(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار ژاله اصفهانی – پالتویی

50,000تومان

ژاله اصفهانی

 مجموعه اشعار

مجموعه باران

شعر معاصر ایران، از مشروطیت تا امروز

باز باران ، با ترانه
     باگهرهای فراوان
    می خورد بر بام خانه …»  ☔
🔵   « موسسه ی انتشارات نگاه » ، در چهل و چهارمین سال تلاش هایش برای پدید آوردن هوایی تازه در عرصه  ادبیات معاصر ایران ، در ابتکاری تازه همت به انتشار  آثار مطرح ترین شاعران امروز ایران در مجموعه ای نفیس و خوش چاپ، در قطع زیبا و خوشدست پالتویی با عنوان « باران » نموده که در برگ برگ این آثار ماندگار تازگی و طراوت ادبیات معاصر را می توان احساس کرد.
موسسه ی انتشارات نگاه قصد آن دارد که برای دسترسی آسان دوستداران شعر معاصر ایران به ویژه جوانان ، این آثار جاودانه را به آسانترین روش ، از طریق سایت موسسه عرضه بدارد و
تقدیم نسل مستعد و علاقمندان ادبیات معاصر نماید.
امید آنکه این خدمت و تلاش فرهنگی موسسه ی انتشارات نگاه ، بر لوح دل فرهنگدوستان این سرزمین اهورایی نقش بندد…
« پس از باران،
آنک ستارگان می درخشند
روشن روشن ! »

توضیحات

در آغاز کتاب ژاله اصفهانی می خوانیم :

 

فهرست

 

 

گل‌هاى خودرو

 

 آرزوى ما /  ۲۱

گوهر نایاب /  ۲۳

لذت شادى /  ۲۵

آیین محبت /  ۲۷

بیا به فصل گل /  ۲۸

شمع وجود /  ۲۹

اصفهان /  ۳۰

باد بهار /  ۳۲

اختر درخشنده /  ۳۳

ماه نو /  ۳۵

ماه گرفت /  ۳۶

سگ زیباى من /  ۳۷

برف /  ۳۸

ساحل کارون /  ۳۹

شطرنج /  ۴۰

ما عاشق‌ایم /  ۴۱

۴۲ / سراغ نگیرد

۴۳ / اى جان دل

۴۴ / عشق بى‌حاصل

۴۶ / نگاه آتشین

۴۸ / من و پروانه

۵۰ / عاشقانه

۵۱ / امید

۵۲ / بر بال ابر

۵۳ / نقص کارها

۵۴ / آرزو چیست؟

۵۵ / راز و نیاز با ماه

۵۶ / یاد نکردى!

۵۸ / شفق

۵۹ / به یاد مادرم

۶۰ / براى مادرم

۶۲ / پاینده باد ایران

اى آرزو  /  ۶۵

با دل محزون /  ۶۶

یادگار من /  ۶۷

مرغ گرفتار /  ۶۸

خودستایى /  ۷۰

طایر روح /  ۷۱

جوانى /  ۷۲

سعادت جاوید /  ۷۳

جور طبیعت /  ۷۴

بهشت من /  ۷۵

کوکب اقبال /  ۷۶

روزگار گذشته /  ۷۷

حدیث عشق /  ۷۹

۸۰ / داغ وفا

۸۲ / به سراغ دل

۸۳ / نامهربان شد

۸۴ / ناز و نیاز

۸۷ / وفاى غم

۸۸ / سودازده

۹۰ / مرغ دل

۹۱ / من و این ناله‌ها

۹۲ / اى بلبل

۹۳ / نمى‌کند یادم

۹۴ / شِکوه و پوزش

۹۶ / سرگشته

۹۷ / امشب

 

 

زنده‌رود

پرندگان مهاجر! زمان آن آمد /  ۱۰۱

پرندگان مهاجر، در این… /  ۱۰۳

زن و ماه /  ۱۰۵

مرد رَه /  ۱۰۷

مادران صلح مى‌خواهند /  ۱۰۹

شب سال نو /  ۱۱۱

مى‌پرسى از من اهل کجایم؟ /  ۱۱۳

گل سیمین /  ۱۱۵

یک لحظه /  ۱۱۶

پسرک خموش /  ۱۱۷

آذرخش /  ۱۱۸

۱۲۰ / گردش در ماه

۱۲۲ / کودک قلمزن

۱۲۳ / پیرزن

۱۲۵ / بال ستاره

۱۲۶ / باور نمى‌کنم

۱۲۷ / پژواک

۱۲۹ / جدایى‌ها

۱۳۰ / مرا ببخش

۱۳۱ / حس‌ها و رنگ‌ها

۱۳۳ / پیرمرد با سه‌تارش

۱۳۷ / گناه مقدس

پرستو /  ۱۴۵

برخیز! /  ۱۶۴

ستاره‌ى قطبى /  ۱۶۶

بنفشه /  ۱۶۷

فریاد بى‌صدا /  ۱۶۹

هرگز برنگردم /  ۱۷۱

عقاب گمشده /  ۱۷۲

من دیده‌ام /  ۱۷۴

یک انسان گم‌شده /  ۱۷۶

پنجره را باز کن /  ۱۷۸

یک تار مو /  ۱۸۰

۱۸۲ / سراب

۱۸۴ / رفتى

۱۸۵ / انتظار

۱۸۶ / کیست آن انسان؟

۱۸۹ / گذشته‌ها

۱۹۰ / زندگى

۱۹۱ / چاهى به راه است

۱۹۳ / ناخداى خفته

۱۹۴ / دور جوانى

۱۹۵ / نغمه

۱۹۷ / در سایه‌ى بال کبوترها

 

 

کشتى کبود

قصر بلور  /  ۲۰۳

رؤیاها /  ۲۰۵

نارک /  ۲۱۰

دست عشق /  ۲۱۲

اى باد شرطه /  ۲۱۴

بهار مى‌آید /  ۲۱۵

عقاب‌هاى سخنگو /  ۲۱۷

شفق دریایى /  ۲۱۸

یادبود /  ۲۲۰

کلاغ /  ۲۲۲

به یاد بودا /  ۲۲۳

آفتاب آزادى /  ۲۲۵

۲۲۷ / دادگاه

۲۲۹ / نیایش

۲۳۱ / بگو اى رود!

۲۳۳ / وطن

۲۳۶ / پیرزن با عکس‌اش

۲۳۸ / فراموش کرده‌ام

۲۳۹ / جار

۲۴۰ / چو مى‌خندى

۲۴۲ / گاهى و همیشه

۲۴۴ / من کجا پیدا کنم گمگشته‌ام را؟

۲۴۶ / این همه گل بشکفد

۲۴۸ / قوى زخمى

من قنارى نیستم  /  ۲۵۰

شاد بودن هنر است /  ۲۵۲

کشتى کبود /  ۲۵۴

ستاره‌اى که شِکفت /  ۲۵۶

مزرع امیدواران /  ۲۵۸

فاخته /  ۲۶۰

تو هستى /  ۲۶۱

سرود جوانان /  ۲۶۳

بهار مژده‌رسان /  ۲۶۵

گلبانگ نو /  ۲۶۷

۲۶۹ / نامه‌اى که نیامد

۲۷۱ / جوانى

۲۷۲ / غزل شیراز

۲۷۳ / اندوه عقاب

۲۷۵ / از چه مى‌ترسم

۲۷۷ / بلبل زرین

۲۷۸ / مژده

۲۸۰ / انسان و سنگ

۲۸۱ / وصیت

۲۸۳ / زمین براى تو شد سبز

 

 

اگر هزار قلم داشتم

اگر هزار قلم داشتم /  ۲۸۷

چرا تسلیم تقدیرى؟ /  ۲۸۹

داغ‌گاه /  ۲۹۱

افسانه‌ى سبز /  ۲۹۳

تنهایى /  ۲۹۵

بهار /  ۲۹۷

با شعر یحیا ریحان /  ۲۹۹

شبچراغ /  ۳۰۰

دورى و دیدار /  ۳۰۱

شکیبایى /  ۳۰۳

در جنگل سبز زمستان /  ۳۰۴

انگشت‌ها /  ۳۰۶

آتش مقدس /  ۳۰۸

فرشته بى‌بال /  ۳۰۹

۳۱۱ / مى‌خندید

۳۱۳ / اجازه بدهید آشنا شویم

۳۱۶ / آبادان آتشناک

۳۱۹ / نغمه‌ى گل سرخ

۳۲۱ / گر قایق‌ام نشست به خشکى

۳۲۳ / گیاه وحشىِ کوه‌ام

۳۲۴ / حماسه‌ى کوبا

۳۲۶ / بازگشت

۳۳۰ / درخت نارون

۳۳۱ / ترانه‌ى بهارى

۳۳۳ / آمد و رفت

۳۳۵ / به جنگل‌ها

۳۳۷ / روح پاییز

۳۳۹ / روح عصیانگر

 

نقش جهان

بشارت  /  ۳۴۳

دهقان ایران /  ۳۴۴

دیدار ما /  ۳۴۶

در قطار /  ۳۴۷

تنها، تنها /  ۳۴۸

سفر /  ۳۴۹

جنگل اى جنگل /  ۳۵۰

آیا افسانه است؟ /  ۳۵۱

بهار زندانى /  ۳۵۳

تو شاعرى /  ۳۵۴

رگبار /  ۳۵۶

دو نفر /  ۳۵۷

در بلم /  ۳۵۸

نغمه‌ى نوروز /  ۳۵۹

پرنده /  ۳۶۱

ابر و خورشید /  ۳۶۲

جواهر لعل نهرو /  ۳۶۳

۳۶۵ /  زن و دریا

۳۶۶ / مرد و دریا

۳۶۸ / آتش و آرزو

۳۷۰ / عقاب دریایى

۳۷۲ / ابوعلى سینا

۳۷۳ / قرن بى‌قرار

۳۷۵ / دیدار آزادى

۳۷۸ / شهر دریایى

۳۸۰ / نغمه‌ى جنگل

۳۸۲ / به نام هستى بزرگ

۳۸۳ / لحظه‌هاى رنگین

۳۸۴ / به یاد وطن

۳۸۶ / بازمى‌گردى

۳۸۸ / آیین بخردان

۳۹۰ / زندگى در کمند من باشد

۳۹۲ / زندگى‌نامه‌ى من و شما

۳۹۳ / روزگار وصل

 

 

البرز بى‌شکست

کلید رمز رهایى /  ۴۰۱

شب‌خیزان /  ۴۰۳

با تو و کارون /  ۴۰۵

بر سینه‌ى گرم زمین /  ۴۰۷

مازندران /  ۴۰۸

سیمرغ /  ۴۱۰

۴۱۱ / انسان و عصیان

۴۱۲ / آرزوى محال

۴۱۴ / آفاق بى‌کرانه

۴۱۶ / زن ایرانى

۴۱۸ / آقاى نیچه!

۴۲۰ / ایتالیا

لندن  /  ۴۲۴

نسیم سحر /  ۴۳۰

شعرم سرنوشت من است /  ۴۳۱

البرز (۲) /  ۴۳۳

البرز (۲) /  ۴۳۵

اى آن که غمگنى /  ۴۳۶

موج‌ایم /  ۴۳۸

۴۳۹ / کشتى نجات یافت

۴۴۱ / شباهنگ

۴۴۳ / بگذارید ما بزرگ شویم

۴۴۷ / پیام پدر

۴۴۹ / پس از پنج سال

۴۵۱ / آتشدان

۴۵۲ / کاش هرکس ستاره‌اى مى‌شد

 

 

باد شرطه

پرسش بى‌جا /  ۴۵۷

به سراغ آرزوها /  ۴۵۸

تخت‌جمشید /  ۴۵۹

پاییز زرنگار /  ۴۶۱

اى آشناى من /  ۴۶۲

پیام مسافر /  ۴۶۴

تشویش /  ۴۶۶

چراغ ره /  ۴۶۷

شناسنامه‌ى شاعر /  ۴۶۹

شراره /  ۴۷۰

اشک و عصیان /  ۴۷۳

نوروز ایران /  ۴۷۳

خروش خاموشى /  ۴۷۶

۴۷۸ / شیراز

۴۸۰ / دریادلان

۴۸۱ / روح سبز بهار

۴۸۳ / مرغ مهاجر

۴۸۵ / نقش‌بندى

۴۸۷ / چه عجب!

۴۸۸ / فاصله فرسنگ‌هاست

۴۹۰ / دره‌ى گل‌ها

۴۹۲ / خانه‌ى من و شما

۴۹۴ / شوق پرواز

۴۹۷ / تقدیر بى‌تغییر

۴۹۹ / ریشه

۵۰۱ / سوار

 

 

خروش خاموشى

زمین /  ۵۰۵

شعله /  ۵۰۷

۵۰۹ / یادها

۵۱۰ / نویسنده دو تاریخ ندارد

دیدار در ابدیت /  ۵۱۱

واحه /  ۵۱۲

شبانگاه /  ۵۱۳

ترانه‌ى رنگین /  ۵۱۵

گذر از رود /  ۵۱۶

دورترین ستاره /  ۵۱۸

همه این است /  ۵۲۰

روح دریایى /  ۵۲۲

غروب /  ۵۲۴

دو طرح /  ۵۲۵

رؤیاى شبانه /  ۵۲۶

تابستان /  ۵۳۰

دو سده /  ۵۳۲

دختران /  ۵۳۳

غزال در قفس /  ۵۳۵

زن و قلم‌اش /  ۵۳۷

راه /  ۵۳۹

۵۴۳ / مرغ افسانه

۵۴۴ / کجا بودى؟

۵۴۶ / چه شد؟

۵۴۸ / بخوان مرغ عاشق

۵۵۰ / آشفتگى

۵۵۲ / اشاره‌ها

۵۵۶ / سحر

۵۵۷ / با دریا

۵۵۹ / رفتم شعر را بدرقه کنم

۵۶۱ / زنده به عشق

۵۶۳ / بهارانه

۵۶۴ / کودکان خوابند

۵۶۵ / مکن از خواب بیدارم

۵۶۶ / بدرود آن زن

۵۶۸ / آرزومندم

۵۷۰ / اى دشتبان

۵۷۳ / بهار آمده

 

 

سرود جنگل

شکوه شادمانه /  ۵۷۷

پیکر سنگى /  ۵۷۹

آینه‌وش /  ۵۸۱

گل‌هاى ساعتى /  ۵۸۲

یاد بهار /  ۵۸۴

هیولا /  ۵۸۵

شکُفتن شبگیر /  ۵۸۷

۵۸۸ / دل‌ام مى‌خواهد

۵۹۰ / سر سیاه و سفیدم

۵۹۲ / نه برکه، نه رود

۵۹۳ / سرود جنگل

۶۱۰ / پرواز

۶۱۱ / آیا شود؟

۶۱۲ / هزار ساله درخت‌ام

پرنده‌ى تنها /  ۶۱۳

دل شاعر /  ۶۱۴

زمین بى‌انسان /  ۶۱۵

امتحان /  ۶۱۶

زنبور عسل /  ۶۱۷

… افلاطونى /  ۶۱۸

با پیکر آپولو /  ۶۱۹

شوخى طوطى‌ها /  ۶۲۰

زن شرق /  ۶۲۲

خنیاگر /  ۶۲۳

آتش تشنه /  ۶۲۵

چراغ دریایى /  ۶۲۶

برف و شکوفه /  ۶۲۷

شمع‌ها /  ۶۲۸

هلند پارک /  ۶۳۰

عمر جدایى دراز نیست /  ۶۳۱

انفجار /  ۶۳۲

این چه بود؟ /  ۶۳۳

تقویم سال پیش /  ۶۳۵

اى زمین! /  ۶۳۶

پراکنده‌ها /  ۶۳۸

ذرّه‌ى افروخته /  ۶۴۰

۶۴۱ / خودسوزى

۶۴۲ / پرنده را آواز

۶۴۴ / افسانه‌ى نگفته

۶۴۵ / یک آسمان مهتاب

۶۴۶ / قصه‌ى زبان مادرى

۶۵۰ / گل یخ

۶۵۱ / چه‌ها دیدم؟

۶۵۲ / آزادى

۶۵۳ / پیام دختر

۶۵۴ / شادى ترس‌آور

۶۵۶ / مهرگان

۶۵۷ / بلبل

۶۵۸ / شعر تشنگى‌ست

۶۵۹ / مى‌شود آتش نسوزد؟

۶۶۰ / یکى از هزاران

۶۶۲ / درخت و سبزه

۶۶۳ / آبشار شادمانى

۶۶۴ / گل جادو

۶۶۷ / عشق

۶۶۸ / مرغ حق

۶۶۹ / رنگ چشم‌ها

۶۷۱ / دو نامه‌ى عاشقانه از…

 

 

ترنم پرواز

امید بود /  ۶۷۵

اشاره‌ها /  ۶۷۶

۶۷۹ / محکوم یا مدیون؟

۶۸۰ / زمین خوردنى است؟

زنده ز پرواز /  ۶۸۱

نگاره‌هاى طلایى /  ۶۸۲

ستاره‌ى دنباله‌دار /  ۶۸۴

از خود رها /  ۶۸۵

بُهت شکوهمند /  ۶۸۶

در ساحل بالتیک /  ۶۸۷

۶۸۸ / دریاکنار

۶۸۹ / هشتمین خانه

۶۹۱ / من هم مى‌روم

۶۹۲ / یاد تو

۶۹۳ / نسیم نوروزى

۶۹۴ / هنوز هم؟

 

 

موج در موج

در هواى شما /  ۶۹۷

موج در موج /  ۶۹۹

از صفر پرسیدند /  ۷۰۱

کبوتر قاصد /  ۷۰۳

نیشخند /  ۷۰۴

بانگ سحر /  ۷۰۵

بیا خیال کنیم /  ۷۰۷

سرنوشت /  ۷۰۹

۷۱۷ / درخت یاس بنفش

۷۱۹ / دلتا

۷۲۰ / چه شدیم؟

۷۲۱ / آیینه‌ى آیین‌ها

۷۲۳ / جنگل و رود

۷۲۶ / آى، آوازخوان

۷۲۹ / کوچیان

 

 

شکوه شکفتن

دَم /  ۷۳۳

خواب و بیدار /  ۷۳۵

ربات /  ۷۳۶

چارشنبه‌سورى /  ۷۳۷

لاله‌هاى واژگون /  ۷۳۹

روح زن /  ۷۴۰

کو؟ /  ۷۴۲

اى رود پُر ترانه /  ۷۴۳

۷۴۴ / جان تو و جان رهایى

۷۴۶ / ایستاده‌ایم

۷۴۸ / آینه

۷۴۹ / شور پرواز

۷۵۰ / وارثان

۷۵۱ / مهتاب

۷۵۲ / بخوان، ترانه بخوان

۷۵۳ / رؤیاى دریا

به نام آزادى /  ۷۵۴

از شما چه پنهان /  ۷۵۶

خورشید در آیینه‌ى دریا /  ۷۵۸

بود و نبود /  ۷۵۹

ارغوان کوهى /  ۷۶۰

تصویر دنیاى درون من /  ۷۶۲

شوق شکفتن /  ۷۶۵

سنبل طلایى /  ۷۶۶

چه روزگارى است! /  ۷۶۸

۷۷۰ / نجوا با خودم

۷۷۲ / آب‌ها

۷۷۳ / کجایى تو؟

۷۷۵ / اى خزان

۷۷۶ / قُمرى

۷۷۸ / پشت دریچه

۷۸۰ / گر بمیرم

۷۸۱ / کفرانه‌ى  ۱

 

 

اشعار منتشر نشده

دشنه و آینه /  ۷۸۵

ایران /  ۷۸۷

دکتر!  ۷۸۸

کولى جوان /  ۷۹۰

بدم آید /  ۷۹۵

طرح (۲) /  ۷۶۹

طرح /  ۷۹۷

طرح /  ۷۹۸

ویتنام پیروز /  ۷۹۹

آشتى /  ۸۰۱

باغ پاییز /  ۸۰۲

حیف /  ۸۰۳

مرگ پرنده /  ۸۰۴

شب باکو /  ۸۰۷

یک دسته گُل /  ۸۰۷

۸۱۰ / اى رنجبر

۸۱۱ / گل سحر

۸۱۳ / زوال یا ظفر

۸۱۵ / نهال جاودان

۸۱۶ / گنجشک

۸۱۷ / وصیت

۸۱۸ / دوزخ دژخیم

۸۲۰ / تماشا

۸۲۲ / زندگى و نور زنده

۸۲۳ / دشت تنهایى

۸۲۴ / بى‌طلوع و غروب

۸۲۵ / یک گام

۸۲۶ / هم‌بازى کودکى‌ام

۸۲۸ / هزاره‌ى نو

۸۳۰ / مى‌پُرسى؟

هزاره‌ى سوم/  ۸۳۱

سده‌ى تازه /  ۸۳۲

من مى‌روم /  ۸۳۳

براى بهار /  ۸۳۵

جویبار /  ۸۳۶

ختلان زمین (تاجیکستان) /  ۸۳۸

پاسخ به شاعر تاجیک /  ۸۳۹

صداى شرق /  ۸۴۰

آتشى که نمیرد /  ۸۴۲

بهار آخرین /  ۸۴۴

طلایه‌دار /  ۸۴۵

آرام باش! /  ۸۴۷

ارمنستان /  ۸۴۸

ماییم یا آن‌ها؟ /  ۸۴۹

فریاد فقیران /  ۸۵۰

قمار زنان /  ۸۵۱

من و دل /  ۸۵۲

کیسلاودسک (۱) /  ۸۵۴

گُل خوشبختى /  ۸۵۶

سمرقند /  ۸۵۸

۸۵۹ / اى شعر من!

۸۶۱ / مصر رزمنده

۸۶۳ / چرا؟

۸۶۴ / هنر

۸۶۵ / شهیدان راه آزادى

۸۶۷ / جزر و مدها

۸۶۹ / خرم‌آباد

۸۷۰ / پیکر آزادى

۸۷۲ / سماع

۸۷۳ / اِشغال

۸۷۴ / با غم آشتى کردم

۸۷۶ / پیام ستاره‌ها

۸۷۸ / سرگذشت مادر

۸۸۱ / صفر

۸۸۲ / این‌گونه مى‌شناسم‌ات

۸۸۳ / رؤیاى اشک

۸۸۴ / شعرى در کشتى

۸۸۵ / پى چیزى مى‌گردم

۸۸۸ / من هستم

۸۹۰ / پس از حادثه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از مجموعه

گل‌هاى خودرو

 

(تاریخ انتشار ۱۳۲۳ تهران)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرزوى ما

 

 

 

آزاده‌ایم و صلح و صفا آرزوى ماستهرجا اثر ز نام و نشان نیست کوى ماست

درویش‌و دل‌خوش‌ایم و دلیریم و پاک‌باز         افتادگى، فروتنى و مهر خوى ماست

از نغمه‌ها که بلبل سرمست مى‌زند         وز خنده‌ها که‌غنچه‌کند گفت‌وگوى ماست

محو جمال شاهد مقصود گشته‌ایم         شادیم از آن‌که دیده‌ى او نیز سوى ماست

ما را به آب و دانه‌ى دنیا چه التفات         کاین دیدگان اشک‌فشان آبروى ماست

دزد از سراى مردم مفلس چه مى‌برد؟         این بوریاى پاره‌ى ما، آن سبوى ماست

 

گر کلبه‌ى محقر ما را چراغ نیست         باشد چه‌غم چو ماه فلک‌روبه‌روى ماست

وارسته‌ایم و ملک قناعت گزیده‌ایم         زین روى ژاله، گنبد گردنده گوى ماست

 

 

 

 

 

 

گوهر نایاب

 

 

 

دوست مى‌دارم شبان‌گَه پرتوى مهتاب راناله‌هاى مرغ بى‌دل، گریه‌هاى آب را

با دلى محزون نشینم در کنار ساحلى         بر رخ امواج بینم جلوه‌ى مهتاب را

در پریشانى نمایم با صبا راز و نیاز         بازگویم قصه‌ى بى‌مهرى احباب را

اخترى تابان شود بر دیده‌ى پُر گوهرم         نور امیدى ببخشد این دل بى‌تاب را

روزگار رفته‌ام‌یک‌خواب‌شیرین‌بیش‌نیست         دیده بندم تا ببینم بار دیگر خواب را

آرزو آبى خروشان، زندگى بحرى عمیق         ساحل آرام خواهى ترک کن گرداب را

 

من ز تنهایى ننالم خوش بود لذات غم         فارغ از مردن شدن، یک‌سو زدن آداب را

یک دل دردانه دارم ژاله، پُر مهر و وفا         بسپرم دست که من این گوهر نایاب را؟

 

 

 

 

 

 

لذت شادى

 

 

 

آه که جان‌ام دوباره پُر ز شرر شدباز دو چشمم ز اشک غرق گهر شد

باز پُر آشوب گشت خاطر زارم         کاخ وجودم ز رنج زیر و زبَر شد

باز بهارم گذشت با غم و حسرت         باز زمستان رسید و سال دگر شد

مى‌گذرد برق‌وار دور جوانى         حیف که با درد و رنج عمر بسر شد

بخت بَدم بین قلم شکست در این‌جا         چون به شکایت رسید کار بتر شد

آرى هرگز ندید روى سعادت         آن‌که پریشان‌دل از قضا و قدر شد

لذت شادى نبُرد خاطر غمگین         چهره‌ى جانان ندید دیده چو تَر شد

 

شادى‌گل‌بین درون جامه‌ى صد چاک         خونِجگرخورد و خنده‌اى‌زد و پَر شد

مُلک قناعت گُزین که خاطر آرام         نیست نصیب کسى که صاحب زر شد

ژاله به نیکى گراى و صلح و صفا جو         تا که نگویى دریغ، عمر هدر شد

 

اطلاعات بیشتر

وزن 941 g
ابعاد 22 × 13 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

نوبت چاپ

SKU

99124

شابک

978-600-376-211-4

قطع

تعداد صفحه

912

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

941

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه اشعار ژاله اصفهانی – پالتویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *