(021) 66480377-66975711

سهراب سپهری ( شعر زمان ما ۳)

۸۵,۰۰۰تومان

سهراب سپهری

محمد حقوقی

نحوه «آفرينش» و عدم «تنوع» در شعر سپهرى 11 ـ دوره‌هاى شعر سپهرى 14 ـ سير چگونگى بيان در دوره اول شعر سپهرى 15 ـ سير چگونگى بيان در دوره دوم شعر سپهرى 20 ـ سه نوع بيان شعر سپهرى 25 ـ تخيل زائد در شعر سپهرى 27 ـ شعر «حرفى» و نه «ساختارى» سپهرى 29 ـ تفاوت شعر نيما و سپهرى 30 ـ شعر سپهرى واجدِ «جوهر شعرى»، «بيان خاص» و «جهان‌بينى» 32 ـ شعر سپهرى فاقدِ اصل «ساخت» 34 ـ شعر سپهرى، شعرى مستعدّ «حذف» 35 ـ يكى از موارد تفاوت شعر شاملو و سپهرى 39 ـ «ادراك» واژه كليدىِ جهان‌بينى سپهرى 43 ـ «خدا»، ديگر واژه «بسامد»ى شعر سپهرى 44 ـ سپهرى، شاعر خردسال، نه عارف سالخورد 49 ـ تأثيرپذيريهاى سپهرى 49 ـ تفاوت نگاه سپهرى و فروغ

چنين كتاب‌هايى، ضمن اينكه موفق‌ترين شعرهاى هر شاعر را به عنوان متن دربر خواهد داشت، نيز شامل مقدمه‌اى خواهد بود كه بيش يا كم مسير خاص شاعر را از آغاز ايام شاعرى او تا به امروز نشان خواهد داد. و درست از همين‌جاست كه اين مجلدات با منتخبات و برگزيده‌هاى معمول و متداول تفاوت مى‌كند.

و شبی از شبها
مردی از من پرسید
تا طلوع انگور چند ساعت راه است؟

توضیحات

گزیده ای از کتاب سهراب سپهری (شعر زمان ما ۳)

زندگی خالی نیست
مهربانی هست،سیب هست،ایمان هست
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

در آغاز کتاب سهراب سپهری (شعر زمان ما ۳) می خوانیم

یارى‌رسانان ما در این کتاب علاوه بر آقاى محمد حقوقى؛ تایپ: خانم ندا طرفدار و آقاى محسن رنجکش، خط روى جلد: کار استاد اسرافیل شیرچى، طرح نقاشى زیباى روى جلد: کار هنرمندانه داریوش نخعى، زینگ روى جلد : لیتوگرافى جوهرى (آقاى امام‌بخش)، نظارت چاپ متن و روى جلد: خانم نگین ایرانبان، چاپ متن: آقاى جمشید عامرى و با تشکر از دیگر دوستان یارى‌رسان.

            مؤسسه انتشارات نگاه

            ۱۳۷۴

شعر زمان ما» نام عام کتاب‌هایى است که انتشارات نگاه هرچند ماه یکبار، یکى از مجلدات آن را انتشار خواهد داد. با این منظور که خوانندگان و علاقمندان شعر این زمان خاصه دانشجویان و شاعران جوان ـ بتوانند با فضاى راستین شعر این روزگار، که صور گوناگون آن، صرفآ در آثار چند شاعر پیشرفته امروز تجلى یافته است، آشنایى یابند.چنین کتاب‌هایى، ضمن اینکه موفق‌ترین شعرهاى هر شاعر را به عنوان متن دربر خواهد داشت، نیز شامل مقدمه‌اى خواهد بود که بیش یا کم مسیر خاص شاعر را از آغاز ایام شاعرى او تا به امروز نشان خواهد داد. و درست از همین‌جاست که این مجلدات با منتخبات و برگزیده‌هاى معمول و متداول تفاوت مى‌کند.این مقدمه، همه مختصات و کیفیات شعر شاعر و همه جوانب کار او را دربر خواهد داشت: چگونگى سرایش، زبانِ وسیله و زبانِ شعر، محتوا، «دید» و جهان‌بینى، تأثیرپذیرى و تأثیرگذارى، ساختمان خاص و فضاى ویژه و به طور کلى ضعف‌ها و قدرت‌هاى او را… و…بدیهى است کتابى از این دست، وقتى به نسبت کامل و جامع خواهد بود که در عین حال، راه ورود به فضاى ویژه اشعار هر شاعر را ـ که در حقیقت مربوط به زبان ویژه شعرى اوست ـ حتى‌الامکان نشان دهد. به عبارت دیگر، خوانندگان کلید فهم شعر هر شاعر را ـ با توجه به ساختمان خاص اشعار وى ـ به‌دست بیاورند. و این اصلى است که با تفسیر و تحلیل شعرهاى هر شاعر، در آخر هر کتاب منظور شده است.

