(021) 66480377-66975711

تاریخ سرزمین ایران (25 قرن تاریخ )

195,000تومان

عباس پرویز

تاریخ ایران با شکوه ما، بدان اندازه خواندنی و پندآموز نسل امروزین است که ز هر زبان که بشنوی و یا بخوانی اش، نامکرر جلوه می کند. اثری که پیش روی خواننده ی جسنجوگر است روایت تاریخ سرزمین ایران از دوران باستان تا امروز را دربر می گیرد و حاصل تتبع عباس پرویز تاریخ نگار ارجمندی است که پیش از این در سه مجلد منتشر شده بود و انتشارات نگاه افتخار دارد که این مجموعه ی سه جلدی را در یک مجلد و با ویرایشی نو ارمغان عاشقانِ تاریخ و فرهنگ این سرزمین می کند…

توضیحات

  گزیده ای از کتاب تاریخ سرزمین ایران

 تاریخ ایران با شکوه ما، بدان اندازه خواندنی و پندآموز نسل امروزین است که ز هر زبان که بشنوی و یا بخوانی اش، نامکرر جلوه می کند.

در آغاز کتاب تاریخ سرزمین ایران می خوانیم

جلد اول

 

باب نخست : تاریخ کهن ایران تا پیدایش اسلام.

فصل اول : فلات ایران و تمدن ماقبل تاریخ آن.   21

وضع طبیعى فلات ایران، تمدن ماقبل تاریخ ایران، نخستین مهاجرت هند و اروپاییان، دومین مهاجرت هند و اروپاییان.

فصل دوم : دولت ماد.          35

وضع ارضى فلات ایران و ایجاد وحدت ماد، دیااکو، فرورتیش، سیاکزار، تمدن مادها.

فصل سوم : هخامنشیان.       47

مقدمه، کوروش کبیر، تصرف لیدى، تصرف شهرهاى یونانى آسیاى صغیر، توجه کوروش به مشرق ایران، تسخیر بابل، عاقبت کار کوروش، کوروش در برابر تاریخ، کمبوجیه (کامبیز)، لشکرکشى به مصر، واقعه بردیاى غاصب، داریوش کبیر، دفع شورشیان داخلى، تشکیلات داریوش، تشکیلات داخلى داریوش، لشکرکشى به سرزمین سکاها، لشکرکشى به یونان، وضع مصر در زمان داریوش، خشایارشا، رفع شورش مصر و بابل، لشکرکشى به یونان، اردشیر اول، داریوش دوم، اردشیر دوم، اردشیر سوم، داریوش سوم، اسکندر و حمله او به ایران، نظر اجمالى، فیلیپ، اسکندر، جنگ گرانیکوس، جنگ ایسوس، جنگ گوگامل.

فصل چهارم : تمدن هخامنشى.            106

تشکیلات مملکتى، شاه و دربار، طبقات مردم، مالیه، داورى، سپاه، کشاورزى، صنعت، تجارت، مذهب، زردشت، اوستا، اصول دین زردشت، اخلاق و آداب، خط و زبان، آثار هخامنشیان.

فصل پنجم : اشکانیان           116

ایران در دوران تسلط یونانیان، تشکیل سلسله اشکانى، اشک اول یا ارشک، اشک دوم تیرداد اول، اشک سوم اردوان اول، اشک چهارم فرى پاپیت، اشک پنجم فرهاد اول، اشک ششم مهرداد اول، اشک هفتم فرهاد دوم، اشک هشتم اردوان دوم، اشک نهم مهرداد کبیر، اشک دهم ساناتروک، اشک یازدهم فرهاد سوم، اشک دوازدهم مهرداد سوم، اشک سیزدهم ارد اول؛ مناسبات ایران و روم و جنگ حران، اشک چهاردهم فرهاد چهارم، جنگ اول ایران و روم در زمان فرهاد چهارم، جنگ دوم ایران و روم، حوادث دیگر این زمان اشک پانزدهم فرهاد پنجم، اشک شانزدهم ارد دوم، اشک هفدهم وانان، اشک هیجدهم اردوان سوم، اشک نوزدهم و بیستم و بیست و یکم، اشک بیست و دوم بلاش اول، اشک بیست و سوم خسرو، اشک بیست و چهارم و بیست و پنجم بلاش دوم و سوم، اشک بیست و ششم بلاش چهارم؛ اشک بیست و هفتم و بیست و هشتم بلاش پنجم و اردوان پنجم.

