(021) 66480377-66975711

بغض قناری ها

۳۶,۰۰۰تومان

بغض قناری

اکبر آزاد

تمام بغض قناری ها

صداتو ترسونده

اجاق کینه ی پاییزی

گلاتو سوزونده

تو اون ستاره ی خاموشی

که خواب تو رو برده

پیام سرخ شقایق ها

تو قلب تو مرده

توضیحات

در آغاز کتاب بغض قناری ها می خوانیم :

فهرست

  خواب گریه‌ها        ۹

ترور         ۱۱

مرگ پرنده            ۱۴

دلشوره     ۱۶

شب دلتنگى           ۱۹

زمهریر      ۲۱

گریه‌ى ستاره          ۲۳

غم‌نامه      ۲۵

باغ قصّه‌ها             ۲۷

کوثر         ۲۹

بوى دیروز             ۳۱

سفر         ۳۳

بازگشت    ۳۵

فصل آشنایى           ۳۷

خموش      ۳۹

فرا خلوت              ۴۱

مرگ چلچله          ۴۳

هواى تازه              ۴۵

نقش هستى             ۴۷

ایران        ۴۹

هراس       ۵۱

چکاوک زخمى         ۵۳

کشتى نجات            ۵۵

فصل کبوتر             ۵۷

پلنگِ زخمى            ۵۹

آواز آب    ۶۱

فطرت آینه             ۶۳

آى جوونى             ۶۵

سیاست عشق         ۶۷

کرانه        ۶۹

باران نیلوفر            ۷۱

آغاز        ۷۳

شور موسیقى          ۷۵

قرص مهتاب          ۷۷

عطر نسترن            ۷۹

تهران قدیم             ۸۱

پدر          ۸۴

همیشه تنها             ۸۶

اعتیاد  ۱   ۸۸

اعتیاد  ۲   ۹۰

اعتیاد  ۳   ۹۲

اعتیاد  ۴   ۹۴

بهشت گمشده         ۹۶

یادته        ۹۸

ترمه         ۱۰۰

شب سرد سفر         ۱۰۲

آتش پنهان             ۱۰۳

وقتى تو نباشى         ۱۰۵

سرزمین خوب من    ۱۰۷

قصه‌ى بیدارى         ۱۰۹

بن‌بست مهتاب        ۱۱۱

شب‌هاى دریایى       ۱۱۳

بلور مهتاب             ۱۱۵

ازدحام     ۱۱۸

یکى شدن              ۱۲۰

وارث       ۱۲۲

آسیمه‌سر   ۱۲۴

غربت       ۱۲۶

خزون       ۱۲۸

دل‌شوره    ۱۳۰

بغض        ۱۳۳

آخرین مُنجى          ۱۳۵

شام نیزاران            ۱۳۷

مادر         ۱۳۹

جشن کبوترها         ۱۴۰

جناب عشق اجازه‌س؟          ۱۴۲

فصل چیدن شقایق   ۱۴۴

گل قاصد   ۱۴۵

بعد از شما   ۱۴۷

خوى دریا             ۱۴۹

کُسوف      ۱۵۱

مویه         ۱۵۳

با گُل سوسن          ۱۵۵

مرگ آفتاب           ۱۵۷

فکر شقایق             ۱۵۹

شرم         ۱۶۲

خلقت      ۱۶۴

ستاره‌ى خاکى        ۱۶۶

مرد بى‌ستاره           ۱۶۸

شعر دریا   ۱۷۰

یارب        ۱۷۲

شب هراس            ۱۷۴

رخت عروسک        ۱۷۶

نقره‌ى آب             ۱۷۸

سادگى     ۱۸۰

دریچه      ۱۸۲

ساده        ۱۸۴

باغ انگور   ۱۸۶

عطر خواب            ۱۸۸

رفیق        ۱۹۰

پرسپولیس             ۱۹۲

سرزمین آفتاب (تولّد)            ۱۹۴

چاه بیدارى            ۱۹۶

پیشواز      ۱۹۷

اگر          ۱۹۹

آهو          ۲۰۱

تنهایى       ۲۰۳

همین شبا   ۲۰۵

آشفته کاکُل            ۲۰۷

روز دیدار              ۲۰۹

نوگل        ۲۱۱

یه قصه     ۲۱۴

آخرین دیدار          ۲۱۷

مادر         ۲۱۹

سرزمین مادرى       ۲۲۱

یه شبى      ۲۲۳

رمز و راز   ۲۲۵

غریبه       ۲۲۷

اوقات ترانه            ۲۲۹

رقص قو    ۲۳۱

در بستر     ۲۳۳

گذرنامه    ۲۳۴

افسانه‌ى نیما           ۲۳۵

آهو          ۲۳۷

شیمیایى     ۲۳۹

خواب رفتن            ۲۴۱

حوصله‌ى آسمان      ۲۴۳

قد کشیدن              ۲۴۵

کنایه        ۲۴۷

حریق ستاره           ۲۴۹

پدر          ۲۵۱

کدوم ستاره؟          ۲۵۳

نفت و نى‌شکر         ۲۵۵

هزاره‌ها     ۲۵۷

عروسى بهار           ۲۵۹

روشندلان              ۲۶۱

مُرغ لال    ۲۶۳

حجله‌ى نرگسیا       ۲۶۵

تولد         ۲۶۷

بینش        ۲۶۹

هواى مسموم          ۲۷۰

بهار را دوست دارم   ۲۷۲

فاجعه       ۲۷۴

کم و بسیار             ۲۷۶

تغییر        ۲۷۸

هذیان       ۲۷۹

رستاخیز   ۲۸۱

سنگر شقایق           ۲۸۳

مرد و چاه             ۲۸۵

کمک کن    ۲۸۷

«فرهاد»    ۲۸۹

بى‌بى بهار   ۲۹۱

سیب سرخ حوّا       ۲۹۳

مروارى‌بارون          ۲۹۵

به کى بگم؟            ۲۹۸

قهر و آشتى            ۳۰۰

کتاب زندگى           ۳۰۳

باغ بارون   ۳۰۵

کولى مسافر            ۳۰۷

گلریزون    ۳۰۹

نامه‌هاى پاره پاره    ۳۱۱

شفا          ۳۱۳

غرق        ۳۱۵

تفاهم       ۳۱۷

توفان نوح              ۳۲۰

سبزِ دریا   ۳۲۲

خلوت      ۳۲۳

مرگ پرنده            ۳۲۵

نوش‌دارو   ۳۲۷

گل بارون   ۳۲۹

برکه نیلوفرها          ۳۳۱

زلزله‌ى بم              ۳۳۳

اقاقى و ستاره         ۳۳۵

سیب نارس            ۳۳۷

زیارت بارون          ۳۳۹

طرب        ۳۴۱

گل‌هاى شیپورى      ۳۴۳

لیلاى دیگر            ۳۴۵

جنگ را دوست ندارم           ۳۴۷

سکوت گندم          ۳۴۹

کولى        ۳۵۱

سرزمین آریا           ۳۵۳

آهو          ۳۵۴

پس از سال‌ها         ۳۵۶

شیربها      ۳۵۸

ولى‌نعمت   ۳۶۰

شاخه نبات            ۳۶۲

مهتاب      ۳۶۴

نیلوفرهاى خفته      ۳۶۶

صُبح ماهور            ۳۶۸

اهل راز     ۳۷۰

اُردیبهشت              ۳۷۲

شام آخر   ۳۷۴

شاپرک‌ها   ۳۷۵

آواز قنارى             ۳۷۷

پلنگ و ماه            ۳۷۹

قلم عشق   ۳۸۱

خونه        ۳۸۳

عطر گندم              ۳۸۶

صبحِ قنارى            ۳۸۹

شعر چکاوک           ۳۹۱

نقاشى لبخند تو       ۳۹۳

شب عروسکى        ۳۹۵

شب‌هاى تهران        ۳۹۷

عصر کودکى           ۳۹۹

 

سخن ناشر

 مؤسسه انتشارات نگاه از آغاز فعالیت انتشاراتى خود به شعر فارسى، چه در قالب کلاسیک و کهن و چه به شیوه نوپردازانه آن، توجه ویژه داشته است. پس بى‌راه نیست که بسیارى از خوانندگان جدى و پیگیر کتاب در ایران، نگاه را ناشر کتاب‌هاى شعر مى‌دانند.

در این زمره‌اند آثار مهم کلاسیک کهن، که دربردارنده مهم‌ترین دیوان‌هاى شاعران بزرگ ایران است و مجموعه شعر امروز ایران که کلیات آثار نوپردازان و نوگرایان ــ از مشروطیت تا امروز ــ را شامل مى‌شود و نیز صداى تازه شعر که تجلّى‌گاه آثار شاعران جوانى است که حرفى براى گفتن دارند. بخشى از تلاش جدى این مؤسسه نشر در عرضه آثار فاخر ادبى است، اما در انتشارات نگاه جاى مجموعه «ترانه امروز ایران» خالى بود. ترانه نوین ایران که به علّت قالب ویژه خود، بازتاب‌دهنده مسائل و التهابات اجتماعى، دغدغه‌هاى جارى در بطن جامعه و نمودار دردها، رنج‌ها و شادى‌هاى روزمره مردم است، و عمر آن نیز به زحمت به نیم قرن مى‌رسد، مى‌توانست جایى در مجموعه انتشارات در این مؤسسه داشته باشد. گزینش و مجموعه‌سازى آثار ترانه‌سرایان نوین ایران که از پیش از انقلاب تاکنون در برون‌مرز و البته در داخل ایران تبدیل به نمونه‌هایى از ماندگارى جدى در ذهن و زبان ایرانیان و به ویژه نسل جوان شده، تبدیل به هدفى شد که حاصل آن اینک در اختیار خیل عظیم دوستداران این سبک شعرى است.

نگاه امید دارد که به تدریج بتواند مهم‌ترین آثار ترانه‌سرایان امروز را در قالب مجموعه‌هایى عرضه کند که بتوان به قضاوتى واقع‌بینانه‌تر از این گونه شعرى پرداخت.

مؤسسه انتشارات نگاه

            علیرضا رئیس‌دانایى

 

 

            آهنگساز: اکبر آزاد

            تنظیم: آندره آرزومانیان

 خواب گریه‌ها

 بى‌تو تعبیرى براى

خواب خیس گریه‌ها نیست

رد پایى از پرنده

تو هواى باغ ما نیست

 

با تو از کدوم دریچه

مى‌شه که سپیده‌دم چید

براى کدوم کبوتر

مى‌شه مهربونى پاشید

 

دست پر سخاوت کیست

با تو مهربون‌تر از من

بشکنه دستى که چیدت

اى گل هزار پر از من

 

اى براى بى‌تو بودن

گریه بهترین بهانه

رفتى و گرفته دستم

دامنِ آهِ شبانه

 

باش بر آن قلّه که بودى

تا شکسته‌ام، مى‌بینى

کاش مى‌شد شبى مثِ اشک

توى چشم من بشینى

 

رو به غربت غروبه

افق نگام همیشه

شب بارونى چشمات

مونده اینجا پشت شیشه

 

بگو از کدوم ستاره

از کدوم خاک و هوایى

بى‌تو پاییزى و سردم

با کدوم بهار مى‌آیى

۱۸/۷/ ۷۵

 

 ترور

قبل از طلوع آفتاب

یک کوچه‌باغ خاموش

مهتاب رنگ‌پریده

رو پرده‌هاى گلپوش

 

آواز شب تو آینه

چین خورده و شکسته

تو قاب کهنه‌ى رف

دریا به گل نشسته

 

حوض از ستاره ساکت

گرفته بوى خوابو

با نخ و سوزنش ماه

دوخته لباى آبو

 

با ناله مُرغى از دور

حق حق بریده مى‌زد

بر قله‌هاى دوردست

کم‌کم سپیده مى‌زد

 

تاریک و روشن صبح

از وحشتى خبر داد

خشمِ یکى گلوله

پرنده‌ها رو پر داد

 

دست کدوم عداوت

طرحى ز کینه بافته

بغض کدوم گلوله

تا سینه‌اى شکافته

 

کبریت حادثه باز

کدوم دلو آتیش زد

خونه‌ى کى خراب شد

جون به لب کى اومد

 

برگى نجنبید از برگ

تکون نخورد آب از آب

با روزگار مرده

چه آفتاب و چه مهتاب

 

هیچ اتفاق خاصى

انگار که رُخ نداده

خون کبوتر من

گل کرده توى جاده

۱۵/۵/ ۷۵

 

مرگ پرنده

 توى قفس مرگ پرنده سخته

وقتى که غم بهت مى‌خنده سخته

ابراى بغض مى‌گیره راه نفس

پرنده پرپر مى‌زنه تو قفس

 

فقط براى من تو مونده بودى

شبم رو از بوسه سوزونده بودى

نیلوفر تنت به خاک نشسته

خشم کدوم تبر تو رو شکسته

 

دلم یه باغ هواى تازه مى‌خواد

هزار دهن صداى تازه مى‌خواد

یه پنجره به فکر آسمونم

کهکشان شیرى بده نشونم

 

گفتى یه روز قفل درا وا مى‌شه

تو هر نگاه خورشیدى پیدا مى‌شه

چشمه‌ى گل گرفته‌ى دلامون

با زمزمه راهى دریا مى‌شه

 

باید آتیش تو تاریکى مى‌شدیم

جون مى‌دادیم تا که یکى مى‌شدیم

دلم یه باغ هواى تازه مى‌خواد

هزار دهن صداى تازه مى‌خواد

از تو قفس باید صدا رو سر داد

قفل شبو به دستاى سحر داد

۳۰/۴/ ۷۵

 

            خواننده: خشایار اعتمادى

            آهنگساز: بابک بیات

            تنظیم: فؤاد حجازى

 

دلشوره

 دلشوره دارم از سفر

از هجرتى که بى‌خبر

رویاى شیرین منو

بده به کابوس تبر

بار غمت رو شونه‌هام

آوار و زخمى کاریه

این زخمو خیلى دوس دارم

چون از تو یادگاریه

وقتى که قلب لحظه‌هام

بى‌تپش و شکسته بود

قایق توفان‌زده‌ام

بى‌تو به گل نشسته بود

وقتى که حتى سایه‌اى

رفیق راه من نبود

افتادم و شکسته‌پر

دستى پناه من نبود

کبوتر نگاه تو

قلبمو زیر پر گرفت

بغضم شکست و بى‌صدا

گریه‌هاشو از سر گرفت

وقتى دل آینه‌ها

از هق‌هق من مى‌شکنه

وقتى چراغ آسمون

غریبه با شبِ منه

دست نجیب تو منو

سوى ستاره مى‌بره

اندوه پاییزیمو باد

مى‌آد دوباره مى‌بره

فکر سفر نکن که من

تا نبینم رفتن تو

غربت جاده و غبار

نگیره پیراهن تو

گرچه جدایى و جنون

همیشه تقدیر منه

دلشوره‌مو ازم بگیر

که فصل عاشق شدنه

۱۷/۴/ ۷۵

 

اطلاعات بیشتر

وزن 500 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

SKU

99171

نوبت چاپ

شابک

978-600-376-276-3

قطع

تعداد صفحه

400

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

500

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بغض قناری ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *