(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار حافظ موسوی

55,000تومان

حافظ موسوی

محاکمه پایان یافت.

با لبهای دوخته

مکالمه ممکن نبود.

او حکم کرد

من سکوت.

او تقریر کرد.

من تحریر

او نقطه گذاشت

من امضا.

……………………………..

…………………………………

…………………………..

چاره ای نیست

انباری از کلمات بنا می کنم

و کلیدش را به گردن کودکی می آویزم

که روزی سخنوری توانا خواهد شد.

 

توضیحات

در آغاز کتاب می خوانیم :

فهرست

 دستى به شیشه‌هاى مه‌گرفته دنیا

پنجره فردا              ۲۱

بانوى من (۱)           ۲۲

بانوى من (۲)           ۲۴

تابستان     ۲۵

ارابه‌ها      ۲۶

صبح که مى‌روید…     ۲۹

برف         ۳۰

چالِ سَرا    ۳۲

دریایى       ۳۴

امّا همیشه عشق        ۳۷

این سوى پنجره        ۳۹

بلاتکلیفى   ۴۱

گلابى        ۴۲

رؤیاى پنهان            ۴۳

ابر           ۴۵

مثل همین   ۴۶

بر شانه‌ام که مى‌نشیند              ۴۸

حالا که رفته‌اى        ۵۰

نه صداى پرنده…       ۵۲

و ساعتى که…           ۵۳

باید نگاه کنى           ۵۵

ردّپا         ۵۷

و ناگهان…              ۵۹

انگار برف و..           ۶۱

تا سیب از کفم…       ۶۴

حالا که یادِ…           ۶۶

غمگین که مى‌شوى     ۷۰

دیگر نه آفتاب         ۷۲

کى رفته‌اى تو؟         ۷۶

دنبال تو     ۷۸

این اسبِ رم‌کرده        ۸۰

انتظار       ۸۲

باران        ۸۴

نوروز       ۸۷

شهرزاد      ۸۹

شاید         ۹۰

پیوست

کودکان غایب          ۹۵

نفرین بر تو زمین!      ۹۸

سطرهاى پنهانى

در سطرهاى بعدى…   ۱۰۷

از این راه‌ها            ۱۱۱

کودکى‌هایم…            ۱۱۳

کودکان نیستند         ۱۱۵

من زنبیلى ندارم        ۱۱۷

حریر نازک مه          ۱۱۹

فانوس را…             ۱۲۱

خانه         ۱۲۳

و بعد…      ۱۲۶

از ستاره‌ها…            ۱۲۹

عید که آمد             ۱۳۱

سیب        ۱۳۳

این سطرها              ۱۳۵

دعا          ۱۳۷

به رویاى پرنده‌ها…    ۱۳۸

تو اینجایى   ۱۴۰

خیال مى‌کنم            ۱۴۳

دست در دست ماه     ۱۴۴

تأمل فصل              ۱۴۵

بر خلاصه برگ        ۱۴۶

حتى نگاهِ تو را         ۱۴۷

پس حرف‌هایم را…    ۱۴۸

فصل پنجم              ۱۵۱

گزارش      ۱۵۴

گاهى وقت‌ها           ۱۵۶

نام‌هاى شما              ۱۵۸

شعرى خواهم نوشت   ۱۶۱

نه این حرف‌ها…       ۱۶۴

پاییز         ۱۶۶

دیوار شیشه‌اى         ۱۶۷

چطور بگویم            ۱۶۸

زمین را     ۱۶۹

دنیا کوچک است       ۱۷۱

درِ کهنه      ۱۷۲

آسیابخانه    ۱۷۴

ناتمام         ۱۷۵

ما راوى جهان نیستیم             ۱۷۶

فرض        ۱۷۸

بر بال پروانه‌اى…      ۱۸۰

به من گفته‌اند           ۱۸۱

مثل پاییز    ۱۸۳

هى کن      ۱۸۷

با نام تو     ۱۸۹

تا فرصتى هنوز         ۱۹۱

جزیره       ۱۹۳

شعرهاى جمهورى

به جاى مقدمه          ۱۹۷

جمهورى     ۲۰۱

جنگ بود   ۲۰۶

سرود بامداد            ۲۰۹

دیر است    ۲۱۳

آخرین خطابه          ۲۱۷

سه‌شنبه‌ها   ۲۱۹

احضار      ۲۲۰

زمانى براى مستى اسب‌ها         ۲۲۷

خواب و بیدارى       ۲۲۹

این خانه    ۲۳۱

انسان و زمین           ۲۳۲

آخرِ این راه            ۲۳۶

با شما      با شما        ۲۴۱

حالا خیالِ خوابِ خراسانِ چشمِ تو         ۲۴۳

