وبلاگ

شاعران حجم – شاعران دیگر

شاعران حجم ، گروهی از نوسرایان بودند که در دهۀ چهل شمسی با انتشار بیانیه ای اعلام موجودیت کردند ، این گروه تا امروز در شعر معاصر ایران حضور و اثر داشتند ، اگر چه بسیاری از پیشروان آنها امروز روی در بستر خاک کشانده اند و برخی دیگر نیز حضوری پررنگ ندارند. این کتاب توسط حنیف خورشیدی گرد آوری شده که می تواند یک کرونولوژی جمع و جور در این زمینه باشد . اشعار انتخاب شده از بهترین آثار هر شاعر است . امید که این اثر بتواند به ارتقاء شعر معاصر ایران یاری رساند .

نوشتن دیدگاه