وبلاگ

جامعه شناسی رمان فارسی

نگاه: تحلیل  و بررسی ده رمان برگزیده ا زدیدگاه جامعه شناختی  و بررسی سیر کلی رمان فارسی

     رمان فارسی با عنایت به جنبه های اجتماعی و پیوند نزدیک با تاریخ معاصر بیشتر ا زشعر می تواند به پرسشهای جامعه شناختی جواب دهد. گسترش و تنوع رمان از وجوه فرم و محتوا درسالیان اخیر در جامعه ایرانی به حدی از رشد رسیده، که می توا ن از عصر رمان در ایران حرف زد، به ویژه ورود زنان  به حوزه رمان و داستان  نوعی تنوع در این فضا ایجاد کرده است، به گونه‌ای که حتی از شعر  معاصر نیز پیشی گرفته است. علیرغم این حضور رمان نویسی فارسی نتوانسته جایگاه بایسته‌ای در جهان به دست آورد.
      درکتاب «جامعه شناسی رمان» نویسنده کوشیده است از منظر جامعه شناسی به رمان فارسی بنگرد کتاب در شش فصل به مباحثی نظیرسیر ادبیات داستانی و انواع آن در ایران، چگونگی پیدایش رمان فارسی، تاریخچه‌ی رمان، انواع رمان فارسی ورمان اجتماعی فارسی می پردازد.
نویسنده کتاب دکتر عسگر عسگری حسنلواست و کتاب در 360 صفحه با جلد سخت و بهای 25000تومان توسط انتشارات نگاه منتشر شده است .

نوشتن دیدگاه