(021) 66480377-66975711

سمفونی سپیده دم

15,000تومان

سید علی صالحی

تنها كبوترانِ كوهى مى‌دانند

نى‌لبك‌هاى بيشه خيزران

چرا خاموش‌اند.

 

باد

چوپانِ بازيگوشِ بى‌حافظه

باز به گندم‌زارِ بِلدرچين و چلچله

دروغ گفته است.

 

هيچ توفانى

در راه نيست!

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

در آغاز کتاب سمفونی سپیده دم می خوانیم :

فهرست

 

 

 

 

حلقه اول: کیمیا و سِرِّ غیب         ۱۱

بید، هلو، پروانه         ۱۳

طُرفه سه‌گانه ماهور   ۱۵

لیلاج        ۱۶

دو داستانِ بلند از مادرم ماهْزرى             ۱۸

پراکنده پراکنده         ۲۰

از سوى صالحى خطاب به نرودا              ۲۲

ترجمه        ۲۳

بلبل کوهى              ۲۵

حوصله نوشتن‌اش در من نیست              ۲۸

منظور خاصى ندارم، باور کنید!   ۳۱

نومیدىِ گرامىِ من     ۳۳

اهواز، حوالىِ جُندى شاپور       ۳۴

عضوِ کوچکِ گروهِ سیب           ۳۶

مخفى‌کارى نکنید!       ۳۸

پشتِ پَرده نى           ۴۰

 

رساله عشق             ۴۲

راهى نیست، باید برویم            ۴۴

بعضى چیزهاى قابلِ ملاحظه      ۴۵

جمله لاى پرانتز، معترضه است.   ۴۷

شبى، حوالىِ آمل       ۴۹

همین است و جز این هرگز نبوده است       ۵۱

آیا باز هم باران به میهمانىِ گرگ خواهد رفت؟        ۵۳

یواش…شَکى!           ۵۴

بابِ هفتم، شب سى و دوم، داستانِ گندمِ زن            ۵۵

زوایا  و حضور        ۵۶

در سوماتْرا              ۵۷

هجرتِ هفتم            ۵۸

داستانى کوتاه براى کودکانِ خیابانى          ۶۳

رى‌را        ۶۴

باروهاى هزاره لُبنان   ۶۶

اینجا        ۶۸

راه           ۶۹

سِرِّ غیب و حرفِ آخرِ کیمیا      ۷۱

 

حلقه دوم: در غیابِ زن، پیاله، و گُلِ سرخ   ۷۳

سینه به سینه            ۷۵

دارد یک چیزى یادم مى‌آید       ۷۷

صندوقِ پستىِ پایین کوچه         ۷۹

در کتابِ مَزمورات آمده است    ۸۱

بى‌حیا       ۸۲

دعواى عصرِ دیروز    ۸۴

دوازده‌گانه سین        ۸۶

خداوندِ پَردهْپوشِ خنیاگران پادرمیانى خواهد کرد     ۸۸

راه‌بَلَدِ ما یک زن بود   ۸۹

دلدارى‌هاى پیشِ پا افتاده مخاطبى که دوستش مى‌دارم             ۹۱

در گورستان فضل ابن یحیى برمکى           ۹۲

هى لولىِ بَربَطْزن!       ۹۴

علت دارد   ۹۵

دلیل         ۹۶

تابلویى قدیمى در آرایشگاهِ محله ما           ۹۷

یا کاشف الکلام!        ۹۸

در بارشِ اورادِ جِن    ۱۰۰

زَنانا         ۱۰۱

لمس‌اش کن، همین کافى‌ست       ۱۰۳

قبلا اتفاق افتاده است              ۱۰۴

از صاحبش بپرس!     ۱۰۸

سفر به گوىِ قرینه     ۱۰۹

شناسنامه    ۱۱۱

دلتنگِ توام پشتِ پرچینِ اردى‌بهشت منتظرت مى‌مانم             ۱۱۳

شب ادامه دارد، باید بزنم بیرون!              ۱۱۵

چمدان       ۱۱۷

 

حلقه سوم: زمزمه دعاى ِ آزادى                  ۱۱۹

چنین گفت اولادِ واژه‌هاى بامدادى           ۱۲۱

عرضِ کوتاهى داشتم آقا!         ۱۲۲

اوایل دهه شصت       ۱۲۳

جنوب شرقىِ شهر     ۱۲۵

قصیده غزلْگریزِ مدارا              ۱۲۷

نُچ           ۱۲۹

وجه مشترک            ۱۳۱

زمزمه در داد، گاه      ۱۳۳

آمیگو خورخه باواریا             ۱۳۵

آزادشان کنید!          ۱۳۸

گورستانِ دورِ کرج     ۱۴۰

بند هفتم از پرده‌ى آخر            ۱۴۳

تابوت‌ها    ۱۴۶

شاعر        ۱۴۸

در حیاطِ خانه ما      ۱۴۹

بازى در تعویضِ حلقه‌ها          ۱۵۰

بقاىِ بى‌دلیلِ چرخه اتفاق         ۱۵۲

کفایتِ مذاکرات         ۱۵۴

راهِ خواناىِ بعضى حروف         ۱۵۶

آخرین صحافِ پیرِ کوچه فروردین          ۱۵۷

خطبه تدفین            ۱۵۸

معماىِ واو              ۱۶۰

کتاب اسامىِ بعضى به‌یاد ماندگانِ من        ۱۶۲

هارا…!      ۱۶۴

در این بُن‌بستِ بى‌بامداد           ۱۶۵

فَا            ۱۶۷

خیلى… مدت‌هاست حالا         ۱۶۸

تا            ۱۷۰

اشتباه در تلفظِ نى      ۱۷۲

از این جهان هرگز، هیچ سهمى نداشته‌ام.    ۱۷۴

آخرین روزهاى اسکندر مقدونى             ۱۷۶

پراکنده نزدیک به هم   ۱۷۸

تابلو: کارگران مشغولِ تخلیه الکل و تازیانه‌اند!         ۱۸۰

تکرار و فراموشى      ۱۸۲

داستان قلع و قمع شده کاووس پیشدادى پسرِ ابوجریر وُشْمگیر              ۱۸۴

 

حلقه چهارم: پنج بَرنوشته از الواحِ بابِلى       ۱۸۷

رو در روىِ دیکتاتور              ۱۸۹

آدمى و گرگ           ۱۹۲

گفت‌وگوىِ شبانه کارگرانِ موسمى            ۲۰۰

شبِ شمال و خوابِ جنوب        ۲۰۳

بَعْلِ زَبوب و خلیفه بغداد          ۲۰۶

حالا تا کى تا کى رو به دجله دریا گذر     ۲۰۷

 

 

 

 حلقه اول :

        کیمیا و سِرِّ غیب    

 

 

 

بید، هلو، پروانه

  بیدِ بالاىِ پونه‌زار

پُر از شکوفه هلو شده بود،

چشمه بوى مادهْگرگِ دره ماه مى‌داد،

بوى کُندُر سوخته مى‌آمد.

نگاه کردم،

از قوسِ طاقىِ آبنوس

بارش بى‌پایانِ پروانه پیدا بود،

عبداله بالاى رنگینْکمانِ بزرگ

پىِ پستانِ باران مى‌دوید،

هوا جورِ عجیبى خوش بود،

و چیزهاى دیگرى حتى…!

یادم نمانده است.

مادرم داشت بر درگاهِ گریه

دعا مى‌کرد،

براى شفاىِ کاملِ من و خواهر کوچکترم

دعا مى‌کرد.

 

تب، تب حصبه

برادرم عبداله را کشته بود.

 

 

 

 

طُرفه سه‌گانه ماهور

شبِ اول :

عروسکش را هم با خودش بُرده بود،

دخترِ کم‌سن و سالِ حجله مجبور.

 

شب دوم :

بیوه بازمانده از هجرتِ هفتم

درگاهِ خانه را محکم

کلون مى‌کند،

وقتِ غروب

رَدِ پاىِ مردى بر برف دیده بود.

 

شب سوم :

سه ماه و دو روز است

نوه کوچکش را ندیده است مادربزرگ،

دوباره به حضرتِ حافظ نگاه مى‌کند،

راهِ خراسان خیلى دور است.

 

 

 

 

لیلاج

گفت برمى‌گردم،

و رفت،

و همه پُل‌هاى پشتِ سرش را ویران کرد.

 

همه مى‌دانستند دیگر بازنمى‌گردد،

اما بازگشت

بى‌هیچ پُلى در راه،

او مسیرِ مخفىِ بادها را مى‌دانست.

 

قصه‌گوى پروانه‌ها

براى ما از فهمِ فیل وُ

صبورىِ شتر سخن مى‌گفت.

چیزها دیده بود به راه وُ

چیزها شنیده بود به خواب.

 

او گفت :

اشتباه مى‌کنند بعضى‌ها

که اشتباه نمى‌کنند!

باید راه افتاد،

مثل رودها که بعضى به دریا مى‌رسند

بعضى هم به دریا نمى‌رسند.

رفتن، هیچ ربطى به رسیدن ندارد!

او گفت :

تنها شغال مى‌داند

شهریور فصلِ رسیدنِ انگور است.

 

ما با هم بودیم

تا ساعتِ یک و سى و دو دقیقه بامداد

با هم بودیم،

بلند شد، دست آورد، شنلِ مرا گرفت و گفت :

کوروش پسرِ ماندانا و کمبوجیه

پیشاپیشِ چهارصد هزار سربازِ پارسى

به‌سوى سَدِ سیوَند راه افتاده است.

باید بروم

فقط من مسیرِ مخفىِ بادها را بَلَدم.

 

 

 

 

دو داستانِ بلند از مادرم ماهْزرى

 ۲

اول، زمین تنها بود

زمین تنها بود تا شبى

که خواب دید

یک نفر دارد آوازش مى‌دهد،

زمین همان موقع فهمید

اسمش زمین است.

 

آدمى بود او

که خواهرِ خود را آواز داده بود به اسم.

 

 ۱

دوم، در آغازِ آفرینش

روزها، شب بود و شب‌ها، شب!

یک شب که ماه رفته بود سَفَر

خورشید تب کرد و سوخت و سوخت

تا شب، روز شد وُ

روز رو به تاریکى گذاشت.

از همان زمان

عده‌اى گفتند حق با زن است،

مَردها خیلى سَفَر مى‌روند.

 

 

 

 

پراکنده پراکنده

برو!

فعلا دارم به همین سنجاقکِ خفته

بر چینِ پرده نگاه مى‌کنم.

 

برو!

تو را نخواهم نوشت،

دست از سَرَم بردار، برو!

 

خرداد هم تمام شد،

بچه‌ها دارند از آخرین امتحانِ سال

به خانه برمى‌گردند.

 

پایینِ کوچه

زیرِ خنکاىِ درختِ پیر

خوابِ دوچرخه و بستنى مى‌بیند

کودکِ فال‌فروش.

 

حالا هى بگو پرده

بگو سنجاقک

بگو کیمیا

بگو کلمه!

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

وزن 207 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

99107

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-340-5

قطع

تعداد صفحه

208

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

207

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سمفونی سپیده دم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *