برچسب: رمان و داستان

اتوبوس سرگردان- مجموعه آثار 7

جان استن بک یکی از شناخته شده‌ترین و پرخواننده ترین نویسندگان قرن بیستم آمریکا است. نگاه انسان‌دوستانۀ او به جهان و ترسیم چهرۀ رنج کشیدۀ مردم آمریکا بارزترین شاخصه‌های ادبیات استن بک به شمار می‌رود. «اتوبوس سرگردان» نیز مانند سایر آثار وی بیانگر شرح‌حال طبقۀ فرودست آمریکا پس از بحران‌های داخلی است. خلق شخصیت‌های داستان بر اساس واقعیت موجود در جامعه طبقاتی آمریکا صورت پذیرفته است. روسپیان و مهاجرانی که در پی رکود بزرگ و بیکاری سراسری با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و اتوبوسی که نماد این سرگردانی و زوال است. این کتاب در سال 1947 منتشر شد...

ادامه خواندن ←

مجموعه آثار پاتریک مودیانو برندۀ نوبل ادبیات سال 2014

https://negahpub.com/shop/litrature/%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%da%af%d9%85-%d9%86%d8%b4%d9%88%db%8c/ https://negahpub.com/shop/litrature/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%aa%db%8c/ https://negahpub.com/shop/fictions/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%81%d8%aa%d9%87/ https://negahpub.com/shop/fictions/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87/ https://negahpub.com/shop/fictions/%d9%85%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%85/  

ادامه خواندن ←