برچسب: «» و «جهانی سازی و تحولات اجتماعی»

تاریخ سخت کُشی در ایران

دکتر عباسعلی غفاری روز شنبه 3مرداد 1394 برای آخرین بازبینی کتاب جدید خود «تاریخ انگلستان»به انتشارات نگاه آمدند، در گذشته از این استاد تاریخ چند اثر را به چاپ رسانده که آثاری چون «تاریخ سخت کُشی در ایران »، «داریوش بزرگ» و «جهانی سازی و تحولات  اجتماعی» را انتشارات نگاه پیشترها منتشر و تاریخ انگلستان چهارمین اثری است که ایشان برای چاپ در اختیار نگاه گذاشته اند . کتاب پس از حدود سه سال اکنون آماده انتشار شده است.

ادامه خواندن ←