اشعار رهی معیری – پالتویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.