(021) 66480377-66975711

روزنامه همشهری در بخش معرفی کتاب خود به معرفی چاپ جدید کتاب های «زبان و جایگاه زن» و «در ستایش ریاضیات» پرداخته که با هم می خوانیم :

«زبــان و جایــگاه زن» نوشــته رابیــن تالمک لیکاف را مریم خدادادی و یاســر پوراسماعیل به فارسی برگردانده اند و به تازگی از سوی انتشارات نگاه منتشر شده است. می توان از هزار و یک منظر به جایگاه زن در جامعه نگریست و از هر کدام نکته ای برداشت کرد. در این کتاب، سعی نویسنده بر آن بوده تا دریابد از طریق کاربرد زبان در فرهنگ درباره نحوه نگاه زنان به خودشان و پیش فرض های عموم مردم دربــاره طبیعت و نقش زنان چه چیزی می توان آموخت؛ یعنی از طریق زبانی که زنان به کار می گیرند و زبانی که درباره زنان به کار می رود. انتشار این کتاب را سرآغاز پژوهش های فمینیستی درباره رابطه میان زبان و جنســیت می دانند؛ این کتاب واکنش چشــمگیری در میان محققان زبان، فمینیســت ها و عموم خوانندگان برانگیخت. لیکاف، نویســنده کتاب با نشــان دادن نقش بنیادی زبان در نابرابری جنسیتی به دو حوزه نابرابری اشاره می کند: زبانی که درباره زنان به کار می رود و زبانی که خود زنان به کار می برند. این دیدگاه لیکاف که »زبان زنان« بیانگر بی قدرتی است، بحث هایی را دامن زده که تا امروز هم ادامه دارد. این کتاب ترجمه متن کامل نسخه اصلی را همراه مقدمه نویسنده و پی نوشت های او برای چاپ جدید آن در سال۲۰۰۳ دربردارد. او در این پی نوشت ها بعد از حدود ۳۰سال، نظریاتش را دربــاره بخش هایی از کتاب جرح و تعدیل کرده اســت. انتشارات نگاه این کتاب ۲۲۸صفحه ای را با شمارگان ۳۰۰نسخه، به بهای ۴۷هزار و ۵۰۰تومان منتشر کرده است.

 

«در ستایش ریاضیات» نوشته آلن بدیو را علی حسن زاده به فارسی برگردانده و به تازگی از سوی نشر نگاه منتشر شده است. جایگاه ریاضیــات از دیربــاز محل نزاع بوده است. برخی از شــر آن به خدا پناه برده انــد. برعکــس، برخی از شــر انبوه دهشــتناک جزئیات ملموس به آن پناه برده انــد. برخی هــم آن را همان گویی صــرف می داننــد. عــده ای آن را یگانه صورت اندیشه می انگارند. برخی هم آن را انتزاعی به حساب می آورند که نابودگر زندگی باصفا و بی غل و غش اســت. اما برخی برعکس، واقعیت را بدون آن ناممکن می دانند. آلن بدیو، فیلسوف نامدار فرانســوی، به دفاع از ریاضیات برمی خیزد و نظریه ای نو درباره ریاضیــات می پروراند. از نگاه بدیو، ریاضیات هستی شناسی است. او در کتاب حاضر می کوشد تا با زبانی ساده از ریاضیات و رابطه اش با فیلسوفان، فلسفه، واقعیت، زندگی و نیک بختی سخن بگوید. انتشــارات نگاه این کتاب ۹۷صفحه ای را با شمارگان ۳۰۰نسخه به بهای۲۰هزار تومان منتشر کرده است.

موسسه انتشارات نگاه

موسسه انتشارات نگاه