فصل ششم : تمدن اشکانیان.   142

حدود ایران، پایتخت‌ها، طرز حکومت، سپاه، مذهب، اخلاق و مراسم و عادات، زبان و خط، آثار اشکانیان.

فصل هفتم : سلسله ساسانیان             148

اردشیر اول، شاپور اول، نخستین جنگ با روم، دومین جنگ با روم، هرمزد اول، بهرام اول، بهرام دوم، بهرام سوم، نرسى، هرمز دوم، آذر نرسى، شاپور دوم، جنگ‌هاى ایران و روم، دوره اول جنگ ایران و روم، سرکوب هونها (هیاطله)، دوره دوم جنگ ایران و روم، اردشیر دوم، شاپور سوم، بهرام چهارم، یزدگرد اول، بهرام پنجم، رفع فتنه هونها، اختلاف ایران و روم، یزدگرد دوم، هرمز سوم، فیروز اول، بلاش، قباد اول؛ ظهور مزدک، جنگ‌هاى قباد با روم شرقى، جنگ دوم قباد با روم شرقى، پادشاهى خسرو انوشیروان، جنگ‌هاى ایران و روم، جنگ با هپتال‌ها، فتح یمن، روابط انوشیروان با خاقان ترک، آخرین جنگ انوشیروان با روم، خدمات و آثار انوشیروان، هرمز چهارم، خسروپرویز، روابط ایران و روم، قباد دوم، اردشیر سوم؛ ضعف دولت ساسانیان و یزدگرد سوم.

فصل هشتم : تمدن ساسانیان   183

طبقات مردم، تقسیمات کشورى، وضع سپاه، مالیه، صنعت و تجارت، مذهب، مذهب مانى، آیین مزدک، علوم و ادبیات، علم طب، آثار ساسانیان.

فصل نهم : آغاز دست‌اندازى مسلمین به متصرفات ایران.   191

علل عمده این تجاوز، جنگ زنجیر، جنگ مذار، جنگ ولجه، جنگ الیس، فتح حیره، فتح انبار، تصرف عین‌التمر.

فصل دهم : جنگ‌هاى مسلمانان با ایران در زمان عمر.      199

مقدمه، جنگ نمارق، محاربه کسکر، جنگ پل، محاربه بویب، جنگ قادسیه، فتح مداین، جنگ جلولا، فتح نهاوند، عاقبت کار یزدگرد.

باب دوم : اسلام و قیام ایرانیان

قسمت اول : اسلام.

فصل اول : عرب قبل از اسلام.           221

وضع طبیعى عربستان، ساکنین قدیم عربستان، اصل و نسب اعراب، ملوک معتبر عرب، ابرهه بن الصباح، یکسوم و مسروق پسران ابرهه، لشکرکشى سیف بن ذى‌یزن به یمن، تصرف یمن به دست ایرانیان.

فصل دوم : سیرت حضرت رسول اکرم.             234

اصل و نسب حضرت: عبدالمطلب، عبداللّه‌بن عبدالمطلب، تولد حضرت، دوران کودکى حضرت، ازدواج حضرت با خدیجه، وحى و مقدمات بعثت، بعثت حضرت رسول اکرم، دعوت مردم به اسلام، مخالفت قریش و آزار حضرت، مهاجرت به حبشه، عزیمت حضرت به شعب ابوطالب، فوت ابوطالب و عزیمت حضرت از بطحا به مکه، اسلام آوردن انصار، هجرت حضرت رسول به مدینه، غزوه بدر، غزوه احد، غزوه مریسیع، غزوه خندق، غزوه بنى قریظه، غزوه خیبر، فتح مکه، غزوه حنین، غزوه طایف، حجه‌الوداع و رحلت حضرت رسول اکرم.

فصل سوم : خلفاى اسلام.    250

خلفاى راشدین :

ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت على‌بن ابیطالب (ع)؛ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان؛ ائمه‌اطهار، امام حسن(ع)، امام حسین(ع)، امام زین‌العابدین(ع)، امام محمدباقر(ع)،

امام جعفر صادق (ع)، امام موسى (ع)، امام رضا (ع)، امام محمدبن على‌بن موسى‌الرضا (ع)، امام على‌بن محمد (ع)، امام حسین‌بن على (ع)، امام قائم (ع).

