(021) 66480377-66975711

یادداشتهای روزانه (110 روز با سیمین بهبهانی)

18,000تومان

مهدی مظفری ساوجی

نوشتن «يادداشت روزانه» يكى از دلم شغولى‌ در كنار شعر و پژوهش‌هاى هنرى است. به‌خصوص كه بخش مهمى از آنچه در اين يادداشت‌ها مطرح مى‌شود به اهالى فرهنگ و هنر اختصاص دارد : ديدارهايى كه گاه و بى‌گاه، به مناسبت يا بى‌مناسبت با آن‌ها داشته و دارم. بيشتر اوقات در اين ديدارها نكات ارزشمندى از طرف اين دوستان مطرح شده كه احساس كرده‌ام مى‌تواند پرتوى باشد بر گوشه و كنارهاى در سايه مانده فرهنگ و هنر اين مرز پرگهر. آنچه در اين كتاب از نظرتان مى‌گذرد، يادداشت‌هايى است كه من در فاصله سال‌هاى 1381 تا 1393 نوشته‌ام. در واقع حاصل روزهايى است كه با سيمين بهبهانى تماس مى‌گرفتم يا به شكل حضورى به ديدارش مى‌رفتم. به‌جز اين يادداشت‌ها، گفت‌وگوهاى مفصلى با سيمين خانم داشته‌ام كه با عنوان «سبز و بنفش و نارنجى» در ارديبهشت‌ماه 1393 به وسيله انتشارات «نگاه» منتشر شد و در خردادماه همان سال به چاپ دوم رسيد.نكته آخر اينكه قرار بود بخش‌هايى از اين يادداشت‌ها (كه به زندگى سيمين خانم اختصاص دارد) در همان كتاب گفت‌وگو منتشر شود، اما خانم بهبهانى معتقد بود كه آن بخش‌ها حاوى گفته‌هاى ناهمگونى است كه بيشتر به زندگى خصوصى ايشان مربوط مى‌شود و در پاره‌اى از آثارشان به آن‌ها پرداخته‌اند. اما از آنجا كه فرازهاى مهمى از همان بخش‌ها در هيچ‌كدام از آثار مورد اشاره ايشان نيامده است تصميم گرفتم آن بخش‌ها و فرازها را در اين كتاب منتشر كنم.

توضیحات

گزیده ای از کتاب یادداشت های روزانه

واقع حاصل روزهایى است که با سیمین بهبهانى تماس مى‌گرفتم یا به شکل حضورى به دیدارش مى‌رفتم

در آغاز کتاب یادداشت های روزانه می خوانیم

فهرست

چند کلمه با خواننده        11

سال  1381

دوشنبه – 18 آذر :1381 «شهد اما شوکران»    15

سال  1383

پنج‌شنبه ـ 5 خرداد :1383 در انجمن خواهر فروغ             21

سال  1384

پنج‌شنبه ـ 6 بهمن :1384 حجاب و خلقیات زن و مرد          25

یکشنبه ـ 16 بهمن :1384 روشنفکر و سرنوشت                 26

سال  1386

شنبه ـ 5 خرداد :1386 مشکل بینایى                29

پنج‌شنبه ـ 17 خرداد :1386 پدر و فعالیت‌هاى سیاسى         30

شنبه ـ 19 خرداد :1386 مواضع سیاسى و اعتقادى پدر      32

سه‌شنبه ـ 29 خرداد :1386 اشاره‌اى به نجف دریابندرى      34

جمعه ـ 5 مرداد :1386 پدر، «نهضت اسلام» و روزنامه «اقدام»          35

یکشنبه ـ 6 آبان :1386 ازدواج پدر و مادر        37

شنبه ـ 26 آبان :1386 جدایى پدر و مادر          40

دوشنبه ـ 5 آذر :1386 نقش مادر در زندگى و تحصیل        47

پنج‌شنبه ـ 8 آذر :1386 دوران کودکى             51

چهارشنبه ـ 15 اسفند :1386 زخم‌هاى قدیمى و تازه           53

پنج‌شنبه ـ 23 اسفند :1386 فوبیایى که شاملو داشت            55

سال  1387

دوشنبه ـ 19 فروردین :1387 از لحاظ مادر     63

جمعه ـ 3 خرداد :1387 شاملو و مسئله «وزن» شعر          63

چهارشنبه ـ 12 تیر :1387 در کودکستان آمریکایى تهران    66

پنج‌شنبه ـ 20 تیر :1387 برگشتن به دوران کودکى و نوجوانى            68

شنبه ـ 29 تیر :1387 پروین اعتصامى            73

جمعه ـ 25 مرداد :1387 دوران دبیرستان        81

شنبه ـ 9 شهریور :1387 در دوران معلمى       85

جمعه ـ 29 شهریور :1387 در برزخ شعر و موسیقى         89

سه‌شنبه ـ 9 مهر :1387 صادق هدایت              89

پنج‌شنبه ـ 25 مهر :1387 حزب توده               96

چهارشنبه ـ 1 آبان :1387 ورزش   97

یکشنبه ـ 26 آبان :1387 جایزه صلح و دیدار با نیما            97

یکشنبه – 3 آذر :1387 قوانین اسلام                 100

سه‌شنبه ـ 5 آذر :1387 «شناختنامه ایران درّودى»             101

شنبه ـ 9 آذر :1387 هفته‌نامه «امید ایران»       101

سه‌شنبه ـ 12 آذر :1387 تقدیم شعر به ایران درّودى           103

جمعه ـ 15 آذر :1387 از لحاظ ایران درّودى   104

شنبه ـ 16 آذر :1387 «نه»ى ایران درّودى به «صورتگر چیره‌دست»!                 105

یکشنبه ـ 17 آذر :1387 شعرى دیگر براى ایران درّودى     106

سه‌شنبه ـ 19 آذر :1387 طنز و مطایبه            106

دوشنبه ـ 25 آذر :1387 نام خانوادگى در سایه همسر         108

چهارشنبه ـ 27 آذر :1387 انجمن ادبى ایران و آمریکا و مسئله فروغ فرخزاد        109

سه‌شنبه ـ 3 دى :1387 سال‌هاى ترانه‌سرایى و همکارى با رادیو           111

چهارشنبه ـ 11 دى :1387 دیدار با انجمن قلم لندن             116

یکشنبه ـ 22 دى :1387 در وزن‌هاى تازه         117

جمعه ـ 2 اسفند :1387 بازگشت به دوران دبیرستان            118

سال  1388

سه‌شنبه ـ 18 فروردین :1388 کانون نویسندگان و انجمن قلم               123

چهارشنبه ـ 19 فروردین :1388 درگذشت ارژن                128

یکشنبه ـ 23 فروردین :1388 زندگى با منوچهر کوشیار      130

یکشنبه ـ 3 خرداد :1388 در کنفرانس مسا (MESA)    132

پنج‌شنبه ـ 14 خرداد :1388 در تالار هنر          134

سه‌شنبه ـ 19 خرداد :1388 چاپ شعر در خارج از کشور   137

جمعه ـ 29 خرداد :1388 انتخابات 88 …      139

یکشنبه ـ 7 تیر :1388 در پاسخ به محمود احمدى‌نژاد          143

سه‌شنبه ـ 24 شهریور :1388 زن برگزیده بنیاد جهانى پژوهش‌هاى زنان و …        144

چهارشنبه ـ 18 آذر :1388 مشکل بینایى           147

پنج‌شنبه ـ 10 دى :1388 «شناختنامه ایران درّودى»           150

سه‌شنبه ـ 15 دى :1388 یک سوء تفاهم             150

چهارشنبه ـ 19 اسفند :1388 ممنوع‌الخروج شدن               151

سال  1389

شنبه ـ 28 فروردین :1389 در قبض و بسط نشر               155

چهارشنبه ـ 5 خرداد :1389 مسئله ممیزى        158

دوشنبه ـ 10 خرداد :1389 نامه‌هاى صادق هدایت             159

جمعه ـ 7 آبان :1389 من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمده‌ام              161

سال  1390

جمعه ـ 5 فروردین :1390 یادى از سیمین بهبهانى در پیام نوروزى اوباما              165

پنج‌شنبه ـ 5 خرداد :1390 شعرهاى منتشر نشده                 165

سه‌شنبه ـ 4 تیر :1390 در باب اطناب و ایجاز و ارتباط عمودى شعر    167

سه‌شنبه ـ 8 آذر :1390 مهاجرانى، مسجدجامعى، و صفار هرندى         183

شنبه ـ 19 آذر :1390 حجاب در «شاهنامه» و «اوستا»      185

سال  1391

شنبه ـ 11 آذر :1391 در مدرسه مامایى           189

چهارشنبه ـ 9 اسفند :1391 باز هم مسئله ممیزى                191

سال  1392

شنبه ـ 5 مرداد :1392 در باب یک انتخاب         197

جمعه ـ 11 مرداد :1392 از میان شعرهاى «آینه‌هاى رنگ پریده»        197

جمعه ـ 25 مرداد :1392 از میان شعرهاى «رنگ‌ها و سایه‌ها»           198

یکشنبه ـ 3 شهریور :1392 از میان شعرهاى «سایه‌ام را بر دیوار جا گذاشته‌ام»      198

دوشنبه ـ 18 شهریور :1392 از میان شعرهاى «شب به شیشه مى‌زند»                  199

یکشنبه ـ 7 مهر :1392 از میان شعرهاى «بیمارستان»        200

چهارشنبه ـ 17 مهر :1392 از میان غزل‌ها      200

شنبه ـ 16 آذر :1392 ناخوش احوالى             200

یکشنبه ـ 24 آذر :1392 درباره واژه‌هاى عربى                 201

چهارشنبه ـ 27 آذر :1392 حسین منزوى         201

چهارشنبه ـ 18 دى :1392 آزادى یا التزام شعر                 201

چهارشنبه ـ 25 دى :1392 مجموعه کامل مصاحبه‌ها         202

شنبه ـ 10 اسفند :1392 ممیزىِ «زندگى چیزى کم دارد»      203

چهارشنبه ـ 28 اسفند :1392 ممیزىِ «غزل اجتماعى معاصر»            204

سال  1393

پنج‌شنبه ـ 8 خرداد :1393 درباره گزیده نیماژ    213

دوشنبه ـ 12 خرداد :1393 در پاسخ به درخواست نشر نیماژ                213

چهارشنبه ـ 14 خرداد :1393 پاسخ على‌رضا رییس دانا به نشر نیماژ    214

چهارشنبه ـ 28 خرداد :1393 یک دیدار غم‌انگیز                214

یکشنبه ـ 15 مرداد :1393 شرط ارشاد براى مجوز فیلمى درباره سیمین بهبهانى      217

جمعه ـ 17 مرداد :1393 شایعه درگذشت          218

شنبه ـ 18 مرداد :1393 «یادداشت‌هاى روزانه» در روزنامه «شرق»   219

سه‌شنبه ـ 21 مرداد :1393 سیمین خانم در کُما   220

جمعه ـ 24 مرداد :1393 ملاقات در بیمارستان پارس         221

شنبه ـ 25 مرداد :1393 «سبز و بنفش و نارنجى»             223

سه‌شنبه ـ 28 مرداد :1393 درگذشت سیمین بهبهانى           228

چهارشنبه ـ 29 مرداد :1393 انتشار خبر درگذشت در رسانه‌هاى جهان                  231

پنج‌شنبه ـ 30 مرداد :1393 امامزاده طاهر یا بهشت زهرا؟                  231

جمعه ـ 31 مرداد :1393 تشییع و حواشى        233

شنبه ـ 1 شهریور :1393 از لحاظ فاضل نظرى                240

یکشنبه ـ 2 شهریور :1393 فاتحه‌اى که سیمین بهبهانى مى‌خوانْد           242

دوشنبه ـ 3 شهریور :1393 بر سنگ گور         242

سه‌شنبه ـ 4 شهریور :1393 شعرهاى منسوب به سیمین بهبهانى           243

چهارشنبه ـ 5 شهریور :1393 شاعران هفته نامه «امید ایران»             244

پنج‌شنبه ـ 6 شهریور :1393 شعرى که فقط یک‌بار چاپ شد                  247

جمعه ـ 7 شهریور :1393 شعرهاى صهبا مقدارى (بهرام صادقى)        248

شنبه ـ 8 شهریور :1393 «قهرمانان شعرهاى من»            252

یکشنبه ـ 9 شهریور :1393 یادِ مهدى اخوان      256

دوشنبه ـ 10 شهریور :1393 اشتباه همایون شجریان در اجراى کولى‌واره (3)       259

سه‌شنبه ـ 11 شهریور :1393 کاندیداى جایزه نوبل ادبیات   259

سه‌شنبه ـ 18 شهریور :1393 غزلى که فقط یک بار چاپ شد                259

شنبه ـ 5 مهر :1393 اولین شعرهاى سیمین بهبهانى در «نوبهار»         260

یکشنبه ـ 6 مهر :1393 پاسخ سیمین بهبهانى به پرسش هفته نامه «امید ایران»         264

فهرست اعلام               271

چند کلمه با خواننده

نوشتن «یادداشت روزانه» یکى از دلمشغولى‌هاى من در کنار شعر و پژوهش‌هاى هنرى است. به‌خصوص که بخش مهمى از آنچه در این یادداشت‌ها مطرح مى‌شود به اهالى فرهنگ و هنر اختصاص دارد : دیدارهایى که گاه و بى‌گاه، به مناسبت یا بى‌مناسبت با آن‌ها داشته و دارم. بیشتر اوقات در این دیدارها نکات ارزشمندى از طرف این دوستان مطرح شده که احساس کرده‌ام مى‌تواند پرتوى باشد بر گوشه و کنارهاى در سایه مانده فرهنگ و هنر این مرز پرگهر. آنچه در این کتاب از نظرتان مى‌گذرد، یادداشت‌هایى است که من در فاصله سال‌هاى 1381 تا 1393 نوشته‌ام. در واقع حاصل روزهایى است که با سیمین بهبهانى تماس مى‌گرفتم یا به شکل حضورى به دیدارش مى‌رفتم. به‌جز این یادداشت‌ها، گفت‌وگوهاى مفصلى با سیمین خانم داشته‌ام که با عنوان «سبز و بنفش و نارنجى» در اردیبهشت‌ماه 1393 به وسیله انتشارات «نگاه» منتشر شد و در خردادماه همان سال به چاپ دوم رسید. نکته آخر اینکه قرار بود بخش‌هایى از این یادداشت‌ها (که به زندگى سیمین خانم اختصاص دارد) در همان کتاب گفت‌وگو منتشر شود، اما  خانم بهبهانى معتقد بود که آن بخش‌ها حاوى گفته‌هاى ناهمگونى است که بیشتر به زندگى خصوصى ایشان مربوط مى‌شود و در پاره‌اى از آثارشان به آن‌ها پرداخته‌اند. اما از آنجا که فرازهاى مهمى از همان بخش‌ها در هیچ‌کدام از آثار مورد اشاره ایشان نیامده است تصمیم گرفتم آن بخش‌ها و فرازها را در این کتاب منتشر کنم.

الان که دارم این مقدمه را به پایان مى‌برم سیمین خانم در بخش «آى‌سى‌یو جنرال» بیمارستان پارس در حالت نیمه‌کما به‌سر مى‌برد. جز اینکه آرزوى عافیت و شفاى عاجل براى او داشته باشم سخن دیگرى نمى‌ماند.

توضیحات تکمیلی

پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94803

شابک

978-600-376-018-9

نوبت چاپ

قطع

تعداد صفحه

296

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

550

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “یادداشتهای روزانه (110 روز با سیمین بهبهانی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.