(021) 66480377-66975711

هوسرل

25,000تومان

ویکتور ویلاردمایول

سینا رویایی

موسسه انتشارات نگاه

در نگارش کتاب حاضر، دو ایده راهبر کار نویسنده بوده است. اول نگاهی به تکامل فلسفی اندیشه هوسرل و دوم طرح برخی تحلیل های فلسفی او که سهمی سازنده در معرفت بشری دارد. شرح پدیدارشناسی هوسرل از نظر منطقی باید با روش پدیدارشناختی شروع شود اما نویسنده ترجیح داده است این شرح را به تناسب ترتیب تاریخی سرفصل های پدیدارشناسی آغاز کند و اینکه چگونه هوسرل به تصویر واضحی از روش خود رسیده است. کتابی که در دست دارید شامل چهار فصل است. فصل نخست به شکل گیری تفکر فلسفی هوسرل، خاستگاهها و تأثیر آن اختصاص دارد. فصل دوم به تحلیل هوسرل از کنش ذهنی در کتاب پژوهش های منطقی می پردازد که هدف از آن ارائه یکی از درخشان ترین تحلیل ها از مسئله آگاهی است: تمایز بین ماده و کیفیت کنش های ذهنی و نظریه حقیقت و بداهت. فصل سوم بر شرح روش پدیدارشناختی و چگونگی تبدیل این روش به فلسفه آگاهی متمرکز است. در فصل آخر معرفی کوتاهی از موضوعات اصلی دوره متأخر پدیدارشناسی هوسرل انجام می شود؛ یعنی پدیدارشناسی استعلایی، ایدئالیسم، مفهوم تقویم ابژه التفاتی، اگر شناسی، پژوهش های هوسرل در خصوص رابطه بنیاذهنی و دست آخر، یکی از مهم ترین دیدگاه های او یعنی زیست جهان.

توضیحات

گزیده‌ای از متن کتاب

کتاب هوسرل نوشتۀ ویکتور ویلارد مایول ترجمۀ سینا رویایی

 

فهرست مطالب

پیش‏گفتار نویسنده ۱۱

فصل اول: تکامل فلسفی ۱۵

سال‏های تکوین ۱۵

دوران منطق‏گرایی ۱۷

بلوغ پدیدارشناسی ۲۰

سال‏های حضور در دانشگاه گوتینگن ۲۰

سال‏های دانشگاه فرایبورگ ۲۳

دورۀ آخر فلسفۀ هوسرل ۲۶

مفهوم پدیدارشناسی ۲۹

پی‏نوشت‏ها ۳۴

فصل دوم: تحلیل التفاتی ۳۵

مقدمه ۳۵

فلسفۀ حساب ۳۶

نقد روان‏شناسی‏گرایی و منطق محض ۳۹

ضد روان‏شناسی‏گرایی ۳۹

ایدۀ منطق محض ۴۳

تحلیل حیث التفاتی ۴۸

پدیدارشناسی معنا ۴۹

تحلیل کنش التفاتی ۵۷

پدیده‏گرایی، ابژۀ التفاتی و بازنمودگرایی ۶۵

مفهوم حقیقت و شهود مقوله‏ای ۶۷

پی‏نوشت‏ها: ۷۶

فصل سوم: روش پدیدارشناختی ۷۹

خصلت ریشه‏ای پدیدارشناسی: رهایی از پیش‏فرض‏ها ۷۹

تقلیل آیدتیک ۸۳

دو گونه شهود ۸۳

روش تقلیل آیدتیک ۸۶

تقلیل پدیدارشناختی ۹۰

روش تقلیل پدیدارشناختی ۹۰

رویکرد طبیعی و پدیدارشناختی ۹۲

تقلیل پدیدارشناختی ۹۵

اصل همۀ اصول ۱۰۰

بداهت و شهود ۱۰۴

پی‏نوشت‏ها: ۱۰۸

فصل چهارم: پدیدارشناسیِ استعلایی ۱۰۹

تقلیل استعلایی ۱۰۹

عناصر ذاتی روندهای ذهنی: نوئسیس و نوئما ۱۱۲

درون‏باشندگی و استعلا در ساختار نوئسیس و نوئما ۱۱۶

مفهوم پدیدارشناختی تقویم ابژه ۱۱۹

منطق صوری و استعلایی ۱۲۲

منطق محض به‏مثابۀ منطق پدیدارشناختی ۱۲۲

منطق محض و هستی‏شناسی صوری ۱۲۴

نظریۀ اگو: اگوشناسی ۱۲۶

اگوی محض ۱۲۶

اگو به‏مثابۀ موناد ۱۳۰

خودْتنهایی و بیناذهنیت ۱۳۳

نظریۀ ایدئالیسم پدیدارشناختی ۱۳۳

معضل خودْتنهایی ۱۳۵

تجربۀ سایر اگوها ۱۳۶

بیناذهنیت ۱۳۸

جهان مونادها ۱۴۰

زیست-جهان ۱۴۲

پی‏نوشت‏ها: ۱۴۷

کتابشناسی هوسرل ۱۴۹

به انگلیسی ۱۴۹

گزیدۀ آثار ۱۵۰

دربارۀ هوسرل ۱۵۰

 

پیش‏گفتار نویسنده

نوشتن کتابی مقدماتی با هدف معرفی پدیدارشناسی هوسرل واقعاً دردسرساز است. هر کس که سعی کرده یکی از آثار هوسرل را مطالعه کند، این نکته را دریافته که سبک نگارش او نه‏تنها بسیار فنی است بلکه واژگان[۱]و خاص خودش را دارد. شاید نویسنده در فراز و نشیبِ معرفی فلسفۀ هوسرل وسوسه شود و اصطلاحات پیچیده او را به زبانی دلچسب و فهمیدنی ترجمه کند اما این کار بدون خیانت به مقصود او از آن واژگان، امکان‏پذیر نیست. خود هوسرل وقت زیادی صرف کرد تا اصطلاحاتی را که در آثار قبلی خود به کار برده بود، تعریف و روشن کند؛ این تلاش، بیش از همه صرف توضیح واژه‏های فنی شد که او برای مفهوم‏هایی ساخته بود که در آن روزگارْ تازه بودند؛ بنابراین چالشی که با آن روبه‏رو هستم، حفظ اصطلاح‏شناسی هوسرل و در‏عین‏حال معرفی فلسفۀ او به کسانی است که با افکارش آشنا نیستند.

در نگارش این کتاب، دو ایده راهبر من بودند. اول نگاهی به تکامل فلسفی اندیشۀ هوسرل و دوم طرح برخی تحلیل‏های فلسفیِ او که سهمی سازنده در معرفت بشری دارند. به اعتقاد من تحلیل هوسرل از کنش‏های ذهنی[۲] هنوز هم کارآمد است و فلسفۀ ذهن معاصر نتوانسته از ابعاد مختلف آن بهره‏برداری کاملی بکند. تحلیل هوسرل از حقیقت و بداهت[۳]، به باور من یکی از شاهکارهای فلسفه است. با این وصف، اغلب تقریرات دربارۀ فلسفۀ او، بیش‏ازحد بر دوران متأخرِ پدیدارشناسی متمرکز شده‏اند؛ آن هم با دور زدن و سرسری دیدنِ دورۀ اول. من در این کتاب می‏خواهم چنین رویکردی را اصلاح کنم و به همین دلیل بخش قابل توجهی را به تحلیل هوسرل از حیث التفاتی اختصاص داده‏ام آن‏گونه که در کتاب پژوهش‏های منطقیِ او پی‏ریزی شده است.

کتابی که در دست دارید شامل چهار فصل است. اولین فصل به شکل‏گیری تفکر فلسفی هوسرل، خاستگاه‏ها و تأثیر آن اختصاص دارد. فصل دوم به تحلیل هوسرل از کنش‏های ذهنی در کتاب پژوهش‏های منطقی می‏پردازد و هدف از آن ارائۀ یکی از درخشان‏ترین تحلیل‏ها از مسئلۀ آگاهی است: تمایز بین ماده و کیفیت کنش‏های ذهنی، و نظریۀ حقیقت و بداهت. فصل سوم بر شرح روش پدیدارشناسانه و چگونگی تبدیل این روش به فلسفۀ آگاهیْ متمرکز است و در فصل آخر معرفی کوتاهی از موضوعات اصلی دورۀ متأخر پدیدارشناسی هوسرل انجام می‏شود؛ یعنی پدیدارشناسیِ استعلایی، ایدئالیسم، مفهوم تقویم ابژۀ التفاتی[۴]، اگوشناسی، پژوهش‏های هوسرل در خصوص رابطۀ بیناذهنی و دست آخر، یکی از جالب‏ترین دیدگاه‏های فلسفۀ او یعنی زیست _ جهان.

شرح پدیدارشناسی هوسرل از نظر منطقی باید با روش پدیدارشناختی شروع شود اما من ترجیح دادم این شرح را به‏تناسب ترتیب تاریخیِ سرفصل‏های پدیدارشناسی آغاز کنم و اینکه چگونه هوسرل به تصویر واضحی از روش خود رسیده است. بخش اعظم فصل دوم بر مبنای کتاب پژوهش‏های منطقی است؛ با این فرض که خواننده از روش پدیدارشناختی هوسرل آگاهی دارد.  البته چندین سال بعد، هنگامی که هوسرل تصمیم به شرح و بسط این روش گرفت، آثار اولیۀ خود را به طور فراگیر به کار برد.

 

[1]. terminology

[2]. mental acts

[3]. evidence

[4] . constitution of the intentional object.

 

موسسه انتشارات نگاه

موسسه انتشارات نگاه

اطلاعات بیشتر

وزن 200 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

شابک

978-600-376-758-4

تعداد صفحه

152

سال چاپ

موضوع

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هوسرل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *