(021) 66480377-66975711

ویلیام شکسپیر
ترجمه ی ابوالحسن تهامی

تاجر ونیزی از خطه ی عشق گذر کرد و در خطه ی نفرت توقفی.

تاجر ونیزی

Pin It on Pinterest

Share This