برچسب: عباس یوسف

رئالیسم در ادبیات داستانی ایران و عراق

«رئالیسم در ادبیات داستانی ایران و عراق» تالیف عباس یوسف که به بررسی تطبیقی آثار سیمین دانشور و فؤاد تکرلی می‌پردازد و «رمز و اسطوره در شعر معاصر ایران و غرب» تالیف محمد جاسم که بررسی تطبیقی رمزگرایی در شعر بدرشاکرالسیاب و مهدی اخوان‌ثالث است از سوی نشر نگاه منتشر شدند. عباس یوسف و محمد جاسم دانشجویان دکتری ادبیات فارسی در ایران بودند که این دو کتاب در واقع رساله های ایشان در رابطه با مقایسه و تطبیق آثار یک نویسنده و یک شاعر ایرانی با یک نویسنده و یک شاعر عراقی بوده است. عباس یوسف و محمد جاسم در...

ادامه خواندن ←