ساعتش که فرق نمى‌کند           ۲۴۵

کمى زودتر              ۲۴۷

حکایت     ۲۴۹

اول، بعد     ۲۵۱

کافه

کافه         ۲۵۵

مهمانى در رستوران ژاپنى         ۲۵۷

سفر خیالى              ۲۵۹

سبک سنگین            ۲۶۲

شعر کجا، بز کجا       ۲۶۴

زن، تاریکى، کلمات

زن

زن، تاریکى، کلمات   ۲۷۱

و بعد        ۲۷۵

نیلوفر کبود             ۲۷۷

غزالى در خانه سالمندان           ۲۷۸

توت‌فرنگى وحشى    ۲۸۰

]…[ تمامِ این مسافرخانه   ۲۸۲

]…[ مى‌دانستم که تو مى‌آیى            ۲۸۳

]…[ بنفش‌ها را کنار زدم                  ۲۸۴

]…[ گنجشک‌ها با تو دوستند            ۲۸۵

]…[ گاهى فرشته‌ها هم عکس مى‌گیرند               ۲۸۶

]…[ تو نیستى                ۲۸۸

]…[ قطارى که تو را برد   ۲۹۰

صندلى       ۲۹۱

فرصت‌ها    ۲۹۲

تاریکى

این مرده     ۲۹۵

سوختن، ساختن        ۲۹۷

باید پناه بگیریم        ۲۹۹

دوقلوها     ۳۰۲

نمایش       ۳۰۶

صداگذارى             ۳۰۸

میدان «و»              ۳۱۰

پیکره        ۳۱۲

کلمات

بیا سوار شویم          ۳۱۵

توفان به پا مکن، الهه بازیگوش              ۳۲۱

یک تصویر، در دو زمان           ۳۲۴

حفره‌اى در من است   ۳۲۵

نامش را نمى‌دانم        ۳۲۶

گفتیم، گوش نکردند   ۳۲۸

باید شروع کنیم        ۳۳۰

شعر پلیسى             ۳۳۲

ماجراى یک قتل       ۳۳۴

زلزله         ۳۳۷

منشى        ۳۳۹

پروانه / موریانه        ۳۴۰

وقت طلاست           ۳۴۲

نه عمو، نه پدر …      ۳۴۴

حیاط خانه پدرى      ۳۴۵

…            ۳۴۷

باد و پرندگان           ۳۴۹

مسافران     ۳۵۰

خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهاى خاورمیانه

درآمد       ۳۵۵

خرده‌ریز خاطره‌ها

 1. هنوز هم ۳۵۹
 2. ساندنیست‌ها سلاح‌هایشان را زمین گذاشته بودند ۳۶۱
 3. امام‌زاده‌اى که ۳۶۲
 4. تو از مدرسه بر مى‌گشتى ۳۶۳
 5. جوانى خجالتى و بى‌تجربه ۳۶۴
 6. براى خانم معلم جوانى که عاشقم شده بود ۳۶۵
 7. براى او نوشته بودم : ۳۶۶
 8. شاهزاده رؤیاهایم بود ۳۶۷
 9. از روى ناامیدى و بى‌حوصلگى ۳۶۹
 10. نامت را در هیچ‌یک از شعرهایم نمى‌نویسم ۳۷۱
 11. ماده‌پلنگى زخمى ۳۷۲
 12. ساعت‌ها به آسمان خیره مى‌شوم ۳۷۳
 13. قالیچه‌ام را در آسمان پهن کرده بودم ۳۷۵
 14. باران باریده بود بر پیاده‌رو ۳۷۶
 15. بزرگراه / باید از روى استخوان‌هاى خانه ما مى‌گذشت ۳۷۷
 16. پیاده‌روى‌هاى طولانىِ من پایانى نداشت ۳۷۸
 17. ماجراجوىِ جوانى بود دوست من ۳۷۹
 18. ما فقط سرمان بالا بود ۳۸۰
 19. نخستین بار بود که محمد مختارى را مى‌دیدم ۳۸۱
 20. پاییز ۶۸   ۳۸۲
 21. ما به رنج‌هاى انسان فکر کردیم ۳۸۴
 22. کره را چون بادکنکى بر انگشت سبابه‌اش مى‌چرخانَد چارلى ۳۸۵
 23. دنیا به طرز عجیبى زیبا بود ۳۸۷
 24. خواب دیدم که اسب شده‌ام ۳۸۹
 25. از ما پنج نفر ۳۹۰

شعرهاى خاورمیانه

 1. کشتى‌هاى عتیق شما ۳۹۵
 2. با جهانى که مرا بیگانه خود مى‌پندارد ۳۹۷
 3. در کشور من‌شهر کوچکى‌ست ۳۹۹
 4. چیزى حدود هشت قرن و ۴۰۰
 5. در پایتخت قصه‌هاى هزار و یک شب ۴۰۲
 6. اینجا / خاورمیانه است ۴۰۴
 7. شقیقه‌ام را جانب‌تان مى‌گیرم ۴۰۶
 8. سرباز زردموىِ ناتو ۴۰۷
 9. از قول من ۴۰۹
 10. پرزیدنت قول داده است ۴۱۱
 11. مارک پسر خاورمیانه نبود ۴۱۲
 12. پشت وانت ۴۱۳
 13. ابر افتاده توى سرم ۴۱۴
 14. امروز ۴۱۵

