برچسب: ع.پاشایی

«انگشت و ماه»؛ خوانش دوازده شعر احمد شاملو

نگاه: «انگشت و ماه»، خوانش دوازده شعر احمد شاملو به کوشش ع. پاشایی از سوی نشر نگاه منتشر شد. پاشایی در پیشگفتار این کتاب چنین آورده: انگشت و ماه بار اول در سال1371در سوئد چاپ شد (انتشارات آرش) با عنوان فرعى نظاره‏ ى هشت شعر شاملو. در ویرایش دوم ساختار متقارن را به آن اضافه کرده و تمام متن را بازخوانى كرده بودم با کمی دستكارى در بعضی فصل‏ها. و حالا این ویرایش سوم  انگشت و ماه است، با خوانش سه شعر دیگر شاملو همراه با مقدمه یی دیگر، و بازخوانی و بازنویسی تمام خوانش‌های ویرایش دوم، هم در شکل...

ادامه خواندن ←