(021) 66480377-66975711

جدایی گفت و گو

3,000تومان

محمد حسین مدل

شاید نمی­داند کسی این شعرها از نسلِ گذشته به نسلِ من آمده­ اند، یا نسلِ من را به گذشته­ ای در آینده برگشت می­ دهند، شعرهایی که انگار پس از طیِ آب­های شب و فصولِ ثانیه­ها، از شانه ­های شاعر (که بارِ عمری بی‌گمان بر آن گذشته است) زبان گشوده به جهانِ درون ورود کرده­اند: شعرهایی که در ارتباطِ مستقیم با درکِ خاصِ شاعر از جهان و پیرامون، مرزِ «بیرون» و «درون» را در خود کشیده و تبدیل به مدلی دیگر از گفتنِ جهان شده­اند! جهانی بر جهانی دیگر که در سکوتی نقره­ای به جامه­ی خلق درآمده­اند…

توضیحات

گزیده از کتاب جدایی گفت و گو

بر آسمان، گلی که تویی تنهاست / نگاه کن! به شکل فروتن اشیا و پروانه ای که رنگ انهدام دارد / نگاه کن! به برج کهنه ی دل / تنهایی ات پرنده ای ست که بال نمی گشاید.

در آغاز کتاب جدایی گفت و گو می خوانیم

فهرست

جدائیِ گفتگو در گریز از متن …………………………………………………………………….. 5
شعرهایی از «لحظه‌های بی‌وقت» …………………………………………………… 11
1 او آنجا بود ……………………………………………………………………………….. 13
2 بر آسمان ………………………………………………………………………………… 14
3 چهره در چهره‌ات ……………………………………………………………………… 15
4 از بلندیِ استقبال افتادم ……………………………………………………………… 16
5 از حنجره‌ام ……………………………………………………………………………… 17
6 وادار به تو می‌شوم ……………………………………………………………………. 18
7 اما سکوت را …………………………………………………………………………….. 19
8 و اندیشه …………………………………………………………………………………..20
9 ای سادگیِ گفتن! ………………………………………………………………………. 21
10 از دل ………………………………………………………………………………………22
11 تا در تلاطم گیسوت …………………………………………………………………… 23
12 شب از پلّه‌ی شب ……………………………………………………………………… 24
13 تا چشم‌های تو …………………………………………………………………………. 25
14 تو از سخاوتِ گرم بلوغِ تابستان …………………………………………………… 26
15 در تو گریه می‌کنم ……………………………………………………………………… 27
16 کبوتری خسته ………………………………………………………………………….. 28
17 من که نوری تپنده در تپش‌هایم …………………………………………………… 29
18 و چشم حرف ……………………………………………………………………………. 31
19 جزئی از تو ………………………………………………………………………………..32
20 و دلشوره است …………………………………………………………………………. 33
21 و بوی تو در هوای دلم بود …………………………………………………………… 35
22 هزار بار …………………………………………………………………………………… 36
23 خلوتِ با تو ………………………………………………………………………………. 37
24 و در کدام لحظه ……………………………………………………………………….. 38
25 و رسمِ تو ………………………………………………………………………………….39
26 تا پلی بسازم ……………………………………………………………………………. 40
27 حرف‌های با تو ………………………………………………………………………….. 41
28 ملکوت آنجا ……………………………………………………………………………… 42
29 وقتی که اسرارش ……………………………………………………………………….44
30 وقتی پوستم در آزمایش مرگ ………………………………………………………. 45
31 بانگی نفس‌گیر …………………………………………………………………………. 46
32 از پلّه‌های تماشای تو می‌آیم ………………………………………………………… 47

شعرهایی از «افشای بیداری» ……………………………………………………….. 49
1 بیعت ……………………………………………………………………………………… 51
2 بر حجم جهان تکیه می‌دهم و ………………………………………………………. 52
3 به نامِ تو ماندم …………………………………………………………………………. 53
4 افق ………………………………………………………………………………………… 54
5 در دست‌های تو ………………………………………………………………………… 55
6 دستِ بدرقه …………………………………………………………………………….. 56
7 حالا که نمی‌نشینند ……………………………………………………………………. 57
8 تمامِ وقتِ جهان …………………………………………………………………………58
9 تا رعشه ………………………………………………………………………………….. 59
10 در وقتِ شروع جانم ………………………………………………………………….. 60
11 وقتی در راهت ………………………………………………………………………….. 61
12 و رسم آخر این است: ………………………………………………………………… 62
13 و شروع رفتنم …………………………………………………………………………… 63
14 نفس که می‌کشم ………………………………………………………………………. 64
15 چنانکه هستی و پیدایی ………………………………………………………………. 65
16 تا جورِ دیگر ……………………………………………………………………………… 66
17 وقتی گشت‌های من …………………………………………………………………… 67
18 سمتی از هوشم ………………………………………………………………………… 68
19 جستجوی تو را …………………………………………………………………………..69
20 من نگاه کردنِ دیگر را ……………………………………………………………….. 70
21 متن ……………………………………………………………………………………….. 71
22 مدام از تواَم …………………………………………………………………………….. 72
23 بر آستانه‌ی شروع تو …………………………………………………………………. 73
24 مرگ تعیین وقت است؟! ………………………………………………………………74
25 وقتی نیست ……………………………………………………………………………….75
26 و بوی حرف ……………………………………………………………………………… 76
27 وقتی زمزمه می‌شوم ………………………………………………………………….. 77
28 تا بیدارِ تو باشم ………………………………………………………………………… 78
29 فریادهای بی‌سمت ………………………………………………………………………79
30 در خوابهای به عنوانِ وظیفه ………………………………………………………… 80
31 و معنیِ لبخندت ………………………………………………………………………… 81
32 تصمیم من ………………………………………………………………………………. 82
33 تا صریح شوم ………………………………………………………………………….. 83
34 من معنیِ اصالت خود را ………………………………………………………………. 84
35 و لبخندت ………………………………………………………………………………… 85
36 چیزی ازلی ………………………………………………………………………………. 86
37 حرف‌های تو ……………………………………………………………………………. 87
38 تماشا را نثار وقت کن و ………………………………………………………………..88
39 از سمتِ خاطره …………………………………………………………………………. 89
40 تنهایی‌ام …………………………………………………………………………………. 90
41 ای وای! ………………………………………………………………………………….. 91
42 اینک تمامِ فراموشی ……………………………………………………………………92
43 چند لحظه آفتاب ……………………………………………………………………….. 93
44 و ذکرِ فکرِ من …………………………………………………………………………… 94
45 در گامِ انتظار ……………………………………………………………………………. 95

شعرهایی از «کنارِ جدائی» ……………………………………………………………. 97
1 نوشت سرنوشت ……………………………………………………………………… 99
2 خنجری در مشت‌ام …………………………………………………………………. 100
3 من آن روش‌ام ……………………………………………………………………….. 101
4 از حرف‌هایت چهره‌ای می‌سازم ………………………………………………….. 102
5 پشیمانم از آن همه صبر ……………………………………………………………. 103
6 با لبخندی از تو ………………………………………………………………………. 104
7 تا طعمِ نگاه تو باشد ………………………………………………………………… 105
8 با حرف‌های بر لبانِ تو ……………………………………………………………… 106
9 سال‌های پیش از اینِ تو …………………………………………………………… 108
10 پس خواب ……………………………………………………………………………..110
11 اینجا و آنجا ……………………………………………………………………………. 111
12 به جستجوی کسی بودم …………………………………………………………… 112
13 می‌رود بالا پرده ………………………………………………………………………. 114
14 بیدادِ این‌همه حرف از من ………………………………………………………….. 115
15 و نام‌ها …………………………………………………………………………………. 116
16 وقتی که می‌آیم از میهمانیِ دنیا ………………………………………………….. 117
17 حرف‌های تو …………………………………………………………………………… 118
18 ای سلسله‌ی رفتن! ………………………………………………………………….. 120
19 آغاز وقت روزی است ………………………………………………………………..121
20 از حرفی کهنه و بی‌جان ……………………………………………………………. 122
21 تا ادای مرگ را ……………………………………………………………………….. 123
22 تا صبح از طنینِ تو بر پاست ……………………………………………………… 124
23 هر چه نمی‌خواهی را ………………………………………………………………… 125
24 بارانِ بوی اوست ……………………………………………………………………. 126
25 آدمِ امروز ………………………………………………………………………………..127
26 حرف‌های دیوانه‌ها جدّی است ……………………………………………………. 128
27 و چشمِ باز …………………………………………………………………………….. 129
28 فرازِ حرفی …………………………………………………………………………….. 130
29 رؤیای من ……………………………………………………………………………….131
30 رها می‌شوم در ذهن ………………………………………………………………… 132
31 خواب دیدنِ خواب در بیداری …………………………………………………….. 133
32 آشفته از فکرهای خودم ……………………………………………………………. 134
33 عاقبت ………………………………………………………………………………….. 135
34 و پلی بسازم باید …………………………………………………………………….. 136
35 چنان‌ام خیره ………………………………………………………………………….. 137
36 آبروی جاه ……………………………………………………………………………… 138
37 خاموش که می‌گذرم از این‌همه آه ………………………………………………. 139
38 با زنگوله‌ای در گوش …………………………………………………………………140
39 حرفی بزن …………………………………………………………………………….. 141
40 آواره در کوچه‌های جهان‌ام و ……………………………………………………… 143
41 در سینه‌ی وقت ………………………………………………………………………. 145
42 برای یک لحظه دیدن‌ات …………………………………………………………….146
43 تا این‌همه گور ………………………………………………………………………… 147
44 در شعرم ………………………………………………………………………………. 148
45 تمامِ صبر که می‌نشیند در یک لبخند …………………………………………… 149

«و جنون را در خود
سرحدِ خود دیدم»
محمدحسین مُدل

جدائیِ گفتگو در گریز از متن

پیش نوشتی بر گزینه¬ی شعرها
شاید نمی¬داند کسی این شعرها از نسلِ گذشته به نسلِ من آمده¬اند، یا نسلِ من را به گذشته¬ای در آینده برگشت می¬دهند، شعرهایی که انگار پس از طیِ آب¬های شب و فصولِ ثانیه¬ها، از شانه¬های شاعر (که بارِ عمری بی‌گمان بر آن گذشته است) زبان گشوده به جهانِ درون ورود کرده¬اند: شعرهایی که در ارتباطِ مستقیم با درکِ خاصِ شاعر از جهان و پیرامون، مرزِ «بیرون» و «درون» را در خود کشیده و تبدیل به مدلی دیگر از گفتنِ جهان شده¬اند! جهانی بر جهانی دیگر که در سکوتی نقره¬ای به جامه¬ی خلق درآمده¬اند…
احسان مُهتدی

اطلاعات بیشتر

وزن 250 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94202

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-654-3

قطع

تعداد صفحه

152

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

250

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جدایی گفت و گو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.