وبلاگ

زن در سایه چهره‌اش را نشان خواهد داد.

چون چراغ نباشد، چشم هم نیست و چون چشم نباشد، مغلطه بسیار به کار آید. تا بلکه از پرده به درآید که کس را نیارست نوشتن، مگر به عین عشق، نه این خواب‌های بی‌هوده به خرده‌گی!

همه چیزی در این نهان، پیداها دارد به راه سفر، که حشر حضور است در ورای واژها، زیرا ذره‌های ذات تو را درخواب کتاب می‌بینند که رقم به رویا آورده‌ای ‌عجیب . تا آدمی…آدمی شود به عین عشق!
                                                                                                                              ازمقدمه کتاب
« زن در سایه چهره‌اش را نشان خواهد داد» مجموعه شعر تازه ای است از سید علی صالحی که در 120 صفحه با بهای 8500 تومان به تازگی توسط موسسه انتشارات نگاه منتشر شده است

نوشتن دیدگاه