وبلاگ

دیوان عطار نیشابوری

نگاه: چاپ نهم دیوان عطار نیشابوری با مقدمه‌ی بدیع الزمان فروزانفر توسط انتشارات نگاه منتشر شد.

«دیوان عطار نیشابوری»، از بزرگترین غزل سرایان و مثنوی پردازان تاریخ ادب فارسی، هماره طالبین فراوان دارد. دیوان عطار با مقدمه‌ی روشنگر بدیع الزمان فروزانفر در باب زندگی، روزگار و آثار وی شامل قصاید و غزلیات این شاعر بزرگ پارسی گو است که در قطع وزیری جلد سخت، در هشتصد و چهل صفحه و بهای 35000 تومان به چاپ نهم رسیده است .

نوشتن دیدگاه