برچسب: لب دوخته

مجموعه اشعار فرخی یزدی

نگاه :مجموعه اشعار شاعر لب دوخته،  فرخی یزدی تجدید چاپ شد. فرخی یزدی، شاعر و روزنامه نگار آرمان گرا و مبارز عصر رضاخانی است . که به خاطر جسارت، انتقادات صریح و بی پرده، دیکتاتور کمر به نابودی شاعر بست و در زندان لبهای او را به هم دوختند.      «دیوان فرخی یزدی» با نظارت و تصحیح شاعر معاصر محمد علی سپانلو تدوین وتوسط انتشارات نگاه منتشر و به چاپ چهارم رسیده است . کتاب د ر   341  صفحه با بهای 20000 تومان  عرضه شده است.

ادامه خواندن ←