(021) 66480377-66975711

فکر دموکراسى سیاسى

40,000تومان

محمد قراگوزلو

فكر دموكراسي سياسي به مثابه توسعه سياسي جامعه يكي از اركان شكل‌دهنده توسعه متوازن است و بدون تحقق آن تصور جامعه توسعه يافته انگاره‌‌اي خام و موهوم خواهد بود. شكل‌گيري دموكراسي، به عنوان يك روند و جريان ـ مستلزم پاي‌بندي دولت‌ها و ملت‌ها به پاره‌اي لوازم اجتناب‌ناپذير است. همان‌گونه كه تشكيل دو پديده دولت ـ ملت نيز در شمار دست‌آوردهاي مدرنيته است، براي استقرار تمام و كمال دموكراسي سياسي، عينيت يافتن همه‌سويه مشاركت سياسي به اندازه اجرايي شدن شايسته‌سالاري، ضروري است؛ همان‌طور كه وجود نهادهاي متكثر مدني و به تبع آن پيدايش جامعه مدني، به ميزان ظهور احزاب، لازم و ملزوم است. صرف نظر از مفاهيم مستقلي كه دو واژه تخصصي “توسعه” و “سياست” دارند، در يك تعريف كلي از مفهوم توسعه سياسي بر محور حداكثر توافق نخبگان علوم سياسي، مي‌توان “فراگرد (پروسه) دموكراتيزاسيون جامعه” را در جايگاه بديل “توسعه سياسي” نشاند و براي تحقق اين فراگرد، مراحل متعددي را مد نظر قرار داد. قابل ذكر است كه هر جامعه در دوره گذار به توسعه يافتگي سياسي و استقرار دموكراسي با چالش‌هايي مواجه مي‌شود، پيش‌نيازهايي را توليد مي‌كند و لوازمي را به تمرين عمومي مي‌گذارد كه هريك به صورت مجزا با حاشيه‌هاي مربوطه، در كتاب حاضر مطرح و شرح داده شده است. نگارنده در اين كتاب به نقد و بررسي مباني اصلي دموكراسي با تاكيد بر ظرفيت‌هاي سياسي آن پرداخته است و از يك منظر، اين كتاب مانيفست دموكراسي‌خواهي در جوامع توسعه‌نيافته است.

توضیحات

گزیده ای از کتاب فکر دموکراسى سیاسى

محمد قراگوزلو  در این کتاب به نقد و بررسی مبانی اصلی دموکراسی با تاکید بر ظرفیت‌های سیاسی آن پرداخته است و از یک منظر، این کتاب مانیفست دموکراسی‌خواهی در جوامع توسعه‌نیافته است.

در آغاز کتاب فکر دموکراسى سیاسى می خوانیم

فهرست مطالب

سراب دموکراسى در کلوب‌رم            11

مرگ دموکراسى در کمیسیون سه جانبه     19

بحران دموکراسى به روایت نظریه‌پردازان C.I.A         25

توازن میان حکومت و رسانه‌ها              31

مهار روشنفکران منتقد            31

تحدید آموزش عالى    32

کنترل ساختار کار     32

سیاست صنعتى و اقتصاد بین‌الملل            32

نسبت‌هاى دموکراسى داخلى سرمایه‌دارى و دموکراسى خارجى توسعه‌نیافته          33

دموکراسى آمریکایى بر پرچم روسى گلاسنوست و پرسترویکا              34

غلبه‌ى گفتمان دموکراتیک در غیاب عصر فرهمندى   40

سرمایه‌ى اجتماعى    43

درباره‌ى این کتاب     50

تقویم دموکراسى :

 1. مشارکت سیاسى 55

تعریف و تقسیم        55

 1. جامعه‌ى مدنى “نهادینه‌گى ساختار اجتماعى” 65

تعریف و تشکیل       65

لایه‌شکافى ساخت شکلى، نظرى اجتماعى             69

قدرت       70

نهادهاى اجتماعى و مدنى        73

ریخت‌شناخت و مولفه‌هاى حقوقى           78

نسبت‌هاى قانون در جامعه‌ى مدنى          81

از حقوق شهروندى تا حقوق بشر           85

اسباب برخى ناکامى‌هاى حقوق بشر        89

نسبت اقلیت‌هاى قومى مذهبى با حقوق بشر           97

دوگانه‌گى در قضاوت سازمان جهانى حقوق بشر      101

 1. جامعه‌ى سیاسى “نهادینه‌گى ساختار سیاسى” 105

ساخت و سازها       105

مرزهاى جامعه‌ى مدنى و جامعه‌ى سیاسى             107

احزاب سیاسى ارکان تشکیلاتى جامعه‌ى سیاسى     109

تاوان فقدان احزاب سیاسى       116

مفهوم تحزب            121

 1. چرخش چرخه‌ى قدرت سیاسى “از مسیر انتخابات” 127

اسطوره‌ى ماندلا        127

منشا حاکمیت          129

انتخابات، شیوه‌ى مسالمت آمیز کسب قدرت           133

برگزار کننده‌گان       137

انتخاب شونده‌گان      140

انتخاب کننده‌گان       141

کودتا، پادگفتمان انتخابات        146

 1. شایسته سالارى “تقسیم و توزیع قدرت سیاسى بر مبناى شایسته‌گى” 153

معیار شایسته‌گى       153

نظام طبقاتى و موروثى کسب قدرت پادگفتمان شایسته سالارى             159

قیام برابرى‌طلبانه‌ى مزدک علیه نظام طبقاتى           164

روایت ]اساطیرى  تاریخى [منشاء جامعه‌ى طبقاتى ]قیام ضحاک؛ بودا و…[                168

جنبش‌هاى برابرى‌طلب در جست‌وجوى عدالت اجتماعى و شایسته سالارى         176

اسلام و ابرام بر عدالت و برابرى آزادى (نفى جامعه‌ى طبقاتى)             185

پیچیده‌گى‌هاى درونى برابرى‌طلبى           191

نیم‌نگاهى به شاخص‌هاى مشخص شایسته‌سالارى    198

روش‌مندى توزیع مشاغل         200

سازوکارهاى شایسته سالارى در چند کشور توسعه‌یافته         204

 1. دموکراسى و آزادى 209

درآمد       210

بازتولید مفهوم دموکراسى         211

سیر تطور دموکراسى در ایران    217

آسیب شناخت دموکراسى  مشروطه         224

دموکراسى سومرى     247

دموکراسى آتنى         253

دموکراسى مدرن       261

III. نقدى کوتاه به مدل “نیولیبرال یا راست جدید”    272

آزادى در بند دموکراسى          280

آزادى شهروندى، شریان دموکراسى         286

تحمل یا به رسمیت شناختن حقوق اقلیت؟   291

 1. تفکیک قوا 307

آسیب شناخت قدرت متمرکز    307

تنازع قواى سه گانه وتحدید آزادى          318

قوه‌ى مجریه در مقابل قوه‌ى مقننه            320

قوه‌ى مجریه در برابر قوه‌ى قضاییه           324

مساله‌ى “موریس پاپون”؛ مناقشه‌ى حقوق و اخلاق   327

تعارض سیاسى قوا مولد خشونت و بى‌ثباتى سیاسى             330

 1. فرهنگ سیاسى، سوخت بار ثبات ساختار توسعه‌ى سیاسى 339

بازتولید مفهومى و پدیدار شناسى (فشرده) دو مقوله‌ى “فرهنگ” و “سیاست”          343

فرهنگ سیاسى؛ از بازتولید مفاهیم بن‌ساختى تا بررسى دسته‌بندى‌هاى مشهور        368

تعریف فرهنگ سیاسى           370

تقسیم‌بندى فرهنگ سیاسى      374

فرهنگ سیاسى، ثبات دموکراتیک           377

فرهنگ سیاسى دموکراتیک؛ شفافیت قدرت سیاسى   384

علنى‌ات و شفافیت قدرت         390

 1. مشروعیت نظام سیاسى 395

در حاشیه‌ى سقوط یک دولت نامشروع     395

رضاشاه و صدام حسین، مانسته‌گى سقوط به سبب بحران مشروعیت و نارضایتى عمومى         398

رضایت شهروندان     404

ریخت شناخت جدید بحران مشروعیت در جامعه‌ى اطلاعاتى    407

مفهوم رضایت          413

«اقدامات فوق‌العاده»             419

نگاه وبر و هابرماس به مشروعیت           420

شایعه        425

 1. پیش‌بینى‌پذیرى نظام سیاسى 429

الف. استراتژى امنیت ملى        432

امنیت از منظر توماس هابز       441

تاثیر ژئوپلیتیسم و انرژى و…. محورهاى اجماع ملى              488

نظام امنیتى در جهان آینده        499

 1. دموکراسى در دام جهانى شدن 511

زمانى که جهان مجازى به اندازه‌ى یک دهکده آب مى‌رود!        518

تکنولوژى اطلاعات در خدمت سندیکاى جهانى قماربازان      522

زمانى براى بالا آمدن قدرت از دره‌ى “سیلیکن”       527

پاى دولت‌ـملت در تله‌ى دموکراسى پسامدرن         538

دموکراسى سیاسى اقتصادى در اسارت داووس        554

جهانى شدن؛ بحران هویت و ظهور جنبش‌هاى ملى‌گرا           566

تسریع حرکت دموکراسى با سوخت اطلاعات و ارتباطات       584

جریان اول. باآفرینى دولت محلى             586

 1. چه باید کرد؟ 599

ظرفیت دولت          599

اصلاح رفتارهاى فردى و گروهى          603

کودک و آموزش؛ محور توسعه     617

کتاب‌نامه    639

اطلاعات بیشتر

وزن 2000 g
ابعاد 21 × 14 cm
وزن

2000

پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94521

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-409-9

قطع

تعداد صفحه

663

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فکر دموکراسى سیاسى”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.