مجموعه اشعار على باباچاهى

695,000 تومان


کاور پشت

علی باباچاهی

 

دل به دست هيچ‌كس نمى‌دهمزندگى شاعرانه بهتر است

مثل گل ظريف و پاك

مثل آب     صاف و ساده ز ابلهى‌ست

مثل تيرگى

مثل شب، در اين زمانه بهتر است

نامه‌هاى عاشقانه خوب نيست

بوسه‌هاى وحشيانه بهتر است

اى بهار!

ما كلاغ‌هاى زشت و پير را رها نمى‌كنيم

قلبمان بسان شيشه نازك است

برگ را ز شاخه‌اش جدا نمى‌كنيم

نيمه‌شب

آن زمان كه آب     بر صفاى دختران ساده عاشق‌ست

آن زمان كه هر كسى كنار جفت خود به خواب مى‌رود

در رحيل غربت‌آور زمان تو را صدا نمى‌كنيم

اى بهار!

ما به عهد خود وفا نمى‌كنيم

قلب من هميشه فاسدست

آه، اى كسى كه نام من براى تو طليعه‌ى محبتى‌ست

دل به دست هيچ‌كس نمى‌دهم

چه مصيبتى‌ست!

توضیحات

گزیده ای از مجموعه اشعار علی باباچاهی

دلم مى‌سوخت

و طرح آتشى قلب بخارى را تكان مى‌داد

و من در بوته‌ى پندار يادم آمد از آن كولى پيرى كه با من گفت :

جهان با ما نمى‌سازد

در آغاز مجموعه اشعار علی باباچاهی می خوانیم

نگهبان      5 1

آن زن       7 1

سرودبازگشت‌اوكه‌دوباره…        9 1

سنگر بيگانه            1 2

زمزمه       4 2

خورشيدها و خارها   5 2

پنجره‌اى به چشمان من           28

و از من تا شما         0 3

اسارت      2 3

مرا آسوده‌تر بگذار     4 3

بعد از مهتاب           6 3

مردى در كوچ          39

با صخره‌هاى دريا     1 4

اگر روزى   3 4

چه بايد گفت؟!         5 4

آزادى مطلق            48

به ديدارم نيائيد!        0 5

پابه‌پاى بيزارى         2 5

صداى پاى باران       3 5

مثل يك برج تهى      5 5

اى دوست، اى پرنده!              7 5

در انتهاى روز          59

دلم هواى كسى كرده‌ست          2 6

در بى‌تكيه‌گاهى (1)   7 6

در بى‌تكيه‌گاهى (2)   0 7

در بى‌تكيه‌گاهى (3)   2 7

در بى‌تكيه‌گاهى (4)   4 7

در بى‌تكيه‌گاهى (5)   6 7

جهان و روشنايى‌هاى غمناك

ابر سياه خستگى…    1 8

از تمام برج و باروها   3 8

شعر خداحافظى        6 8

از چشم مجنون…      89

بايد گذشت…          1 9

من فكر مى‌كنم         3 9

ما با كدام شب؟        7 9

در آن‌سوى شقاوت    0 10

پيش‌بينى   3 10

مثل سادگى گل        5 10

غمگين‌ترين حكايت‌ها را         08 1

يا در خزان، هميشه…             0 11

در قيل و قال مدرسه              3 11

ما بردگان تسليم       16 1

دو ساعت غم          19 1

در بى‌خبرى شبانه     2 12

آرى، مگرى!           4 12

در آستانه‌ى كوچ بهار             26 1

صداى تاريخى         28 1

هميشه با تو            0 13

رفيق!       2 13

ليلى دنيا    4 13

نام نيك و زلف بلند   36 1

اهل جنوب             39 1

از نسل آفتاب

چه مى‌توانستم         3 14

جدال        45 1

بعد از دو قرن…        47 1

برج بلند جنون         49 1

اگر          2 15

از رفتن     54 1

رداى شرقى شعر       56 1

در رهگذار تير و تبر…            58 1

مرهم شكنجه          1 16

از رودخانه‌ى دنيا      64 1

از سكوت و تفرقه     67 1

از روزهاى روشن      70 1

در وصف عاشقان دنيا             73 1

ادامه‌ى آشوب باد      77 1

نفرين به     80 1

ملال جوان              82 1

هر چهار فصل          84 1

اين بار…    86 1

از چهار سو            188

اين نور      190

در روزهاى بارانى     193

در قلمرو خاكستر      196

اينسان كه   199

از پله‌هاى بهار و جوانى          01 2

در عصرهاى دلتنگى   05 2

بوى ترمز و اسفالت    07 2

صداى شن

سرود بومى (1)        13 2

سرود بومى (2)        16 2

سرود بومى (3)        20 2

سكون در سكون (1)              23 2

سكون در سكون (2)              26 2

سكون در سكون (3)              29 2

سكون در سكون (4)              32 2

سفر سبز (1)           35 2

سفر سبز (2)           40 2

پسينگاهى (1)          45 2

پسينگاهى (2)          48 2

عشق بلند   51 2

صبحگاهى             55 2

در اوج      58 2

از خاكمان آفتاب برمى‌آيد

وطنى       65 2

خاموشان   68 2

از خاكمان آفتاب برمى‌آيد        71 2

عذاب وجدان           74 2

در كنار مردم اعماق   77 2

اگر          80 2

از دلِ «حلاج» (1)    80 2

از دلِ «حلاج» (2)    85 2

از دلِ «حلاج» (3)    87 2

از دلِ «حلاج» (4)    289

از دلِ «حلاج» (5)    291

در طرحى از عزا       294

مادر         298

از دلِ «حلاج» (6)    01 3

سوگْحماسه             05 3

از وطن      09 3

شهيد ما     12 3

سرود        15 3

آواى دريامردان

مهتاب منتظر           1 33

اينجا درياست          26 3

تا سال‌هاى سال       29 3

آنك، دوباره شيرمحمد            33 3

اما ستاره بانو           37 3

خالو، خسته نباشى!   41 3

غزل دريايى (1)       44 3

غزل دريايى ( 2)      48 3

از دريادلى              53 3

ياران آفتاب            57 3

تو، سرو باش           59 3

به پيشواز فلق          63 3

شبانه درخشيد         66 3

دل شكستن             70 3

خوشدلى    71 3

توصيف     72 3

بيا ستاره بكاريم       74 3

مگر از راه در رسى…             77 3

خواب ترنج            80 3

تكليف ما…؟           83 3

پرنده عمر تو بود      389

از تنهايى    393

با گيسوان ابر           395

و كاسه‌ى گِلى من     396

يعنى كه زنده‌ايم        01 4

صد سال انتظار        05 4

بر دريا مى‌ميرند       08 4

تا ختم چرخ نيلوفرى             10 4

سوگحماسه             13 4

از وطن      15 4

توضيحات   417

با گل نارنج

مادر         27 4

ليلى، گواه باش        28 4

از جنگ  1             32 4

از جنگ  2             34 4

ناگهانى     37 4

مسخ        40 4

دور ما…    44 4

شام غريبان  1         47 4

با گل نارنج             49 4

شام غريبان  2         52 4

خاكسپارى              55 4

در فراق زمين          58 4

برگى از ارغوان مگر…            61 4

پاييزى      64 4

به چهار چهره‌ى كهربايى          67 4

منزل‌هاى دريا بى‌نشان است

بانگ فاخته و آدمى   73 4

از غم اين خواب       76 4

دعا          79 4

رقص خيزران          82 4

آن دو چهره‌ى محزون             84 4

بر نام‌ها چه رفته؟     86 4

گنج پراكنده             488

پاييزى      491

نقش گمشده            494

اعجاز       497

پايان گل    00 5

ترانه‌ى مفقود           03 5

چرا قهوه‌اى است؟     06 5

بازى با رنگ‌هاى جهان           08 5

خواب اشياء            11 5

فرار         13 5

رنگ مقدر              16 5

اسم عام     18 5

سه چار واژه‌ى قرمز   20 5

ساعت آنها / ساعت لوركا        23 5

رنگ ازل    25 5

پايانِ آغاز              27 5

اين چتر     29 5

اين جمله‌ها             31 5

اين و آن    33 5

اين آرزوى ساده       35 5

رنگ تازه   38 5

روزِ اولِ رنگ سبز     40 5

از اين راه تازه          43 5

دزدىِ ما    45 5

با دلِ نو     47 5

بوى شير  از…          49 5

از آغاز      52 5

وصلفراقى   55 5

قطعآ كلمه بود          58 5

ما كودك مى‌مانيم     61 5

آن پرنده‌ى مرموز      64 5

گم شدن چيزى        67 5

منزل نو     70 5

سال شستن اعداد      73 5

ابر از كجا   75 5

اتفاق عادى             77 5

ما     وَ همين جا      79 5

نه مثل اين همه پيچك            82 5

ابر غايب    85 5

امروزِ ديگر             588

باران دروغ نمى‌گفت   590

مثل انار     593

آبى‌ها       596

از اداره      599

تو هيچ‌وقت نمى‌ميرى             02 6

مثل ايوب   04 6

نم‌نمِ بارانم

اتفاقِ نيفتاده            09 6

آدم‌هاى ِ يكى          12 6

در فراق خودت        14 6

نكند راست بگويند    16 6

و چرا؟      19 6

غار سياه / وَ           1 62

سرى به صدف‌ها بزن              23 6

صحبت چيزى شبيه برف          26 6

منِ زير سنگ          28 6

چه فرق مى‌كند        0 63

نفرينِ درخت           32 6

از نديدن / وَ           35 6

تا نرسيدن   37 6

آدمِ عكس              39 6

زار           42 6

با قرار قبلى            44 6

كلاغ كامل   47 6

فكر مى‌كند كه          49 6

خدايا چه‌طور          1 65

پاييزِ ما     53 6

و فكرهاى دور و دراز             55 6

امضاى يادگارى       57 6

تركيبِ هر چه          0 66

سفيدى‌ها را بخوان    63 6

بگو كه      66 6

سفيدى‌ها را بخوان (2)            68 6

سفيدى‌ها را بخوان (3)            0 67

سفيدى‌ها را بخوان (4)            72 6

وقتى كه برمى‌گردى   75 6

مطمئنى كه              78 6

سفيدى‌ها را بخوان    0 68

با نگفتن     83 6

عقلِ ما      85 6

از كجا كه ما            88 6

شما قبول كنيد         1 69

عقل عذابم مى‌دهد

از اينكه در سه زمان   697

تا كجاها كه             0 70

چيزى براى گفتن      02 7

رفيقى ندارد            04 7

ديروزِ چه كنيم؟        07 7

مؤلف من بودم         0 71

افقى كه هرگز          13 7

با چهره‌هاى مختلفى از تو        16 7

سيصد گل سرخ هم كه شده      19 7

از فردا كه چطور       22 7

به روايت خودمان     25 7

اگر اتفاقى افتاد        27 7

تو او را نديده‌اى       0 73

بر بوم نقاشى           33 7

تا دو بعدازظهر         35 7

آخه اون‌ها              38 7

هر دو يك نفريم       1 74

با ماشين‌حساب هم كه فكر كنى             44 7

راوى گويد             47 7

اين‌طور عصرى را     0 75

اصلا نمرده‌اى           53 7

روانى        56 7

صحنه را عوض مى‌كنيم           59 7

تا آدم بزرگ‌ها         62 7

اين همه سال كجا بوديد؟         65 7

فقط يك شوخى بود   68 7

از دو درختِ فقط      1 77

زيردريايى   73 7

از آن سوى خط       76 7

از فرداهاى ِ چه كنم   79 7

مؤلف هم سردرگم است           82 7

دن كيشوت از اعماق   85 7

كدام اتفاق؟             88 7

اول تو بخند            0 79

از فرط خنده           793

خراباتى ِ ترسو!        796

فكرهاى ِ از هر طرف             799

اين مرثيه   02 8

و نه هيچ‌گاه            05 8

در شلوغىِ از هر طرف           07 8

قيافه‌ام كه خيلى مشكوك است

تا بوشهر    1 81

در اتفاق‌هاى نبايد     14 8

در مترو     17 8

دريا براى ما            0 82

لج نمى‌كنم اصلا        23 8

بعد از خودكشى        26 8

روانى (1)   0 83

ما دو نفر: مفتعلن      33 8

تا دو روز ديگر       36 8

گزارش (لحظه به لحظه)          38 8

«مسخ ِ» ما             1 84

بوى گُل نمى‌آد         44 8

فكرهاى ِ سگى        47 8

اسمش را بگذاريم اگر بشود!     0 85

به شوخى البته         53 8

عينِ عمو بتهون        56 8

با اما و اگر             59 8

حيف تير    62 8

تو علاوه بر اين        65 8

استعاره‌ها بروند كنار   69 8

با سه روايت            72 8

روانى (2)   76 8

روانى (3)   0 88

مگر اين‌كه انارى را    84 8

چاقو كه هيچ           87 8

به جهنم اگه؟           889

صدا نمى‌زنى اصلا چرا؟           892

اين هم يك شوخى بود           895

«كوتاه»ى از شماست             898

دور آخر    01 9

چراى ِ اين صندلى    04 9

سر از اين همه اتفاق  07 9

و اگر البته   10 9

بازى تمام!              12 9

رفته بودم به صيد نهنگ

پيچِ  1      19 9

پيچِ  2      22 9

پيچِ  3      24 9

پيچِ  4      26 9

پيچِ  5      28 9

پيچِ  6      30 9

پيچِ  7      32 9

نوشتنِ از    37 9

از اينجا به بعد          39 9

از تهِ تورات            41 9

قسم (1)    44 9

قسم (2)    45 9

قسم (3)    47 9

بازى ِ توطئه           49 9

عاشقانه ـ گانگسترى             51 9

بازىِ اين شطح         53 9

جن‌بازى    59 9

رقيبِ گربه‌ها بود      62 9

صبح به خيرِ از تهِ دريا            64 9

ديوونه‌بازى             67 9

زمين غلط مى‌كند      70 9

بلاتكليفى   72 9

جنّى شده   74 9

آبرنگ (1)              76 9

آبرنگ (2)              78 9

البته ـ اگرها            81 9

بازرسى ايست          84 9

سردرد كهنه             87 9

ملاقات ممنوع :        990

رنگِ ضد زنگ         992

عبورِ ناممنوع          994

اين شترِ از قديم        996

تعجيل خروج           999

به فروش مى‌رسد      02 10

مطابقِ با اصل          05 10

چراغِ به خانه          08 10

رفتنِ از حال           10 10

جنگِ خودمانى        13 10

كه نبودن    16 10

نوسانى      18 10

آدمِ زغالى   21 10

از قلم افتاده            23 10

با كمى از بكت         25 10

«نگفته» از              28 10

غرقى‌ها

پيچِ  8      33 10

پيچِ  9      35 10

پيچِ  10    37 10

پيچِ  11    39

 

جزئیات کتاب

وزن 1220 گرم
ابعاد 23 × 18 سانتیمتر
پدیدآورندگان

علی باباچاهی

نوع جلد

گالینگور

نوبت چاپ

دوم

قطع

وزیری

تعداد صفحه

1042

سال چاپ

1400

موضوع

شعر معاصر

تعداد مجلد

یک

وزن

1220

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه اشعار على باباچاهى”