(021) 66480377-66975711

“حکایت قصر” عنوان کتابی به قلم محمدجواد مرادی نیا است، که انتشارات نگاه در سی و دومین نمایشگاه کتاب عرضه خواهد کرد.

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Gmail

“حکایت قصر” یک روایت دراز دامن است از یک بنا؛ قصری که در عصر قاجار تفرجگاهِ شکارِ شاهان بود و در زمان رضاخان زندان مخوف شهر شد.عجیب که تا پایان، نامش قصر ماند.

Pin It on Pinterest

Share This