برچسب: فرهنگ نامه اندیشه اجتماعی مدرن

فرهنگ نامۀ اندیشه اجتماعی مدرن

ویژگیهای فرهنگ نامه ی اندیشه اجتماعی مدرن : 1 -  مخاطبان این کتاب دانشجویان، محققان علوم اجتماعی، برنامه ریزان ، مدیران ، روزنامه نگاران ، نویسندگان ، آزاد و غیر  دانشگاهی است . 2 - بیش از صد تن از مهمترین محققان علوم اجتماعی در جهان در تالیف آن نقش داشته اند . 3 - هدف این کتاب آن است که مضامین جامع اندیشه اجتماعی را به دست دهد. 4 - در این اثر بیش از هزار واژه و مدخل اصلی علوم اجتماعی به شکلی جامع شرح داده شده اند. برخی مدخلها تا چند صفحه را در بر می گیرند....

ادامه خواندن ←