فصل چهارم : امویان.          254

خلافت معاویه، خلافت یزید، خلافت معاویه‌بن یزید، خلافت مروان، خلافت عبدالملک، خلافت ولید، خلافت سلیمان، خلافت عمربن عبدالعزیز، خلافت یزیدبن عبدالملک، خلافت هشام، خلافت ولیدبن یزید، خلافت یزیدبن ولید، خلافت ابراهیم بن ولید، خلافت مروان‌بن محمد.

فصل پنجم : عباسیان.          259

السفاح، المنصور، المهدى، الهادى، الرشید، الامین، المأمون، المعتصم، الواثق، المتوکل، المنتصر، المستعین، المعتز، المهتدى، المعتمد، المعتضد، المکتفى، المقتدر، القاهر، الراضى، المتقى، المستکفى، المطیع، الطایع، القادر، القائم، المقتدى، المستظهر، المسترشد، الراشد، المقتفى، المستنجد، المستضى، الناصر، الظاهر، المستنصر، المستعصم.

قسمت دوم : قیام ایرانیان.

فصل اول : نفوذ ایرانیان در دستگاه خلافت و نهضت‌هاى آنان در احیاء استقلال ایران    271

شعوبیه، خوارج.

فصل دوم : ابومسلم صاحب الدعوه     280

آغاز کار وى، نهضت ابومسلم، تفصیل حج ابومسلم، دفع عبداللّه‌بن على به دست ابومسلم، قتل ابومسلم توسط ابوجعفر.

فصل سوم : عبداللّه‌بن مقفع.              286

فصل چهارم : برامکه           290

فرزندان یحیى، تغییر رفتار هارون نسبت به برامکه.

فصل پنجم : قیام سندباد و راوندیه و به‌آفرید و اسحق ترک و استاذسیس.        297

نهضت راوندیه، به‌آفرید، اسحق ترک، استاذسیس.

فصل ششم : المقنع              302

فصل هفتم : قیام بابک خرمدین و مازیار و افشین              308

جلد دوم

 

باب اول : از طاهریان تا حمله مغول.

فصل اول : طاهریان            321

اختلاف امین و مأمون، محاربه على‌بن عیسى و طاهر، فتح بغداد توسط طاهر و کشته شدن امین، عاقبت کار طاهر، طلحه‌بن طاهر، عبداللّه‌بن طاهر، طاهربن عبداللّه، محمدبن طاهر، اهمیت و خصایص طاهریان.

فصل دوم : صفاریان            341

یعقوب لیث، محاربه یعقوب با معتمد خلیفه، عمرولیث، محاربه عمرو لیث با اسمعیل سامانى، بازماندگان صفاریان، خلف‌بن‌احمد، کشمکش خلف با سبکتکین و محمود غزنوى.

فصل سوم : سامانیان           349

ابتداى کار آنان، اسمعیل‌بن احمد، احمدبن اسماعیل، نصربن احمد، نوح‌بن نصر، عبدالملک‌بن نوح، منصوربن نوح، نوح‌بن منصور، منصوربن نوح، عبدالملک‌بن نوح.

فصل چهارم : دیالمه            366

آل زیار، مردآویج‌بن زیار، وشمگیربن زیار، قابوس‌بن وشمگیر، منوچهربن قابوس، امراى دیگر این خاندان، آل بویه، رکن‌الدوله حسن، معزالدوله احمد، عضدالدوله، اخلاق و کشوردارى عضدالدوله، بازماندگان این خاندان، سیاست داخلى دیالمه.

فصل پنجم : غزنویان           386

اصل و نسبت این خاندان، امیر سبکتکین، سلطان محمود غزنوى، فتنه ابوابراهیم سامانى، حملات محمود به هندوستان، فتح خوارزم، ملاقات محمود با قدرخان، فتح سومنات، جنگ با ترکان سلجوقى، فتح رى، سلطان محمد، سلطان مسعود، تعرض ترکان سلجوقى به متصرفات غزنویان، مودودبن مسعود، على‌بن مسعود و محمدبن مودود، عبدالرشیدبن محمود، سلطنت طغرل غاصب، فرخزادبن مسعود، ابراهیم‌بن مسعود، مسعودبن ابراهیم، ارسلان‌بن مسعود، بهرامشاه، خسروشاه‌بن بهرامشاه، خسرو ملک‌بن خسروشاه.

فصل ششم : آل افراسیاب     407

نصربن على، قلج طمغاج‌خان، قلج ارسلان‌خان.

فصل هفتم : آل مأمون          410

فصل هشتم : غوریان           413

محمدبن سورى، عباس‌بن شیث، علاءالدین حسین، سیف‌الدین، غیاث‌الدین، معزالدین، محمودبن غیاث‌الدین.

فصل نهم : سلجوقیان           426

سلطنت آلب ارسلان، سلطنت ملکشاه، تجزیه متصرفات سلاجقه، اختلافات بین جانشینان ملکشاه، سلطان محمد، ضعف سلاجقه، سلجوقیان شرق ایران، سنجر، سلجوقیان غرب ایران.

فصل دهم : اسماعیلیان          436

فصل یازدهم : خوارزمشاهیان            439

اتسز خوارزمشاه، ایل ارسلان، منازعات تکش با سلطان شاه و سلطنت مستقل وى، سلطان محمد خوارزمشاه و انقراض خوارزمشاهیان.

فصل دوازدهم : وضع علوم و ادبیات ایران پس از تسلط عرب تا حمله مغول    446

شعرا و فضلاى تازى زبان ایرانى در قرون اولیه اسلام؛ نعمان‌بن ثابت، ابن مقفع، ابونواس، بشاربن برد، شعر در زمان طاهریان و صفاریان، شعراى دوره سامانى؛ ابوشکور و ابوالمؤید و شهید بلخى، رودکى، دقیقى، کسایى، نثر فارسى در زمان سامانیان، علماء تازى زبان، شعراى دوره غزنویان؛ عنصرى، عسجدى، فرخى، منوچهرى، فردوسى، بهرامى سرخسى، فضلاى دوران غزنوى؛ بدیع‌الزمان همدانى، حمزه اصفهانى، قابوس وشمگیر، ابوعلى مسکویه، ابوعلى سینا، ابوسهل مسیحى، بیرونى، بیهقى، ابوالفتح بستى، ثعالبى، عبدالرحمن صوفى، على‌بن عباس مجوسى، ابن فارس، ابوعلى فارسى، ازهرى، ابوالوفاء بوزجانى، ابن بابویه، سخن‌سرایان ایران بعد از غزنویان تا حمله مغول؛ سنایى غزنوى، شیخ عطار، قطران، ناصر خسرو، اسدى طوسى، عمر خیام، انورى، امیر معزى، ازرقى، ادیب صابر، عبدالواسع جبلى، جمال‌الدین اصفهانى، ابوالفرج رونى، مختارى غزنوى، سید حسن غزنوى، مسعود سعد سلمان، عمعق بخارایى، رضى‌الدین نیشابورى، رشید وطواط، سوزنى سمرقندى، ابوالعلاء گنجوى، خاقانى، مجیرالدین بیلقانى، ظهیرالدین فاریابى، نظامى، نثرنویسان و علماى این دوره؛ مورخین و نویسندگان معروف؛ فقها و علما؛ غزالى، امام فخر رازى، شیخ طوسى، زمخشرى، شهرستانى، سهروردى، میدانى.

فصل سیزدهم : تمدن و وضع اجتماعى و ادارى ایران از دوران تسلط عرب تا هجوم مغول            476

نظر اجمالى؛ طبقات: نظام، وضع تجارت و زراعت، ابنیه، تشکیلات داخلى، دیوان جند یا دیوان عرض، دیوان خزانه، دیوان خراج، دیوان مظالم، دیوان انشاء.

باب دوم : از مغول تا صفویه

فصل اول : حکومت مغول در ایران      485

نظر اجمالى، ظهور چنگیز، هجوم مغول به ایران و علت آن، فتوحات مغول در شمال غربى ماوراءالنهر، فوت خوارزمشاه، فتوحات مغول در خراسان و ظهور جلال‌الدین، محاربه پروان، جنگ سند و عاقبت چنگیز، اخلاق و مملکت‌دارى چنگیز، اثرات حمله مغول، عاقبت کار سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه و جانشینان چنگیز، خاتمه فتنه اسماعیلیه و فتح بغداد.

فصل دوم : حکومت ایلخانان مغول ایران           503

اباقاخان، احمد تکودار، ارغون، کیخاتو، بایدو، محمود غازان، سلطان محمد خدابنده (الجایتو)، ابوسعید بهادر.

