(021) 66480377-66975711

هفتاد سنگ قبر

18,000تومان

یدالله رویایی

هفتاد سنگ قبر، سروده یدالله رویایی، عموما به عنوان یک مجموعه شعر یا یک فرم شعریِ مختص رویایی در نظر گرفته می‌شود و هر گونه تلاشی برای سنگ قبر سرایی به تقلید از این مجموعه متهم‌می شود. اما به گمان من این مجموعه، نه صرفا یک مجموعه شعر، که پررنگ کردن بخشی از تاریخ شعر و مساله شعر در ایران است: پیش کشیدن حیاتی که شعر بر سنگ دارد.

حسین گنجوی

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای از کتاب هفتاد سنگ قبر

به هر سنگ نامی داده ام، و به هر سُخنی به وام. تا مرگِ نام میلادِ سخن باشد، میلادِ حرف. که حرف های من اینجا از مرگ، حدس های من اند. در برابر مرگ ما همه حدس ایم، و انگاریم. حیاتِ ما حتّا انگاره ای از اوست، حتّای اوست. و اوست که در انتهای حیاتِ من ایستاده است. همه چیز در فاصلۀ بینِ او و من می گذرد. بینِ، بینِ عزیز! هیچ مفهومی از این فاصله بیرون نیست. نه طول، نه ادامه، نه عدد. مفهوم این هر سه را هم از آن و در آن می فهمیم. که این فاصله خود پر از فاصله هائی ست که حجم های کوچکِ خیالِ مرا می سازند

در آغاز کتاب هفتاد سنگ قبر می خوانیم:

این کتاب را به همۀ شهیدان رفته به، و رانده از، بهشت زهرا

 و به چهره دیگر آنها که منم تقدیم میکنم

 

 

Je dédie ce livre à tous les martyrs portés à, et chassés de, ce cimetière de Behesht-é Zahrâ, et à leur autre visage que je suis.

 

  

 

 

 

فهرست

 

 

 

 

