وبلاگ

زبان شعر امروز منتشر شد

زبان شعر امروز یکی از جدیدترین عناوینی است که نشر نگاه در حوزه‌ی واکاوی شعر امروز منتشر کرده است. در این کتاب که به همت لیلا کردبچه _شاعر و پژوهش‌گر ادبیات_ در سه جلد گرد آوری شده است، زبان و دگرگونی  های آن مورد توجه قرار گرفته است.
در پیش گفتار کتاب ذکر شده است که هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و بررسی زبان شعر معاصر و مقایسۀ فراروی‌های آن با دستاوردهای زبانی ادبیات قدیم است که قابل تفکیک به چهار شاخۀ زیر می‌باشد:

_ شناخت و بررسی گونه‌های برجسته‌سازی زبانی در ادبیات قدیم که در شعر معاصر مورد توجه قرار گرفته است.

_ شناخت و بررسی گونه‌های برجسته‌سازی زبانی در ادبیات قدیم که د

ر شعر معاصر مورد توجه قرار نگرفته است.

_ شناخت و بررسی گونه‌های برجسته‌سازی زبانی در شعر معاصر که مسبوق به سابقه در ادبیات قدیم نبوده است.

_ شناخت و معرفی پرکاربردترین شیوه‌های برجسته‌سازی زبانی در شعر معاصر، تحلیل و بررسی توجه یا بی‌توجهی شاعران، نحله‌های شعری و دهه‌های شعری به شیوه‌های گوناگون برجسته‌سازی زبانی.

برای خرید کتاب “زبان شعر امروز” کلیک کنید.

 

نوشتن دیدگاه