وبلاگ

دخترانه ترین شب ماه

درست آن شب         مرا          مادری زایید        سر بر بالین   عشق
و چون           بر پای ایستادم           گونه هایم را بوسید

https://negahpub.com/shop/poetry/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87/

نوشتن دیدگاه