وبلاگ

مجموعه آثار هاینریش بل

آثار هاینریش بل روایتی است از جنگ و تاثیر مخرب آن بر عشق، غرور و اخلاق. بل از ملالت ها ، پلیدی ها و بی معنی بودن جنگ سخن می گوید…

https://negahpub.com/shop/fictions/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B2/

https://negahpub.com/shop/fictions/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/

https://negahpub.com/shop/fictions/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%AF/

https://negahpub.com/shop/fictions/%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%84%D9%82%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-6/

نوشتن دیدگاه