(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار جواد مجابی

۱۲۵,۰۰۰تومان

جواد مجابی

جواد مجابی متولد ماه مهر ۱۳۱۸ در شهر قزوین، شاعر، نویسنده، نقاش، طنزپرداز و روزنامه‌نگار ایرانی است. از او آثار متعددی به چاپ رسیده‌است. همچنین برای مدت کوتاهی سردبیر مجله ادبی دنیای سخن بود.

بهتر است گفت یکی از شناخته شده‌ترین روشنفکران و هنرمندان معاصر که نامش همیشه در میان بزرگان آمده.از او تا به حال ده‌ها کتاب تأثیرگذار و پرطرفدار در زمینهٔ داستان منتشر شده‌است و عموماً کتاب‌های او با اقبال خوبی از سمت خوانندگان، علی‌الخصوص خوانندگان حرفه‌ای، مواجه می‌شود. مجابی بارها از سوی مجامع اروپایی و آمریکایی برای سخنرانی دربارهٔ هنر و ادبیات ایران دعوت شده‌است و یکی از نمایندگان شاخص ادبیات معاصر ایران محسوب می‌شود.

توضیحات

گزیده از از مجموعه اشعار جواد مجابی:

اتاق مرا محاصره کرده

کوچه اتاق را

میدان کوچه ها را ازچارسو به بر گرفته

شهربندانی بنگر

  ازما بر ما !

سیم خاردار کشور

دور استان های مین نشان .

من در محاصره ی خویشم و شما

نعره هایی می شنوم

ازکجاست ؟

در آغاز مجموعه اشعار جواد مجابى می خوانیم:

فهرست

فصلى براى تو (۱۳۴۴-۱۳۴۱)
بادبان بر باد ۳ ۲
در هواى گفتگویى گرم ۵ ۲
باغى به روز، باغى در شب ۶ ۲
کى برآمد بانگ ۲۸
اى آفتاب شعر ۲۹
درختى جوان ۰ ۳
در ابر ایستاده ۲ ۳
در سپیدهدم انگشتانش ۳ ۳
اولین ستاره شب ۵ ۳

زوبینى بر قلب پائیز (۱۳۴۸-۱۳۴۴)
بر پشتههاى شن ۳۹
برهنه چون ماه ۱ ۴
آرایش سفالینه ۳ ۴
پرنده باران ۵ ۴
بیگانههاى بسیار ۷ ۴
شبهاى بومى ۴۹

اندامهاى تابستان ۲ ۵
در سطح شیشههاى هیاهو ۴ ۵
روز با سلامى گرم ۷ ۵
عمویت مىآید ۵۹
من و ایوب و سنگ صبور ۱ ۶
ویرانههاى کوچک همسان ۶ ۶
مرغى درون مه ۳ ۷
با مهربانىاش آمد ۴ ۷
با علفهاى دلآزرده دشتادشت ۵ ۷
شعرى بر برگهاى ریزان ۶ ۷
نوبت آفتاب ۷ ۷
کدبانو ۷۸
خانهاى در محله قدیمى ۷۹
پیرانهسر ۰ ۸
این بىکرانهها ۱ ۸
در مهتاب و آب ۲ ۸
طارمى کهنه ۳ ۸
در موسیقى انگشتانت ۴ ۸
سراى پدرى ۵ ۸
مهربانى ۶ ۸
مویه ۷ ۸
کافه ۸۸
پسینگاهِ سرخ ۸۹
در کشتزار باد ۱ ۹
گلهاى مریم ۳ ۹
اندوهى در پشت پیشانىام ۴ ۹
دل بىباور من ۵ ۹

نى تلخ آواز ۶ ۹
از روزن بام ۷ ۹
گردش مادیان ۹۸
ساعتهاى خواب ۹۹
حجره فراغت ۰ ۱۰
از طبقه چهارم ۱ ۱۰
سعادت ۲ ۱۰
پوپک ۳ ۱۰
کشتزار آبستن ۴ ۱۰
در سایه ستون حوادث ۵ ۱۰
در خرجینهاى سفر ۶ ۱۰
گلهاى آسودگى ۷ ۱۰
در سراسر وطنم ۰۸ ۱
مسلسل سبک ۰۹ ۱
بوسههاى ابریشمین ۰ ۱۱
حکایت ۱ ۱۱
رودى از جم تا ما ۲ ۱۱
با آوازم از راه دور ۱ ۱۲
دریا تا دریا دور مانده ۲ ۱۲
کاجها و ستونها ۴ ۱۲
آوازهاى شهر ۶ ۱۲
زوبینى بر قلب پاییز ۲ ۱۳
شوق سرودن مرثیه تا بادبادکى شود ۴ ۱۳
تصویر عاشقانه بانوى ساحلى ۳۹ ۱
جریده شب ۳ ۱۴
مرگ روئینتن ۶ ۱۴
بر پل آجىچاى ۴۹ ۱

پرواز در مه (۱۳۵۶-۱۳۴۸)
نیزار زرّین ۷ ۱۵
بر پل سوم ۵۹ ۱
هجرت ۱ ۱۶
شعرهاى اصفهان ۲ ۱۶
کدبانو ۶ ۱۶
در باغ نیمروز ۷ ۱۶
باز آن دو چشم گریان ۶۸ ۱
غروب آرام ۶۹ ۱
خاکسترى ۱ ۱۷
ماه سرخ لاهور ۲ ۱۷
میهن کوچک ما ۷۹ ۱
زیر سقف کوتاه ۵ ۱۸
نهنگ پیر بر ساحل ۸۸ ۱
سفر ۱ ۱۹
با زخمى در قلبم ۲ ۱۹
چشمانداز ۳ ۱۹
لب محبوب ۴ ۱۹
عشقمرگ ۵ ۱۹
روز ۶ ۱۹
صداى جوانى ۷ ۱۹
دل ما را بنگر ۱۹۸
در آیینه آب ۱۹۹
در اوج ناکجا ۰ ۲۰
از هواپیما ۱ ۲۰
دریا ۲ ۲۰

تازیانه بهرام ۳ ۲۰
مجنون از بید مجنون ۰ ۲۱
درختى در کوچه ستارخان ۴ ۲۱
اى خوب، خویشاوند ۶ ۲۱
پابلو ۱۸ ۲
کاینات سبز عصر ۴ ۲۲

بر بام بم (۶۷ـ۱۳۵۶)
چشمانداز ۳ ۲۴
حصار بیرون ۷ ۲۴
حصار درون ۳ ۲۵
درونىترین حصار ۵ ۲۶

میهن اندوه براى شاعران سهشنبهها داد ۲۷۵
خسروانى ۲۷۸
دلکش ۲۸۶
خاوران ۲۸۹
طربانگیز ۲۹۵
زیرافکن ۲۹۷
شکسته ۳۰۲
کشته، مرده ۳۰۹
ساقىنامه ۳۱۵
صوفىنامه ۳۱۶
از شعرهاى گمشده ۳۱۷
ایمان ۳۲۰

میوههاى پرواز ۳۲۱
پرواز ـ سقوط ۳۲۲
آن که، او ۳۲۴
شنگولانهى یک ۳۲۶
شنگولانهى دو ۳۲۷
شنگولانهى شش ۳۲۷
شنگولانهى هفت ۳۲۸
شنگولانهى هشت ۳۲۸
شنگولانهى ده ۳۲۹
شنگولانهى یازده ۳۲۹
شنگولانهى دوازده ۳۳۰
شنگولانهى سیزده ۳۳۰
شنگولانهى چهارده ۳۳۰
شنگولانهى پانزده ۳۳۱
شنگولانهى شانزده ۳۳۱
شنگولانهى هفده ۳۳۲
شنگولانهى نوزده ۳۳۲
شنگولانهى بیست ۳۳۲
صداها ۳۳۳
ما و زمانهى ما ۳۳۴
غم ۳۳۵
قمصر گمشده ۳۳۶
همسایهى دیوار به دیوار ۳۳۸
سرباز برمىگردد ۳۴۰
ستارهها و گودالها ۳۴۱
از پنجره ـ از کوه ۳۴۲

بر سنگ ـ بر آب ۳۴۳
من و خانهام ۳۴۵
گلولهى گل ۳۵۰
پرچم ظفر ۳۵۱
اعلامیه ۳۵۳
تحمل ۳۵۵
بىتعبیر ۳۵۶
ظریف و زرد ۳۵۷
شب آبانگان ۳۵۹
تصویرهاى ناپایدار ۳۶۲
نقشبند ۳۶۴
نقاش ۳۶۵
الفباى وحشت ۳۶۶
دیوانه ۳۶۷
ناتمام ۳۶۸
۲۵/۹/ ۰ ۳۶۹
بمب ۳۷۲
شعر پنجاه و پنج ۳۷۳
نیمروز ـ غروب ـ نیمه شب ۳۷۵
نیمروز ۳۷۵
غروب ۳۷۶
نیمشب ۳۷۷
روزى در آینده ۳۷۸
باغ دشت ۳۸۰

سفرهاى ملّاح رؤیا (۷۱ـ۱۳۶۸)
طلایه ۳۸۵
زن مفرغى ۳۸۶
تبعید ۳۸۷
با یک عکس قدیمى به گرد لبانت ۳۸۸
بانوى آبها ۳۹۲
نگاه راز ۳۹۵
میهن درد ۳۹۶
به تماشاگه اعماق ۳۹۸
دل به پروازها ۴۰۰
میان دل و آه ۴۰۱
دریا، زن ۴۰۳
کابین و عرشه ۴۰۵
آه، بىکرانگى ۴۰۶
شکوفا ۴۱۱
به رقص ۴۱۲
از عمارت روبرو ۴۱۳
گمگشتگى ۴۱۵
ماه ۴۱۷
پل ۴۱۷
ستم ۴۱۸
روشن ۴۱۸
در آبهاى گرم بعدازظهر ۴۱۹
صبحگاه ۴۲۱
اى همه ۴۲۲
ترانههاى کوه سبز ۴۲۳

شمشک ۴۲۷
به سرو روان ۴۲۸
باغ تفرج ۴۳۱
عشق مرگ ۴۳۲
حادثه ۴۳۴
زلف بهار ۴۳۵
هماغوش ۴۳۶
خاطره ۴۳۷
وطن ۴۳۸
موسیقى عصر ۴۳۹
کاجستان ۴۴۰
فراخوان ۴۴۱
منظر ۴۴۳
یاد ۴۴۴
«ن» و «گ» ۴۴۵
یاد آرید! ۴۴۶
تجلى ۴۴۸
آن جا که من نخواهم بود ۴۴۹
آن جا که نیستى ۴۵۱
بى تعبیر ۴۵۲
بدرود ۴۵۳
زاد روز ۴۵۴
مرتد ۴۵۵
هنوز با تو ۴۵۶
وسوسه ۴۵۷
در آینه ۴۵۸

تندیس آب ۴۶۰
عبور ۴۶۲
دشت سوختگان ۴۶۳
در قهوهخانه ۴۶۴
پیرى است دیگر ۴۶۵
براى تو نوشتهام ۴۶۶
شاعر در آب ۴۶۷
آواى اعتماد ۴۶۹
بخوان ۴۷۱
در حصار «مین» ۴۷۲
درالتهاب تابستان ۴۷۴
روز بى تقویم ۴۷۵
ترانهى قصر کوچک ۴۷۸
نه! ۴۸۰
به آنها ۴۸۱
زیبا زى! ۴۸۳
آبى رنگىات ۴۸۴
با من از تو ۴۸۶
مستانه ۴۸۸
قصیدهى تبعید ۴۸۹
زمزمه ۴۹۶
با تو ـ بى تو ۴۹۷
فراموش خاطر ۴۹۸
توسکا توک ۴۹۹
سه ترانه براى مردگان ۵۰۱
بلور ۵۰۴

برنیمکت ۵۰۵
این که ۵۰۶
عیدانه ۵۰۷
تندیس انهدام ۵۰۸
میهن کوچک من ۵۱۰
هزارمین ساعت چهار ۵۱۲
کافهى پنجشنبه ۵۱۴
پیش از خروس خوان ۵۲۰
ما مجنون خون نیلوفر در عشق رنگ باختهى خود شدیم ۵۲۲
سبز آبى ۵۲۳
واژهى بیدار ۵۲۵
در خواب تو ۵۲۶
موسیقى عبور ۵۲۸
شعر ۵۲ ۵۳۰
ترانهى مدیک ۵۳۲
باغ ۵۳۴
شهود ۵۳۶
خاطرات باغ فرحزاد ۵۳۷
با نگاه به چمن ۵۳۹
به یاد آر! ۵۴۰
طراوت ۵۴۱
حکم آباد ۵۴۲
یکى بدون دیگرى ۵۴۴

پوپکانه (۷۵-۱۳۷۱)
موسیقى مست ۵۴۹
سفر ۵۵۰
زن روزگاران ۵۵۳
پوپک ۱ ۵۵۵
باغ جمعه ۵۵۶
پوپک ۲ ۵۵۸
راهى که مىزد او ۵۵۹
نقاش در تالاب ۵۶۰
شعرهاى کلاردشت ۵۶۲
مردگان آن آفتاب ۵۶۷
این گونه یافتمات ۵۶۸
شهود ۲ ۵۶۹
سازگارى ۵۷۰
متى تو ۵۷۲
پوپک ۳ ۵۷۴
باید ادامه یابد ۵۷۵
با تو در اردیبهشت ۵۷۷
مدیک ۵۷۹
دنیا خود را از ما مىدزدد ۵۸۰
پوپکانه ۵۸۱
نادرى ۵۸۲
تماشا ۵۸۴
نگاه ۵۸۵
آن واقعه ۵۸۷
توى دیگر ۵۸۹

رؤیاى دیوانه ۵۹۱
از خواب ۵۹۳
خورشید غایب ۵۹۵
۵/ ۸ ۵۹۷
شانه به سر ۵۹۹
بدرود مهر ۶۰۲
کوشک پنهان ۶۰۳
تهران من ۶۰۵
طنین ۶۰۷
تنهاتر مادر ۶۰۸
عاشق ۶۱۰
شیدایى ۶۱۱
شیدایى ۲ ۶۱۲
شیدایى ۱۱ ۶۱۴
صداهاى جادو ۶۱۶
جشن باغ ۳ ۶۱۸
آینهها ۶۱۹
دربار پیکاسو ۶۲۱
روشناى بى گاه ۶۲۴
حرفى با پدر ۶۲۵
کابوس ۶۲۷
رویش ۶۲۹
حیران ۶۳۰
و یک غزل ۶۳۱
محبوبهى ازل ۶۳۴
دومین ماه بهار ۶۳۶

شادم که باز مىبینمات ۶۳۸
گزند اهلى شدن ۶۴۰
در فرصتى کوتاه ۶۴۱

شیدایىها (۷۷-۱۳۷۵)
خیلى ساده ۶۴۵
جان جهان ۶۴۶
در هوا ۶۴۸
پسین ۶۵۰
واپسین ۶۵۱
نغمهاى ۶۵۲
ایستگاه شبانه ۶۵۳
هیچ ۶۵۵
آن سوى وهم ۶۵۷
تا آنجا که مىبینم ۶۶۰
روزى در پاییز ۶۶۲
جرعههاى سفر ۶۶۴
با نوشین ۶۶۷
بدر کامل ۶۶۸
پریشانىهاى بهارى ۶۷۰
عصرانه ۶۷۱
غروبانه ۶۷۳
مطایبه ۶۷۵
روى پل معلق ۶۷۷
مداد سیاه ۶۷۹
به آن سوى میز ۶۸۱

در ارتفاع دوازدهم ۶۸۲
ما بى تو ۶۸۴
شب ۶۸۵
زال سیاه ۶۸۶
در حواس هوا ۶۸۷
گمگشتگى ۲ ۶۸۸
انتظار سرخ ۶۸۹
گردباد ۶۹۰
این جا نبود ۶۹۲
بیدارخواب ۶۹۴
در آسمان ۶۹۵
جشن باغ ۱ ۶۹۷
جشن باغ ۲ ۶۹۸
پیش از باران ۷۰۰
جزیرهاى در آبهاى خواب شده ۷۰۱
پروانگى ۷۰۳
شبى که مىتوان روزش نامید ۷۰۴
مکان دوست ۷۰۸
شادمانگى صبح ۷۱۰
عمرى بى انتها ۷۱۱
ناآمده، رفته ۷۱۲
آخرین ۷۱۵
عقاب کور ۷۱۶
برف ۷۱۸
سفرهاى فریبا ۷۲۰
قلندر ۷۲۲

تاریک روشن ۷۲۳
شفق ۷۲۴
لب رودبار ۷۲۵
امروز و همیشه ۷۲۶
واقعه (۱) ۷۲۸
واقعه (۲) ۷۲۸
واقعه (۳) ۷۲۹
واقعه (۴) ۷۲۹
واقعه (۵) ۷۳۰
واقعه (۶) ۷۳۰
واقعه (۷) ۷۳۱
کافه ـ تئاتر، از ساعت یک تا سه ۷۳۲
از بس شناختگى تا ژرفاشان ۷۳۵
میش سپید سرد ۷۳۶
اسب چین ۷۳۹
بارش ۷۴۱
روزى بى شب خود ۷۴۲
نور سایهى بازیگوش ۷۴۴

شعرهاى من براى پوپک (بهار ۷۹)
سرخبرگ ۷۴۹
نارسیدن به تو ۷۵۱
در یکى بوسه ۷۵۲
گوى شبنم ۷۵۳
میدان عصر ۷۵۵
خلیج مرغ آبى ۷۶۰

۶ در ۴ ۷۶۵
عکس سفید ۷۶۶
یکى شدن در جلوهها ۷۶۸
نهال دل ۷۷۰
رُباط ۲۰۰۰ ۷۷۱
چشمانداز تا افق ۷۷۳
ورطهاى در آن بالا ۷۷۵
یکشنبهبازار “کَمدِن” ۷۸۲
بالاى آبگیر ۷۸۵
همراه “سالگادو” ۷۸۶
کافه درخت نارنج ۷۸۸
خانه پلاک ۱۳۱۸ ۷۹۱
ترانهاى که فردا مىسرایى ۷۹۳
از طبقه دوم ۷۹۵
نقشهاى که شب آفریده بود ۷۹۷
فقط یک جرعه ۷۹۹

اطلاعات بیشتر

وزن 500 g
ابعاد 18.5 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94032

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-390-0

قطع

تعداد صفحه

832

سال چاپ

موضوع

وزن

500

جنس کاغذ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه اشعار جواد مجابی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *