(021) 66480377-66975711

تاریخ مختصر آخرالزمان

65,000تومان

نوشته مارتا هیمل فارب ترجمه سعید درودی

به راستی آخرالزمان چیست: آنچه باید رخ دهد! آری، آخرالزمان یعنی آن چیزی که نمی توان جلوی رخ دادن آن را گرفت. به این ترتیب، آخرالزمان به موضوعی مهم بدل می شود که زبده پیام خداوند به عیسی و از عیسی به بندگان اوست. 

 

توضیحات

کتاب « تاریخ مختصر آخرالزمان » نوشته مارتا هیمل فارب ترجمه سعید درودی

فهرست مطالب

مقدمه. ۱۱

سخن مؤلف… ۱۵

گاه‏شمار. ۱۷

پادشاهی یهودا ۱۷

دورۀ پارسی.. ۱۷

دورۀ هلنیستی.. ۱۸

دورۀ رومی.. ۱۸

روم در جایگاه یک امپراتوری مسیحی.. ۱۹

فصل اول: مکاشفه در عصر تورات… ۲۱

فصل دوم: کتاب ناظران و عروج به آسمان.. ۴۷

هبوط ناظران.. ۴۸

خنوخ و سالنامه. ۵۲

عروج خنوخ و معبد آسمانی.. ۵۵

سفر به کرانه‏های زمین.. ۶۱

خنوخ در میان بشریت و فرشتگان.. ۶۷

محیط اجتماعی کتاب ناظران.. ۷۰

فصل سوم: کتاب دانیال و ارض قدیسان.. ۷۵

چهار سلطنت.. ۸۲

شخصی شبیه پسر انسان.. ۸۵

چهار سلطنت و اسطورۀ خاور نزدیک باستان.. ۸۸

هفتاد هفتۀ سال‏ها ۹۱

جداول زمانی اخروی در دیگر آثار دورۀ معبد دوم ۹۳

دانیال و پیشگویی.. ۹۷

ستمگری آنتیوخوس و نزدیک بودن پایان تاریخ.. ۹۹

زندگی پس از مرگ.. ۱۰۱

فصل چهارم: مسیح آسمانی.. ۱۰۵

طومارهای بحرالمیت.. ۱۰۷

قانون رومی.. ۱۱۱

چهارم عزرا ۱۱۵

دیالوگ‏های چهارم عزرا ۱۱۸

دگرگونی عزرا ۱۲۱

بازنویسی کتاب مقدس… ۱۲۳

ملاقات مجدد با چهارمین سلطنت.. ۱۲۴

شخصی شبیه پسر انسان در تمثیلات خنوخ.. ۱۲۶

«برگزیده» در تمثیلات خنوخ.. ۱۲۹

مسیح در تمثیلات خنوخ.. ۱۳۰

مسیح و انبیای پایان جهان در سدۀ اول میلادی.. ۱۳۱

مسیح در چهارم عزرا و دوم باروخ.. ۱۳۴

عیسی مسیح و مکاشفۀ یوحنا ۱۳۷

مسیح‏‏های آسمانی و زمینی.. ۱۴۴

فصل پنجم: معبد آسمانی، سرنوشت ارواح پس از مرگ، و کیهان‏شناسی   ۱۴۷

دوم خنوخ.. ۱۴۸

مکاشفۀ ابراهیم و عروج با سرود ۱۵۳

لباس‏های فرشتگی و مردگان نیکوکار در مکاشفۀ صَفَـنیا ۱۵۶

معبد آسمانی و ارواح نیکوکاران در مکاشفۀ یوحنا ۱۶۱

مردگان نیکوکار در کتاب عروج اشعیا ۱۶۵

فرشتگان، زنده‏ها، و مرده‌ها ۱۶۹

شگفتی‏های کیهان‏شناختی در تمثیلات خنوخ و دوم خنوخ.. ۱۷۱

کتاب سوم باروخ.. ۱۷۶

 

فصل ششم: سفرهای گردشگرانه به بهشت و جهنم و متون هخالوت    ۱۸۱

سفرهای گردشگرانه به بهشت و جهنم ۱۸۱

کتاب مکاشفۀ پطرس… ۱۸۲

مکاشفۀ پولس… ۱۸۶

اخلاف مکاشفۀ پولس… ۱۹۲

متون هخالوت.. ۱۹۴

عروج از طریق هفت هخالوت.. ۱۹۷

خطر و آزمون.. ۲۰۳

عروج از طریق سرود ۲۰۶

آموزش‏ها و عمل. ۲۰۹

سوم خنوخ (سـفر هخالوت) ۲۱۱

فصل هفتم: فرجام‌شناسی در امپراتوری بیزانس… ۲۱۵

سِـفِـر زِروبابل. ۲۱۸

سِـفِـر اِلیاهو. ۲۲۶

فرجام‏شناسی در امپراتوری مسیحی.. ۲۳۱

مکاشفۀ متودیوس دروغین.. ۲۳۴

تأثیر متودیوس دروغین و واکنش‏های مکاشفاتی یهودی بر فتوحات مسلمانان  ۲۴۳

فصل هشتم: جنبش‏های مکاشفاتی در دورۀ معاصر. ۲۴۷

جنبش‏های مکاشفاتی.. ۲۵۰

پنجمین سلطنت‌طلبان.. ۲۵۵

جنبش سبتی.. ۲۵۹

یاکوب فرانک.. ۲۶۴

ادونتیست‏های روز هفتم ۲۶۴

دیوید کورش و فرقۀ داودیه. ۲۶۹

حبد حسیدیسم ۲۷۴

مناحم مندل شنرسون.. ۲۷۷

جنبش‏های مکاشفاتی و کتاب‌های مکاشفه. ۲۸۵

در ابتدای کتاب تاریخ مختصر آخرالزمان میخوانیم:

 

گاه‏شمار

پادشاهی یهودا

۶۲۲ ق.م.               «کشف» و قرائت عمومی سِفر تثنیه[۱]

۵۸۶ ق.م.               بابلی‏ها اورشلیم را تصرف می‏کنند؛ ویرانی نخستین معبد؛ آغاز دوران تبعید بابلی

دورۀ پارسی

۵۳۹ ق.م.               کوروش، پادشاه ایران، [امپراتوری] بابل را سرنگون می‌کند. او با صدور فرمانی اسرای یهودی را آزاد می‏کند و به آنان اجازۀ بازگشت به وطن (خانه) و بازسازی معبد خودشان را می‏دهد

۵۱۵ ق.م.               دومین معبد ساخته می‏شود

۴۵۸ ق.م.               عِزرا در اورشلیم

۴۴۵ ق.م.               نِحمیا[۲] در اورشلیم

دورۀ هلنیستی

۳۳۲ ق.م.               اسکندر کبیر سرزمین یهودیه را تسخیر می‏کند؛ نگارش کتاب ناظران (اوایل قرن سوم ق.م.)

۲۰۰ ق.م.               سلوکی‏ها سرزمین یهودیه را از چنگ حکومت بطلمیوسی خارج می‏کنند

۱۶۷ تا ۱۶۳ ق.م.      آنتیوخوس، پادشاه سلوکی، به آزار یهودیان می‏پردازد؛ آغاز شورش مکابی؛ نگارش کتاب دانیال

۱۵۲ تا ۶۳ ق.م.        استقلال سرزمین یهودیه

دورۀ رومی

۶۳ ق.م.                 پومپه، ]سردار رومی[، اورشلیم را فتح می‏کند؛ نگارش کتاب تمثیلات خنوخ (نیمۀ دوم قرن اول ق.م؟)

۳۷ تا ۳۴ ق.م.          هرودس کبیر

اوایل دهۀ ۳۰ م.        یحیای تعمیددهنده، عیسی؛ نگارش کتاب دوم خنوخ (پیش از تخریب معبد دوم؟)؛ نگارش کتاب مکاشفۀ یوحنا (درست قبل یا کمی بعد از تخریب معبد)

۷۰ م.                    ویرانی معبد دوم؛ نگارش کتاب‏های چهارم عزرا، دوم باروخ، سوم باروخ، مکاشفۀ ابراهیم (اواخر سدۀ اول یا اوایل قرن دوم میلادی)، عروج اشعیا، مکاشفۀ پطروس (اوایل قرن دوم)

۱۳۲ تا ۱۳۵ م.         شورش بارکوخبا

روم در جایگاه یک امپراتوری مسیحی

۳۱۳ م.                  منشور مدارا[۳] مسیحیت را دین رسمی اعلام می‏کند؛ نگارش کتاب مکاشفۀ پولس (اواخر قرن چهارم یا اوایل سدۀ پنجم)

۶۱۴ م.                  سپاهیان پارسی اورشلیم را فتح می‏کنند؛ نگارش سفر[۴] زروبابل و سفر الیاهو (پیش از تسخیر به دست مسلمانان)

۶۲۸ م.                  مقررات مسیحی مجدداً در اورشلیم برقرار می‌شود

۶۳۸ م.     تسخیر اورشلیم به دست مسلمانان؛ نگارش کتاب مکاشفۀ متودیوس دروغین (اواخر قرن هفتم)؛ نگارش متون هخالوت[۵] (بعد از قرن

[۱]. Deuteronomy

[2]. Nehemiah

[3]. Edict of Toleration

[4]. کتاب بزرگ (لغت‏نامۀ دهخدا)

[۵]. Apocalypse of Pseudo Methodius

موسسه انتشارات نگاه

اینستاگرام نگاه

دانلود صفحات ابتدایی تاریخ مختصر آخرالزمان

اطلاعات بیشتر

پدیدآورندگان

,

نوع جلد

نوبت چاپ

شابک

978-600-376-835-2

جنس کاغذ

قطع

تعداد صفحه

288

سال چاپ

موضوع

وزن

300

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاریخ مختصر آخرالزمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *