تاجر ونیزی

ویلیام شکسپیر
ترجمه ی ابوالحسن تهامی

تاجر ونیزی از خطه ی عشق گذر کرد و در خطه ی نفرت توقفی.

https://negahpub.com/shop/fictions/classic-literature/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C/

نوشتن دیدگاه