(021) 66480377-66975711

ایران از آغاز تا اسلام

۶۷,۵۰۰تومان

رومن گیرشمن

دکتر محمد معین

در اين كتاب كه هدف آن شرح باستان‌شناسى و تاريخ و تمدن ايرانى است، از لحاظ جغرافيايى، از حدود غربى نجد[1]  ايران ـ جز به ندرت ـ بحث نخواهد شد. در نظرجغرافى‌دانان، نجد مذكور در مشرق به كوه‌هايى كه سند را احاطه كرده‌اند پايان مى‌يابد، اما اين بخش شرقى هميشه جزو شاهنشاهى پارس نبوده است. بدين وجه، خواننده در اين كتاب از گذشته مادها و پارسيان، مخصوصآ قوم اخير، كه نخستين شاهنشاهى جهانى را تشكيل دادند و معرف مهمترين قسمت اين شعبه از ملل آريايى ـ يعنى ايرانيان ـ بودند، آگاه خواهد شد. در عهد باستان، محوطه‌اى كه اقوام ايرانى‌الاصل ـ يعنى آنان كه جزوى از قسمت شرقى خانواده بزرگ هند و اروپايى بودندـ در آن سكونت داشتند، بسيار پهناور بود. ايرانيان از شط فرات تا آسياى غربى و مركزى و حتى سرحدهاى چين، و از روسيه جنوبى تا مصب شط سند را اشغال كردند. پارسيان و مادها، سگزيان و سرمت‌ها، خوارزميان، سغديان و بلخيان، كوشانيان و سكاييان، هفتاليان و ساكنان واحه‌هاى تركستان چين، اقوام ايرانى‌اى بودند كه در اعصار مختلف، ممالك خود را تشكيل دادند، تمدن‌هايى براى خود به وجود آوردند و هنر خويش را طرح ريخته پرورش دادند. اين اقوام ايرانى، كه بخشى از آنان خانه‌نشين و بخش ديگر بدوى و متحرك بودند، جهان قديم را سه قسمت كردند: خود آنان مركز را اشغال نمودند و بدين وسيله مغرب ـ يعنى تمدن‌هاى سامى و يونانى و رومى ـ را از شرق اقصى يعنى چين و هند جدا ساختند. بنابراين به‌سهولت مى‌توان به اهميت وظيفه ميانجى‌گرى كه اقوام ايرانى در تماس و نزديكى بين فرهنگ‌هاى غربى و شرقى و همچنين در توسعه تمدن جهانى داشتند، پى برد.صفحات آينده شامل تاريخ گذشته ايران (به معنى اخص) است، يعنى تاريخ قوم پارس كه وظيفه عمده را در حيات اقوام ايرانى ايفا كرده است. تتبعات باستان‌شناسى كه در جريان است، قطعآ روزى موجب خواهد شد تاريخ اقوام ايرانى ديگر كه قسمتى از ايران خارجى را (به قول يك خاورشناس معروف) تشكيل مى‌دادند، تأليف شود.

          شوش ـ رومن، گيرشمن

 

[1] . راجع به كلمه «نجد» در صفحه اول متن كتاب حاضر شرح خواهيم داد. (مترجم)

توضیحات

             گزیده ای از کتاب ایران از آغاز تا اسلام

کتاب نقاشان ظروف سفالین باکون در عهد ماقبل تاریخ، ورود نخستین سواران آریایى به نجد ایران، کاخ‌هاى تخت‌جمشید، داریوش سوم در حال فرار از برابر اسکندر، شکست امپراتور روم از شاهنشاه ساسانى و مناظر بسیار دیگر را یکى بعد از دیگرى از نظر خواننده مى‌گذراند. نویسنده همان‌گونه که پیروزى‌هاى ملت‌ها را با علل آن‌ها شرح مى‌دهد، شکست‌هاى آنان را هم با سبب‌هاى آن‌ها بیان مى‌کند

در آغاز کتاب ایران از آغاز تا اسلام می خوانیم

 

دیباچه مؤلف بر متن فرانسوى   ۱۵

دیباچه مؤلف بر کتاب حاضر     ۱۷

دیباچه مترجم          ۱۹

دیباچه      ۲۷

وضع طبیعى ایران     ۲۷

فصل اوّل. ماقبل تاریخ

انسان غار              ۳۵

نخستین ساکنان دشت              ۳۷

تمدن ماقبل تاریخى ایران در هزاره چهارم ق.م         ۴۱

ایران در آغاز هزاره سوم ق.م.   ۵۶

ایران در هزاره سوم ق.م.         ۶۲

ایران در هزاره دوم ق.م.          ۷۲

عیلام        ۷۵

کاسیان      ۷۶

فصل دوّم. ورود ایرانیان

مهاجرت مادها و پارسیان        ۸۵

تشکیل وحدت ماد    ۱۰۴

کیمریان و سکاییان    ۱۱۲

پادشاهى ماد           ۱۱۴

اشیاء مفرغى لرستان              ۱۱۵

کیاکزار      ۱۲۳

گنجینه سقز             ۱۲۳

پادشاهى ماد           ۱۳۰

عیلام و پارسیان       ۱۳۴

فصل سوّم. شرق ضد غرب

شاهنشاهى هخامنشى             ۱۴۷

کوروش (۵۵۹ـ۵۳۰)              ۱۴۹

سقوط بابل              ۱۵۲

پاسارگاد    ۱۵۵

کبوجیه (۵۳۰ـ۵۲۲ ق.م)          ۱۵۸

داریوش (۵۲۲ـ۴۸۶ ق.م.)        ۱۶۳

اداره         ۱۶۶

سفرهاى جنگى داریوش         ۱۶۹

اعمال سیاسى و قضائى داریوش            ۱۷۶

دین          ۱۸۰

زبان‌ها و خطوط       ۱۸۷

هنر          ۱۹۰

حیات اقتصادى و اجتماعى      ۲۰۵

جانشینان داریوش     ۲۱۴

خشیارشا (۴۸۶ـ۴۶۵ ق.م)       ۲۱۵

اردشیر اول (۴۶۵ـ۴۲۴ ق.م.)    ۲۱۹

داریوش دوم (۴۲۴ـ۴۰۵ ق.م.)   ۲۲۲

اردشیر دوم (۴۰۵ـ۳۵۹ ق.م.)    ۲۲۳

اردشیر سوم (۳۵۹ـ۳۳۸ ق.م.)    ۲۲۷

فصل چهارم. غرب ضد شرق و عکس‌العمل مشرق

پایان شاهنشاهى هخامنشى. اسکندر       ۲۳۳

سلوکیان     ۲۴۹

هنر          ۲۶۳

زندگانى اقتصادى و اجتماعى    ۲۶۷

فصل پنجم. پارتیان

پارتیان و شرق         ۲۹۴

تشکیلات و ادارات    ۲۹۷

پارتیان و یونانیان      ۳۰۱

دین          ۳۰۳

شهرسازى، معمارى، هنر          ۳۰۸

حیات اقتصادى و اجتماعى      ۳۱۹

فصل ششم. توسعه تمدن ایرانى

ساسانیان    ۳۲۷

سازمان، اداره، قشون              ۳۴۹

دین          ۳۵۵

هنر، ادبیات، علوم     ۳۶۰

حیات اقتصادى و اجتماعى      ۳۸۱

نتیجه        ۳۹۳

فهرست منابع. موضوعات کلى   ۴۰۳

فهرست اشکال

 

 

 

شکل ۱ـ نقشه برآمدگى نجد ایران             ۲۶

شکل ۲ ـ مقطع نجد ایران بین خلیج فارس و دریاى خزر           ۲۸

شکل ۳ ـ مقطع نجد ایران بین بغداد و دریاى خزر       ۲۹

شکل ۴ـ سیلک: ظروف سفالین منقوش، از طراز اول     ۳۹

شکل ۵ـ سیلک: استعمال هاون و دسته آن براى بزک     ۳۹

شکل ۶ ـ سیلک: نخستین آجر پخته            ۴۲

شکل ۷ـ سیلک: طرح تزیینات با صور جانوران           ۴۳

شکل ۸ ـ شوش: اسب پرزژوالسکى که روى استخوان کنده شده    ۴۴

شکل ۹ـ سیلک: خمره، از طراز سوم           ۴۶

شکل ۱۰ ـ شوش: جام، از سبک اول          ۴۷

شکل ۱۱ ـ تخت‌جمشید: جام سفالین منقوش   ۴۸

شکل ۱۲ ـ تپه حصار: گیلاس منقوش        ۴۹

شکل ۱۳ ـ ظروف منقوش سیلک (الف و ج) و شوش   ۴۹

شکل ۱۴ ـ سیلک: نقوش مهرها    ۵۲

شکل ۱۶ ـ خط عیلامى مقدم     ۵۷

شکل ۱۷ ـ سیلک: قبرهاى متعلق به عهد خط عیلامى مقدم         ۵۹

شکل ۱۸ ـ سیلک: لوحه عیلامى مقدم         ۶۰

شکل ۱۹ ـ سیلک: مهرهاى استوانه‌اى متعلق به عهد لوحه‌هاى عیلامى مقدم    ۶۱

شکل ۲۰ـ نقشه باستان‌شناسى آسیاى غربى

شکل ۲۱ ـ ستل هورین شیخ خان            ۶۵

شکل ۲۲ ـ نقش برجسته اتوبانى‌نى، پادشاه لولوبیان       ۶۶

شکل ۲۳ ـ شوش: ظرف سفالین، از سبک روم            ۷۰

شکل ۲۴ ـ گیان: ظرف سفالین، از طراز چهارم          ۷۱

شکل ۲۵ ـ گیان: ظروف سه‌پایه، از سطح سوم           ۸۰

شکل ۲۶ ـ گیان: ظرف گلى، از سطح دوم   ۸۰

شکل ۲۷ ـ گیان: جام، از سطح اول           ۸۱

شکل ۲۸ ـ شهر سیلک: طرح مجدد            ۹۰

شکل ۲۹ ـ سیلک: زینت‌آلات سیمین و مفرغى از گورستان ب      ۹۲

شکل ۳۰ ـ سیلک: اسلحه و ابزار مفرغى و آهنین از گورستان ب   ۹۳

شکل ۳۱ ـ سیلک: مهر استوانه سنگى و اجزاى ساز و برگ مفرغى و آهنى از گورستان ب            ۹۴

شکل ۳۲ ـ سیلک: ظروف گلى منقوش از گورستان ب              ۹۶

شکل ۳۳ ـ سیلک: ظرف گلى منقوش از گورستان ب    ۹۷

شکل ۳۴ ـ شهر کیشسیم           ۹۹

شکل ۳۵ ـ شهر و معبد مصیصر در شمال غربى ایران، از روى یک نقش برجسته آشورى              ۱۰۸

شکل ۳۶ ـ لرستان: شمشیر آهنى   ۱۱۶

شکل ۳۷ ـ قبضه خنجر مفرغى    ۱۱۷

شکل ۳۸ ـ لرستان: کلنگ برنزى              ۱۱۸

شکل ۳۹ ـ لرستان: سنجاق‌هاى برنزى        ۱۲۰

شکل ۴۰ ـ لرستان: سیتول‌هاى مفرغى (نوعى ظروف مخصوص سفالین. م.)     ۱۲۱

شکل ۴۱ ـ گنجینه سقز: دورى سیمین        ۱۲۶

شکل ۴۲ ـ گنجینه سقز: کتیبه هیروگلیفى روى بشقاب سیمین       ۱۲۷

شکل ۴۳ ـ گنجینه سقز: کمربند زرین         ۱۲۹

شکل ۴۴ ـ یک مادى، از روى نقش برجسته آشورى     ۱۳۴

شکل ۴۵ ـ همدان: شیر سنگى     ۱۳۵

شکل ۴۶ ـ دکان داود: قبر صخره‌اى نزدیک سر پل       ۱۳۶

شکل ۴۷ ـ قبر صخره‌اى فخریکا در جنوب دریاچه اورمیه         ۱۳۷

شکل ۴۸ ـ لوحه زرین اریارمنه: خط میخى پارسى باستان         ۱۳۸

شکل ۴۹ ـ طرح تپه مسجد سلیمان           ۱۴۱

شکل ۵۰ ـ قبر صخره‌اى دا و دختر، در فارس           ۱۴۳

شکل ۵۱ ـ پاسارگاد: سر یک شیر سنگى     ۱۵۶

شکل ۵۲ ـ خرابه‌هاى پاسارگاد    ۱۵۷

شکل ۵۳ ـ پاسارگاد: آتشگاه      ۱۵۷

شکل ۵۴ ـ ایالات شاهنشاهى     ۱۶۰

شکل ۵۵ ـ نقش رستم: مقابر سنگى پادشاهان هخامنشى و آتشگاه              ۱۸۳

شکل ۵۶ ـ شوش: قبر عهد هخامنشى        ۱۸۶

شکل ۵۷ ـ شوش: زینت‌آلات زرین در مقبره عهد هخامنشى       ۱۸۷

شکل ۵۸ ـ شوش: بشقاب سیمین از مقبره عهد هخامنشى           ۱۸۸

شکل ۵۹ ـ تصویر اهورمزدا، خدا              ۱۸۹

شکل ۶۰ ـ شوش: گاو نر بالدار از آجر مینایى           ۱۹۳

شکل ۶۱ ـ سلطه تخت‌جمشید      ۱۹۴

شکل ۶۲ ـ ستون‌هاى تخت‌جمشید              ۱۹۵

شکل ۶۳ ـ تخت‌جمشید: سرستون به شکل سر انسان      ۱۹۶

شکل ۶۴ ـ تخت‌جمشید: گاو نر بالدار در دروازه خشیارشا           ۱۹۸

شکل ۶۵ ـ سطحه تخت‌جمشید     ۱۹۹

شکل ۶۶ ـ تخت‌جمشید: لوحه تزیینى مفرغى              ۲۰۱

شکل ۶۷ ـ تخت‌جمشید: پایندان مفرغى        ۲۰۲

شکل ۶۸ ـ تخت‌جمشید: بشقاب از سنگ حجارى‌شده    ۲۰۳

شکل ۶۹ ـ مهر استوانه‌اى داریوش            ۲۰۳

شکل ۷۰ ـ نقش برجسته تخت‌جمشید: شمشیر یک صاحب‌منصب مادى           ۲۰۴

شکل ۷۱ ـ تخت‌جمشید: تبر جنگى و دهنه مفرغى        ۲۰۶

شکل ۷۲ ـ تخت‌جمشید: ظروف سفالین عهد هخامنشى   ۲۰۹

شکل ۸۶ ـ بیشاپور: فتح شاپور اول           ۳۳۱

شکل ۸۷ ـ نقشه شهر بیشاپور     ۳۶۲

شکل ۸۸ ـ طاق گره   ۳۶۳

شکل ۸۹ ـ خط پهلوى ساسانى    ۳۶۴

شکل ۹۰ ـ کاخ فیروزآباد         ۳۶۵

شکل ۹۱ ـ کاخ فیروزآباد از مقابل (بازگردانده به حالت اول)       ۳۶۵

شکل ۹۲ ـ استخر: دیوار گرد شهر، از خشت خام        ۳۶۶

شکل ۹۳ ـ بیشاپور: نقشه آتشگاه             ۳۶۷

شکل ۹۴ ـ فیروزآباد: برج داراى آتشگاه     ۳۶۸

شکل ۹۵ ـ فیروزآباد: تزیین گچ‌اندود قصر   ۳۶۹

شکل ۹۶ ـ طاق بستان: جزییات یک سرستون به شکل برجسته     ۳۷۰

شکل ۹۷ ـ بیستون: سرستون‌هاى یک ساختمان از بین رفته          ۳۷۱

شکل ۹۸ ـ طاق بستان: نقش برجسته معرف شکار شاهى           ۳۷۳

شکل ۹۹ ـ بیشاپور: ستودان سنگى حجارى شده         ۳۷۵

شکل ۱۰۰ ـ بیشاپور: ستودان سنگى حجارى شده (به تفصیل)      ۳۷۶

شکل ۱۰۱ ـ تصویر شاهان در صنعت زرگرى ساسانى   ۳۷۷

شکل ۱۰۲ ـ جام سیمین ساسانى              ۳۷۸

شکل ۱۰۳ ـ نشان روى سنگ شفاف جام زرین گنجینه سن‌دنى، کتابخانه ملى پاریس     ۳۷۹

شکل ۱۰۴ ـ نقش برجسته «نقش رستم»: اردشیر برابر اهورمزدا    ۳۸۰

شکل ۱۰۵ ـ کلیساى بیک (اندر): پرستش مغان: هنر دینى فرانسه در قرن دوازدهم مسیحى            ۳۸۲

شکل ۱۰۶ ـ کوزه زرین متعلق به گنیجنه منسوب به اتیلا           ۳۸۳

شکل ۱۰۷ ـ نقش مرکزى کوزه‌اى زرین متعلق به گنجینه منسوب به اتیلامونگ‌اوى        ۳۸۴

شکل ۱۰۸ ـ گچ‌برى بودایى مونگ‌اوى (ترکستان چین)   ۳۸۴

فهرست تصاویر پایان کتاب

 

 

 

تصویر ۱ ـ ابزارهاى سنگى از تصویر غار «تنگ‌پیده»    ۴۲۹

تصویر ۲ ـ سیلک: دسته استخوانى حکاکى شده براى سنگ چخماق             ۴۲۹

تصویر ۳ ـ سیلک: قبر، از طراز اول           ۴۲۹

تصویر ۴ ـ رى: ظرف قرمز سفالین تصویر    ۴۳۰

تصویر ۵ ـ تپه حصار: ظرف سیاه              ۴۳۰

تصویر ۶ ـ سیلک: قبرى از گورستان ب       ۴۳۰

تصویر ۷ ـ سِتل نرم سین تصویر   ۴۳۱

تصویر ۸ ـ لرستان، تبر مفرغى     ۴۳۱

تصویر ۹ ـ لرستان، تبر مفرغى     ۴۳۱

تصویر ۱۰ ـ لرستان، انتهاى مفرغى مالبند گردونه         ۴۳۱

تصویر ۱۱ و ۱۲ ـ لرستان، قطعاتى از یراق اسب         ۴۳۲

تصویر ۱۳ ـ لرستان، زنگ دهنه مفرغى       ۴۳۲

تصویر ۱۴ ـ لرستان، سنجاق‌هاى مفرغى      ۴۳۲

تصویر ۱۵ ـ لرستان، بز کوهى مفرغى تصویر              ۴۳۳

تصویر ۱۶ ـ لرستان، مجسمه کوچک مفرغى   ۴۳۳

تصویر ۱۷ ـ گنجینه سقز، ته غلاف طلا       ۴۳۳

تصویر ۱۸ ـ مجسمه مفرغى ملکه ناپیرـاسو   ۴۳۳

تصویر ۱۹ ـ لرستان، آئینه مفرغى              ۴۳۴

تصویر ۲۰ ـ گنجینه سقز، لوحه طلا           ۴۳۴

تصویر ۲۱ ـ لرستان، دهنه مفرغى              ۴۳۵

تصویر ۲۲ ـ همدان (؟)، طلاى کار شده       ۴۳۵

تصویر ۲۳ ـ همدان (؟)، طلاى کار شده       ۴۳۵

تصویر ۲۴ ـ لرستان، شىء نذرى مفرغى      ۴۳۶

تصویر ۲۵ ـ گنجینه سقز، سر وصله زرین اثاثه           ۴۳۶

تصویر ۲۶ ـ گنجینه سقز، سر وصله زرین اثاثه           ۴۳۶

تصویر ۲۷ ـ لرستان، ظرف مفرغى             ۴۳۷

تصویر ۲۸ ـ لرستان، سنجاق‌هاى نذرى        ۴۳۸

تصویر ۲۹ ـ گنجینه سقز، لوحه طلا از یک کمربند        ۴۳۸

تصویر ۳۰ ـ آویز زر   ۴۳۹

تصویر ۳۱ ـ دستبند زرین          ۴۳۹

تصویر ۳۲ ـ سینه‌بند زرین         ۴۳۹

تصویر ۳۳ ـ کلاردشت، جام زر   ۴۴۰

تصویر ۳۴ ـ آذربایجان، جام به شکل سر حیوان از گل پخته         ۴۴۰

تصویر ۳۵ ـ سطحه مسجد سلیمان            ۴۴۱

تصویر ۳۶ ـ تخت جمشید، پلکان اپادانه        ۴۴۱

تصویر ۳۷ ـ تخت جمشید، منظره هوایى         ۴۴۱

تصویر ۳۸ ـ پاسارگاد، فروهر بالدار           ۴۴۲

تصویر ۳۹ ـ بیستون، داریوش کبیر             ۴۴۲

تصویر ۴۰ ـ پاسارگاد، آرامگاه کوروش       ۴۴۳

تصویر ۴۱ ـ بیستون، نقش برجسته داریوش   ۴۴۳

تصویر ۴۲ ـ تخت جمشید، داریوش هنگام بار دادن        ۴۴۳

تصویر ۴۳ ـ نقش رستم، آتشگاه   ۴۴۴

تصویر ۴۴ ـ شوش، منظره هوایى   ۴۴۴

تصویر ۴۵ ـ تخت جمشید، سگ از مرمر سیاه              ۴۴۵

تصویر ۴۶ ـ تخت جمشید، مجسمه یونانى از مرمر          ۴۴۵

تصویر ۴۷ ـ تخت جمشید، سر یک امیر از خمیر سنگ لاجورد        ۴۴۶

تصویر ۴۸ ـ تخت جمشید، نقش برجسته از تالار صد ستون          ۴۴۶

تصویر ۴۹ ـ نقش دال شیر در کاشى مینا      ۴۴۷

تصویر ۵۰ ـ تخت جمشید، لوحه طلا           ۴۴۷

تصویر ۵۱ ـ تاج گل زرین        ۴۴۸

تصویر ۵۲ ـ یکى از سرستون‌هاى کاخ هخامنشى         ۴۴۸

تصویر ۵۳ ـ ظرف مفرغى هخامنشى          ۴۴۹

تصویر ۵۴ ـ دستبند زرین          ۴۴۹

تصویر ۵۵ ـ نقش کمانداران در کاشى مینا    ۴۵۰

تصویر ۵۶ ـ تخت جمشید، باج‌آوران سوریه   ۴۵۰

تصویر ۵۷ ـ همدان (؟)،دسته مزین زرین براى سنگ فسان          ۴۵۱

تصویر ۵۸ ـ (ا) تا (د): مسکوکات شاهنشاهى هخامنشى              ۴۵۱

تصویر ۵۹ ـ پمپیى، موزائیک جنگ داریوش و اسکندر در ایسوس              ۴۵۲

تصویر ۶۰ و ۶۱ ـ تخت جمشید، نقش برجسته بر سردر معبدى در زیر سطحه              ۴۵۲

تصویر ۶۲ ـ دینور (؟): سرسیلنوس Silenus                  ۴۵۳

تصویر ۶۳ ـ دینور (؟): سر یک ساتیر Satyr                  ۴۵۳

تصویر ۶۴ ـ شمى: مجسمه مفرغى              ۴۵۳

تصویر ۶۵ ـ نهاوند، مجسمه‌هاى کوچک مفرغى از معبد یونانى        ۴۵۴

تصویر ۶۶ ـ شمى، مجسمه کوچک مفرغى      ۴۵۴

تصویر ۶۷ ـ شمى، سر یک امیر از مرمر        ۴۵۵

تصویر ۶۸ و ۶۹ ـ شوش،قبر پارتى (قبر انفرادى)        ۴۵۵

تصویر ۷۰ ـ شوش، قبر پارتى (گورستان عمومى)       ۴۵۶

تصویر ۷۱ ـ شمى، سر مفرغى آنتیوخوس چهارم (؟)     ۴۵۶

تصویر ۷۲ ـ بدنه مجسمه مرمر یونانى          ۴۵۷

تصویر ۷۳ ـ شوش، سر ملکه موزا Musa (؟) از مرمر    ۴۵۷

تصویر ۷۴ ـ شوش، سر مرد از سنگ آهک    ۴۵۸

تصویر ۷۵ ـ همدان، سر مرد از سنگ آهک    ۴۵۸

تصویر ۷۶ ـ پیکر بلاش سوم (؟)              ۴۵۹

تصویر ۷۷ ـ بیستون، نقش برجسته پارتى     ۴۵۹

تصویر ۷۸ ـ شوش، نقش برجسته اردوان پنجم           ۴۶۰

تصویر ۷۹ ـ تنگ سروک، نقش برجسته پارتى            ۴۶۰

تصویر ۸۰ ـ نقش برجسته مهرداد دوم (سمت چپ) و گودرز دوم   ۴۶۱

تصویر ۸۱ ـ سوار پارتى از گل پخته          ۴۶۱

تصویر ۸۲ ـ تنگ سروک، نقش برجسته پارتى            ۴۶۲

تصویر ۸۳ ـ مجمر مفرغى          ۴۶۲

تصویر ۸۴ ـ مجسمه‌هاى کوچک پارتى از استخوان کنده‌کارى شده   ۴۶۳

تصویر ۸۵ ـ شوش، نشان از گل پخته         ۴۶۳

تصویر ۸۶ ـ مسکوکات شاهنشاهى پارتى     ۴۶۴

تصویر ۸۷ ـ تیسفون، کاخ ساسانى             ۴۶۵

تصویر ۸۸ ـ بیشاپور، تالار بزرگ کاخ ساسانى           ۴۶۵

تصویر ۸۹ ـ بیشاپور، کاخ ساسانى ـ شاه‌نشین با گچ‌برى و تزیینات آن          ۴۶۵

تصویر ۹۰ ـ دورى سیمین مطلا ـ پادشاه ساسانى در حال شکار    ۴۶۶

تصویر ۹۱ ـ بطرى سیمین مطلا    ۴۶۶

تصویر ۹۲ ـ ساغر سنگى بلورین              ۴۶۷

تصویر ۹۳ ـ پارچه عهد بعد از ساسانى       ۴۶۷

تصویر ۹۴ ـ دورى سنگى بلورین             ۴۶۸

تصویر ۹۵ و ۹۶ ـ موزائیک‌هاى کاخ ساسانى             ۴۶۸

تصویر ۹۷ ـ بیشاپور، جایگاه نذور با دو ستون           ۴۶۹

تصویر ۹۸ ـ بیشاپور، آتشگاه      ۴۶۹

تصویر ۹۹ ـ نقش رستم، اعطاى منصب اردشیر اول      ۴۷۰

تصویر ۱۰۰ ـ بیشاپور، فتح شاپور اول        ۴۷۰

تصویر ۱۰۱ ـ شوش، مهر ساسانى             ۴۷۱

تصویر ۱۰۲ ـ مسکوکات شاهنشاهى ساسانى              ۴۷۱

اطلاعات بیشتر

وزن 1400 g
ابعاد 24 × 17 cm
پدیدآورندگان

,

نوع جلد

SKU

94722

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-381-8

قطع

تعداد صفحه

471

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1400

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ایران از آغاز تا اسلام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *