برچسب: آلیس مونرو

« آلیس مونرو » درنگاه

نگاه: مجموعه داستان «جان شیرین »اثر آلیس مونرو با ترجمه ی پگاه جهاندار به وسیله ی انتشارات نگاه چاپ و به بازار کتاب آمد.   آلیس مونرو، نویسنده کانادایی و برنده‌ی جایزه نوبل ادبی، درایران نیزبسیارشهرت دارد و بیشترآثارش به فارسی برگردانده شده است .      خانم پگاه جهاندارهفت داستان به اسامی «ریگ»، «آموندسن»، «غرور»، «دالی»، «چشم»، «شب» و «جان شیرین » را ازمیان داستانهای متعدد خانم مونرو برگزیده و به فارسی برگردانده است .این داستانها بی تردید از زیباترین و بهترین داستانهای نویسنده اند .      انتشارات نگاه دو اثردیگرنیز از آلیس مونرو دردست آماده سازی دارد.

ادامه خواندن ←