(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار یدالله رویایى

135,000تومان

یدالله رویایی

یدالله رویائی، پس از خروج از زندان اولین شعرهای خود را در ۲۲ سالگی نوشت و در مجلات آن زمان با نام مستعار «رؤیا» منتشر کرد، و هم زمان به تحصیلات خود در رشته حقوق سیاسی در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران تا اخذ درجه دکترای حقوق بین‌الملل عمومی ادامه داد؛ و از آن پس، در وزارت دارایی به استخدام درآمد و به عنوان ذی‌حساب و سرپرست امور مالی در ادارات و دیگر مراکز دولتی، از جمله وزارت آب و برق، سازمان تلویزیون ملی ایران و… به کار پرداخت. او از موسسان شرکت انتشاراتی روزن بود. رؤیایی با چند شاعر دیگر، مانیفست «اسپاسمانتالیسم» را منتشر کردند که بعدها به خلق نگرش تازه شعری با عنوان «شعر حجم» منجر شد.

توضیحات

گزیده از مجموعه اشعار یدالله رویایی:

از تو سخن از به آرامی
از تو سخن از به تو گفتن
از تو سخن از به آزادی
وقتی سخن از تو می گویم
از عاشق از عارفانه می گویم
از دوستت دارم
از خواهم داشت
از فکر عبور در به تنهایی
من با گذر از دل تو می کردم
من با سفر سیاه چشم تو زیباست
خواهم زیست
من با به تمنای تو خواهم ماند
من با سخن از تو
خواهم خواند
ما خاطره از شبانه می گیریم
ما خاطره از گریختن در یاد
از لذت ارمغان در پنهان
ما خاطره ایم از به نجواها
من دوست دارم از تو بگویم را
ای جلوه ی از به آرامی
من دوست دارم از تو شنیدن را
تو لذت نادر شنیدن باش
تو از به شباهت از به زیبایی

بر دیده تشنه ام تو دیدن باش

در آغاز مجموعه اشعار یدالله رویایی می خوانیم:

فهرست

بر جادههاى تهى

دفتر اول. خسته ۱۷
چیست در خفا ۱۹
صبح ۲۱
ساز راز ۲۳
قهر امید ۲۴
من و حافظ ۲۸
سِحر سکوت ۳۰
اشکها ۳۴
مژدهى فردا ۳۶
پابرهنهها ۳۸
خشمِ خُفته ۴۱
آشوب راز ۴۵
مخفى! ۴۹
بیا باشیم ۵۲

آتش زمانه ۵۵
یادبود ۵۷
فریادها ۶۰
یاد یار ۶۹
پشت پنجره ۷۲
ورطه ۷۴
اى چشمها ۷۷
از من تا تو ۷۹
نیاز ۸۱
قصیدهاى در مرثیهى دوست ۸۳
در رؤیا ۸۷
طوفان در گور ۸۹
عبث ۹۱

دفتر دوم. بر جادههاى تهى ۹۵
ساعت ۹۷
حسرت ۱۰۰
گلاویز ۱۰۲
رنگها و طعنها ۱۰۴
دودها ۱۰۸
چشمهى من ۱۱۰
عابر ۱۱۵
بهاران ۱۲۰
اندیشههاى سگ ۱۲۳
پنجرهام… ۱۲۹
تعبیر ۱۳۱
از پنجره ۱۳۳
بر جادههاى تهى ۱۳۵
به چنار ۱۳۸
بیزار ۱۴۳
شبگرد ۱۴۶
شعر سنگ ۱۴۹
سفر ۱۵۶
نقشى از قهوه ۱۶۶
رفته ۱۶۹
بر ساحل ۱۷۲
غرقاب ۱۷۷
پایان ۱۸۰
زبانى دیگر ۱۸۱

دفتر سوم. دفتر اشعار قدیم ۱۸۵

۱. ظهر ۱۸۷
۲. غروب ۱۹۰
۳. شب ۱۹۳
۴. صبح ۱۹۶
۱. یکشب ۱۹۹
۲. باز بر دامن سیاهى شب ۲۰۱
افسانهى سکوت ۲۰۳
مرگ غم ۲۰۷
عاصى ۲۱۱
مسجد متروک ۲۱۲
سیاه ۲۱۸
چاره ۲۲۰

اِتُودْها ۲۲۱
۱. تا شوقها بخرامند ۲۲۳
۲. تب به جان پیچیده ۲۲۵
۳. بیراهه زند خنده به گامى… ۲۲۷
ماه ۲۳۱
انتظار ۲۳۵
پردهدرى ۲۳۶
در کوچه ۲۳۷
کاشکى ۲۳۹
سرگذشت ۲۴۱
سرنوشت ۲۴۲
فقیر و سگش ۲۴۴

دوبیتىها ۲۴۷

از میان آوازها و ترانهها
درباره لالایى لاى ۲۵۷
سر خونهى دلم… ۲۵۸

از دوستت دارم
بار ۲۶۵
پاییز سبز ۲۶۷
آفتاب سبز ۲۶۹
۱. دُختر تصویر ۲۷۲
۲. نشست پرتو حیرت ۲۷۵
۳. ماوراى روشن آینه را ۲۷۸
۴. تا نسوزم در حریق خون خود ۲۸۲
میوههاى ملال ۲۸۵
پیوند ۲۸۷
اشکم را… ۲۸۸
طبیعتِ ساکن ۲۹۰
درخت تنهایى را مىداند ۲۹۴
خاک، سیاهىست ۲۹۵
مسابقه ۲۹۳
در لحظههاى درد ۲۹۶
از دوستت دارم ۲۹۹
جسمى ۳۰۱
تاب ۳۰۲
حالت ۳۰۴
هربار… ۳۰۷
اشاره ۳۰۹

شعرهاى دریایى
مقدمه ۳۱۳
. دریا تمام وزشها است. ۳۱۴
. یا موجهاش، دریا ۳۱۵
. سکوت، دسته گلى بود ۳۱۶
. بیست و چهار منزل روشن، ۳۱۸
. دریاى دور اطراف : ۳۲۰
. دیدم براى جامعهى آبها ۳۲۲
. رویاى آب و دریا ۳۲۳
. دریا، رفیق کوچک من، دریا ۳۲۵
. بر آبها،/ صداى گام… ۳۲۷

. و آب، که از دیار هرگز ۳۲۸
. اى شادمانه! ۳۳۰
. مرد مدام! ۳۳۱
. دریا، زبان دیگر دارد. ۳۳۳
. همراه رودها، سوى دریا ۳۳۵
. مرگ را کو همتى تا جان ما ۳۳۷
. بر پلههاى دریا، ۳۳۹
. دریا همیشه افشان است. ۳۴۰
. ساحل، حضور ما را مىخواند ۳۴۱
. شنها و ماسهها، ابدیت را ۳۴۲

. دریا، گستردهتر ۳۴۳
. باد و خیزاب ۳۴۴
. آه اى خلیج آشفته ـ ۳۴۶
. دریاى پیر، زحمت و… ۳۴۸
. در آسمان خسته… ۳۵۰
. شب آفتاب نمىخواهد ۳۵۲
. با نخوتى بزرگ، صدا مىکرد ۳۵۳
«آه، اى شکسته، ۳۵۶
«اینجا درختها ۳۵۸
شب را بیان نیمرخ اشیاء ۳۶۱
«من با زمین، ۳۶۴
از صفحههاى باز کتاب بزرگ ۳۶۶
. دستى میان آینه و من، ۳۶۹
. دریا!/ اى بیگناهى متلاطم! ـ ۳۷۰
. من از جزیرههاى نجات ۳۷۲
. دریاى عاشقان غریق، ۳۷۶
. اى شعرهاى دریایى، ۳۸۰
چند اشاره ۳۸۵