بنابر این توضیحات، پیداست که این کتاب‌ها ـ چنانکه در این کتاب مى‌بینید ـ شامل سه بخش خواهد بود :

بخش نخست : مقدمه (شامل همه جوانب کار شاعر)

بخش دوم : متن (شامل موفق‌ترین اشعار شاعر)

بخش سوم : مؤخره (شامل تفسیر و تحلیل آثار مهم شاعر)

و اما اگر مجلد اول به شعر «احمد شاملو» اختصاص یافت به این دلیل بود که این مجلد پیش از مجلدات دیگر به آمادگى طبع رسید. والا طبیعى است که نخستین این کتاب‌ها، باید به «نیما» مخصوص مى‌شد و سپس به شاعران دیگر مى‌رسید.و اما آنچه تذکار آن لازم به نظر مى‌رسد، اینست که نویسنده این مجلدات، ارزش کار هر شاعر را صرفآ در محدوده آثار همان شاعر بررسى کرده است و نه در مقایسه با فضاهاى شعر شاعران دیگر. به عبارت دیگر نظریات دقیق نویسنده راجع به مدارج مختلف شعر پیشرفته این زمان در دایره نقد و سنجش، به معناى وسیع کلمه، در کتابى دیگر خواهد آمد. زیرا همچنان‌که به اشاره رفت، این مجلدات صرفآ به قصد نشان دادن حرکت شاعران معروف، از آغاز گمنامى تا زمان اشتهار، و چگونگى دستیابى آنان به زبان شعرى خاص خویش، به قصد ارتباط هرچه بیشتر دانشجویان و شاعران جوان، نوشته شده است. و این کارى است که ناشر امید بسیار دارد تا در مورد نویسندگان ایران نیز ـ عینآ و با همین طرح ـ به انجام برساند.

فصل اول (جوانب کار شاعر)

نحوه «آفرینش» و عدم «تنوع» در شعر سپهرى ۱۱ ـ دوره‌هاى شعر سپهرى ۱۴ ـ سیر چگونگى بیان در دوره اول شعر سپهرى ۱۵ ـ سیر چگونگى بیان در دوره دوم شعر سپهرى ۲۰ ـ سه نوع بیان شعر سپهرى ۲۵ ـ تخیل زائد در شعر سپهرى ۲۷ ـ شعر «حرفى» و نه «ساختارى» سپهرى ۲۹ ـ تفاوت شعر نیما و سپهرى ۳۰ ـ شعر سپهرى واجدِ «جوهر شعرى»، «بیان خاص» و «جهان‌بینى» ۳۲ ـ شعر سپهرى فاقدِ اصل «ساخت» ۳۴ ـ شعر سپهرى، شعرى مستعدّ «حذف» ۳۵ ـ یکى از موارد تفاوت شعر شاملو و سپهرى ۳۹ ـ «ادراک» واژه کلیدىِ جهان‌بینى سپهرى ۴۳ ـ «خدا»، دیگر واژه «بسامد»ى شعر سپهرى ۴۴ ـ سپهرى، شاعر خردسال، نه عارف سالخورد ۴۹ ـ تأثیرپذیریهاى سپهرى ۴۹ ـ تفاوت نگاه سپهرى و فروغ  ۵۱

فصل دوم (شعرهاى برگزیده)

مرگ رنگ   ۵۵

توضیح             ۵۷

مرغ معمّا ۵۹ ـ سپیده ۶۱ ـ رو به غروب ۶۳ ـ مرگ رنگ ۶۵ ـ جان‌گرفته ۶۷ ـ درّه خاموش ۶۹ ـ دریا و مرد ۷۱ ـ نقش ۷۳ ـ سرگذشت ۷۶ ـ با مرغ پنهان  ۷۹

زندگى خوابها              ۸۱

توضیح             ۸۳

یادبود ۸۵ ـ گل کاشى ۸۸ ـ لولوى شیشه‌ها ۹۱ ـ لحظه گمشده ۹۴ ـ باغى در صدا ۹۷ ـ نیلوفر ۱۰۰ ـ سفر  ۱۰۲

آوار آفتاب   ۱۰۵

توضیح             ۱۰۷

روزنه‌اى به رنگ ۱۰۹ ـ شاسوسا ۱۱۱ ـ سایبان آرامش مائیم ۱۱۷ ـ آواى گیاه ۱۲۰ ـ میوه تاریک ۱۲۲ ـ نیایش ۱۲۴ ـ نزدیک آى ۱۲۶ ـ خوابى در هیاهو  ۱۲۸

شرق اندوه   ۱۳۱

توضیح             ۱۳۳

هلا ۱۳۵ ـ نا ۱۳۷ ـ پادمه ۱۳۸ ـ چند ۱۳۹ ـ شکپوى ۱۴۱ ـ نه به سنگ  ۱۴۲ ـ شورم را ۱۴۳ ـ هایى ۱۴۵ ـ Bodhi 147 ـ تراو ۱۴۸ ـ وید ۱۴۹ ـ و شکستم و دویدم و فتادم ۱۵۰ ـ گزار  ۱۵۲

دو شعر بلند                  ۱۵۳

توضیح             ۱۵۵

صداى پاى آب            ۱۵۹

مسافر           ۱۸۳

حجم سبز     ۲۰۵

توضیح             ۲۰۷

ساده رنگ ۲۰۹ ـ روشنى، من، گل، آب ۲۱۱ ـ آب ۲۱۳ ـ در گلستانه ۲۱۵ ـ جنبش واژه زیست ۲۱۸ ـ نداى آغاز ۲۲۰ ـ به باغ همسفران ۲۲۳ ـ و پیامى در راه ۲۲۷ ـ دوست ۲۳۰ ـ واحه‌اى در لحظه ۲۳۳ ـ پشت دریاها ۲۳۵ ـ پرهاى زمزمه ۲۳۸ ـ پیغام ماهى‌ها ۲۴۰ ـ غربت ۲۴۲ ـ نشانى  ۲۴۴

ما هیچ، ما نگاه              ۲۴۷

توضیح             ۲۴۹

وقت لطیف شن ۲۵۱ ـ متن قدیم شب ۲۵۳ ـ تنهاى منظره ۲۵۷ ـ تا انتها حضور ۲۵۹ ـ سمت خیال دوست ۲۶۱ ـ نزدیک دورها  ۲۶۳

فصل آخر (گزیده مقالات)

مقدمه              ۲۶۷

گزیده مقالات               ۲۶۹

مؤخره             ۳۱۱

اطلاعات بیشتر

وزن 310 g
ابعاد 21 × 14.5 cm
پدیدآورندگان

,

نوع جلد

SKU

94112

نوبت چاپ

شابک

978-964-6736-91-7

قطع

تعداد صفحه

315

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

310

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سهراب سپهری ( شعر زمان ما ۳)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *