(021) 66480377-66975711

ایران از آغاز تا اسلام

67,500تومان

رومن گیرشمن

دکتر محمد معین

در اين كتاب كه هدف آن شرح باستان‌شناسى و تاريخ و تمدن ايرانى است، از لحاظ جغرافيايى، از حدود غربى نجد[1]  ايران ـ جز به ندرت ـ بحث نخواهد شد. در نظرجغرافى‌دانان، نجد مذكور در مشرق به كوه‌هايى كه سند را احاطه كرده‌اند پايان مى‌يابد، اما اين بخش شرقى هميشه جزو شاهنشاهى پارس نبوده است. بدين وجه، خواننده در اين كتاب از گذشته مادها و پارسيان، مخصوصآ قوم اخير، كه نخستين شاهنشاهى جهانى را تشكيل دادند و معرف مهمترين قسمت اين شعبه از ملل آريايى ـ يعنى ايرانيان ـ بودند، آگاه خواهد شد. در عهد باستان، محوطه‌اى كه اقوام ايرانى‌الاصل ـ يعنى آنان كه جزوى از قسمت شرقى خانواده بزرگ هند و اروپايى بودندـ در آن سكونت داشتند، بسيار پهناور بود. ايرانيان از شط فرات تا آسياى غربى و مركزى و حتى سرحدهاى چين، و از روسيه جنوبى تا مصب شط سند را اشغال كردند. پارسيان و مادها، سگزيان و سرمت‌ها، خوارزميان، سغديان و بلخيان، كوشانيان و سكاييان، هفتاليان و ساكنان واحه‌هاى تركستان چين، اقوام ايرانى‌اى بودند كه در اعصار مختلف، ممالك خود را تشكيل دادند، تمدن‌هايى براى خود به وجود آوردند و هنر خويش را طرح ريخته پرورش دادند. اين اقوام ايرانى، كه بخشى از آنان خانه‌نشين و بخش ديگر بدوى و متحرك بودند، جهان قديم را سه قسمت كردند: خود آنان مركز را اشغال نمودند و بدين وسيله مغرب ـ يعنى تمدن‌هاى سامى و يونانى و رومى ـ را از شرق اقصى يعنى چين و هند جدا ساختند. بنابراين به‌سهولت مى‌توان به اهميت وظيفه ميانجى‌گرى كه اقوام ايرانى در تماس و نزديكى بين فرهنگ‌هاى غربى و شرقى و همچنين در توسعه تمدن جهانى داشتند، پى برد.صفحات آينده شامل تاريخ گذشته ايران (به معنى اخص) است، يعنى تاريخ قوم پارس كه وظيفه عمده را در حيات اقوام ايرانى ايفا كرده است. تتبعات باستان‌شناسى كه در جريان است، قطعآ روزى موجب خواهد شد تاريخ اقوام ايرانى ديگر كه قسمتى از ايران خارجى را (به قول يك خاورشناس معروف) تشكيل مى‌دادند، تأليف شود.

          شوش ـ رومن، گيرشمن

 

[1] . راجع به كلمه «نجد» در صفحه اول متن كتاب حاضر شرح خواهيم داد. (مترجم)

توضیحات

             گزیده ای از کتاب ایران از آغاز تا اسلام

کتاب نقاشان ظروف سفالین باکون در عهد ماقبل تاریخ، ورود نخستین سواران آریایى به نجد ایران، کاخ‌هاى تخت‌جمشید، داریوش سوم در حال فرار از برابر اسکندر، شکست امپراتور روم از شاهنشاه ساسانى و مناظر بسیار دیگر را یکى بعد از دیگرى از نظر خواننده مى‌گذراند. نویسنده همان‌گونه که پیروزى‌هاى ملت‌ها را با علل آن‌ها شرح مى‌دهد، شکست‌هاى آنان را هم با سبب‌هاى آن‌ها بیان مى‌کند

در آغاز کتاب ایران از آغاز تا اسلام می خوانیم

 

