برچسب: هرمز علی پور

از جانبِ جنوب

سید فرزام حسینی: هرمز علی پور، این بار "به حکت مخروبه" آمده است. علی پور از زُمره شاعران جنوبیِ ادبیات ماست. تاکید بر جنوبی بودن اش، معنای خاصی را به همراه خودش می آورد، در ادبیات معاصرِ ما – به ویژه شعر – جنوبی ها نقش بسزایی را ایفا کرده اند، تقریبا از نسل دوم شاعران شعر نو، تا به امروز در اغلب جریانات پیشتازِ عرصه بوده اند. از منوچهر آتشی که از اولین ها بود  بگیرید تا همین امروز جوان های زیادی که نیازی به ذکر اسامی شان نیست و در پهنه ادبیات فارسی و شعر مشغول به فعالیت...

ادامه خواندن ←

از جانبِ جنوب

سید فرزام حسینی: هرمز علی پور، این بار "به حکت مخروبه" آمده است. علی پور از زُمره شاعران جنوبیِ ادبیات ماست. تاکید بر جنوبی بودن اش، معنای خاصی را به همراه خودش می آورد، در ادبیات معاصرِ ما – به ویژه شعر – جنوبی ها نقش بسزایی را ایفا کرده اند، تقریبا از نسل دوم شاعران شعر نو، تا به امروز در اغلب جریانات پیشتازِ عرصه بوده اند. از منوچهر آتشی که از اولین ها بود  بگیرید تا همین امروز جوان های زیادی که نیازی به ذکر اسامی شان نیست و در پهنه ادبیات فارسی و شعر مشغول به فعالیت...

ادامه خواندن ←