(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار یدالله رویایى

135,000تومان

یدالله رویایی

یدالله رویائی، پس از خروج از زندان اولین شعرهای خود را در ۲۲ سالگی نوشت و در مجلات آن زمان با نام مستعار «رؤیا» منتشر کرد، و هم زمان به تحصیلات خود در رشته حقوق سیاسی در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران تا اخذ درجه دکترای حقوق بین‌الملل عمومی ادامه داد؛ و از آن پس، در وزارت دارایی به استخدام درآمد و به عنوان ذی‌حساب و سرپرست امور مالی در ادارات و دیگر مراکز دولتی، از جمله وزارت آب و برق، سازمان تلویزیون ملی ایران و… به کار پرداخت. او از موسسان شرکت انتشاراتی روزن بود. رؤیایی با چند شاعر دیگر، مانیفست «اسپاسمانتالیسم» را منتشر کردند که بعدها به خلق نگرش تازه شعری با عنوان «شعر حجم» منجر شد.

توضیحات

گزیده از مجموعه اشعار یدالله رویایی:

از تو سخن از به آرامی
از تو سخن از به تو گفتن
از تو سخن از به آزادی
وقتی سخن از تو می گویم
از عاشق از عارفانه می گویم
از دوستت دارم
از خواهم داشت
از فکر عبور در به تنهایی
من با گذر از دل تو می کردم
من با سفر سیاه چشم تو زیباست
خواهم زیست
من با به تمنای تو خواهم ماند
من با سخن از تو
خواهم خواند
ما خاطره از شبانه می گیریم
ما خاطره از گریختن در یاد
از لذت ارمغان در پنهان
ما خاطره ایم از به نجواها
من دوست دارم از تو بگویم را
ای جلوه ی از به آرامی
من دوست دارم از تو شنیدن را
تو لذت نادر شنیدن باش
تو از به شباهت از به زیبایی

بر دیده تشنه ام تو دیدن باش

در آغاز مجموعه اشعار یدالله رویایی می خوانیم:

فهرست

بر جادههاى تهى

دفتر اول. خسته 17
چیست در خفا 19
صبح 21
ساز راز 23
قهر امید 24
من و حافظ 28
سِحر سکوت 30
اشکها 34
مژدهى فردا 36
پابرهنهها 38
خشمِ خُفته 41
آشوب راز 45
مخفى! 49
بیا باشیم 52

آتش زمانه 55
یادبود 57
فریادها 60
یاد یار 69
پشت پنجره 72
ورطه 74
اى چشمها 77
از من تا تو 79
نیاز 81
قصیدهاى در مرثیهى دوست 83
در رؤیا 87
طوفان در گور 89
عبث 91

دفتر دوم. بر جادههاى تهى 95
ساعت 97
حسرت 100
گلاویز 102
رنگها و طعنها 104
دودها 108
چشمهى من 110
عابر 115
بهاران 120
اندیشههاى سگ 123
پنجرهام… 129
تعبیر 131
از پنجره 133
بر جادههاى تهى 135
به چنار 138
بیزار 143
شبگرد 146
شعر سنگ 149
سفر 156
نقشى از قهوه 166
رفته 169
بر ساحل 172
غرقاب 177
پایان 180
زبانى دیگر 181

دفتر سوم. دفتر اشعار قدیم 185

1. ظهر 187
2. غروب 190
3. شب 193
4. صبح 196
1. یکشب 199
2. باز بر دامن سیاهى شب 201
افسانهى سکوت 203
مرگ غم 207
عاصى 211
مسجد متروک 212
سیاه 218
چاره 220

اِتُودْها 221
1. تا شوقها بخرامند 223
2. تب به جان پیچیده 225
3. بیراهه زند خنده به گامى… 227
ماه 231
انتظار 235
پردهدرى 236
در کوچه 237
کاشکى 239
سرگذشت 241
سرنوشت 242
فقیر و سگش 244

دوبیتىها 247

از میان آوازها و ترانهها
درباره لالایى لاى 257
سر خونهى دلم… 258

از دوستت دارم
بار 265
پاییز سبز 267
آفتاب سبز 269
1. دُختر تصویر 272
2. نشست پرتو حیرت 275
3. ماوراى روشن آینه را 278
4. تا نسوزم در حریق خون خود 282
میوههاى ملال 285
پیوند 287
اشکم را… 288
طبیعتِ ساکن 290
درخت تنهایى را مىداند 294
خاک، سیاهىست 295
مسابقه 293
در لحظههاى درد 296
از دوستت دارم 299
جسمى 301
تاب 302
حالت 304
هربار… 307
اشاره 309

شعرهاى دریایى
مقدمه 313
. دریا تمام وزشها است. 314
. یا موجهاش، دریا 315
. سکوت، دسته گلى بود 316
. بیست و چهار منزل روشن، 318
. دریاى دور اطراف : 320
. دیدم براى جامعهى آبها 322
. رویاى آب و دریا 323
. دریا، رفیق کوچک من، دریا 325
. بر آبها،/ صداى گام… 327

. و آب، که از دیار هرگز 328
. اى شادمانه! 330
. مرد مدام! 331
. دریا، زبان دیگر دارد. 333
. همراه رودها، سوى دریا 335
. مرگ را کو همتى تا جان ما 337
. بر پلههاى دریا، 339
. دریا همیشه افشان است. 340
. ساحل، حضور ما را مىخواند 341
. شنها و ماسهها، ابدیت را 342

. دریا، گستردهتر 343
. باد و خیزاب 344
. آه اى خلیج آشفته ـ 346
. دریاى پیر، زحمت و… 348
. در آسمان خسته… 350
. شب آفتاب نمىخواهد 352
. با نخوتى بزرگ، صدا مىکرد 353
«آه، اى شکسته، 356
«اینجا درختها 358
شب را بیان نیمرخ اشیاء 361
«من با زمین، 364
از صفحههاى باز کتاب بزرگ 366
. دستى میان آینه و من، 369
. دریا!/ اى بیگناهى متلاطم! ـ 370
. من از جزیرههاى نجات 372
. دریاى عاشقان غریق، 376
. اى شعرهاى دریایى، 380
چند اشاره 385

دلتنگىها
. از دوردست عمر، 389
. زخم ظریف عقربه در من بود 395
. وقتى که باد مىآمد، 396
. دیار من همهى طول راه بود 398
. زیرا در آسمان، 400
. شب، در گریز اسب سیاه 402
. در چترهاى بسته، باران است. 404
. تا از سپیده گفتگوى مشروط 410
. در باز بود اما،/ بسیار دور بود… 412
در باز بود امّا،… 414
وقتى که ترس نامش را گفت، 418
خون در تمام آینهها جارى بود 420
برگرد!/ اى کاروان خسته، برگرد! 422
اینک که گاوهاى معطر، 424
من در کدام ساحل 428

. بر ارتفاع زخم 429
. قلبى میان ما مىزد 431
. در اوج خود کبوتر 433
. و باد،/ وقتى که به شاخه… 434
. از سطح سنگ 436
. در گفتگوى ما 437
. آنگاه کویر مشکل را 439
. و بین آسمان و صبحانه 441
. در حاشیهى مرگ 443
. شب را به صحبتى 445
. و شکل راه رفتن تو 449
. در کوچههاى شن ـ بىدیوار ـ 452
اى ناتمام! 454
چند اشاره : 455

لبریختهها
بُرشى از حرفهاى شاعر 459
. از تو مىآید آنچه که منم 461
. راه از تو مىآید بر تو 462
. نفَس بگشا تا نشانم دهى 463
. از تو مىآید راه، پیش از تو 464
. در چشمى باز 465
. خمیازه از کدام پهلو رسمِ… 466
. کیست مىسوزد در چرخ 467
. او/ در کجاى افق گوشه مىگیرد 468
. شقیقههاى من از تکرار 469
. آنجا که نشستهاى 470
. در هیئتِ هوا 471
. روبروى تو من 473
. از هواى تو سر بریدم و رفتم 474
. به علف نگاه که مىکند 475
. جایى براى پاى تو 476
. ویرانه بر انگشت 477
. تمامِ راه 478
. اندکى از هوا 479
. با غمِ خاک 480
. چرخ،/ صورتِ حاکم 481
. آنگاه/ مزرعه بگذاشتم 482
. شب از میعانِ چیزى 483

. وقتى که سحرگاهان خوابم 484
. سوى صداى تو در سپیدهدمِ مرغ 485
. در فاصله چیزى بگذار 486
. از حضورِ تو جا، اینجا 487
. تا صبح، پلک مرا که مىگذرى 488
. عزیمتِ مس 489
. مسافرانِ رشد 490
. در میانِ یال سایه تکان مىخورَد 491
. ستاره سبز مىشود از اهتزاز 492
. پیغامِ ماه روى برگ،… 493
. زیرا زیر 494
. مىمانم مىمانم 495
. همسایهى تو طناب! 496
. من از حصار و تو از انحناى دست 497
. انگشت او طبیعتِ آهن را 498
. بهارِ برگ 499
. در آب دانشى است 500
. کبوترانت را پرواز ده 501
. با تو بهار 502
. بعد از تو باز 503
. در زیر پلکهایى از بال 504
. خداى نشانههاى من! 505
. صدایت/ سرگردانِ صدام 506

. از قلهى بلندِ تو سرریز مىشوم 507
. در گذارِ از شیشه 508
. کجاى فاصلهى ما 509
. وقتى که قهرمانان از فریادند 510
. زیبایى نام نیامدهى ماست 511
. معناى سکوت / در گلوى تو… 512
. سقوطِ جاده حادثهى خاک 513
. در گسیختنِ دریغ 514
. حرفِ دهان تو 515
. در حاشیهى حالتِ خود بودم 516
. پردهام را برمىدارى 517
. جاى جنون جهان کجاست 518
. صداهایم مىبرَند 519
. درختى با شاخههاى دیوانه 520
. زندگىِ رنگ، خانهى احشا 521
. اما نه براى تو 522
. با عاج مىرود هم از عاج 523
. زهر تو از نگاه کبوتر ریخت 524
. این دستهاى افشانده بر… 525
. میان صداها که مىگریزم 526
. پیوندهاى تو قربانى خواهند 527
. پندار با بالهایى از آب 528
. انگار در آنسوى شفاف 529
. از راهِ سپید 530

. بیراهه براى گام آرام است 531
. در راه بود مار 533
. در آشیان جواهر 534
. معناى سکوت / شایعه در … 535
. در زیرِ پاى من دوایرِ لبخند 536
. رفتارهاى شکافنده در هوا 538
. در نشستنِ تو عبورِ من… 539
. و تیر/ وقتى که مىنشیند 540
. همسایگى تو در جایى 541
. دست من از آشفتگىِ دست دیگر 542
. اندامى که مرا به غار مىبرَد 543
. با خاکِ تو از یاد مىروم 544
. وقتِ بزرگ ملال از که دارد 545
. از تکان دادنِ آبى 546
. بعد/ در حیرتِ شاخه مىنشیند 547
. در گردشِ سبب 548
. از میانِ طلبهاى کوتاه 549
. روى زمین که شکلهاى روان را 550
. آمدنت رشد برگ 551
. و وقت/ از نبضِ بسته برمىخیزد 552
. نشاطِ گوشت/ بازىِ خنجر 553
. حیاتى از راه آمد 554
. فردا به لحظهى فولاد 555
. ادارهى تن 556

. پریدن از خم و خفتن 558
. گشت و گشت و گشت 560
. عمر، ساده مىگذرد 561
. دیرى است عمود 563
. باز مىگردد از گَرد 565
. وقتى که پاشنه ترسیمِ… 567
. مىغلتد از ضربهى آخر 568
. با آنکه مىشکافد از حرف 569
. در حجره از فراغت و ناز 570
. با خبرى از او 571
. مىایستد/ در حلقهى آفتاب 572
. تا خاک دهان مىشود 573
. و راه/ آغازِ بد از گنبد مىکرد 574
. دستها تاریک 575
. من بگذرم اگر تو بمانى 576
. وقتى که فرار 577
. (شدنِ مادلن) با نبضِ آرمیده 578
. دردِ آب/ قابِ درد 579
. دردِ آب/ داروى رویا 580
. تا بشنود از میانِ خود باغ 581
. بازمىداردش از پا 582
. در انتظارِ رسیدن 583
. انگار شکسته چیزى بود 584
. رسمِ درست 586

. نه تعقیرى از صداهاى شب 587
. مىگسترانمت از ظهر 588
. وقتى که اسب سبب بود 589
. دیوانه درد دارد 590
. ولگرد/ که ترک مىکند… 591
. از روى کجا که باد بگذشت 592
. او در میان رابطه ایستاده است 593
. کنار تو تغییر فصل 594
. شمایل نامه، بیابان 595
. به تعریفى اگر برسم 596
. ایستاده ظاهر تو روبروى باد 597
. پس باز رشدِ سایه 598
. و ریشه در سفرى سخت 600
. سایه از سرِ دیوار مىگیرد 601
. سرنگونىهاى سبک 602
. با بوسهاى شهاب 603
. کلمهاى از تو امانتِ گوشتم 604
. شقایقى که مىشکفد 606
. در شیبِ سپید رسم انسانى 607
. در جستجوى ما 608
. بالهاى من از دهان شما مىآید 610
. کلمهاى در ماوراء پا مىگذارد 612
. چیزهایى در هم 614
. املاء وقت 616

. طنابهاى گداخته 618
. اعصاب آب، ریخته 619
. سنگى که تویى 621
. در آستانهى حرف 623
. با بادهاى بیگانه 625
. شاخه در هوا گریخته 626
. ما مقصد آب را نمىدانستیم 628
. از دوردست عبور مىکنم و 629
. درازتر از زندگیشاناند 631
. وقتى که سایه بر سر دار 633
. بسیار باغهاى کیهانى 634
. در رمزِ دایرههاىِگلِشکافته… 636
. در چرخِ باد، برگ 638
. آسمانِ مطمئن 639
. پیدایىِ جان نشانِ هر گام 640
. و بادى بىصبر 642
. بارانها رفتند 643
. مىغلتد ناگاه 645
. و زخمِ شانههاى هوا را… 647
. وقتى درخت 649
. این موجهاى محدود 650
. از گوشهى چشم 652
. بهار فکر مىکند 654
. وقتِ ممکن : 656
. فرداهایم از دیوارهاى شما… 658
. زمینِ تو بخشنده ماند 660
. کنارِ منید 661
. اندازه مىگرفتم اگر او را 663
. چه شاخسار سبزى روى… 665
. وقتى کنار قلب تو ایستادم 667
. حرکت در انتهاى یک انتظار 669
. نیامده بر سنگ 671
. خواب دارد مىبیند دیوار 673
. آنچه مىدهى از توست 675
. وقتى که مرکزِ حرکت در باد 677
. درست مىمانم 679
. اینجا فرود آمده دائم… 681
. زیباتر از کُنام 683
سالشمار 685
نمایه الفبایى سطر اول شعرها 689

اطلاعات بیشتر

وزن 500 g
ابعاد 18.5 × 14.5 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94046

نوبت چاپ

شابک

964-351-383-1

قطع

تعداد صفحه

704

سال چاپ

تعداد مجلد

موضوع

وزن

500

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه اشعار یدالله رویایى”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.