فصل سوم : بازماندگان ایلخانان مغول              512

آرپاخان، موسى‌خان، محمدخان، ساتى بیک خاتون، سلیمان‌خان، جهان تیمورخان، انوشیروان.

فصل چهارم : دوره فترت و ملوک‌الطوایفى.         516

چوپانیان، امیر چوپان، امیر شیخ حسن کوچک، ملک اشرف.

فصل پنجم : ایلکانیان           519

شیخ حسن بزرگ، شیخ اویس، سلطان حسین، سلطان احمد، امراء اینجو: امیر محمودشاه اینجو، امیر شیخ ابواسحق اینجو.

فصل ششم : مظفریان          524

اصل و نسب، امیر مبارزالدین، شاه شجاع، شاه محمود، شاه زین‌العابدین، شاه منصور، سلطان احمد، شاه یحیى.

فصل هفتم : ملوک کرت        530

ملک شمس‌الدین، ملک رکن‌الدین، ملک فخرالدین، ملک غیاث‌الدین، ملک شمس‌الدین، ملک حافظ، ملک معزالدین حسین، ملک غیاث‌الدین.

فصل هشتم : سربداران         537

خواجه عبدالرزاق، خواجه وجیه‌الدین، آقامحمد آى تیمور، کلو اسفندیار، خواجه شمس‌الدین، خواجه على شمس‌الدین، خواجه یحیى کرابى، خواجه ظهیر کرابى، پهلوان حیدر قصاب، خواجه لطف‌اللّه، پهلوان حسن دامغانى، خواجه على مؤید.

فصل نهم : سلسله‌هاى دیگر: قراختاییان کرمان   542

براق حاجب، قطب‌الدین محمد، سلطان رکن‌الدین، سلطان قطب‌الدین محمد، سلطان حجاج، سیورغتمش، پادشاه خاتون، سلطان مظفرالدین، سلطان قطب‌الدین جهان.

فصل دهم : اتابکان یزد         545

مقدمه، رکن‌الدین سام، عزالدین لنگر، وردانروز، اسفهسالار، محمودشاه، رکن‌الدین، طغان‌شاه، علاءالدوله، یوسف‌شاه، حاجى‌شاه

فصل یازدهم : اتابکان لرستان            549

مقدمه، اتابکان لر بزرگ؛ ملک هزاراسب و پسران او، اتابکان تکله، آلب ارغو، یوسف شاه، اتابک افراسیاب، اتابک نصرت‌الدین، بازماندگان این سلسله؛ اتابکان لر کوچک.

فصل دوازدهم : روى کار آمدن اتابکان فارس    556

اتابک مظفرالدین سنقر، اتابک مظفرالدین زنگى، اتابک مظفرالدین تکله، اتابک قطب‌الدین طغرل، اتابک سعدبن زنگى، اتابک مظفرالدین ابوبکر، سعدبن ابوبکر و محمدبن سعد، اتابک محمدشاه، اتابک سلجوقشاه، اتابک آبش خاتون.

فصل سیزدهم : اتابکان شام و دیار بکر             559

عمادالدین زنگى، نورالدین محمود، ملک صالح، سیف‌الدین غازى، قطب‌الدین مودود و سیف‌الدین غازى، عزالدین مسعود و نورالدین ارسلان‌شاه، عزالدین‌بن ارسلان‌شاه.

فصل چهاردهم : اتابکان آذربایجان و عراق        562

اتابک ایلدگز، اتابک جهان پهلوان، اتابک قزل ارسلان، اتابک ابوبکر، قتلق اینانج، اتابک اوزبک.

فصل پانزدهم : سلسله تیموریان          565

ظهور امیر تیمور، حملات تیمور به ایران: یورش اول تیمور، یورش دوم تیمور، یورش سوم تیمور، فتوحات تیمور در آسیاى صغیر، میرزا شاهرخ، میرزا الغ بیک، انقراض تیموریان.

فصل شانزدهم : حکومت ترکمانان      575

ترکمانان قراقویونلو، ترکان آق قویونلو.

فصل هفدهم : شعرا و نویسندگان زمان مغول و تیموریان    579

شعراى این دوره: شیخ عطار، کمال‌الدین اسمعیل، اثیرالدین اومانى، سیف اسفرنگ، مولوى رومى، پوربهاء جامى، قانعى طوسى، امامى هروى، مجد همگر، بدر جرجامى، فخرالدین عراقى، سعدى، همام‌الدین تبریزى، امیر حسینى، شیخ محمود شبسترى، نزارى قهستانى، امیرخسرو دهلوى، امیرحسن دهلوى، اوحدى مراغه‌اى، خواجوى کرمانى، ابن‌یمین، عبید زاکانى، عماد فقیه، سلمان ساوجى، عصار تبریزى، حافظ، جامى و شعراى دیگر.

فصل هیجدهم : مورخین و نویسندگان و علماى این دوره   588

مورخین: محمد نسوى منشى، منهاج سراج، عطاملک جوینى، وصاف الحضره، خواجه رشیدالدین، ناصر منشى، فخر بناکتى، محمد شبانکاره‌اى، حمدالله مستوفى، ابن بى‌بى، حافظ ابرو، شرف‌الدین على یزدى، میرخواند.

نویسندگان: ابونصر فراهى، محمد عوفى، شمس قیس رازى، شمس فخرى، شمس‌الدین افلاکى، معین‌الدین جوینى، محمد آملى، ضیاء نخشبى، دولتشاه سمرقندى، جلال‌الدین دوانى، حسین کاشفى.

فصل نوزدهم : علماء و حکماء          594

نجیب‌الدین سمرقندى، سکاکى، شهاب‌الدین سهروردى، نجم‌الدین رازى، اثیرالدین ابهرى، خواجه نصیرالدین طوسى، کاتبى قزوینى، زکریاى قزوینى، قاضى بیضاوى، بهاءالدین اربلى، بابا افضل کاشانى، علامه قطب‌الدین شیرازى، علامه حلى، کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانى، قاضى عضدالدین ایجى، قطب‌الدین رازى.

جلد سوم

 

باب اول : از صفویه تا قاجاریه.

فصل اول : تشکیل سلسله صفویه.       603

1ـ اصل و نسب و ابتداى کار صفویه، شاه اسماعیل، جنگ‌هاى شاه اسماعیل، سرکوب ازبکان و فتح خراسان، جنگ ایران و عثمانى، شاه طهماسب، جنگ با ازبکان، تعرض عثمانى به ایران، وقایع دیگر، شاه اسماعیل دوم، سلطان محمد خدابنده، جنگ با عثمانى.

فصل دوم : شاه‌عباس کبیر    614

سرکوب ازبکان و فتح لارستان، آمدن برادران شرلى به ایران، جنگ با عثمانى، بیرون کردن پرتغالى‌ها از خلیج‌فارس، اخلاق و مملکت‌دارى شاه‌عباس کبیر.

فصل سوم : بازماندگان شاه‌عباس کبیر.             621

شاه صفى، شاه‌عباس دوم، شاه سلیمان، شاه سلطان حسین.

فصل چهارم : افاغنه و فتنه آنان.        624

وضع داخلى ایران، هجوم افاغنه، حکومت محمود افغان، حکومت اشرف.

فصل پنجم : روابط صفویه و کشورهاى اروپا.      633

مقدمه، روابط ایران با پرتغال و اسپانیا، نظر اجمالى، فتح جزیره هرمز، آمدن برادران شرلى به ایران، سفارت آنتونى شرلى در اروپا، ورود کشیش‌هاى طریقه اگوستن به ایران، سفارت آنتوان دو گووا در ایران، اولین سفارت رابرت شرلى به اروپا، سفارت دون گارسیا دوسیلوافیگو روآ در اصفهان، فتح جاسک و تصرف جزیره هرمز.

فصل ششم : روابط ایران و انگلیس      645

سفارت آرتور ادوارد در ایران، مسافرت سفراى چهارگانه انگلیس به ایران، سفارت رابرت شرلى به اروپا، مقدمات افتتاح باب تجارت بین ایران انگلیس و سفارت استیل در اصفهان، سفارت دوم رابرت شرلى به ایران، سفارت ادوارد کُنوک در ایران، سفارت توماس بارکر، آمدن درمر کوتون به ایران، روابط انگلیس با ایران در زمان جانشینان شاه‌عباس.

فصل هفتم : روابط ایران و هلند           654

سفارت اویبرویس نیش در ایران، سفارت موسى‌بیک در هلند، سفارت ژان اسمیت در ایران، سفارت آنتونیو دلکور در اصفهان، رفتن ژان‌فان هاسلت به‌عنوان سفارت از دربار ایران به هلند، اختلاف بین ایران و هلند، سفارت ژوهان کونائن در ایران، سفارت لرس و اختلاف بین ایران و هلند، سفارت ژوهان فن‌لینن در ایران، هوگ کامر.

فصل هشتم : روابط ایران و فرانسه       661

مأموریت مذهبى پاسیفیک دوپرونس در ایران، سفارت لالن ولابولى در ایران، سفارت ژان باپتیست فابر، سفارت سیور میشل در ایران، سفارت محمدرضابیک در فرانسه، سفارت گاردان وپادرى در ایران.

فصل نهم : روابط ایران با آلمان و روسیه.           671

روابط ایران با آلمان، روابط ایران با روسیه.

فصل دهم : افشاریه.            676

ابتداى کار نادر، تسلط نادر بر مشهد، اختلاف نظر نادر با شاه طهماسب و سرکوب ابدالى‌ها، قلع و قمع غلجایى‌ها و تصرف ولایات غربى ایران، پایان فتنه ابدالى‌ها، جنگ شاه طهماسب با عثمانى، خلع شاه طهماسب.

فصل یازدهم : نیابت سلطنت نادر و وقایع مهم آن دوران.   684

لشکرکشى به عراق، رفع فتنه محمدخان بلوچ، عزیمت نادر به قفقازیه.

فصل دوازدهم : وقایع مهم دوران سلطنت نادر.   687

تاجگذارى نادر، فتح قندهار، لشکرکشى به هندوستان، جنگ کرنال، سفر بخارا و جنگ خوارزم.

فصل سیزدهم : وقایع سال‌هاى آخر سلطنت نادر.            694

سفر داغستان، جنگ‌هاى نادر با عثمانى، مصالحه با عثمانى، تغییر اخلاق نادر، قتل نادر.

فصل چهاردهم : اخلاق و مملکت‌دارى نادرشاه.   700

فصل پانزدهم : جانشینان نادر.           704

حکومت عادلشاه، سلطنت شاهرخ.

فصل شانزدهم : سلسله زندیه            708

وضع داخلى ایران، ابتداى کار کریم‌خان، جنگ با محمد حسن‌خان قاجار و آزادخان، لشکرکشى به آذربایجان، سرکوب شیخ سلیمان بنى‌کعب.

فصل هفدهم : استقلال کریم‌خان.         716

رفع فتنه حسین‌قلى‌خان قاجار، فتح بصره.

فصل هیجدهم : صفات و اخلاق کریم‌خان.         720

فصل نوزدهم : جانشینان کریم‌خان.     724

زکى‌خان، ابوالفتح‌خان، صادق‌خان، على‌مرادخان، جعفرخان، لطفعلى‌خان.

فصل بیستم : وضع علوم و ادبیات از دوران صفویه تا تشکیل سلسله قاجاریه.              732

نظر اجمالى، امیدى، بابافغانى، هاتفى، اهلى ترشیزى، هلالى جغتایى، لسانى، اهلى شیرازى، فضولى، وحشى بافقى، قارى یزدى، محتشم کاشانى، عرفى شیرازى، فیضى، نظیرى، سحابى، زلالى خوانسارى، شفایى، ظهورى، ابوطالب کلیم، صائب تبریزى، وحید

قزوینى، هاتف اصفهانى؛ فقهاء؛ فلاسفه؛ شیخ بهاءالدین العاملى، میرداماد، ملاصدراى شیرازى، ملامحسن فیض کاشانى، ملاعبدالرزاق لاهیجى، میرزا ابوالقاسم فندرسکى؛ مورخین؛ تذکره‌نویسان؛ لغویون.

باب دوم : از قاجاریه تا عصر حاضر.

فصل اول : سلسله قاجاریه    749

لشکرکشى به‌قفقازیه، لشکرکشى به‌خراسان، سفر قفقازیه، صفات و اخلاق آقامحمدخان.

فصل دوم : سلطنت فتحعلى‌شاه و روابط ایران با فرانسه و انگلیس.    754

وقایع مهم داخلى، روابط ایران و فرانسه، سفارت ژنرال گاردان، عدم کامیابى گاردان و مراجعت وى، روابط ایران و انگلیس، قتل سفیر ایران در هند، سفارت سرهارفورد جونز، مبادله سفراى دیگر بین ایران و انگلیس، عهدنامه ایران و انگلیس.

فصل سوم : جنگ‌هاى ایران و روسیه.              769

بهانه جنگ، دوره اول جنگ‌ها، دوره دوم جنگ‌ها، قتل گریبایدوف.

فصل چهارم : روابط ایران و عثمانى.    777

حمله ایران به مرزهاى غرب، جنگ توپراق قلعه، عهدنامه ارزنه‌الروم.

فصل پنجم : سلطنت محمدشاه قاجار.    783

قیام شاهزادگان، قتل قائم‌مقام، محاصره هرات، فتنه آقاخان محلاتى، فتنه باب، قیام سالار در خراسان.

فصل ششم : سلطنت ناصرالدین‌شاه.     790

رفع فتنه سالار، جنگ آق دربند در سرخس، تسخیر هرات، نهضت فکرى و سیاسى.

فصل هفتم : روابط قاجاریه با کشورهاى دیگر.    797

روابط ایران و عثمانى، روابط ایران و انگلیس، روابط ایران و روسیه، روابط ایران با سایر کشورهاى اروپایى.

فصل هشتم : امیرکبیر و اقدامات او.     804

حذف القاب، برانداختن رشوه‌خوارى، اصلاح امور مالیاتى، اصلاح نظام، تأسیس مدرسه دارالفنون، اعزام صنعتگر به اروپا، تأسیس روزنامه، ترجمه و انتشار کتب، توسعه امور بهداشتى، احیاء و ایجاد ابنیه، توسعه صنایع و ایجاد کارخانه‌ها.

فصل نهم : اقدامات وزرا و رجال دیگر دربار ناصرى در طریق اشاعه تمدن اروپایى.       815

وسایل تمدن جدید، پستخانه، تلگرافخانه، راه‌آهن، ضرابخانه.

فصل دهم : تأسیس چاپخانه و روزنامه و اقدامات دیگر.    825

چاپخانه، روزنامه، ترجمه و تألیف کتب، ایجاد کارخانه، تقلید آداب و مراسم اروپایى.

فصل یازدهم : مشروطیت و انقراض قاجاریه.     838

مقدمه، مظفرالدین‌شاه و مشروطیت ایران، جانشینان مظفرالدین‌شاه و انقراض قاجاریه.

فصل دوازدهم : امتیازات مهم اواخر قاجاریه.

شیلات، نفت، بانک، حفریات در ایران.   845

فصل سیزدهم : روابط ایران با کشورهاى دیگر از اوایل مشروطیت به بعد        852

فصل چهاردهم : وضع ادب فارسى در دوران قاجاریه.      856

مجمر اصفهانى، نشاط، صبا، وصال، قائم‌مقام، قاآنى، فروغى بسطامى، سروش اصفهانى، محمودخان ملک‌الشعراء، سحاب، یغما، امیرى، ادیب نیشابورى، ادیب پیشاورى، جلوه، خسروى، شوریده، اعتضادالسلطنه، معتمدالدوله، اعتمادالسلطنه، ذکاءالملک، شمس‌العلماء، مورخین و تذکره‌نویسان.

فصل پانزدهم : سلسله پهلوى.            866

نظر اجمالى، روى کار آمدن رضاخان.

فصل شانزدهم : اصلاحات عصر حاضر.           870

فصل هفدهم : تحول و انقلاب ادبى ایران از حدود مشروطیت به این طرف.       879

مقدمه، نمایش، رمان، مطبوعات، روزنامه، سالنامه، مجلات.

فصل هیجدهم : سلطنت محمدرضا پهلوى.           889

سیاست خارجى، مسئله نفت، اقدامات عمرانى، پیشرفت‌هاى اقتصادى.

فصل نوزدهم : شعرا و نویسندگان عصر پهلوى.   894

1ـ شعرا: افسر، ایرج میرزا، بهار، بینش، پروین اعتصامى، دانش، عارف، عبرت، عشقى، عطاء، وثوق، یاسمى، وحید.

2ـ نویسندگان: اعتصامى، ذکاءالملک فروغى، قزوینى، صادق هدایت، دهخدا، اقبال آشتیانى.

فهرست اشخاص     903

فهرست جاى‌ها       940

فهرست کتاب‌ها       957

فهرست قبایل         964

فهرست لغات و اصطلاحات    968

 

اطلاعات بیشتر

وزن 1600 g
ابعاد 24 × 17 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94775

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-658-1

قطع

تعداد صفحه

968

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1490

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاریخ سرزمین ایران (25 قرن تاریخ )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.