(021) 66480377-66975711

سمفونی سپیده دم

15,000تومان

سید علی صالحی

تنها كبوترانِ كوهى مى‌دانند

نى‌لبك‌هاى بيشه خيزران

چرا خاموش‌اند.

 

باد

چوپانِ بازيگوشِ بى‌حافظه

باز به گندم‌زارِ بِلدرچين و چلچله

دروغ گفته است.

 

هيچ توفانى

در راه نيست!

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

در آغاز کتاب سمفونی سپیده دم می خوانیم :

فهرست

 

 

 

 

حلقه اول: کیمیا و سِرِّ غیب         11

بید، هلو، پروانه         13

طُرفه سه‌گانه ماهور   15

لیلاج        16

دو داستانِ بلند از مادرم ماهْزرى             18

پراکنده پراکنده         20

از سوى صالحى خطاب به نرودا              22

ترجمه        23

بلبل کوهى              25

حوصله نوشتن‌اش در من نیست              28

منظور خاصى ندارم، باور کنید!   31

نومیدىِ گرامىِ من     33

اهواز، حوالىِ جُندى شاپور       34

عضوِ کوچکِ گروهِ سیب           36

مخفى‌کارى نکنید!       38

پشتِ پَرده نى           40

 

رساله عشق             42

راهى نیست، باید برویم            44

بعضى چیزهاى قابلِ ملاحظه      45

جمله لاى پرانتز، معترضه است.   47

شبى، حوالىِ آمل       49

همین است و جز این هرگز نبوده است       51

آیا باز هم باران به میهمانىِ گرگ خواهد رفت؟        53

یواش…شَکى!           54

بابِ هفتم، شب سى و دوم، داستانِ گندمِ زن            55

زوایا  و حضور        56

در سوماتْرا              57

هجرتِ هفتم            58

داستانى کوتاه براى کودکانِ خیابانى          63

رى‌را        64

باروهاى هزاره لُبنان   66

اینجا        68

راه           69

سِرِّ غیب و حرفِ آخرِ کیمیا      71

 

حلقه دوم: در غیابِ زن، پیاله، و گُلِ سرخ   73

سینه به سینه            75

دارد یک چیزى یادم مى‌آید       77

صندوقِ پستىِ پایین کوچه         79

در کتابِ مَزمورات آمده است    81

بى‌حیا       82

دعواى عصرِ دیروز    84

دوازده‌گانه سین        86

خداوندِ پَردهْپوشِ خنیاگران پادرمیانى خواهد کرد     88

راه‌بَلَدِ ما یک زن بود   89

دلدارى‌هاى پیشِ پا افتاده مخاطبى که دوستش مى‌دارم             91

در گورستان فضل ابن یحیى برمکى           92

هى لولىِ بَربَطْزن!       94

علت دارد   95

دلیل         96

تابلویى قدیمى در آرایشگاهِ محله ما           97

یا کاشف الکلام!        98

در بارشِ اورادِ جِن    100

زَنانا         101

لمس‌اش کن، همین کافى‌ست       103

قبلا اتفاق افتاده است              104

از صاحبش بپرس!     108

سفر به گوىِ قرینه     109

شناسنامه    111

دلتنگِ توام پشتِ پرچینِ اردى‌بهشت منتظرت مى‌مانم             113

شب ادامه دارد، باید بزنم بیرون!              115

چمدان       117

 

حلقه سوم: زمزمه دعاى ِ آزادى                  119

چنین گفت اولادِ واژه‌هاى بامدادى           121

عرضِ کوتاهى داشتم آقا!         122

اوایل دهه شصت       123

جنوب شرقىِ شهر     125

قصیده غزلْگریزِ مدارا              127

نُچ           129

وجه مشترک            131

زمزمه در داد، گاه      133

آمیگو خورخه باواریا             135

آزادشان کنید!          138

گورستانِ دورِ کرج     140

بند هفتم از پرده‌ى آخر            143

تابوت‌ها    146

شاعر        148

در حیاطِ خانه ما      149

بازى در تعویضِ حلقه‌ها          150

بقاىِ بى‌دلیلِ چرخه اتفاق         152

کفایتِ مذاکرات         154

راهِ خواناىِ بعضى حروف         156

آخرین صحافِ پیرِ کوچه فروردین          157

خطبه تدفین            158

معماىِ واو              160

کتاب اسامىِ بعضى به‌یاد ماندگانِ من        162

هارا…!      164

در این بُن‌بستِ بى‌بامداد           165

فَا            167

خیلى… مدت‌هاست حالا         168

تا            170

اشتباه در تلفظِ نى      172

از این جهان هرگز، هیچ سهمى نداشته‌ام.    174

آخرین روزهاى اسکندر مقدونى             176

پراکنده نزدیک به هم   178

تابلو: کارگران مشغولِ تخلیه الکل و تازیانه‌اند!         180

تکرار و فراموشى      182

داستان قلع و قمع شده کاووس پیشدادى پسرِ ابوجریر وُشْمگیر              184

 

حلقه چهارم: پنج بَرنوشته از الواحِ بابِلى       187

رو در روىِ دیکتاتور              189

آدمى و گرگ           192

گفت‌وگوىِ شبانه کارگرانِ موسمى            200

شبِ شمال و خوابِ جنوب        203

بَعْلِ زَبوب و خلیفه بغداد          206

حالا تا کى تا کى رو به دجله دریا گذر     207

 

 

 

 حلقه اول :

        کیمیا و سِرِّ غیب    

 

 

 

بید، هلو، پروانه

  بیدِ بالاىِ پونه‌زار

پُر از شکوفه هلو شده بود،

چشمه بوى مادهْگرگِ دره ماه مى‌داد،

بوى کُندُر سوخته مى‌آمد.

نگاه کردم،

از قوسِ طاقىِ آبنوس

بارش بى‌پایانِ پروانه پیدا بود،

عبداله بالاى رنگینْکمانِ بزرگ

پىِ پستانِ باران مى‌دوید،

هوا جورِ عجیبى خوش بود،

و چیزهاى دیگرى حتى…!

یادم نمانده است.

مادرم داشت بر درگاهِ گریه

دعا مى‌کرد،

براى شفاىِ کاملِ من و خواهر کوچکترم

دعا مى‌کرد.

 

تب، تب حصبه

برادرم عبداله را کشته بود.

 

 

 

 

طُرفه سه‌گانه ماهور

شبِ اول :

عروسکش را هم با خودش بُرده بود،

دخترِ کم‌سن و سالِ حجله مجبور.

 

شب دوم :

بیوه بازمانده از هجرتِ هفتم

درگاهِ خانه را محکم

کلون مى‌کند،

وقتِ غروب

رَدِ پاىِ مردى بر برف دیده بود.

 

شب سوم :

سه ماه و دو روز است

نوه کوچکش را ندیده است مادربزرگ،

دوباره به حضرتِ حافظ نگاه مى‌کند،

راهِ خراسان خیلى دور است.

 

 

 

 

لیلاج

گفت برمى‌گردم،

و رفت،

و همه پُل‌هاى پشتِ سرش را ویران کرد.

 

همه مى‌دانستند دیگر بازنمى‌گردد،

اما بازگشت

بى‌هیچ پُلى در راه،

او مسیرِ مخفىِ بادها را مى‌دانست.

 

قصه‌گوى پروانه‌ها

براى ما از فهمِ فیل وُ

صبورىِ شتر سخن مى‌گفت.

چیزها دیده بود به راه وُ

چیزها شنیده بود به خواب.

 

او گفت :

اشتباه مى‌کنند بعضى‌ها

که اشتباه نمى‌کنند!

باید راه افتاد،

مثل رودها که بعضى به دریا مى‌رسند

بعضى هم به دریا نمى‌رسند.

رفتن، هیچ ربطى به رسیدن ندارد!

او گفت :

تنها شغال مى‌داند

شهریور فصلِ رسیدنِ انگور است.

 

ما با هم بودیم

تا ساعتِ یک و سى و دو دقیقه بامداد

با هم بودیم،

بلند شد، دست آورد، شنلِ مرا گرفت و گفت :

کوروش پسرِ ماندانا و کمبوجیه

پیشاپیشِ چهارصد هزار سربازِ پارسى

به‌سوى سَدِ سیوَند راه افتاده است.

باید بروم

فقط من مسیرِ مخفىِ بادها را بَلَدم.

 

 

 

 

دو داستانِ بلند از مادرم ماهْزرى

 2

اول، زمین تنها بود

زمین تنها بود تا شبى

که خواب دید

یک نفر دارد آوازش مى‌دهد،

زمین همان موقع فهمید

اسمش زمین است.

 

آدمى بود او

که خواهرِ خود را آواز داده بود به اسم.

 

 1

دوم، در آغازِ آفرینش

روزها، شب بود و شب‌ها، شب!

یک شب که ماه رفته بود سَفَر

خورشید تب کرد و سوخت و سوخت

تا شب، روز شد وُ

روز رو به تاریکى گذاشت.

از همان زمان

عده‌اى گفتند حق با زن است،

مَردها خیلى سَفَر مى‌روند.

 

 

 

 

پراکنده پراکنده

برو!

فعلا دارم به همین سنجاقکِ خفته

بر چینِ پرده نگاه مى‌کنم.

 

برو!

تو را نخواهم نوشت،

دست از سَرَم بردار، برو!

 

خرداد هم تمام شد،

بچه‌ها دارند از آخرین امتحانِ سال

به خانه برمى‌گردند.

 

پایینِ کوچه

زیرِ خنکاىِ درختِ پیر

خوابِ دوچرخه و بستنى مى‌بیند

کودکِ فال‌فروش.

 

حالا هى بگو پرده

بگو سنجاقک

بگو کیمیا

بگو کلمه!

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

وزن 207 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

99107

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-340-5

قطع

تعداد صفحه

208

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

207

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سمفونی سپیده دم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.