دلتنگىها
. از دوردست عمر، ۳۸۹
. زخم ظریف عقربه در من بود ۳۹۵
. وقتى که باد مىآمد، ۳۹۶
. دیار من همهى طول راه بود ۳۹۸
. زیرا در آسمان، ۴۰۰
. شب، در گریز اسب سیاه ۴۰۲
. در چترهاى بسته، باران است. ۴۰۴
. تا از سپیده گفتگوى مشروط ۴۱۰
. در باز بود اما،/ بسیار دور بود… ۴۱۲
در باز بود امّا،… ۴۱۴
وقتى که ترس نامش را گفت، ۴۱۸
خون در تمام آینهها جارى بود ۴۲۰
برگرد!/ اى کاروان خسته، برگرد! ۴۲۲
اینک که گاوهاى معطر، ۴۲۴
من در کدام ساحل ۴۲۸

. بر ارتفاع زخم ۴۲۹
. قلبى میان ما مىزد ۴۳۱
. در اوج خود کبوتر ۴۳۳
. و باد،/ وقتى که به شاخه… ۴۳۴
. از سطح سنگ ۴۳۶
. در گفتگوى ما ۴۳۷
. آنگاه کویر مشکل را ۴۳۹
. و بین آسمان و صبحانه ۴۴۱
. در حاشیهى مرگ ۴۴۳
. شب را به صحبتى ۴۴۵
. و شکل راه رفتن تو ۴۴۹
. در کوچههاى شن ـ بىدیوار ـ ۴۵۲
اى ناتمام! ۴۵۴
چند اشاره : ۴۵۵

لبریختهها
بُرشى از حرفهاى شاعر ۴۵۹
. از تو مىآید آنچه که منم ۴۶۱
. راه از تو مىآید بر تو ۴۶۲
. نفَس بگشا تا نشانم دهى ۴۶۳
. از تو مىآید راه، پیش از تو ۴۶۴
. در چشمى باز ۴۶۵
. خمیازه از کدام پهلو رسمِ… ۴۶۶
. کیست مىسوزد در چرخ ۴۶۷
. او/ در کجاى افق گوشه مىگیرد ۴۶۸
. شقیقههاى من از تکرار ۴۶۹
. آنجا که نشستهاى ۴۷۰
. در هیئتِ هوا ۴۷۱
. روبروى تو من ۴۷۳
. از هواى تو سر بریدم و رفتم ۴۷۴
. به علف نگاه که مىکند ۴۷۵
. جایى براى پاى تو ۴۷۶
. ویرانه بر انگشت ۴۷۷
. تمامِ راه ۴۷۸
. اندکى از هوا ۴۷۹
. با غمِ خاک ۴۸۰
. چرخ،/ صورتِ حاکم ۴۸۱
. آنگاه/ مزرعه بگذاشتم ۴۸۲
. شب از میعانِ چیزى ۴۸۳

. وقتى که سحرگاهان خوابم ۴۸۴
. سوى صداى تو در سپیدهدمِ مرغ ۴۸۵
. در فاصله چیزى بگذار ۴۸۶
. از حضورِ تو جا، اینجا ۴۸۷
. تا صبح، پلک مرا که مىگذرى ۴۸۸
. عزیمتِ مس ۴۸۹
. مسافرانِ رشد ۴۹۰
. در میانِ یال سایه تکان مىخورَد ۴۹۱
. ستاره سبز مىشود از اهتزاز ۴۹۲
. پیغامِ ماه روى برگ،… ۴۹۳
. زیرا زیر ۴۹۴
. مىمانم مىمانم ۴۹۵
. همسایهى تو طناب! ۴۹۶
. من از حصار و تو از انحناى دست ۴۹۷
. انگشت او طبیعتِ آهن را ۴۹۸
. بهارِ برگ ۴۹۹
. در آب دانشى است ۵۰۰
. کبوترانت را پرواز ده ۵۰۱
. با تو بهار ۵۰۲
. بعد از تو باز ۵۰۳
. در زیر پلکهایى از بال ۵۰۴
. خداى نشانههاى من! ۵۰۵
. صدایت/ سرگردانِ صدام ۵۰۶

. از قلهى بلندِ تو سرریز مىشوم ۵۰۷
. در گذارِ از شیشه ۵۰۸
. کجاى فاصلهى ما ۵۰۹
. وقتى که قهرمانان از فریادند ۵۱۰
. زیبایى نام نیامدهى ماست ۵۱۱
. معناى سکوت / در گلوى تو… ۵۱۲
. سقوطِ جاده حادثهى خاک ۵۱۳
. در گسیختنِ دریغ ۵۱۴
. حرفِ دهان تو ۵۱۵
. در حاشیهى حالتِ خود بودم ۵۱۶
. پردهام را برمىدارى ۵۱۷
. جاى جنون جهان کجاست ۵۱۸
. صداهایم مىبرَند ۵۱۹
. درختى با شاخههاى دیوانه ۵۲۰
. زندگىِ رنگ، خانهى احشا ۵۲۱
. اما نه براى تو ۵۲۲
. با عاج مىرود هم از عاج ۵۲۳
. زهر تو از نگاه کبوتر ریخت ۵۲۴
. این دستهاى افشانده بر… ۵۲۵
. میان صداها که مىگریزم ۵۲۶
. پیوندهاى تو قربانى خواهند ۵۲۷
. پندار با بالهایى از آب ۵۲۸
. انگار در آنسوى شفاف ۵۲۹
. از راهِ سپید ۵۳۰

. بیراهه براى گام آرام است ۵۳۱
. در راه بود مار ۵۳۳
. در آشیان جواهر ۵۳۴
. معناى سکوت / شایعه در … ۵۳۵
. در زیرِ پاى من دوایرِ لبخند ۵۳۶
. رفتارهاى شکافنده در هوا ۵۳۸
. در نشستنِ تو عبورِ من… ۵۳۹
. و تیر/ وقتى که مىنشیند ۵۴۰
. همسایگى تو در جایى ۵۴۱
. دست من از آشفتگىِ دست دیگر ۵۴۲
. اندامى که مرا به غار مىبرَد ۵۴۳
. با خاکِ تو از یاد مىروم ۵۴۴
. وقتِ بزرگ ملال از که دارد ۵۴۵
. از تکان دادنِ آبى ۵۴۶
. بعد/ در حیرتِ شاخه مىنشیند ۵۴۷
. در گردشِ سبب ۵۴۸
. از میانِ طلبهاى کوتاه ۵۴۹
. روى زمین که شکلهاى روان را ۵۵۰
. آمدنت رشد برگ ۵۵۱
. و وقت/ از نبضِ بسته برمىخیزد ۵۵۲
. نشاطِ گوشت/ بازىِ خنجر ۵۵۳
. حیاتى از راه آمد ۵۵۴
. فردا به لحظهى فولاد ۵۵۵
. ادارهى تن ۵۵۶

. پریدن از خم و خفتن ۵۵۸
. گشت و گشت و گشت ۵۶۰
. عمر، ساده مىگذرد ۵۶۱
. دیرى است عمود ۵۶۳
. باز مىگردد از گَرد ۵۶۵
. وقتى که پاشنه ترسیمِ… ۵۶۷
. مىغلتد از ضربهى آخر ۵۶۸
. با آنکه مىشکافد از حرف ۵۶۹
. در حجره از فراغت و ناز ۵۷۰
. با خبرى از او ۵۷۱
. مىایستد/ در حلقهى آفتاب ۵۷۲
. تا خاک دهان مىشود ۵۷۳
. و راه/ آغازِ بد از گنبد مىکرد ۵۷۴
. دستها تاریک ۵۷۵
. من بگذرم اگر تو بمانى ۵۷۶
. وقتى که فرار ۵۷۷
. (شدنِ مادلن) با نبضِ آرمیده ۵۷۸
. دردِ آب/ قابِ درد ۵۷۹
. دردِ آب/ داروى رویا ۵۸۰
. تا بشنود از میانِ خود باغ ۵۸۱
. بازمىداردش از پا ۵۸۲
. در انتظارِ رسیدن ۵۸۳
. انگار شکسته چیزى بود ۵۸۴
. رسمِ درست ۵۸۶

. نه تعقیرى از صداهاى شب ۵۸۷
. مىگسترانمت از ظهر ۵۸۸
. وقتى که اسب سبب بود ۵۸۹
. دیوانه درد دارد ۵۹۰
. ولگرد/ که ترک مىکند… ۵۹۱
. از روى کجا که باد بگذشت ۵۹۲
. او در میان رابطه ایستاده است ۵۹۳
. کنار تو تغییر فصل ۵۹۴
. شمایل نامه، بیابان ۵۹۵
. به تعریفى اگر برسم ۵۹۶
. ایستاده ظاهر تو روبروى باد ۵۹۷
. پس باز رشدِ سایه ۵۹۸
. و ریشه در سفرى سخت ۶۰۰
. سایه از سرِ دیوار مىگیرد ۶۰۱
. سرنگونىهاى سبک ۶۰۲
. با بوسهاى شهاب ۶۰۳
. کلمهاى از تو امانتِ گوشتم ۶۰۴
. شقایقى که مىشکفد ۶۰۶
. در شیبِ سپید رسم انسانى ۶۰۷
. در جستجوى ما ۶۰۸
. بالهاى من از دهان شما مىآید ۶۱۰
. کلمهاى در ماوراء پا مىگذارد ۶۱۲
. چیزهایى در هم ۶۱۴
. املاء وقت ۶۱۶

. طنابهاى گداخته ۶۱۸
. اعصاب آب، ریخته ۶۱۹
. سنگى که تویى ۶۲۱
. در آستانهى حرف ۶۲۳
. با بادهاى بیگانه ۶۲۵
. شاخه در هوا گریخته ۶۲۶
. ما مقصد آب را نمىدانستیم ۶۲۸
. از دوردست عبور مىکنم و ۶۲۹
. درازتر از زندگیشاناند ۶۳۱
. وقتى که سایه بر سر دار ۶۳۳
. بسیار باغهاى کیهانى ۶۳۴
. در رمزِ دایرههاىِگلِشکافته… ۶۳۶
. در چرخِ باد، برگ ۶۳۸
. آسمانِ مطمئن ۶۳۹
. پیدایىِ جان نشانِ هر گام ۶۴۰
. و بادى بىصبر ۶۴۲
. بارانها رفتند ۶۴۳
. مىغلتد ناگاه ۶۴۵
. و زخمِ شانههاى هوا را… ۶۴۷
. وقتى درخت ۶۴۹
. این موجهاى محدود ۶۵۰
. از گوشهى چشم ۶۵۲
. بهار فکر مىکند ۶۵۴
. وقتِ ممکن : ۶۵۶
. فرداهایم از دیوارهاى شما… ۶۵۸
. زمینِ تو بخشنده ماند ۶۶۰
. کنارِ منید ۶۶۱
. اندازه مىگرفتم اگر او را ۶۶۳
. چه شاخسار سبزى روى… ۶۶۵
. وقتى کنار قلب تو ایستادم ۶۶۷
. حرکت در انتهاى یک انتظار ۶۶۹
. نیامده بر سنگ ۶۷۱
. خواب دارد مىبیند دیوار ۶۷۳
. آنچه مىدهى از توست ۶۷۵
. وقتى که مرکزِ حرکت در باد ۶۷۷
. درست مىمانم ۶۷۹
. اینجا فرود آمده دائم… ۶۸۱
. زیباتر از کُنام ۶۸۳
سالشمار ۶۸۵
نمایه الفبایى سطر اول شعرها ۶۸۹

اطلاعات بیشتر

وزن 500 g
ابعاد 18.5 × 14.5 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94046

نوبت چاپ

شابک

964-351-383-1

قطع

تعداد صفحه

704

سال چاپ

تعداد مجلد

موضوع

وزن

500

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه اشعار یدالله رویایى”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *