(021) 66480377-66975711

در صفحه “کتابخانه” روزنامه «سازندگی» طی یادداشتی«فرزندان انقلاب» نوشته رابرت جیلدیا معرفی شده است که در ادامه می خوانید:

 

آزادی برابری برادری: معرفی مختصر “فرزندان انقلاب”

فرانسه‌ی سده‌ی نوزدهم یکی از سرمشق‌های بزرگ و فراگیر فرهنگی در سراسر جهان است، با ادبیات، فلسفه، هنر، شعر و فناوری مدرن و درخشانی که چشم جهانیان را خیره کرده است. اما فرانسه سرزمین جلیل انقلاب و شوریدن بر ستم و نامردمی، سرزمین هرج ومرج‌های سیاسی و اجتماعی نیز هست و هر نسل از فرزندان انقلاب بزرگ فرانسه دستخوش جنگ‌ها، انقلاب ها و وحشت‌های خاص خود بوده است.

تاریخ نومایه و درخشان رابرت جیلدیاگستره‌ی گوناگون و پهناوری را در برمی گیرد: از انقلابیون جان بر کف، سرباز و کشیش و دهقان و… تا چهره های ادبی تابناک. آنچه که کار این تاریخ دان نوآور را برجسته می کند کاوش و باریک سنجی دقیق در زمانهای پر جوش و خروش و در حال دگرگونی درنگ ناپذیر، و پی جویی در همه ی جنبه های زندگی مردمانی است که در هر شرایطی بر حق آزاد زیستن خود پا میفشارند و در راه آزادی از فدا کردن جان خود دریغ ندارند.

کتاب حاضر اثری است در تاریخ فرانسه، از سال ۱۷۹۹ تا ۱۹۱۴ که به قلم رابرت جلدیا نوشته شده است. همان طور که میدانیم انقلاب کبیر فرانسه، دوران تغییرات اساسی در نظام اجتماعی و سیاسی کشور فرانسه بود که با فروپاشی نظام سلطنتی و ایجاد جمهوری به پایان رسید اما اثرات آن بر دنیای امروز همچنان قابل مشاهده است. انقلاب فرانسه، جریانی بود که کشور فرانسه را از سال ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۹ میلادی با اتفاقات تکان دهنده ای روبه رو کرد و در سال ۱۷۸۹ میلادی به اوج خود رسید. به همین دلیل است که آن را با نام انقلاب سال ۱۷۸۹ نیز می شناسند.

نمیتوان فقط از یک دلیل واحد به عنوان زمینه‌ی اصلی این انقلاب نام برد و در واقع عوامل مختلفی در طی سال ها دست به دست هم دادند تا این تغییر بزرگ را در این کشور به وجود آورند. نظام فئودالی، سوءمدیریت مالی و… باعث شده بود مردم برای انقلاب پیش رو، آمادگی بیشتری داشته باشند. انقلاب فرانسه اعتراضی به قدرت مطلق پادشاه و امتیازات نجیب زادگان بود و بر برابری و آزادی تأکید داشت که در نهایت با خشونت و قتل عام و بعد از آن، با جنگهای ناپلئونی و روی کار آمدن دوباره‌ی سلطنت همراه شد. اما در مجموع انقلاب کبیر فرانسه با انقلاب فرانسوی دوره ای از دگرگونی های اجتماعی سیاسی در تاریخ سیاسی فرانسه و اروپا به دست ملت فرانسه و یکی از چند انقلاب مادر در طول تاریخ جهان است که پس از فراز و نشیب های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری دموکراتیکی فرانسه و ایجاد لائیسیته شد.

موسسه انتشارات نگاه

«فرزندان انقلاب» نوشته رابرت جیلدیا:

فرزندان انقلاب