دیباچه مؤلف بر متن فرانسوى   15

دیباچه مؤلف بر کتاب حاضر     17

دیباچه مترجم          19

دیباچه      27

وضع طبیعى ایران     27

فصل اوّل. ماقبل تاریخ

انسان غار              35

نخستین ساکنان دشت              37

تمدن ماقبل تاریخى ایران در هزاره چهارم ق.م         41

ایران در آغاز هزاره سوم ق.م.   56

ایران در هزاره سوم ق.م.         62

ایران در هزاره دوم ق.م.          72

عیلام        75

کاسیان      76

فصل دوّم. ورود ایرانیان

مهاجرت مادها و پارسیان        85

تشکیل وحدت ماد    104

کیمریان و سکاییان    112

پادشاهى ماد           114

اشیاء مفرغى لرستان              115

کیاکزار      123

گنجینه سقز             123

پادشاهى ماد           130

عیلام و پارسیان       134

فصل سوّم. شرق ضد غرب

شاهنشاهى هخامنشى             147

کوروش (559ـ530)              149

سقوط بابل              152

پاسارگاد    155

کبوجیه (530ـ522 ق.م)          158

داریوش (522ـ486 ق.م.)        163

اداره         166

سفرهاى جنگى داریوش         169

اعمال سیاسى و قضائى داریوش            176

دین          180

زبان‌ها و خطوط       187

هنر          190

حیات اقتصادى و اجتماعى      205

جانشینان داریوش     214

خشیارشا (486ـ465 ق.م)       215

اردشیر اول (465ـ424 ق.م.)    219

داریوش دوم (424ـ405 ق.م.)   222

اردشیر دوم (405ـ359 ق.م.)    223

اردشیر سوم (359ـ338 ق.م.)    227

فصل چهارم. غرب ضد شرق و عکس‌العمل مشرق

پایان شاهنشاهى هخامنشى. اسکندر       233

سلوکیان     249

هنر          263

زندگانى اقتصادى و اجتماعى    267

فصل پنجم. پارتیان

پارتیان و شرق         294

تشکیلات و ادارات    297

پارتیان و یونانیان      301

دین          303

شهرسازى، معمارى، هنر          308

حیات اقتصادى و اجتماعى      319

فصل ششم. توسعه تمدن ایرانى

ساسانیان    327

سازمان، اداره، قشون              349

دین          355

هنر، ادبیات، علوم     360

حیات اقتصادى و اجتماعى      381

نتیجه        393

فهرست منابع. موضوعات کلى   403

فهرست اشکال

 

 

 

شکل 1ـ نقشه برآمدگى نجد ایران             26

شکل 2 ـ مقطع نجد ایران بین خلیج فارس و دریاى خزر           28

شکل 3 ـ مقطع نجد ایران بین بغداد و دریاى خزر       29

شکل 4ـ سیلک: ظروف سفالین منقوش، از طراز اول     39

شکل 5ـ سیلک: استعمال هاون و دسته آن براى بزک     39

شکل 6 ـ سیلک: نخستین آجر پخته            42

شکل 7ـ سیلک: طرح تزیینات با صور جانوران           43

شکل 8 ـ شوش: اسب پرزژوالسکى که روى استخوان کنده شده    44

شکل 9ـ سیلک: خمره، از طراز سوم           46

شکل 10 ـ شوش: جام، از سبک اول          47

شکل 11 ـ تخت‌جمشید: جام سفالین منقوش   48

شکل 12 ـ تپه حصار: گیلاس منقوش        49

شکل 13 ـ ظروف منقوش سیلک (الف و ج) و شوش   49

شکل 14 ـ سیلک: نقوش مهرها    52

شکل 16 ـ خط عیلامى مقدم     57

شکل 17 ـ سیلک: قبرهاى متعلق به عهد خط عیلامى مقدم         59

شکل 18 ـ سیلک: لوحه عیلامى مقدم         60

شکل 19 ـ سیلک: مهرهاى استوانه‌اى متعلق به عهد لوحه‌هاى عیلامى مقدم    61

شکل 20ـ نقشه باستان‌شناسى آسیاى غربى

شکل 21 ـ ستل هورین شیخ خان            65

شکل 22 ـ نقش برجسته اتوبانى‌نى، پادشاه لولوبیان       66

شکل 23 ـ شوش: ظرف سفالین، از سبک روم            70

شکل 24 ـ گیان: ظرف سفالین، از طراز چهارم          71

شکل 25 ـ گیان: ظروف سه‌پایه، از سطح سوم           80

شکل 26 ـ گیان: ظرف گلى، از سطح دوم   80

شکل 27 ـ گیان: جام، از سطح اول           81

شکل 28 ـ شهر سیلک: طرح مجدد            90

شکل 29 ـ سیلک: زینت‌آلات سیمین و مفرغى از گورستان ب      92

شکل 30 ـ سیلک: اسلحه و ابزار مفرغى و آهنین از گورستان ب   93

شکل 31 ـ سیلک: مهر استوانه سنگى و اجزاى ساز و برگ مفرغى و آهنى از گورستان ب            94

شکل 32 ـ سیلک: ظروف گلى منقوش از گورستان ب              96

شکل 33 ـ سیلک: ظرف گلى منقوش از گورستان ب    97

شکل 34 ـ شهر کیشسیم           99

شکل 35 ـ شهر و معبد مصیصر در شمال غربى ایران، از روى یک نقش برجسته آشورى              108

شکل 36 ـ لرستان: شمشیر آهنى   116

شکل 37 ـ قبضه خنجر مفرغى    117

شکل 38 ـ لرستان: کلنگ برنزى              118

شکل 39 ـ لرستان: سنجاق‌هاى برنزى        120

شکل 40 ـ لرستان: سیتول‌هاى مفرغى (نوعى ظروف مخصوص سفالین. م.)     121

شکل 41 ـ گنجینه سقز: دورى سیمین        126

شکل 42 ـ گنجینه سقز: کتیبه هیروگلیفى روى بشقاب سیمین       127

شکل 43 ـ گنجینه سقز: کمربند زرین         129

شکل 44 ـ یک مادى، از روى نقش برجسته آشورى     134

شکل 45 ـ همدان: شیر سنگى     135

شکل 46 ـ دکان داود: قبر صخره‌اى نزدیک سر پل       136

شکل 47 ـ قبر صخره‌اى فخریکا در جنوب دریاچه اورمیه         137

شکل 48 ـ لوحه زرین اریارمنه: خط میخى پارسى باستان         138

شکل 49 ـ طرح تپه مسجد سلیمان           141

شکل 50 ـ قبر صخره‌اى دا و دختر، در فارس           143

شکل 51 ـ پاسارگاد: سر یک شیر سنگى     156

شکل 52 ـ خرابه‌هاى پاسارگاد    157

شکل 53 ـ پاسارگاد: آتشگاه      157

شکل 54 ـ ایالات شاهنشاهى     160

شکل 55 ـ نقش رستم: مقابر سنگى پادشاهان هخامنشى و آتشگاه              183

شکل 56 ـ شوش: قبر عهد هخامنشى        186

شکل 57 ـ شوش: زینت‌آلات زرین در مقبره عهد هخامنشى       187

شکل 58 ـ شوش: بشقاب سیمین از مقبره عهد هخامنشى           188

شکل 59 ـ تصویر اهورمزدا، خدا              189

شکل 60 ـ شوش: گاو نر بالدار از آجر مینایى           193

شکل 61 ـ سلطه تخت‌جمشید      194

شکل 62 ـ ستون‌هاى تخت‌جمشید              195

شکل 63 ـ تخت‌جمشید: سرستون به شکل سر انسان      196

شکل 64 ـ تخت‌جمشید: گاو نر بالدار در دروازه خشیارشا           198

شکل 65 ـ سطحه تخت‌جمشید     199

شکل 66 ـ تخت‌جمشید: لوحه تزیینى مفرغى              201

شکل 67 ـ تخت‌جمشید: پایندان مفرغى        202

شکل 68 ـ تخت‌جمشید: بشقاب از سنگ حجارى‌شده    203

شکل 69 ـ مهر استوانه‌اى داریوش            203

شکل 70 ـ نقش برجسته تخت‌جمشید: شمشیر یک صاحب‌منصب مادى           204

شکل 71 ـ تخت‌جمشید: تبر جنگى و دهنه مفرغى        206

شکل 72 ـ تخت‌جمشید: ظروف سفالین عهد هخامنشى   209

شکل 86 ـ بیشاپور: فتح شاپور اول           331

شکل 87 ـ نقشه شهر بیشاپور     362

شکل 88 ـ طاق گره   363

شکل 89 ـ خط پهلوى ساسانى    364

شکل 90 ـ کاخ فیروزآباد         365

شکل 91 ـ کاخ فیروزآباد از مقابل (بازگردانده به حالت اول)       365

شکل 92 ـ استخر: دیوار گرد شهر، از خشت خام        366

شکل 93 ـ بیشاپور: نقشه آتشگاه             367

شکل 94 ـ فیروزآباد: برج داراى آتشگاه     368

شکل 95 ـ فیروزآباد: تزیین گچ‌اندود قصر   369

شکل 96 ـ طاق بستان: جزییات یک سرستون به شکل برجسته     370

شکل 97 ـ بیستون: سرستون‌هاى یک ساختمان از بین رفته          371

شکل 98 ـ طاق بستان: نقش برجسته معرف شکار شاهى           373

شکل 99 ـ بیشاپور: ستودان سنگى حجارى شده         375

شکل 100 ـ بیشاپور: ستودان سنگى حجارى شده (به تفصیل)      376

شکل 101 ـ تصویر شاهان در صنعت زرگرى ساسانى   377

شکل 102 ـ جام سیمین ساسانى              378

شکل 103 ـ نشان روى سنگ شفاف جام زرین گنجینه سن‌دنى، کتابخانه ملى پاریس     379

شکل 104 ـ نقش برجسته «نقش رستم»: اردشیر برابر اهورمزدا    380

شکل 105 ـ کلیساى بیک (اندر): پرستش مغان: هنر دینى فرانسه در قرن دوازدهم مسیحى            382

شکل 106 ـ کوزه زرین متعلق به گنیجنه منسوب به اتیلا           383

شکل 107 ـ نقش مرکزى کوزه‌اى زرین متعلق به گنجینه منسوب به اتیلامونگ‌اوى        384

شکل 108 ـ گچ‌برى بودایى مونگ‌اوى (ترکستان چین)   384

فهرست تصاویر پایان کتاب

 

 

 

تصویر 1 ـ ابزارهاى سنگى از تصویر غار «تنگ‌پیده»    429

تصویر 2 ـ سیلک: دسته استخوانى حکاکى شده براى سنگ چخماق             429

تصویر 3 ـ سیلک: قبر، از طراز اول           429

تصویر 4 ـ رى: ظرف قرمز سفالین تصویر    430

تصویر 5 ـ تپه حصار: ظرف سیاه              430

تصویر 6 ـ سیلک: قبرى از گورستان ب       430

تصویر 7 ـ سِتل نرم سین تصویر   431

تصویر 8 ـ لرستان، تبر مفرغى     431

تصویر 9 ـ لرستان، تبر مفرغى     431

تصویر 10 ـ لرستان، انتهاى مفرغى مالبند گردونه         431

تصویر 11 و 12 ـ لرستان، قطعاتى از یراق اسب         432

تصویر 13 ـ لرستان، زنگ دهنه مفرغى       432

تصویر 14 ـ لرستان، سنجاق‌هاى مفرغى      432

تصویر 15 ـ لرستان، بز کوهى مفرغى تصویر              433

تصویر 16 ـ لرستان، مجسمه کوچک مفرغى   433

تصویر 17 ـ گنجینه سقز، ته غلاف طلا       433

تصویر 18 ـ مجسمه مفرغى ملکه ناپیرـاسو   433

تصویر 19 ـ لرستان، آئینه مفرغى              434

تصویر 20 ـ گنجینه سقز، لوحه طلا           434

تصویر 21 ـ لرستان، دهنه مفرغى              435

تصویر 22 ـ همدان (؟)، طلاى کار شده       435

تصویر 23 ـ همدان (؟)، طلاى کار شده       435

تصویر 24 ـ لرستان، شىء نذرى مفرغى      436

تصویر 25 ـ گنجینه سقز، سر وصله زرین اثاثه           436

تصویر 26 ـ گنجینه سقز، سر وصله زرین اثاثه           436

تصویر 27 ـ لرستان، ظرف مفرغى             437

تصویر 28 ـ لرستان، سنجاق‌هاى نذرى        438

تصویر 29 ـ گنجینه سقز، لوحه طلا از یک کمربند        438

تصویر 30 ـ آویز زر   439

تصویر 31 ـ دستبند زرین          439

تصویر 32 ـ سینه‌بند زرین         439

تصویر 33 ـ کلاردشت، جام زر   440

تصویر 34 ـ آذربایجان، جام به شکل سر حیوان از گل پخته         440

تصویر 35 ـ سطحه مسجد سلیمان            441

تصویر 36 ـ تخت جمشید، پلکان اپادانه        441

تصویر 37 ـ تخت جمشید، منظره هوایى         441

تصویر 38 ـ پاسارگاد، فروهر بالدار           442

تصویر 39 ـ بیستون، داریوش کبیر             442

تصویر 40 ـ پاسارگاد، آرامگاه کوروش       443

تصویر 41 ـ بیستون، نقش برجسته داریوش   443

تصویر 42 ـ تخت جمشید، داریوش هنگام بار دادن        443

تصویر 43 ـ نقش رستم، آتشگاه   444

تصویر 44 ـ شوش، منظره هوایى   444

تصویر 45 ـ تخت جمشید، سگ از مرمر سیاه              445

تصویر 46 ـ تخت جمشید، مجسمه یونانى از مرمر          445

تصویر 47 ـ تخت جمشید، سر یک امیر از خمیر سنگ لاجورد        446

تصویر 48 ـ تخت جمشید، نقش برجسته از تالار صد ستون          446

تصویر 49 ـ نقش دال شیر در کاشى مینا      447

تصویر 50 ـ تخت جمشید، لوحه طلا           447

تصویر 51 ـ تاج گل زرین        448

تصویر 52 ـ یکى از سرستون‌هاى کاخ هخامنشى         448

تصویر 53 ـ ظرف مفرغى هخامنشى          449

تصویر 54 ـ دستبند زرین          449

تصویر 55 ـ نقش کمانداران در کاشى مینا    450

تصویر 56 ـ تخت جمشید، باج‌آوران سوریه   450

تصویر 57 ـ همدان (؟)،دسته مزین زرین براى سنگ فسان          451

تصویر 58 ـ (ا) تا (د): مسکوکات شاهنشاهى هخامنشى              451

تصویر 59 ـ پمپیى، موزائیک جنگ داریوش و اسکندر در ایسوس              452

تصویر 60 و 61 ـ تخت جمشید، نقش برجسته بر سردر معبدى در زیر سطحه              452

تصویر 62 ـ دینور (؟): سرسیلنوس Silenus                  453

تصویر 63 ـ دینور (؟): سر یک ساتیر Satyr                  453

تصویر 64 ـ شمى: مجسمه مفرغى              453

تصویر 65 ـ نهاوند، مجسمه‌هاى کوچک مفرغى از معبد یونانى        454

تصویر 66 ـ شمى، مجسمه کوچک مفرغى      454

تصویر 67 ـ شمى، سر یک امیر از مرمر        455

تصویر 68 و 69 ـ شوش،قبر پارتى (قبر انفرادى)        455

تصویر 70 ـ شوش، قبر پارتى (گورستان عمومى)       456

تصویر 71 ـ شمى، سر مفرغى آنتیوخوس چهارم (؟)     456

تصویر 72 ـ بدنه مجسمه مرمر یونانى          457

تصویر 73 ـ شوش، سر ملکه موزا Musa (؟) از مرمر    457

تصویر 74 ـ شوش، سر مرد از سنگ آهک    458

تصویر 75 ـ همدان، سر مرد از سنگ آهک    458

تصویر 76 ـ پیکر بلاش سوم (؟)              459

تصویر 77 ـ بیستون، نقش برجسته پارتى     459

تصویر 78 ـ شوش، نقش برجسته اردوان پنجم           460

تصویر 79 ـ تنگ سروک، نقش برجسته پارتى            460

تصویر 80 ـ نقش برجسته مهرداد دوم (سمت چپ) و گودرز دوم   461

تصویر 81 ـ سوار پارتى از گل پخته          461

تصویر 82 ـ تنگ سروک، نقش برجسته پارتى            462

تصویر 83 ـ مجمر مفرغى          462

تصویر 84 ـ مجسمه‌هاى کوچک پارتى از استخوان کنده‌کارى شده   463

تصویر 85 ـ شوش، نشان از گل پخته         463

تصویر 86 ـ مسکوکات شاهنشاهى پارتى     464

تصویر 87 ـ تیسفون، کاخ ساسانى             465

تصویر 88 ـ بیشاپور، تالار بزرگ کاخ ساسانى           465

تصویر 89 ـ بیشاپور، کاخ ساسانى ـ شاه‌نشین با گچ‌برى و تزیینات آن          465

تصویر 90 ـ دورى سیمین مطلا ـ پادشاه ساسانى در حال شکار    466

تصویر 91 ـ بطرى سیمین مطلا    466

تصویر 92 ـ ساغر سنگى بلورین              467

تصویر 93 ـ پارچه عهد بعد از ساسانى       467

تصویر 94 ـ دورى سنگى بلورین             468

تصویر 95 و 96 ـ موزائیک‌هاى کاخ ساسانى             468

تصویر 97 ـ بیشاپور، جایگاه نذور با دو ستون           469

تصویر 98 ـ بیشاپور، آتشگاه      469

تصویر 99 ـ نقش رستم، اعطاى منصب اردشیر اول      470

تصویر 100 ـ بیشاپور، فتح شاپور اول        470

تصویر 101 ـ شوش، مهر ساسانى             471

تصویر 102 ـ مسکوکات شاهنشاهى ساسانى              471

اطلاعات بیشتر

وزن 1400 g
ابعاد 24 × 17 cm
پدیدآورندگان

,

نوع جلد

SKU

94722

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-381-8

قطع

تعداد صفحه

471

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1400

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ایران از آغاز تا اسلام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.