برچسب: عباسقلی غفاری فرد

آواز كشتگان

تاریخ سخت کشی تالیف : عباسقلی غفاری فرد ناشر : موسسه انتشارات نگاه  انتشارات نگاه :داریوش معمار : عنوان تاریخ سخت كشی و فهرست: بریدن اندام، پوست كندن، سوزانیدن و كباب كردن، پاره پاره كردن، زنده به گور كردن، زیر تازیانه و چوب كشتن و خرد كردن سر با گرز، خفه كردن، بستن به دم اسب و شقه كردن از طریق بستن به درخت، در دیگ جوشان انداختن و در نمد پیچیدن، جوال دوز بر زبان زدن، در پوست خام گذاشتن و... هر مخاطبی را برای خواندن كتاب وسوسه می كند. این وسوسه زمانی قوت می گیرد كه توجه ما...

ادامه خواندن ←