و …

حالا خیال کن …      ۴۲۱

مادیان سیاه

(…) تو مفهوم زمان بودى                 ۴۲۵

اما…         ۴۲۸

او مى‌گوید              ۴۳۰

هراس       ۴۳۳

فراموشى    ۴۳۵

سرانجام …              ۴۳۷

فال          ۴۳۹

سدره‌المنتهى            ۴۴۱

ستمگرى تو            ۴۴۳

داستان غیرمعمولىِ مردى معمولى             ۴۴۵

کروکى       ۴۴۷

سه‌شنبه بود             ۴۴۹

چهاربار…   ۴۵۱

از آنجا       ۴۵۳

از رنگ‌هاى مرگ      ۴۵۶

وقت درون              ۴۵۹

زمان چگونه            ۴۶۱

سیبى پر از سبد         ۴۶۳

روستاى من             ۴۶۵

براى همین است که     ۴۶۷

هندوستان   ۴۶۹

استعاره در بزرگراه همت  ۱       ۴۷۱

استعاره در بزرگراه همت  ۲       ۴۷۳

من از سکوت          ۴۷۵

کو؟ کو؟     ۴۷۷

آیا دوباره …            ۴۷۸

انتظار       ۴۸۰

از نام‌هاى …            ۴۸۱

عبث         ۴۸۲

ناخن بر شقیقه ماه     ۴۸۴

وضع حمل   ۴۸۵

سایه‌ها      ۴۸۶

طرح         ۴۸۸

ورودى یا خروجى؟   ۴۸۹

ظهور        ۴۹۰

سفرنامه      ۴۹۱

(…) خوابیده‌اى              ۴۹۲

(…) تو کاغذى سفید بودى              ۴۹۳

اعتراف      ۴۹۴

حالا حکایت هدهدها

هدهدها     ۴۹۷

و دوست    ۵۰۰

قتل          ۵۰۲

خاکسپارى             ۵۰۳

براى زخم‌هاى محمد عبدى فولادکلایى       ۵۰۵

سایه‌ها      ۵۰۸

عکس‌هاى سفید       ۵۰۹

افسانه هفت برادر و هفت خواهر             ۵۱۲

مشتى برنج (۱)         ۵۱۵

شعر          ۵۱۶

بعضى شعرها           ۵۱۷

مربع         ۵۱۹

فوت و فن              ۵۲۱

سایه از آنِ ماست      ۵۲۲

غروب نیست           ۵۲۳

بیا به خانه برگردیم     ۵۲۵

]…[ پیراهنى سپید به تن دارى            ۵۲۷

]…[ مانده‌ام   ۵۲۸

آسان نبود   ۵۲۹

زبان         ۵۳۱

اعتراف      ۵۳۳

در باغ سیب            ۵۳۴

دزدان دریایى           ۵۳۵

یاس‌ها      ۵۳۷

چشم‌هاى مادرم        ۵۳۸

مشتى برنج (۲)         ۵۳۹

واژه‌هاى من

و شعر … (به جاى مقدمه)         ۵۴۳

دفتر اول: چیزى بگو، از عشق …

 1. من زاده زیتون‌زارانم ۵۴۷
 2. ما روزهاى سیاهى را پشت سر گذاشته‌ایم ۵۴۹
 3. به زبانِ تن‌هامان گوش فرا دهیم ۵۵۱
 4. بر نرماى سینه‌ات گوش مى‌خوابانم ۵۵۲
 5. به این زربین‌ها نگاه کن! ۵۵۳
 6. شب را روى شانه‌هاى خودت حمل مى‌کنى ۵۵۴
 7. در شعر، ۵۵۵
 8. گاه از سیاره‌اى دیگر مى‌آیند ۵۵۷
 9. من آفریدگار توام ۵۵۸
 10. به بیدارى‌هایت اعتماد کن پسرم! ۵۵۹
 11. در پاگردِ خانه ایستاده‌ام ۵۶۱
 12. در زیتون‌زار مى‌خرامند دختران دبیرستانى. ۵۶۲
 13. تاریکى‌هامان را به هم نشان مى‌دهیم ۵۶۳
 14. «زنى / زیباتر از نخل و ۵۶۵
 15. نه! ۵۶۶
 16. ترکت کردم ۵۶۷
 17. محبوب من! ۵۶۹
 18. زمستان بود ۵۷۰
 19. در ساحل ایستاده بودند ۵۷۲
 20. مرد ۵۷۳
 21. موهایشان را باد پریشان کرده است ۵۷۴
 22. رنگ را بهانه، ۵۷۵
 23. در بادهاى ولرم تابستان ۵۷۶
 24. در آسمان پاییزى ۵۷۸
 25. تمام فرصت‌ها را از دست داده‌ایم. ۵۷۹

تو / من      ۵۸۰

قایق         ۵۸۱

دانش گیاهى           ۵۸۳

دفتر دوم: انبارى

انبارى       ۵۸۷

پیشنهاد     ۵۸۹

نام           ۵۹۱

نماى کوهستان          ۵۹۳

تمام آن جسدها         ۵۹۵

دفتر سوم: این شهر

این شهر     ۵۹۹

او شهر را سیاه نمى‌خواست        ۶۰۴

واژه‌هاى من            ۶۰۷

روزنامه     ۶۱۰

دکل‌هاى برق –  ۱    ۶۱۲

دکل‌هاى برق –  ۲    ۶۱۴

این دارکوب            ۶۱۶

بازرسى     ۶۱۸

لکنت        ۶۲۰

شبى عمیق   ۶۲۲

همدستىِ شاعر با زندانىِ فرارى   ۶۲۴

براى زیتون‌زارهاى آفت‌زده رودبار          ۶۲۵

واژه‌هاى گم‌شده        ۶۲۸

محاکمه در سکوت و مکالمه غیابى

محاکمه در سکوت      ۶۳۳

مکالمه غیابى            ۶۳۷

فهرست الفبایى سطر اول شعرها   ۶۵۱

اطلاعات بیشتر

وزن 850 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

99162

نوبت چاپ

شابک

978-600-376-249-7

قطع

تعداد صفحه

664

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

850

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه اشعار حافظ موسوی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *