وبلاگ

معرفی«زبان و جایگاه زن» و «در ستایش ریاضیات» در روزنامه همشهری

روزنامه همشهری در بخش معرفی کتاب خود به معرفی چاپ جدید کتاب های «زبان و جایگاه زن» و «در ستایش ریاضیات» پرداخته که با هم می خوانیم :

«زبــان و جايــگاه زن» نوشــته رابيــن تالمك ليكاف را مريم خدادادي و ياســر پوراسماعيل به فارسي برگردانده اند و به تازگي از سوي انتشارات نگاه منتشر شده است. مي توان از هزار و يك منظر به جايگاه زن در جامعه نگريست و از هر كدام نكته اي برداشت كرد. در اين كتاب، سعي نويسنده بر آن بوده تا دريابد از طريق كاربرد زبان در فرهنگ درباره نحوه نگاه زنان به خودشان و پيش فرض هاي عموم مردم دربــاره طبيعت و نقش زنان چه چيزي مي توان آموخت؛ يعني از طريق زباني كه زنان به كار مي گيرند و زباني كه درباره زنان به كار مي رود. انتشار اين كتاب را سرآغاز پژوهش هاي فمينيستي درباره رابطه ميان زبان و جنســيت مي دانند؛ اين كتاب واكنش چشــمگيري در ميان محققان زبان، فمينيســت ها و عموم خوانندگان برانگيخت. ليكاف، نويســنده كتاب با نشــان دادن نقش بنيادي زبان در نابرابري جنسيتي به دو حوزه نابرابري اشاره مي كند: زباني كه درباره زنان به كار مي رود و زباني كه خود زنان به كار مي برند. اين ديدگاه ليكاف كه »زبان زنان« بيانگر بي قدرتي است، بحث هايي را دامن زده كه تا امروز هم ادامه دارد. اين كتاب ترجمه متن كامل نسخه اصلي را همراه مقدمه نويسنده و پي نوشت هاي او براي چاپ جديد آن در سال2003 دربردارد. او در اين پي نوشت ها بعد از حدود 30سال، نظرياتش را دربــاره بخش هايي از كتاب جرح و تعديل كرده اســت. انتشارات نگاه اين كتاب 228صفحه اي را با شمارگان 300نسخه، به بهاي 47هزار و 500تومان منتشر كرده است.

 

«در ستايش رياضيات» نوشته آلن بديو را علي حسن زاده به فارسي برگردانده و به تازگي از سوي نشر نگاه منتشر شده است. جايگاه رياضيــات از ديربــاز محل نزاع بوده است. برخي از شــر آن به خدا پناه برده انــد. برعكــس، برخي از شــر انبوه دهشــتناك جزئيات ملموس به آن پناه برده انــد. برخي هــم آن را همان گويي صــرف مي داننــد. عــده اي آن را يگانه صورت انديشه مي انگارند. برخي هم آن را انتزاعي به حساب مي آورند كه نابودگر زندگي باصفا و بي غل و غش اســت. اما برخي برعكس، واقعيت را بدون آن ناممكن مي دانند. آلن بديو، فيلسوف نامدار فرانســوي، به دفاع از رياضيات برمي خيزد و نظريه اي نو درباره رياضيــات مي پروراند. از نگاه بديو، رياضيات هستي شناسي است. او در كتاب حاضر مي كوشد تا با زباني ساده از رياضيات و رابطه اش با فيلسوفان، فلسفه، واقعيت، زندگي و نيك بختي سخن بگويد. انتشــارات نگاه اين كتاب 97صفحه اي را با شمارگان 300نسخه به بهاي20هزار تومان منتشر كرده است.

موسسه انتشارات نگاه

موسسه انتشارات نگاه

نوشتن دیدگاه