درآمد………………………………………………………………………………………………. ۱۹

بیرونِ شعر……………………………………………………………………………………….. ۲۱

سنگ اوّل……………………………………………………………………………………….. ۲۳

سنگ بادیه………………………………………………………………………………………. ۲۵

سنگ شهاب……………………………………………………………………………………. ۲۷

سنگ یحیا………………………………………………………………………………………. ۲۹

سنگ حسنک…………………………………………………………………………………. ۳۱

سنگ هوشنگ………………………………………………………………………………… ۳۳

سنگ سلیمان…………………………………………………………………………………… ۳۵

سنگ طواسین…………………………………………………………………………………. ۳۷

سنگ سعید……………………………………………………………………………………… ۳۹

سنگ حبیب……………………………………………………………………………………. ۴۱

سنگ مانی………………………………………………………………………………………. ۴۳

سنگ ماکان…………………………………………………………………………………….. ۴۵

سنگ صبا……………………………………………………………………………………….. ۴۷

سنگ زکریا…………………………………………………………………………………….. ۴۹

سنگ شهاب……………………………………………………………………………………. ۵۱

سنگ دارا……………………………………………………………………………………….. ۵۳

سنگ صادق……………………………………………………………………………………. ۵۵

سنگ هوسر…………………………………………………………………………………….. ۵۷

سنگ ابراهیم…………………………………………………………………………………… ۵۹

سنگ فروغ……………………………………………………………………………………… ۶۱

سنگ خواجه فاراب…………………………………………………………………………. ۶۳

سنگ خسرو……………………………………………………………………………………. ۶۵

سنگ دامون…………………………………………………………………………………….. ۶۷

سنگ سئوال……………………………………………………………………………………. ۶۹

سنگ عباس…………………………………………………………………………………….. ۷۱

سنگ دیوانه…………………………………………………………………………………….. ۷۳

سنگ عماد……………………………………………………………………………………… ۷۵

سنگ هومن…………………………………………………………………………………….. ۷۷

سنگ ایّوب…………………………………………………………………………………….. ۷۹

سنگ نیسان…………………………………………………………………………………….. ۸۱

سنگ سارا………………………………………………………………………………………. ۸۳

سنگ برهمن…………………………………………………………………………………… ۸۵

سنگ بوالعلاء………………………………………………………………………………….. ۸۷

سنگ خواجه سامان…………………………………………………………………………. ۸۹

سنگ فراری……………………………………………………………………………………. ۹۱

سنگ شمس……………………………………………………………………………………. ۹۳

سنگ قمر……………………………………………………………………………………….. ۹۵

سنگ احمد…………………………………………………………………………………….. ۹۷

سنگ شمس……………………………………………………………………………………. ۹۹

سنگ بنیاد……………………………………………………………………………………. ۱۰۱

سنگ اسکندر………………………………………………………………………………. ۱۰۳

سنگ سلیمان……………………………………………………………………………….. ۱۰۵

سنگ خواجو……………………………………………………………………………….. ۱۰۷

سنگ یزدگرد………………………………………………………………………………. ۱۰۹

سنگ فردید…………………………………………………………………………………. ۱۱۱

سنگ جلال………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

سنگ طلایه………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

سنگ داوود…………………………………………………………………………………. ۱۱۷

سنگ عدنان…………………………………………………………………………………. ۱۱۹

سنگ مالمیر…………………………………………………………………………………. ۱۲۱

سنگ طاهره…………………………………………………………………………………. ۱۲۳

سنگ سیروس………………………………………………………………………………. ۱۲۵

سنگ ماهان………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

سنگ منصور………………………………………………………………………………… ۱۲۹

سنگ پژمان………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

سنگ سرباز گمنام………………………………………………………………………… ۱۳۳

سنگ مهدی…………………………………………………………………………………. ۱۳۵

سنگ شهاب…………………………………………………………………………………. ۱۳۷

سنگ برضا…………………………………………………………………………………… ۱۳۹

سنگ بایزید…………………………………………………………………………………. ۱۴۱

سنگ سلیمان……………………………………………………………………………….. ۱۴۳

سنگ برنارد…………………………………………………………………………………. ۱۴۵

سنگ رضوان……………………………………………………………………………….. ۱۴۷

سنگ رومی………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

سنگ مهدی…………………………………………………………………………………. ۱۵۱

سنگ لاادری……………………………………………………………………………….. ۱۵۳

سنگ لیلی……………………………………………………………………………………. ۱۵۵

سنگ رؤیا……………………………………………………………………………………. ۱۵۷

سنگ جابِس………………………………………………………………………………… ۱۵۹

سنگ روزبهان………………………………………………………………………………. ۱۶۱

سنگ سئوال…………………………………………………………………………………. ۱۶۳

سنگ زهرا……………………………………………………………………………………. ۱۶۵

سنگ عایشه…………………………………………………………………………………. ۱۶۷

سنگ زکریا…………………………………………………………………………………. ۱۶۹

سنگ بادیه‌نشین……………………………………………………………………………. ۱۷۱

سنگ گوهر………………………………………………………………………………….. ۱۷۳

سنگ شهید………………………………………………………………………………….. ۱۷۵

سنگ زرتشت………………………………………………………………………………. ۱۷۷

سنگ کودک………………………………………………………………………………. ۱۷۹

سنگ مافان…………………………………………………………………………………… ۱۸۱

سنگ شبلی………………………………………………………………………………….. ۱۸۳

سنگ جابوس……………………………………………………………………………….. ۱۸۵

سنگ زرتشت………………………………………………………………………………. ۱۸۷

سنگ یزدگرد………………………………………………………………………………. ۱۸۹

سنگ شهاب…………………………………………………………………………………. ۱۹۱

سنگ شهربانو………………………………………………………………………………. ۱۹۵

سنگ آدم…………………………………………………………………………………….. ۱۹۷

سنگ خسرو…………………………………………………………………………………. ۱۹۹

سنگ پدر…………………………………………………………………………………….. ۲۰۱

سنگ سیمین………………………………………………………………………………… ۲۰۳

سنگ سئوال…………………………………………………………………………………. ۲۰۵

سنگ سقراط………………………………………………………………………………… ۲۰۷

سنگ رافضی………………………………………………………………………………… ۲۰۹

سنگ سینه‌ها (گوری برای مادر)………………………………………. ۲۱۱

نازک‌تر از نوری…………………………………………………………………. ۲۱۳

می‌دیدمش اگر…………………………………………………………………… ۲۱۵

کفنی آیا…………………………………………………………………………….. ۲۱۷

آخرین مژه را……………………………………………………………………… ۲۱۹

هیچ‌کس هیچ نگفت…………………………………………………………… ۲۲۱

ضلع اتاق……………………………………………………………………………. ۲۲۳

زمین و زانو………………………………………………………………………… ۲۲۵

زندانیان میل……………………………………………………………………….. ۲۲۷

نام او ـ صدایی داشت………………………………………………………….. ۲۲۹

تنگ مثل حوصله……………………………………………………………….. ۲۳۱

مادر که می‌میرد………………………………………………………………….. ۲۳۳

سنگ نام……………………………………………………………………………. ۲۳۵

سنگ رابعه………………………………………………………………………… ۲۳۷

سنگ ادموند………………………………………………………………………. ۲۳۹

سنگ رؤیا…………………………………………………………………………. ۲۴۱

سنگ خواجه بهمن…………………………………………………………….. ۲۴۳

سنگ اسماعیل…………………………………………………………………… ۲۴۵

سنگ لعیا…………………………………………………………………………… ۲۴۷

سنگ فاطمه……………………………………………………………………….. ۲۴۹

سنگ رودکی…………………………………………………………………….. ۲۵۱

سنگ برای پا……………………………………………………………………… ۲۵۳

سنگ مغان…………………………………………………………………………. ۲۵۵

سنگ پژواک…………………………………………………………………….. ۲۵۷

سنگ ساعت……………………………………………………………………… ۲۵۹

سنگ بردیا………………………………………………………………………… ۲۶۱

سنگ فرج…………………………………………………………………………. ۲۶۳

سنگ شرنگ…………………………………………………………………….. ۲۶۵

سنگ شاد………………………………………………………………………….. ۲۶۷

سنگ لیالی………………………………………………………………………… ۲۶۹

سنگ موریس…………………………………………………………………….. ۲۷۱

سنگ خواجه بهمان…………………………………………………………….. ۲۷۳

سنگ بیژن…………………………………………………………………………. ۲۷۵

سنگ «خورشید»…………………………………………………………………. ۲۷۷

سنگ ویناس……………………………………………………………………… ۲۷۹

سنگ موسا………………………………………………………………………… ۲۸۱

سنگ اذن دخول…………………………………………………………………. ۲۸۳

سنگ ماذون………………………………………………………………………. ۲۸۵

سنگ شهاب………………………………………………………………………. ۲۸۷

سنگ سیاه…………………………………………………………………………. ۲۸۹

سنگ نوح………………………………………………………………………….. ۲۹۱

سنگ یهوه…………………………………………………………………………. ۲۹۳

سنگ انوش……………………………………………………………………….. ۲۹۵

سنگ سیاه…………………………………………………………………………. ۲۹۷

سنگ کامی……………………………………………………………………….. ۲۹۹

سنگ راحا…………………………………………………………………………. ۳۰۱

سنگ شهرزاد…………………………………………………………………….. ۳۰۳

سنگ ترس………………………………………………………………………… ۳۰۵

سنگ‌های بی‌نام،؛ سنگ‌های سنگ……………………………………………….. ۳۰۷

خواب سبک………………………………………………………………………. ۳۰۹

این ضربه را معلّق………………………………………………………………… ۳۱۱

بلعنده‌ای زمین……………………………………………………………………. ۳۱۳

خاک خورنده، داس……………………………………………………………. ۳۱۵

نورِ رها……………………………………………………………………………….. ۳۱۷

رقص شکسته در…………………………………………………………………. ۳۱۹

نام‌های مرگ را………………………………………………………………….. ۳۲۱

در پیله می‌مانم…………………………………………………………………….. ۳۲۳

به روی عشق………………………………………………………………………. ۳۲۵

این‌جا هنوز هم……………………………………………………………………. ۳۲۷

من از تورّق هفتاد………………………………………………………………… ۳۲۹

زیارتنامه‌ی اهل قبور……………………………………………………………………… ۳۳۱

چه سنگ‌هایی؟……………………………………………………………………………… ۳۳۳


اطلاعات بیشتر

وزن 450 g
ابعاد 18.5 × 14.5 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94069

نوبت چاپ

شابک

964-351-861-5

قطع

تعداد صفحه

344

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

450

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هفتاد سنگ قبر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *