وبلاگ

از سقراط تا سارتر

از سقراط تا سارتر پژوهشی سترک است که فلسفه را به نیرویی در زندگی ما، دنیای ما و رویای ما بر می گرداند.

از سقراط تا سارتر نگاه انتقادی نوینی است به متفکران بزرگی که با اندیشه های خویش تمدن ما را ساختند.

از سقراط تا سارتر نگاهی نو به زندگی و روزگار فیلسوفان بزرگ است.

این کتابِ اندیشه برانگیز ما را از سپیده دمان فلسفۀ غرب در آتنِ افلاطون به دنیای امروزی می آورد که در آن نیروی مارکسیسم اذهان بخش مهمی از مردم جهان را تسخیر کرده است.

پروفسور لاوین استاد فلسفه در دانشگاه جورج واشنگتن با این کتاب درک عمیق تر و با معناتری از خودمان و روزگارمان ارائه می دهد. وی از فلسفۀ غرب بر حسب محیط فکری و تاریخی ای که بر آن موثر بوده است بحث می کند و اندیشه های ماندگار فیلسوفان را با گزینش های عام و خاصی که ما در جهان امروز با آن روبه روییم پیوند می زند.

نوشتن دیدگاه