وبلاگ

سالگشت به توپ بستن مجلس

   در سال 1278 شمسی، محمدعلی شاه که برپایی مجلس مشروطه را خلاف آرای استبدای خود می‌دانست، توسط کلنل لیاخوف مجلس را به توپ بست و گروه بیشماری از مردم را به خاک وخون کشید. ازمیان دستگیرشدگان، ملک المتکلمین واعظ پر شور و میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل روزنامه نگار و دوست علی کبر دهخدا، درباغشاه با طناب خفه شدند و شاه قلدر به خیال خود بساط دیکتاتوری را مستقر کرد، اما خروش ملٌیٌون تومار او را در هم پیچید و او چاره‌ای جز پناه بردن به سفارت روس نیافت.
احمدکسروی با دوکتاب«تاریخ مشروطه ایران» و «تاریخ هجده ساله آذربایجان» دقیق‌ترین روایتها را از این دوران پر فراز و فرود دارد  و به یکی از مهمترین انقلابات در خاور میانه پرداخته است و سالهاست کتابهای این مورخ از مراجع معتبر تاریخ مشروطیت است .
این یادکردی از یک واقعه‌ی تاریخی و تاریخنگار صادقی است که آن روایت را برای همیشه برصفحات تاریخ این کشور حک کرد.

نوشتن دیدگاه