(021) 66480377-66975711

فکر دموکراسى سیاسى

40,000تومان

محمد قراگوزلو

فكر دموكراسي سياسي به مثابه توسعه سياسي جامعه يكي از اركان شكل‌دهنده توسعه متوازن است و بدون تحقق آن تصور جامعه توسعه يافته انگاره‌‌اي خام و موهوم خواهد بود. شكل‌گيري دموكراسي، به عنوان يك روند و جريان ـ مستلزم پاي‌بندي دولت‌ها و ملت‌ها به پاره‌اي لوازم اجتناب‌ناپذير است. همان‌گونه كه تشكيل دو پديده دولت ـ ملت نيز در شمار دست‌آوردهاي مدرنيته است، براي استقرار تمام و كمال دموكراسي سياسي، عينيت يافتن همه‌سويه مشاركت سياسي به اندازه اجرايي شدن شايسته‌سالاري، ضروري است؛ همان‌طور كه وجود نهادهاي متكثر مدني و به تبع آن پيدايش جامعه مدني، به ميزان ظهور احزاب، لازم و ملزوم است. صرف نظر از مفاهيم مستقلي كه دو واژه تخصصي “توسعه” و “سياست” دارند، در يك تعريف كلي از مفهوم توسعه سياسي بر محور حداكثر توافق نخبگان علوم سياسي، مي‌توان “فراگرد (پروسه) دموكراتيزاسيون جامعه” را در جايگاه بديل “توسعه سياسي” نشاند و براي تحقق اين فراگرد، مراحل متعددي را مد نظر قرار داد. قابل ذكر است كه هر جامعه در دوره گذار به توسعه يافتگي سياسي و استقرار دموكراسي با چالش‌هايي مواجه مي‌شود، پيش‌نيازهايي را توليد مي‌كند و لوازمي را به تمرين عمومي مي‌گذارد كه هريك به صورت مجزا با حاشيه‌هاي مربوطه، در كتاب حاضر مطرح و شرح داده شده است. نگارنده در اين كتاب به نقد و بررسي مباني اصلي دموكراسي با تاكيد بر ظرفيت‌هاي سياسي آن پرداخته است و از يك منظر، اين كتاب مانيفست دموكراسي‌خواهي در جوامع توسعه‌نيافته است.

توضیحات

گزیده ای از کتاب فکر دموکراسى سیاسى

محمد قراگوزلو  در این کتاب به نقد و بررسی مبانی اصلی دموکراسی با تاکید بر ظرفیت‌های سیاسی آن پرداخته است و از یک منظر، این کتاب مانیفست دموکراسی‌خواهی در جوامع توسعه‌نیافته است.

در آغاز کتاب فکر دموکراسى سیاسى می خوانیم

فهرست مطالب

سراب دموکراسى در کلوب‌رم            ۱۱

مرگ دموکراسى در کمیسیون سه جانبه     ۱۹

بحران دموکراسى به روایت نظریه‌پردازان C.I.A         ۲۵

توازن میان حکومت و رسانه‌ها              ۳۱

مهار روشنفکران منتقد            ۳۱

تحدید آموزش عالى    ۳۲

کنترل ساختار کار     ۳۲

سیاست صنعتى و اقتصاد بین‌الملل            ۳۲

نسبت‌هاى دموکراسى داخلى سرمایه‌دارى و دموکراسى خارجى توسعه‌نیافته          ۳۳

دموکراسى آمریکایى بر پرچم روسى گلاسنوست و پرسترویکا              ۳۴

غلبه‌ى گفتمان دموکراتیک در غیاب عصر فرهمندى   ۴۰

سرمایه‌ى اجتماعى    ۴۳

درباره‌ى این کتاب     ۵۰

تقویم دموکراسى :

 1. مشارکت سیاسى ۵۵

تعریف و تقسیم        ۵۵

 1. جامعه‌ى مدنى “نهادینه‌گى ساختار اجتماعى” ۶۵

تعریف و تشکیل       ۶۵

لایه‌شکافى ساخت شکلى، نظرى اجتماعى             ۶۹

قدرت       ۷۰

نهادهاى اجتماعى و مدنى        ۷۳

ریخت‌شناخت و مولفه‌هاى حقوقى           ۷۸

نسبت‌هاى قانون در جامعه‌ى مدنى          ۸۱

از حقوق شهروندى تا حقوق بشر           ۸۵

اسباب برخى ناکامى‌هاى حقوق بشر        ۸۹

نسبت اقلیت‌هاى قومى مذهبى با حقوق بشر           ۹۷

دوگانه‌گى در قضاوت سازمان جهانى حقوق بشر      ۱۰۱

 1. جامعه‌ى سیاسى “نهادینه‌گى ساختار سیاسى” ۱۰۵

ساخت و سازها       ۱۰۵

مرزهاى جامعه‌ى مدنى و جامعه‌ى سیاسى             ۱۰۷

احزاب سیاسى ارکان تشکیلاتى جامعه‌ى سیاسى     ۱۰۹

تاوان فقدان احزاب سیاسى       ۱۱۶

مفهوم تحزب            ۱۲۱

 1. چرخش چرخه‌ى قدرت سیاسى “از مسیر انتخابات” ۱۲۷

اسطوره‌ى ماندلا        ۱۲۷

منشا حاکمیت          ۱۲۹

انتخابات، شیوه‌ى مسالمت آمیز کسب قدرت           ۱۳۳

برگزار کننده‌گان       ۱۳۷

انتخاب شونده‌گان      ۱۴۰

انتخاب کننده‌گان       ۱۴۱

کودتا، پادگفتمان انتخابات        ۱۴۶

 1. شایسته سالارى “تقسیم و توزیع قدرت سیاسى بر مبناى شایسته‌گى” ۱۵۳

معیار شایسته‌گى       ۱۵۳

نظام طبقاتى و موروثى کسب قدرت پادگفتمان شایسته سالارى             ۱۵۹

قیام برابرى‌طلبانه‌ى مزدک علیه نظام طبقاتى           ۱۶۴

روایت ]اساطیرى  تاریخى [منشاء جامعه‌ى طبقاتى ]قیام ضحاک؛ بودا و…[                ۱۶۸

جنبش‌هاى برابرى‌طلب در جست‌وجوى عدالت اجتماعى و شایسته سالارى         ۱۷۶

اسلام و ابرام بر عدالت و برابرى آزادى (نفى جامعه‌ى طبقاتى)             ۱۸۵

پیچیده‌گى‌هاى درونى برابرى‌طلبى           ۱۹۱

نیم‌نگاهى به شاخص‌هاى مشخص شایسته‌سالارى    ۱۹۸

روش‌مندى توزیع مشاغل         ۲۰۰

سازوکارهاى شایسته سالارى در چند کشور توسعه‌یافته         ۲۰۴

 1. دموکراسى و آزادى ۲۰۹

درآمد       ۲۱۰

بازتولید مفهوم دموکراسى         ۲۱۱

سیر تطور دموکراسى در ایران    ۲۱۷

آسیب شناخت دموکراسى  مشروطه         ۲۲۴

دموکراسى سومرى     ۲۴۷

دموکراسى آتنى         ۲۵۳

دموکراسى مدرن       ۲۶۱

III. نقدى کوتاه به مدل “نیولیبرال یا راست جدید”    ۲۷۲

آزادى در بند دموکراسى          ۲۸۰

آزادى شهروندى، شریان دموکراسى         ۲۸۶

تحمل یا به رسمیت شناختن حقوق اقلیت؟   ۲۹۱

 1. تفکیک قوا ۳۰۷

آسیب شناخت قدرت متمرکز    ۳۰۷

تنازع قواى سه گانه وتحدید آزادى          ۳۱۸

قوه‌ى مجریه در مقابل قوه‌ى مقننه            ۳۲۰

قوه‌ى مجریه در برابر قوه‌ى قضاییه           ۳۲۴

مساله‌ى “موریس پاپون”؛ مناقشه‌ى حقوق و اخلاق   ۳۲۷

تعارض سیاسى قوا مولد خشونت و بى‌ثباتى سیاسى             ۳۳۰

 1. فرهنگ سیاسى، سوخت بار ثبات ساختار توسعه‌ى سیاسى ۳۳۹

بازتولید مفهومى و پدیدار شناسى (فشرده) دو مقوله‌ى “فرهنگ” و “سیاست”          ۳۴۳

فرهنگ سیاسى؛ از بازتولید مفاهیم بن‌ساختى تا بررسى دسته‌بندى‌هاى مشهور        ۳۶۸

تعریف فرهنگ سیاسى           ۳۷۰

تقسیم‌بندى فرهنگ سیاسى      ۳۷۴

فرهنگ سیاسى، ثبات دموکراتیک           ۳۷۷

فرهنگ سیاسى دموکراتیک؛ شفافیت قدرت سیاسى   ۳۸۴

علنى‌ات و شفافیت قدرت         ۳۹۰

 1. مشروعیت نظام سیاسى ۳۹۵

در حاشیه‌ى سقوط یک دولت نامشروع     ۳۹۵

رضاشاه و صدام حسین، مانسته‌گى سقوط به سبب بحران مشروعیت و نارضایتى عمومى         ۳۹۸

رضایت شهروندان     ۴۰۴

ریخت شناخت جدید بحران مشروعیت در جامعه‌ى اطلاعاتى    ۴۰۷

مفهوم رضایت          ۴۱۳

«اقدامات فوق‌العاده»             ۴۱۹

نگاه وبر و هابرماس به مشروعیت           ۴۲۰

شایعه        ۴۲۵

 1. پیش‌بینى‌پذیرى نظام سیاسى ۴۲۹

الف. استراتژى امنیت ملى        ۴۳۲

امنیت از منظر توماس هابز       ۴۴۱

تاثیر ژئوپلیتیسم و انرژى و…. محورهاى اجماع ملى              ۴۸۸

نظام امنیتى در جهان آینده        ۴۹۹

 1. دموکراسى در دام جهانى شدن ۵۱۱

زمانى که جهان مجازى به اندازه‌ى یک دهکده آب مى‌رود!        ۵۱۸

تکنولوژى اطلاعات در خدمت سندیکاى جهانى قماربازان      ۵۲۲

زمانى براى بالا آمدن قدرت از دره‌ى “سیلیکن”       ۵۲۷

پاى دولت‌ـملت در تله‌ى دموکراسى پسامدرن         ۵۳۸

دموکراسى سیاسى اقتصادى در اسارت داووس        ۵۵۴

جهانى شدن؛ بحران هویت و ظهور جنبش‌هاى ملى‌گرا           ۵۶۶

تسریع حرکت دموکراسى با سوخت اطلاعات و ارتباطات       ۵۸۴

جریان اول. باآفرینى دولت محلى             ۵۸۶

 1. چه باید کرد؟ ۵۹۹

ظرفیت دولت          ۵۹۹

اصلاح رفتارهاى فردى و گروهى          ۶۰۳

کودک و آموزش؛ محور توسعه     ۶۱۷

کتاب‌نامه    ۶۳۹

اطلاعات بیشتر

وزن 2000 g
ابعاد 21 × 14 cm
وزن

2000

پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94521

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-409-9

قطع

تعداد صفحه

663

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فکر دموکراسى سیاسى”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *