(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار جواد مجابی

125,000تومان

جواد مجابی

جواد مجابی متولد ماه مهر ۱۳۱۸ در شهر قزوین، شاعر، نویسنده، نقاش، طنزپرداز و روزنامه‌نگار ایرانی است. از او آثار متعددی به چاپ رسیده‌است. همچنین برای مدت کوتاهی سردبیر مجله ادبی دنیای سخن بود.

بهتر است گفت یکی از شناخته شده‌ترین روشنفکران و هنرمندان معاصر که نامش همیشه در میان بزرگان آمده.از او تا به حال ده‌ها کتاب تأثیرگذار و پرطرفدار در زمینهٔ داستان منتشر شده‌است و عموماً کتاب‌های او با اقبال خوبی از سمت خوانندگان، علی‌الخصوص خوانندگان حرفه‌ای، مواجه می‌شود. مجابی بارها از سوی مجامع اروپایی و آمریکایی برای سخنرانی دربارهٔ هنر و ادبیات ایران دعوت شده‌است و یکی از نمایندگان شاخص ادبیات معاصر ایران محسوب می‌شود.

توضیحات

گزیده از از مجموعه اشعار جواد مجابی:

اتاق مرا محاصره کرده

کوچه اتاق را

میدان کوچه ها را ازچارسو به بر گرفته

شهربندانی بنگر

  ازما بر ما !

سیم خاردار کشور

دور استان های مین نشان .

من در محاصره ی خویشم و شما

نعره هایی می شنوم

ازکجاست ؟

در آغاز مجموعه اشعار جواد مجابى می خوانیم:

فهرست

فصلى براى تو (1344-1341)
بادبان بر باد 3 2
در هواى گفتگویى گرم 5 2
باغى به روز، باغى در شب 6 2
کى برآمد بانگ 28
اى آفتاب شعر 29
درختى جوان 0 3
در ابر ایستاده 2 3
در سپیدهدم انگشتانش 3 3
اولین ستاره شب 5 3

زوبینى بر قلب پائیز (1348-1344)
بر پشتههاى شن 39
برهنه چون ماه 1 4
آرایش سفالینه 3 4
پرنده باران 5 4
بیگانههاى بسیار 7 4
شبهاى بومى 49

اندامهاى تابستان 2 5
در سطح شیشههاى هیاهو 4 5
روز با سلامى گرم 7 5
عمویت مىآید 59
من و ایوب و سنگ صبور 1 6
ویرانههاى کوچک همسان 6 6
مرغى درون مه 3 7
با مهربانىاش آمد 4 7
با علفهاى دلآزرده دشتادشت 5 7
شعرى بر برگهاى ریزان 6 7
نوبت آفتاب 7 7
کدبانو 78
خانهاى در محله قدیمى 79
پیرانهسر 0 8
این بىکرانهها 1 8
در مهتاب و آب 2 8
طارمى کهنه 3 8
در موسیقى انگشتانت 4 8
سراى پدرى 5 8
مهربانى 6 8
مویه 7 8
کافه 88
پسینگاهِ سرخ 89
در کشتزار باد 1 9
گلهاى مریم 3 9
اندوهى در پشت پیشانىام 4 9
دل بىباور من 5 9

نى تلخ آواز 6 9
از روزن بام 7 9
گردش مادیان 98
ساعتهاى خواب 99
حجره فراغت 0 10
از طبقه چهارم 1 10
سعادت 2 10
پوپک 3 10
کشتزار آبستن 4 10
در سایه ستون حوادث 5 10
در خرجینهاى سفر 6 10
گلهاى آسودگى 7 10
در سراسر وطنم 08 1
مسلسل سبک 09 1
بوسههاى ابریشمین 0 11
حکایت 1 11
رودى از جم تا ما 2 11
با آوازم از راه دور 1 12
دریا تا دریا دور مانده 2 12
کاجها و ستونها 4 12
آوازهاى شهر 6 12
زوبینى بر قلب پاییز 2 13
شوق سرودن مرثیه تا بادبادکى شود 4 13
تصویر عاشقانه بانوى ساحلى 39 1
جریده شب 3 14
مرگ روئینتن 6 14
بر پل آجىچاى 49 1

پرواز در مه (1356-1348)
نیزار زرّین 7 15
بر پل سوم 59 1
هجرت 1 16
شعرهاى اصفهان 2 16
کدبانو 6 16
در باغ نیمروز 7 16
باز آن دو چشم گریان 68 1
غروب آرام 69 1
خاکسترى 1 17
ماه سرخ لاهور 2 17
میهن کوچک ما 79 1
زیر سقف کوتاه 5 18
نهنگ پیر بر ساحل 88 1
سفر 1 19
با زخمى در قلبم 2 19
چشمانداز 3 19
لب محبوب 4 19
عشقمرگ 5 19
روز 6 19
صداى جوانى 7 19
دل ما را بنگر 198
در آیینه آب 199
در اوج ناکجا 0 20
از هواپیما 1 20
دریا 2 20

تازیانه بهرام 3 20
مجنون از بید مجنون 0 21
درختى در کوچه ستارخان 4 21
اى خوب، خویشاوند 6 21
پابلو 18 2
کاینات سبز عصر 4 22

بر بام بم (67ـ1356)
چشمانداز 3 24
حصار بیرون 7 24
حصار درون 3 25
درونىترین حصار 5 26

میهن اندوه براى شاعران سهشنبهها داد 275
خسروانى 278
دلکش 286
خاوران 289
طربانگیز 295
زیرافکن 297
شکسته 302
کشته، مرده 309
ساقىنامه 315
صوفىنامه 316
از شعرهاى گمشده 317
ایمان 320

میوههاى پرواز 321
پرواز ـ سقوط 322
آن که، او 324
شنگولانهى یک 326
شنگولانهى دو 327
شنگولانهى شش 327
شنگولانهى هفت 328
شنگولانهى هشت 328
شنگولانهى ده 329
شنگولانهى یازده 329
شنگولانهى دوازده 330
شنگولانهى سیزده 330
شنگولانهى چهارده 330
شنگولانهى پانزده 331
شنگولانهى شانزده 331
شنگولانهى هفده 332
شنگولانهى نوزده 332
شنگولانهى بیست 332
صداها 333
ما و زمانهى ما 334
غم 335
قمصر گمشده 336
همسایهى دیوار به دیوار 338
سرباز برمىگردد 340
ستارهها و گودالها 341
از پنجره ـ از کوه 342

بر سنگ ـ بر آب 343
من و خانهام 345
گلولهى گل 350
پرچم ظفر 351
اعلامیه 353
تحمل 355
بىتعبیر 356
ظریف و زرد 357
شب آبانگان 359
تصویرهاى ناپایدار 362
نقشبند 364
نقاش 365
الفباى وحشت 366
دیوانه 367
ناتمام 368
25/9/ 0 369
بمب 372
شعر پنجاه و پنج 373
نیمروز ـ غروب ـ نیمه شب 375
نیمروز 375
غروب 376
نیمشب 377
روزى در آینده 378
باغ دشت 380

سفرهاى ملّاح رؤیا (71ـ1368)
طلایه 385
زن مفرغى 386
تبعید 387
با یک عکس قدیمى به گرد لبانت 388
بانوى آبها 392
نگاه راز 395
میهن درد 396
به تماشاگه اعماق 398
دل به پروازها 400
میان دل و آه 401
دریا، زن 403
کابین و عرشه 405
آه، بىکرانگى 406
شکوفا 411
به رقص 412
از عمارت روبرو 413
گمگشتگى 415
ماه 417
پل 417
ستم 418
روشن 418
در آبهاى گرم بعدازظهر 419
صبحگاه 421
اى همه 422
ترانههاى کوه سبز 423

شمشک 427
به سرو روان 428
باغ تفرج 431
عشق مرگ 432
حادثه 434
زلف بهار 435
هماغوش 436
خاطره 437
وطن 438
موسیقى عصر 439
کاجستان 440
فراخوان 441
منظر 443
یاد 444
«ن» و «گ» 445
یاد آرید! 446
تجلى 448
آن جا که من نخواهم بود 449
آن جا که نیستى 451
بى تعبیر 452
بدرود 453
زاد روز 454
مرتد 455
هنوز با تو 456
وسوسه 457
در آینه 458

تندیس آب 460
عبور 462
دشت سوختگان 463
در قهوهخانه 464
پیرى است دیگر 465
براى تو نوشتهام 466
شاعر در آب 467
آواى اعتماد 469
بخوان 471
در حصار «مین» 472
درالتهاب تابستان 474
روز بى تقویم 475
ترانهى قصر کوچک 478
نه! 480
به آنها 481
زیبا زى! 483
آبى رنگىات 484
با من از تو 486
مستانه 488
قصیدهى تبعید 489
زمزمه 496
با تو ـ بى تو 497
فراموش خاطر 498
توسکا توک 499
سه ترانه براى مردگان 501
بلور 504

برنیمکت 505
این که 506
عیدانه 507
تندیس انهدام 508
میهن کوچک من 510
هزارمین ساعت چهار 512
کافهى پنجشنبه 514
پیش از خروس خوان 520
ما مجنون خون نیلوفر در عشق رنگ باختهى خود شدیم 522
سبز آبى 523
واژهى بیدار 525
در خواب تو 526
موسیقى عبور 528
شعر 52 530
ترانهى مدیک 532
باغ 534
شهود 536
خاطرات باغ فرحزاد 537
با نگاه به چمن 539
به یاد آر! 540
طراوت 541
حکم آباد 542
یکى بدون دیگرى 544

پوپکانه (75-1371)
موسیقى مست 549
سفر 550
زن روزگاران 553
پوپک 1 555
باغ جمعه 556
پوپک 2 558
راهى که مىزد او 559
نقاش در تالاب 560
شعرهاى کلاردشت 562
مردگان آن آفتاب 567
این گونه یافتمات 568
شهود 2 569
سازگارى 570
متى تو 572
پوپک 3 574
باید ادامه یابد 575
با تو در اردیبهشت 577
مدیک 579
دنیا خود را از ما مىدزدد 580
پوپکانه 581
نادرى 582
تماشا 584
نگاه 585
آن واقعه 587
توى دیگر 589

رؤیاى دیوانه 591
از خواب 593
خورشید غایب 595
5/ 8 597
شانه به سر 599
بدرود مهر 602
کوشک پنهان 603
تهران من 605
طنین 607
تنهاتر مادر 608
عاشق 610
شیدایى 611
شیدایى 2 612
شیدایى 11 614
صداهاى جادو 616
جشن باغ 3 618
آینهها 619
دربار پیکاسو 621
روشناى بى گاه 624
حرفى با پدر 625
کابوس 627
رویش 629
حیران 630
و یک غزل 631
محبوبهى ازل 634
دومین ماه بهار 636

شادم که باز مىبینمات 638
گزند اهلى شدن 640
در فرصتى کوتاه 641

شیدایىها (77-1375)
خیلى ساده 645
جان جهان 646
در هوا 648
پسین 650
واپسین 651
نغمهاى 652
ایستگاه شبانه 653
هیچ 655
آن سوى وهم 657
تا آنجا که مىبینم 660
روزى در پاییز 662
جرعههاى سفر 664
با نوشین 667
بدر کامل 668
پریشانىهاى بهارى 670
عصرانه 671
غروبانه 673
مطایبه 675
روى پل معلق 677
مداد سیاه 679
به آن سوى میز 681

در ارتفاع دوازدهم 682
ما بى تو 684
شب 685
زال سیاه 686
در حواس هوا 687
گمگشتگى 2 688
انتظار سرخ 689
گردباد 690
این جا نبود 692
بیدارخواب 694
در آسمان 695
جشن باغ 1 697
جشن باغ 2 698
پیش از باران 700
جزیرهاى در آبهاى خواب شده 701
پروانگى 703
شبى که مىتوان روزش نامید 704
مکان دوست 708
شادمانگى صبح 710
عمرى بى انتها 711
ناآمده، رفته 712
آخرین 715
عقاب کور 716
برف 718
سفرهاى فریبا 720
قلندر 722

تاریک روشن 723
شفق 724
لب رودبار 725
امروز و همیشه 726
واقعه (1) 728
واقعه (2) 728
واقعه (3) 729
واقعه (4) 729
واقعه (5) 730
واقعه (6) 730
واقعه (7) 731
کافه ـ تئاتر، از ساعت یک تا سه 732
از بس شناختگى تا ژرفاشان 735
میش سپید سرد 736
اسب چین 739
بارش 741
روزى بى شب خود 742
نور سایهى بازیگوش 744

شعرهاى من براى پوپک (بهار 79)
سرخبرگ 749
نارسیدن به تو 751
در یکى بوسه 752
گوى شبنم 753
میدان عصر 755
خلیج مرغ آبى 760

6 در 4 765
عکس سفید 766
یکى شدن در جلوهها 768
نهال دل 770
رُباط 2000 771
چشمانداز تا افق 773
ورطهاى در آن بالا 775
یکشنبهبازار “کَمدِن” 782
بالاى آبگیر 785
همراه “سالگادو” 786
کافه درخت نارنج 788
خانه پلاک 1318 791
ترانهاى که فردا مىسرایى 793
از طبقه دوم 795
نقشهاى که شب آفریده بود 797
فقط یک جرعه 799

اطلاعات بیشتر

وزن 500 g
ابعاد 18.5 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94032

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-390-0

قطع

تعداد صفحه

832

سال چاپ

موضوع

وزن

500

جنس کاغذ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه اشعار جواد مجابی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.