(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار احمد شاملو – پالتویی

(دیدگاه 1 کاربر)

167,500تومان

 احمد شاملو

مجموعه اشعار

دفتر یکم: شعرها

مجموعه باران

شعر معاصر ایران، از مشروطیت تا امروز

 🔵   « موسسه ی انتشارات نگاه » ، در چهل و چهارمین سال تلاش هایش برای پدید آوردن هوایی تازه در عرصه  ادبیات معاصر ایران ، در ابتکاری تازه همت به انتشار  آثار مطرح ترین شاعران امروز ایران در مجموعه ای نفیس و خوش چاپ، در قطع زیبا و خوشدست پالتویی با عنوان « باران » نموده که در برگ برگ این آثار ماندگار تازگی و طراوت ادبیات معاصر را می توان احساس کرد.
مید آنکه این خدمت و تلاش فرهنگی موسسه ی انتشارات نگاه ، بر لوح دل فرهنگدوستان این سرزمین اهورایی نقش بندد…

توضیحات

گزیده‌ای از کتاب مجموعه اشعار احمد شاملو:

دیرگاهى ست که دستى بداندیش

دروازه‌ى کوتاه ِ خانه‌ى ما را نکوفته است…

 

با آنان بگو که با ما

نیاز ِ شنیدن ِشان نیست.

با آنان بگو که با تو

مرا پرواى دوزخ ِ دیدار ِ ایشان نیست

تا پرنده‌ى سنگین‌بال ِ جادویى را که نغمه‌پرداز ِ شبان‌گاه و بامداد ِ

در آغاز کتاب مجموعه اشعار احمد شاملو، می‌خوانیم:

 

 

فهرست ِ شعرها

 

آهن‌ها و احساس (۱۳۲۶ ـ ۱۳۲۹)   ۲۱

مرغ ِ دریا ۲۳

براى خون و ماتیک ۲۸

مرثیه      ۳۴

 

 ۲۳ (۱۳۳۰)      ۳۷

بدن ِ لخت ِ خیابان …   ۳۹

 

قطع‌نامه (۱۳۲۹ ـ ۱۳۳۰)  ۴۷

تا شکوفه‌ى سُرخ ِ یک پیراهن ۴۹

قصیده براى انسان ِ ماه ِ بهمن ۶۲

سرود ِ مردى که خودش را کشته است  ۷۰

سرود ِ بزرگ        ۷۷

 

هواى تازه (۱۳۲۶ ـ ۱۳۳۵) ۸۷

 

 ۱

بهار ِ خاموش        ۸۷

بازگشت  ۹۰

رانده      ۹۴

بیمار      ۹۶

شعر ِ گم‌شده        ۹۹

 

رنج ِ دیگر            ۱۰۱

دیدار ِ واپسین       ۱۰۲

شعر ِ ناتمام          ۱۰۳

 

 ۲

سفر       ۱۰۷

گُل کو    ۱۱۰

صبر ِ تلخ ۱۱۲

مه          ۱۱۴

از زخم ِ قلب ِ «آبایى»          ۱۱۶

بادها      ۱۲۰

غبار       ۱۲۳

انتظار     ۱۲۵

تردید     ۱۲۶

احساس  ۱۲۸

خفاش ِ شب         ۱۳۰

مرگ ِ «نازلى»        ۱۳۳

نمى‌رقصانم‌ات چون دودى آبى‌رنگ …  ۱۳۵

ساعت ِ اعدام        ۱۳۸

شعرى که زنده‌گى ست        ۱۴۰

 

 ۳

طرح      ۱۴۹

در رزم ِ زنده‌گى    ۱۵۰

مرد ِ مجسمه         ۱۵۲

لعنت      ۱۵۵

دیوارها   ۱۵۷

کبود       ۱۶۳

مرغ ِ باران            ۱۶۶

بودن      ۱۷۳

 

 ۴

شبانه (شبانه شعرى چه‌گونه توان نوشت …)             ۱۷۴

شبانه (یاران ِ من بیایید …)        ۱۷۵

شبانه (من سرگذشت ِ یأس‌ام و امید …)   ۱۷۶

شبانه (شب که جوى نقره‌ى مهتاب …)    ۱۷۷

شبانه (با هزاران سوزن ِ الماس …)            ۱۷۸

شبانه (وه! چه شب‌هاى سحرْسوخته / من …)           ۱۸۱

شبانه (یه شب ِ مهتاب …)        ۱۸۴

 

 ۵

راز        ۱۸۸

بارون     ۱۸۹

پریا        ۱۹۵

سرگذشت            ۲۰۵

 

 ۶

افق ِ روشن           ۲۰۷

نگاه کن   ۲۰۹

عشق ِ عمومى        ۲۱۳

به تو سلام مى‌کنم …           ۲۱۶

تو را دوست مى‌دارم           ۲۱۸

دیگر تنها نیستم     ۲۱۹

سرچشمه ۲۲۱

بهار ِ دیگر            ۲۲۴

به تو بگویم          ۲۲۷

بدرود     ۲۳۰

 

 ۷

از عموهاى‌ات       ۲۳۲

حریق ِ سرد          ۲۳۴

شعر ِ ناتمام          ۲۳۵

 

پیوند      ۲۳۷

براى شما که عشق ِتان زنده‌گى ست     ۲۳۹

 

 ۸

سمفونى ِ تاریک     ۲۴۲

آواز ِ شبانه براى کوچه‌ها       ۲۴۴

با سماجت ِ یک الماس …     ۲۵۰

رُکسانا    ۲۵۴

غزل ِ آخرین انزوا  ۲۶۸

غزل ِ بزرگ          ۲۷۶

حرف ِ آخر          ۲۸۷

چشمان ِ تاریک      ۲۹۳

سرود ِ مردى که تنها به راه مى‌رود       ۲۹۶

از مرز ِ انزوا         ۳۰۱

تنها …     ۳۰۵

پُشت ِ دیوار          ۳۰۸

 

باغ ِ آینه (۱۳۳۶ ـ ۱۳۳۸)  ۳۱۱

 

 ۱

خواب ِ وجین‌گر    ۳۱۳

مثل ِ این است …    ۳۱۴

حریق ِ قلعه‌یى خاموش …     ۳۱۶

کلید       ۳۱۷

اتفاق      ۳۱۹

برف       ۳۲۰

شب‌گیر   ۳۲۲

 

 ۲

غروب ِ «سیارود»    ۳۲۵

در دوردست …      ۳۲۷

بر سنگ‌فرش        ۳۲۹

کیفر       ۳۳۳

ماهى      ۳۳۵

کاج        ۳۳۸

پُل ِ الله‌وردى خان   ۳۴۱

شبانه (اى خداوند! از درون ِ شب …)       ۳۴۴

طرح      ۳۴۶

 

 ۳

فقر        ۳۴۷

مرثیه براى مرده‌گان ِ دیگر     ۳۴۸

 1. ارابه‌ها ۳۴۸
 2. دو شبح ۳۵۰
 3. جز عشق ۳۵۲
 4. اصرار ۳۵۴
 5. از نفرتى لب‌ریز ۳۵۶
 6. فریادى و … دیگر هیچ ۳۵۷
 7. فریادى … ۳۵۸

شبانه (شب، تار / شب، بیدار …)              ۳۵۹

باران (آن‌گاه بانوى ِ پُرغرور ِ عشق ِ خود را دیدم …)               ۳۶۲

نیم‌شب   ۳۶۳

شبانه (عشق، خاطره‌یى ست …)               ۳۶۴

زن ِ خفته ۳۶۵

لوح ِ گور ۳۶۶

معاد       ۳۶۷

باران (بر شَرب ِ بى‌پولک ِ شب …)           ۳۶۹

تا  شک   ۳۷۰

بر خاک  جدى ایستادم …     ۳۷۲

کوچه     ۳۷۳

دادخواست          ۳۷۵

 ۴

در ِ بسته …           ۳۷۷

از شهر ِ سرد …      ۳۸۲

با هم‌سفر ۳۸۵

باغ ِ آینه  ۳۸۸

مرثیه      ۳۹۱

 

 ۵

نبوغ       ۳۹۴

شعار ِ ناپلئون ِ کبیر در جنگ‌هاى بزرگ ِ میهنى    ۳۹۸

قصه‌ى دختراى ِ ننه دریا       ۳۹۹

 

لحظه‌ها و همیشه (۱۳۳۹ ـ ۱۳۴۰)    ۴۰۹

سرود     ۴۱۱

میلاد      ۴۱۴

گریزان    ۴۱۶

پایتخت ِ عطش      ۴۲۰

 1. آفتاب آتش ِ بى‌دریغ است … ۴۲۰
 2. کنار ِ تو را ترک گفته‌ام … ۴۲۲

میان ِ ماندن و رفتن …          ۴۲۴

سخنى نیست …     ۴۲۵

حماسه!   ۴۲۷

ره‌گذران  ۴۲۹

کوه‌ها     ۴۳۱

انگیزه‌هاى خاموشى ۴۳۲

غزل ِ ناتمام …       ۴۳۴

شبانه (آن‌که دانست …)           ۴۳۵

شبانه (اکنون دیگربار …)         ۴۳۶

من مرگ را …       ۴۳۸

وصل      ۴۴۰

 1. در برابر ِ بى‌کرانى ِ ساکن … ۴۴۰
 2. اینک! چشمى بى‌دریغ … ۴۴۱
 3. در سرزمین ِ حسرت … ۴۴۲
 4. نه! / هرگز شب را باور نکردم … ۴۴۴
 5. شکوهى در جانم تنوره مى‌کشد … ۴۴۵

شبانه (کوچه‌ها تاریکن …)      ۴۴۶

 

آیدا در آینه (۱۳۴۱ ـ ۱۳۴۳)        ۴۴۹

آغاز       ۴۵۱

شبانه (میان ِ خورشیدهاى همیشه …)        ۴۵۳

من و تو، درخت و بارون …   ۴۵۵

من و تو …           ۴۵۸

از مرگ …            ۴۶۰

خفته‌گان  ۴۶۱

تکرار     ۴۶۴

سرود ِ آن کس که از کوچه به خانه بازمى‌گردد    ۴۶۷

چهار سرود براى آیدا          ۴۷۱

 1. سرود ِ مرد ِ سرگردان ۴۷۱
 2. سرود ِ آشنایى ۴۷۳
 3. کدامین ابلیس … ۴۷۴
 4. سرود براى سپاس و پرستش ۴۷۵

سرود ِ پنجم         ۴۷۶

 1. سرود ِ پنجم سرود ِ آشنایى‌هاى ژرف‌تر است … ۴۷۶
 2. جُستن‌اش را پا نفرسودم … ۴۷۸
 3. خاک را بدرودى کردم و شهر را … ۴۷۹
 4. اکنون من و او دوپاره‌ى یک واقعیت‌ایم … ۴۸۱
 5. غزل ِ درود و بدرود ۴۸۲
 6. بارى، خشم ِ خواننده از آن روست که … ۴۸۳
 7. به یک جمجمه ۴۸۴
 8. من محکوم ِ شکنجه‌یى مضاعف‌ام … ۴۸۷
 9. دربه درتر از باد زیستم … ۴۸۹
 10. برویم اى یار، اى یگانه‌ى من! … ۴۹۰
 11. اکنون رخت به سراچه‌ى آسمانى دیگر خواهم کشید … ۴۹۲
 12. این است عطر ِ خاکسترى ِ هوا … ۴۹۳

آیدا در آینه           ۴۹۵

میعاد      ۴۹۹

جاده‌ى آن سوى پُل ۵۰۱

 

آیدا: درخت و خنجر و خاطره (۱۳۴۳ ـ ۱۳۴۴) ۵۰۵

شبانه      ۵۰۷

 1. قصدم آزار ِ شماست! … ۵۰۷
 2. دوست‌اش مى‌دارم … ۵۱۰
 3. دریغا دره‌ى سرسبز و گردوى پیر، … ۵۱۴
 4. عصر ِ عظمت‌هاى غول‌آساى عمارت‌ها … ۵۱۷
 5. و شما که به سالیانى چنین دوردست … ۵۲۳
 6. دریغا انسان … ۵۲۶
 7. ما شکیبا بودیم … ۵۳۱
 8. اندکى بدى در نهاد ِ تو … ۵۳۳
 9. مرگ را دیده‌ام من … ۵۳۴
 10. رود / قصیده‌ى بامدادى را … ۵۳۸

و تباهى آغاز یافت …          ۵۴۲

شبانه (با گیاه ِ بیابان‌ام …)         ۵۴۴

غزلى در نتوانستن  ۵۴۸

سرود ِ آن که برفت و آن کس که برجاى ماند      ۵۵۰

از مرگ من سخن گفتم        ۵۶۴

در جدال ِ آیینه و تصویر       ۵۷۰

 1. دیرى با من سخن به‌درشتى گفته‌اید … ۵۷۰
 2. زمین به هیأت ِ دستان ِ انسان درآمد … ۵۷۲
 3. خو کرده‌اید و دیگر / راهى به جز این ِتان نیست … ۵۷۴
 4. آن‌جا که عشق / غزل نیست … ۵۷۶

لوح        ۵۷۸

شکاف    ۵۸۸

از قفس   ۵۹۰

قُقْنوس در باران (۱۳۴۴ ـ ۱۳۴۵)    ۵۹۱

سفر       ۵۹۳

سه سرود براى آفتاب          ۶۰۱

 1. شبانه (اعترافى طولانى ست شب …) ۶۰۱
 2. چلچلى ۶۰۳
 3. پس آه‌واره‌یى چالاک … ۶۰۸

رود        ۶۱۱

مرگ ِ ناصرى        ۶۱۲

نقش      ۶۱۵

چه راه ِ دور…       ۶۱۶

مرثیه      ۶۱۷

اسباب    ۶۲۰

مجله‌ى کوچک      ۶۲۲

 1. آه، تو مى‌دانى … ۶۲۲
 2. دوره‌هاى مجله‌ى کوچک … ۶۲۳
 3. به هنگامى که هم‌جنس‌باز و قصاب … ۶۲۵
 4. صبح ِ پاییزى … ۶۲۷
 5. ماندن به‌ناگزیر و … ۶۲۸
 6. در پس ِ دیوار ِ باغ … ۶۳۰

چشم‌اندازى دیگر …            ۶۳۱

Postumus     ۶۳۳

 1. سنگ / براى ِ سنگر … ۶۳۳
 2. از بیم‌ها پناهى جُستم … ۶۳۶
 3. بى‌خیالى و بى‌خبرى … ۶۴۰

پاییز       ۶۴۳

 

مرثیه‌هاى خاک (۱۳۴۵ – ۱۳۴۸)    ۶۴۵

شعر، رهایى ست … ۶۴۷

مرثیه      ۶۴۹

شبانه (پچپچه را / از آن‌گونه …)              ۶۵۱

با چشم‌ها …         ۶۵۳

شام‌گاهى ۶۵۹

هملت     ۶۶۱

و حسرتى ۶۶۵

 1. نه / این برف را دیگر … ۶۶۵
 2. کجایى؟ بشنو! بشنو! … ۶۶۷
 3. من‌ام، آرى من‌ام … ۶۶۸
 4. با خشم و جدل زیستم … ۶۷۰
 5. من درد بوده‌ام همه … ۶۷۲
 6. نفس ِ خشم‌آگین ِ مرا … ۶۷۵

تمثیل     ۶۷۶

حکایت   ۶۷۸

در آستانه (نگر / تا به چشم زرد ِ خورشید اندر / نظر / نکنى …)               ۶۸۱

 

شکُفتن در مِه (۱۳۴۸ – ۱۳۴۹)       ۶۸۵

نامه        ۶۸۷

که زندان مرا بارو مباد …       ۶۹۱

عقوبت    ۶۹۳

صبوحى  ۶۹۷

رستگاران ۶۹۹

فصل ِ دیگر          ۷۰۱

سرود براى مرد ِ روشن که به سایه رفت            ۷۰۴

پدران و فرزندان    ۷۰۷

 

ابراهیم در آتش (۱۳۴۹ – ۱۳۵۲)    ۷۰۹

شبانه (در نیست / راه نیست …)                ۷۱۱

شبانه (اگر که بیهُده زیباست شب …)      ۷۱۳

نشانه       ۷۱۵

برخاستن ۷۱۶

در میدان ۷۱۸

شبانه (مردى چنگ در آسمان افکند …)  ۷۱۹

تابستان   ۷۲۰

شبانه (کلید ِ بزرگ ِ نقره …)   ۷۲۱

شبانه (مرا / تو / بى‌سببى / نیستى …)        ۷۲۲

تعویذ     ۷۲۴

سرود ِ ابراهیم در آتش         ۷۲۶

غریبانه    ۷۳۱

ترانه‌ى تاریک        ۷۳۴

واپسین تیر ِ ترکش، آن‌چنان که مى‌گویند.           ۷۳۶

بر سرماى درون     ۷۳۸

از این‌گونه مُردن … ۷۴۰

محاق      ۷۴۲

درآمیختن ۷۴۳

اشارتى    ۷۴۵

مجال      ۷۴۸

میلاد ِ آن‌که عاشقانه بر خاک مُرد         ۷۵۰

 1. نگاه کن چه فروتنانه بر خاک مى‌گسترد … ۷۵۰
 2. انکار ِ عشق را … ۷۵۱
 3. نگاه کن / چه فروتنانه بر درگاه ِ نجابت … ۷۵۲

 

دشنه در دیس (۱۳۵۰ ـ ۱۳۵۶)      ۷۵۳

ضیافت   ۷۵۵

شبانه (یله، بر نازُکاى چمن …) ۷۷۱

در شب… ۷۷۳

گفتى که باد مُرده ست…       ۷۷۵

فراقى     ۷۷۸

شبانه (شانه‌ات مُجاب‌ام مى‌کند …)          ۷۸۰

زبان ِ دیگر           ۷۸۱

هنوز در فکر ِ آن کلاغ‌ام …    ۷۸۳

خطابه‌ى تدفین      ۷۸۵

شکاف    ۷۸۷

سِمیرُمى  ۷۸۹

سپیده‌دم  ۷۹۰

ترانه‌ى آبى           ۷۹۱

از منظر   ۷۹۳

باران      ۷۹۵

شبانه (زیباترین تماشاست …)   ۷۹۷

ترانه‌ى بزرگ‌ترین آرزو        ۷۹۹

پریدن     ۸۰۱

 

ترانه‌هاى کوچک ِ غُربت (۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۹)      ۸۰۳

بچه‌هاى اعماق      ۸۰۵

مترسک   ۸۰۷

هجرانى (چه هنگام مى‌زیسته‌ام؟ …)         ۸۰۹

هجرانى (تلخ، چون قرابه‌ى زهرى …)      ۸۱۱

هجرانى (که‌ایم و کجاییم؟ …) ۸۱۳

هجرانى (جهان را بنگر، سراسر …)          ۸۱۴

هجرانى (غم این‌جا نه، که آن‌جاست …) ۸۱۶

ترانه‌ى کوچک      ۸۱۷

آخر ِ بازى            ۸۱۸

هجرانى (سین ِ هفتم، سیب ِ سُرخى ست …)            ۸۲۰

صبح      ۸۲۲

در این بُن‌بست      ۸۲۴

عاشقانه (آن‌که مى‌گوید دوست‌ات مى‌دارم …)       ۸۲۶

ترانه‌ى هم‌سفران    ۸۲۸

خطابه‌ى آسان، در امید         ۸۲۹

شبانه (نه / تو را برنتراشیده‌ام …)              ۸۳۴

رستاخیز  ۸۳۶

در لحظه  ۸۳۷

عاشقانه (بیتوته‌ى کوتاهى ست جهان …) ۸۳۸

شبانه (گویى / همیشه چنین است …)       ۸۴۱

مدایح ِ بى‌صله (اشعار تا سال ِ ۱۳۶۹)         ۸۴۳

روزنامه‌ى انقلابى   ۸۴۵

و چون نوبت ِ ملاحان …      ۸۴۶

میان ِ کتاب‌ها گشتم …         ۸۴۷

خواب‌آلوده هنوز … ۸۴۸

من هم‌دست ِ توده‌ام …         ۸۵۰

پیغام      ۸۵۱

جهان را که آفرید؟  ۸۶۶

نمى‌توانم زیبا نباشم …         ۸۶۹

نمى‌خواستم …      ۸۷۱

در جدال ِ با خاموشى          ۸۷۲

 1. من بامدادم سرانجام … ۸۷۲
 2. در بیمارستانى که بستر ِ من … ۸۷۷

اندیشیدن…          ۸۸۰

سحر به بانگ ِ زحمت و جنون …        ۸۸۱

جخ امروز از مادر نزاده‌ام …   ۸۸۲

تو باعث شده‌اى…  ۸۸۵

دست زى دست نمى‌رسد …  ۸۸۶

همیشه همان …      ۸۸۷

سلاخى مى‌گریست …          ۸۹۰

پس آن‌گاه زمین …  ۸۹۱

شبانه (به فریادى خراشنده …)  ۸۹۶

این صدا دیگر …    ۸۹۸

بُهتان مگوى …       ۹۰۰

غم‌ام مدد نکرد …   ۹۰۱

با «برونى یفسکى»   ۹۰۵

کریه اکنون …        ۹۰۷

سپیده‌دم  ۹۰۸

کویرى    ۹۰۹

کجا بود آن جهان …            ۹۱۱

بوتیمار    ۹۱۴

ترانه‌ى اشک و آفتاب          ۹۱۵

بِسوده‌ترین کلام است دوست داشتن … ۹۱۶

تنها اگر دمى …      ۹۱۷

مرد ِ مصلوب …     ۹۱۸

جانى پُر از زخم … ۹۲۶

شب ِ غوک           ۹۲۷

ترجمان ِ فاجعه      ۹۲۸

در کوچه‌ى آشتى‌کُنان          ۹۳۰

سرود ِ قدیمى ِ قحط‌سالى      ۹۳۲

ترانه‌ى اندوه‌بار ِ سه حماسه   ۹۳۴

شبانه (کى بود و چه‌گونه بود …)             ۹۳۶

دوست‌ات مى‌دارم …           ۹۳۸

سرود ِ آواره‌گان     ۹۳۹

نلسن مانده‌لا         ۹۴۱

یک مایه در دو مقام ۹۴۲

 1. دل‌ام کَپَک زده، آه … ۹۴۲
 2. غریوى رعدآسا … ۹۴۵

پرتوى که مى‌تابد از کجاست؟…          ۹۴۶

حواى دیگر          ۹۴۸

اى کاش آب بودم …           ۹۵۰

تِک‌تک ِ ناگزیر را برمشمار … ۹۵۲

توازى ردِّ ممتدِّ …   ۹۵۴

چشم‌هاى دیوار …  ۹۵۶

شیهه و سُمْضربه … ۹۵۷

پاییز ِ سن هوزه      ۹۵۸

 

در آستانه (۱۳۶۴ ـ ۱۳۷۶) ۹۶۱

حکایت   ۹۶۳

هاسمیک ۹۶۵

ظلمات ِ مطلق ِ نابینایى        ۹۶۷

حجم ِ قیرین ِ نه درکجایى …  ۹۶۸

درپیچیده به خویش …         ۹۶۹

طبیعت ِ بى‌جان     ۹۷۰

در آستانه (باید اِستاد و فرود آمد …)        ۹۷۱

خلاصه‌ى احوال    ۹۷۶

آن روز در این وادى …        ۹۷۷

خاطره    ۹۷۸

بر کدام جنازه زار مى‌زند …؟  ۹۷۹

ما نیز …  ۹۸۰

قنارى گفت …       ۹۸۲

نه عادلانه نه زیبا بود …        ۹۸۳

آن روى دیگرت … ۹۸۴

یکى کودک بودن … ۹۸۵

ترانه       ۹۸۶

سِفْر ِ شُهود          ۹۸۷

قفس قفس این قفس …        ۹۹۲

جوشان از خشم …  ۹۹۴

بوسه      ۹۹۵

گدایان بیابانى       ۹۹۷

ببر         ۹۹۸

طرح‌هاى زمستانى  ۱۰۰۰

 1. چرک مرده‌گى ِ پُرجوش و جنجال ِ کلاغان و … ۱۰۰۰
 2. آسمان / بى گذر از شفق … ۱۰۰۱

طرح ِ بارانى         ۱۰۰۲

میلاد      ۱۰۰۴

قصه‌ى مردى که لب نداشت  ۱۰۰۵

 

حدیث ِ بى‌قرارى ِ ماهان (۱۳۵۱ ـ ۱۳۷۸)      ۱۰۱۷

سراسر ِ روز …      ۱۰۱۹

نوروز در زمستان   ۱۰۲۰

مى‌دانستند دندان براى …      ۱۰۲۲

از خود با خویش    ۱۰۲۳

آشتى      ۱۰۲۸

غرش ِ خام ِ تندرهاى پوده … ۱۰۳۱

زنان و مردان ِ سوزان …        ۱۰۳۳

ما فریاد مى‌زدیم «چراغ! چراغ!» …       ۱۰۳۴

The Day After 1035

سرود ِ ششم         ۱۰۳۶

شب بیداران         ۱۰۳۸

شبانه (ــ بى‌آرزو چه مى‌کنى اى دوست؟ …)          ۱۰۴۰

شرقاشرق ِ شادیانه …           ۱۰۴۲

نگران، / آن دو چشمان است …          ۱۰۴۲

با تخلص ِ خونین ِ بامداد      ۱۰۴۴

چاه ِ شغاد را ماننده …         ۱۰۴۶

چون فوران ِ فحل مست ِ آتش …        ۱۰۴۷

نخستین که در جهان دیدم … ۱۰۴۸

نخستین / از غلظه‌ى پنیرک و …          ۱۰۵۰

کژمژ و بى‌انتها …    ۱۰۵۳

 

یادداشت‌ها و توضیحات            ۱۰۵۵

 

نمایه‌ها      ۱۰۸۷

نمایه‌ى الف‌بایى ِ نام ِ مجموعه‌ها          ۱۰۸۹

نمایه‌ى الف‌بایى ِ نام ِ شعرها  ۱۰۹۱

نمایه‌ى الف‌بایى ِ سطر ِ اول ِ شعرها     ۱۱۰۵

 

اطلاعات بیشتر

وزن 1200 g
ابعاد 22 × 13 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

نوبت چاپ

SKU

9832

شابک

978-600-376-163-6

قطع

تعداد صفحه

1120

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1200

جنس کاغذ

1 دیدگاه برای مجموعه اشعار احمد شاملو – پالتویی

 1. M

  سلام. فرق این کتاب با کتاب مجموعه اشعار شاملو دفتر یکم چیه؟

  • مدیر سایت

   سلام وقتون بخیر
   از نظر محتوایی تفاوتی با اون کتاب نداشته و صرفن در قطع و اندازۀ تازه‌ای عرضه شده است.
   خوب و موفق باشید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *