شاهنامه فردوسی برای جوانان( سه جلدی ) قابدار

120,000 تومان


فردوسی

مسعود خیام

شاهنامه شامل سه بخش اسطوره‌، حماسه و تاریخ است. بخش اسطوره از آغاز شاهنامه تا پایان کار فریدون است. بخش حماسه از اول پادشاهی منوچهر تا پایان کار رستم و بخش تاریخ از امپراطوری اسکندر تا پایان کتاب است. البته این‌طور نیست که اسطوره و حماسه و تاریخ کاملا و مشخصا جدا ایستاده و تداخل نکرده باشند. من فکر کردم برای شما، بخش اسطوره و حماسه را بیاورم و بخش تاریخ را برای آینده بگذارم. البته از بخش تاریک تاریخ یکی از دلایل انقراض ساسانیان را به شما نشان می‌دهم

مسعود خیام.

توضیحات

گزیده ای کتاب شاهنامه برای جوانان

جوانان واقع گرا آن گاه که وجودشان مالامال از دادگری شد و چراغ راهشان عدالت، در آن صورت به صفاتی آراسته می شوند که می توان برخی از آنها را این گونه برشمرد. بزرگ داشت بزرگان، امانت داری، ادا کردن حقوق دیگران، دستگیری از ضعیفان، پاسخ گویی به دعوت دوستان، برآوردن نیاز دیگر افراد و چشم پوشی از خطای این و آن.

این معانی در کلام فردوسی آمده است

در آغاز کتاب شاهنامه برای جوانان می خوانیم:

فهرست

جزيره گنج 17
سلسله پيشداديان كيومرث 29
جنگ كيومرث و هوشنگ با ديو سياه 33
هوشنگ 34
جشن سده 36
طهمورث ديو بند 38
جمشيد 42
جشن نوروز 47
خدائى جمشيد 48
ضحاك ماردوش و پدرش 50
آشپزى ابليس 53
تباه شدن روزگار جمشيد 55
پادشاهى ضحاك هزار سال بود 56
غذاى ضحاك 57
رگه هاى مقاومت 57
خواب ديدن ضحاك 59

تولد فريدون 61
پرسش فريدون از فرانك 64
كاوه آهنگر 65
پيوستن كاوه به فريدون 68
رفتن فريدون به جنگ ضحاك 71
ديدار فريدون و دختران جمشيد 73
وكيل ضحاك 75
با خبر شدن اژدها 76
اسارت ضحاك به دست فريدون 78
فريدون 80
فريدون روز اول مهرماه تاجگذارى كرد 81
فريدون جندل را به يمن مىفرستد 83
پادشاه يمن به جندل پاسخ مىدهد 85
افسونگرى شاه يمن 85
آزمودن فريدون پسران خود را 86
تقسيم جهان بين پسران 87
پيغام سلم و تور به فريدون و پاسخ او 88
كشته شدن ايرج 90
زادن منوچهر 91
پيغام سلم و تور 92
پاسخ فريدون 93
جنگ منوچهر با سلم و تور 94
كشته شدن تور 96
قارن دژ اِلانان را مىگيرد 97
فرستادن سر سلم نزد فريدون 98

پادشاهى منوچهر 98
زادن زال 99
رودابه 103
رستم 110
نوذر 112
زو 118
گرشاسپ 120
رخش 122
سلسله كيانيان، كىقباد 125
كِىكاووس 128
مازندران 129
هفتخان رستم 138
خان اول 138
خان دوم 139
خان سوم 140
خان چهارم 142
خان پنجم 143
خان ششم 146
خان هفتم 148
هاماوران 157
جنگ هفت گُرد 171
رستم و سهراب 173
سهراب 182
گُرد آفريد 190
جنگ رستم و سهراب 216

داستان سياوش 246
آمدن گرسيوز نزديك سياوش 276
پيمان كردن سياوش با افراسياب 277
سياوش رستم را نزد كاووس مىفرستد 278
پاسخ كاووس به نامه سياوش 281
رفتن زنگه نزد افراسياب 283
هنرنمايى سياوش 287
جريره 288
فرنگيس 289
آمدن پيران ويسه به سياوشگرد 293
زادن فرود پسر سياوش 294
بدگويى گرسيوز 296
نامه سياوش به افراسياب 304
خواب ديدن سياوش 306
اندرز سياوش به فرنگيس 307
گرفتار شدن سياوش 310
زارى كردن فرنگيس 316
كشته شدن سياوش 318
سپردن كىخسرو به شبانان 331
كىخسرو نزد افراسياب مىرود 332
سوآل و جواب بين افراسياب و كىخسرو 333
بازگشت كىخسرو به سياوشگرد 335
آگاه شدن كاووس از كار سياوش 335
كشته شدن پيلسم به دست رستم 347
رفتن كىخسرو به ختن 352

هفت سال پادشاهى رستم در تورانزمين 354
قتل عام 355
خواب ديدن گودرز 359
پيدا كردن كىخسرو 364
كىخسرو شبرنگ بهزاد را مىگيرد 368
رفتن فرنگيس و كىخسرو و گيو به ايران 371
جنگ پيران با گيو 374
افراسياب پيران را مىبيند 382
گفتوگوى گيو با كشتىبان 383
گذشتن از جيحون 384
رفتن كىخسرو به اصفهان 387
رفتن فريبرز و طوس به دژ 393
بازگشت كىخسرو 400
شصت سال پادشاهى كىخسرو 401
داستان فرود 409
جنگ بيژن با فرود 430
كشته شدن فرود 431
خودكشى مادر فرود 436
جنگ كاسهرود 439
باريدن برف 441
جنگ پشن (شبيخون) 450
بازگشت طوس 453
جنگ لادِن 457
بازگشت ايرانيان 473
جنگ 478

ازدواج 491
كاموس كُشانى و خاقان چين 494
رسيدن فريبرز به كوه هماون 500
اشكبوس 508
رستم و خاقان چين 516
ديدار هومان و رستم 519
ديدار رستم و پيران 523
آغاز رزم 533
رزم شنگل 534
رزم ساوه 536
گرفتارى خاقان 540
شكست تورانيان 546
نامه رستم به شاه 550
پاسخ كىخسرو 551
آگاهى افراسياب 552
جنگ كافور 553
پولادوند 559
رزم پولادوند با گيو و طوس 561
رزم رستم و پولادوند 562
كشتى 564
اكوان ديو 569
آمدن افراسياب 576
بازگشت رستم به ايران 578
بيژن و منيژه 578
رفتن بيژن به جنگ گراز 583

بيژن به كاخ منيژه برده مىشود 589
گرسيوز بيژن را نزد افراسياب مىبرد 591
شفاعت پيران 593
زندان افتادن بيژن 595
بازگشت گرگين به ايران 597
گيو گرگين را نزد شاه مىبرد 598
آمدن رستم نزد خسرو 604
رهايى گرگين 605
آراستن لشكر 606
رستم و پيران 607
آمدن منيژه نزد رستم 609
بيرون آوردن بيژن از چاه 614
بازگشت رستم نزد كىخسرو 617
داستان يازده رخ 617
پيام بردن گيو از گودرز نزد پيران 619
پيمان گودرز و پيران براى جنگ يازده رخ 632
آمدن شاه نزد سپاه 648
زنهار خواستن تورانيان 649
لشكر آراستن كىخسرو با افراسياب 651
آگاهى كىخسرو از آمدن افراسياب 654
پيغام افراسياب به كىخسرو 655
پاسخ فرستادن كىخسرو 658
نوشتن فتحنامه به كاووس 663
گذشتن كىخسرو از جيحون 663
رزم كىخسرو با افراسياب 664

پناه گرفتن افراسياب در گنگ بهشت 665
آمدن جهن با پيغام افراسياب نزد كىخسرو 667
پاسخ كىخسرو به جهن 668
نامه افراسياب به كىخسرو 674
شبيخون افراسياب 676
رسول فرستادن خاقان چين نزد كىخسرو 678
پاسخ كاووس به كىخسرو 682
رزم كىخسرو با شاه مكران 683
بازگشت از گنگدژ به سياوشگرد 686
بازآمدن كىخسرو نزد پدربزرگ 687
گرفتار شدن افراسياب به دست هوم 688
آمدن كاووس و خسرو نزديك هوم 689
مردن كىكاووس 691
آزاد كردن جهن 692
نااميدى كىخسرو از پادشاهى 694
پادشاهى لهراسپ 708
شاهنامه دقيقى 735
پادشاهى گشتاسپ 736
ظهور حضرت زرتشت 739
گشتاسپ ايرانى از پرداخت خراج به ارجاسپ 745
تورانى سر باز مىزند 745
بدگويى گُرَزم از اسفنديار 753
آمدن لشكر ارجاسپ تورانى به بلخ و كشته شدن 757
لهراسپ ايرانى 757
هفتخان اسفنديار 777

خان اول 781
خان دوم 783
خان سوم 785
خان چهارم 787
خان پنجم 790
خان ششم 795
خان هفتم 801
اسفنديار كهرم را مىكشد 816
بازگشت اسفنديار 821
رستم و اسفنديار 823
آغاز داستان 824
جنگ تن به تن 859
شغاد 874
آيا «آخر شاهنامه خوش است؟» 884
مانى 884
مزدك 885
بزرگمهر 887
شطرنج 897
تخته نرد 901
رفتار انوشيروانِ «عادل» با بزرگمهر حكيم 903
پايان بزرگمهر به روايت تاريخ بيهقى 907

جزئیات کتاب

وزن 950 kg
ابعاد 21 × 11 cm
نوع جلد

گالینگور

پدیدآورندگان

فردوسی, مسعود خیام

SKU

94052

نوبت چاپ

دوم

شابک

978-964-351-931-5

قطع

پالتویی

سال چاپ

1397

موضوع

شعر کلاسیک فارسی

تعداد مجلد

سه

وزن

1000

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شاهنامه فردوسی برای جوانان( سه جلدی ) قابدار”