(021) 66480377-66975711

سرود روح بزرگ

45,000تومان

سید علی صالحی

وقتی همه
از دلیری دریا سخن می‌گویند
تو خاموش باش
خبر خاصی در راه نیست .
وقتی همه خاموشند
تو آرام برو
شکایتِ خاموشان را
با دریا در میان بگذار
حتماً اتفاق خاصی رخ خواهد داد .
چترت را ببر
کبریت یادت نرود ….

توضیحات

در آغاز کتاب سرود روح بزرگ می خوانیم :

کتاب سرود روح بزرگ سرودۀ سید علی صالحی

فهرست

 خودم       15

خیالات    16

نرم، آرام، بخشنده     17

یک توضیح             18

از…          19

با احترامِ تمام          21

گندم و اضطراب      23

فرودگاه، گیتِ آخر   24

ممکن است، احتمال دارد.       26

آن اعتماد نهایى       27

گرداب      29

و هولنا…   31

آرشه        32

دقت کن!   34

زوزه علف             36

تعهد کتبى   38

 

گوشى… گوشى!      40

تَحَمُلات    42

دلال‌ها      44

با من       45

شباهت‌ها   47

معمولا      49

سال         50

همه دیر مى‌آیند       51

وقفه‌ها      52

با بعضى برادران گرامى…       53

حوالىِ ظهر             54

نشئه نیستان نخست   55

خاص      57

آها…        58

نان و آبى بلکه بس است همین‌جا         60

طى مراحلى نامعلوم              62

ساحرا…    64

…            65

با یَخ        67

شیبِ تجریش، سمتِ پَهْلوىِ سابق          69

پرستار      70

صحبت‌هاى راننده تاکسى       71

بى‌شباهت‌ها            72

دَربست     73

…،           75

حدسِ قریب به یقین             76

عطفِ به واوِ آخر     77

واى بر ما   78

به یاد آر…!            79

جمجمه و رموز        81

دَرَک         85

حوالى صبح تا اوایل شب       87

محاکات     88

ناتمام        90

برگرد حتمآ            91

خبر         92

قلیل         93

خوزا        94

سهوآ… بعد از سقوطِ سپیده‌دم، همراه ملائکِ مُقَرب            96

در مترو، از رى تا تجریش      98

پوشال… زردِ مایل به کاه       100

هرگز نیاز مُبْرَمى نداشته است             102

جابه‌جایىِ بى‌دلیل بعضى حروف           104

همراهى نمى‌کنند این ملت       105

در غیابِ بامداد       107

فراموش‌شده‌هاى آخرین متهم             108

امیدوار نیستم، مُرَدَدَم…          121

همین‌ها      123

در گفت‌وگو با یکى از ناشرین محترمِ ساکنِ تهران              125

یکى از مشکلاتِ معمولىِ مردم            126

توفان، ممکن است…!             128

بعد از پُل، دست راست         129

یک نخ… این آخرى!            131

آخرین پیامک         133

پنجم دبستان، کلاس الف       135

فعله‌هاى خردسال M. I. S       138

مَضْمَضه…              141

صِدْقِ فى‌اللّسان        144

کاملا تمام!              146

من که چشمم آب نمى‌خورَد    147

مسیرِ فرعى            149

مخصوصآ    151

همچنان…   152

خودش مى‌داند       153

بى‌خلل، افولْناپذیر    154

به همین ساده‌گى      155

عدالتى در کار نیست             157

بسآمدِ بعضى           160

شعر دیگر چه صیغه‌یى است!   162

رمزگذارى در فاصله دو علامت           164

مزمورِ حیرتان…      166

تقریبآ با همین مضمون           167

شهر دارد در آتش مى‌سوزد    168

راهِ عبور    169

راهِ دیگرى نیست     171

دُرُست است           172

ناوَهْمانا     174

تأکیدِ نخست           176

تیک         177

آفاق       179

یک جایى در غربِ آسیا احتمالا           180

اینجا،روى شقیقه‌ام، سمتِ راست           182

با وساطتِ چند واژه پیش پا افتاده…     184

راجع به سهمِ تقصیرِ مردم      186

چهار کوارتت         187

آخرین روزهاى اسفندماه      189

در مِه       191

خَزه‌ها      192

دال بر این‌که          193

چشم در چشم        197

مثلِ خیلى‌ها           198

یک قول مهم           199

این اواخر              200

زمزمه با خودم، توىِ راه        201

سال‌ها پیش از این   202

ناتورِ شب              203

آخرین حوارى        205

مفتاح الفَرَج           207

اَلْمثناء       208

از محمدعلى            209

یک حرف مانده به احتمال      211

سه رُخ     212

چشم به راهِ تکلمِ دیوار         214

خُسوفآخا              216

غریب       218

کى‌تارو…   220

سپیدا…     223

مشغول مى‌زند، نه ممتد…        225

شنبه‌ها، غروب        226

استعاره ساده‌اى براى عبور از عریانى حروف       227

یادآورى… محض یادآورى      228

عصر آخرین سه‌شنبه            229

سرِ کارى…            232

یک پیچ تند            234

سیاه‌پوش در باران   235

این هم باز…           236

آراءِ اکثریت           237

تنهایى       238

فرض که باشد، پس کو!؟       240

حدس بزن!            242

زمان مى‌بَرَد…         244

سَفَر در سحورىِ نور             245

روزنامه     248

یک اَمرِ شدید          250

پارسال، حوالىِ خرداد، یک ساختمانى    251

جابه‌جایى در سطرِ آخر         253

معلوم نیست کیست و با چه کسى‌ست!   254

پیدایش کردیم         256

یک کامیون T. N. T                  258

ربط         260

هیچ         261

به تکرارش مى‌ارزد              262

ممکن است، شاید هم غیر ممکن است    263

به مَثَل      264

به سال‌هاى این همه بى‌سؤال   265

بریده بى‌سَربه‌راه      267

وقتى که انگور باردارِ هلاهل است        268

وقوع        270

حتمآ همین است      271

رشته‌کوهِ شمالِ شرق              272

از  هاىِ همین مَقال   275

یک لحظه، آمد، رفت…!          277

به یاد محمود درویش             278

زیرنویس، حاشیه بر قصیده سینا          280

مادرم       281

یک اشتباه تایپى       282

غبار بزرگ            283

از یک جاى دورى پى‌ام آمده بودند       286

حوالىِ لنگرگاه متروکه           288

به طور مطلق          290

حَوّا…(س)              292

دیوار و عصا          294

بیشتر        295

میانِ یادداشت‌هاى روزانه       296

همراه پوشکین، حوالىِ میدان هفتِ تیر    297

هیچ راهى نمانده است           301

شب‌ها هنوز هم گاهى برق مى‌رود        302

از آراءِ عجیبِ شاعرى که در ایستگاه مترو قدم مى‌زد        303

مطمئن‌ام این شعر از سید على صالحى است        305

شهروندْ خبرنگار      306

این امیدِ پایان هر شبى که سیاه            307

هجرتِ بزرگِ دیگرى در راه است       308

ساىْلنْت   310

زیرِ سایه‌بانِ حصیر   314

یک عُمْر است…       316

بلافاصله    317

مشکوک علیهِ هم     319

رُخِ راه      321

محکومینِ آرامِ آن بالا            323

هذیانِ شبِ ترور      327

واقعآ چرا!؟            329

در تبعید    330

به صمد بگویید        331

سَردستى، پیشِ رو…              332

حلقه هفتم             333

چهاردهمین حوارى   334

خراش      335

عبور از ریل‌هاى متروکه        336

حُباب       337

ربط، راه، فاصله      338

به این دلیل که…      339

سمت راست، پشتِ سر…         340

چاره دیگرى باقى نمانده است             343

راه، بادیه، زائر        344

از یک یادداشت طولانى، روى میزى در کافه‌شاپ رى‌را      345

ساکت… عمیقآ ساکت           346

پُشتِ هر قله، قله دیگرى‌ست              347

خوارا…     348

آدمى گهواره‌بان تنهایىِ آدمى است        349

یک روزِ سردِ مه‌گرفته در آذرماه          350

این اواخر              360

سَرِ پیچ، پرگارِ شکسته          361

به واسطه وَهْنِ فى‌مابین           363

ویرانه‌هاى M. I. S   364

قلعه ماه    366

هویت       368

بوته‌زارهاى شمالى    370

وارث       372

دنیا و درنده           374

همْآوازِ روح            376

زَنْ زالِما    377

پیش مى‌آید           379

بعد از یزدگردِ سوّم   382

عجیب نیست؟!       387

یوغ          389

منزل‌ها به راهِ گران   391

دو نفر، رو به کوه     392

پیاده‌هاى بعدى       395

سطرِ آخر   398

به همین‌جا تمام نمى‌شود           400

هلاهلِ هفتْسر         402

من خبر دارم… که مى‌گویم!    403

تبعیدگاهِ آقاىِ م      405

باغچه بعد از مولیان              407

جمعه         409

رموزنا      411

از پشتِ پَرده‌ها       413

من برگزیده باران بودم          414

خودکارِ بیکِ آبى      416

بارانْپَرَست              418

آخرین مَزْمور         419

رفته‌اند مرخصى، برمى‌گردند   421

لَمْسانا       423

یا کاتب الصُحُف!     424

قلابْسنگِ الف، نون اگر نشد!   426

سَفَر دوّم    432

سَفَر سوم   438

مرکبْخوانىِ مولیان     442

به سفارشِ سپیده‌دَم              446

تا اَبَد…!    450

او دیگر نیست         452

در قَفاى بعضى قصه‌ها، خبرهاى خاصى هست    453

…            455

…            458

بدون ویرگول          460

اشتباه پىِ اشتباه      464

شما هم نپرسید چرا…             465

چند پاراگرافِ پیاپى             467

خدا را چه دیدى، شاید!        469

شعار براى روز معرکه خاموشان          471

حَتْم         473

جایى در این نزدیکى‌ها          475

…            478

جنوبِ دورِ دنیا، پیدا نیست چرا؟         482

راز          484

عبور، اشاره، احتمال             486

زوزه        487

شنیدنِ نىِ نخست      491

انگار        493

روز بود اما شب آمد            496

نمى‌شود فراموش کرد            498

عاشقانه براى بنفشه‌هاى آخر اسفند      500

پرده‌ها در باد          503

به سفارشِ سپیدهْدَم             504

خودم

 من از اولِ عالم

کمابیش مى‌دانستم آن سوى این بیابان

باز بیابانِ دیگرى‌ست،

اما تمامِ این تاریکى‌ها را

تنهایى طى کردم

درد کشیدم

به زانو درآمدم

تا سرانجام راهْبَلَدِ اهلِ رؤیا شدم.

 

حالا اگر ممکن است

در این فرصتِ باقى‌مانده

فراموش‌ام کنید

من هرگز برگزیده بى‌نظیرِ باران نبوده‌ام.

خیالات

از همین اتاقِ رو به جنوب

مى‌توانم حدس بزنم

الآن فروغ در ظهیرالدوله

دارد به چه فکر مى‌کند،

این دفعه

دیگر چشم به راهِ گلستان نیست

من هم لزومى ندارد تا گفتم فروغ

الف. بامداد را به یاد بیاورم.

 

بى‌خیالِ شاعرانِ دهه چهل

فقط نمى‌دانم چه پیش آمده،

کلاغ‌هاى خیابانِ دربند

بدجورى به بعضى مردمِ بى‌هوده

دشنام مى‌دهند.

 

خیالات است خالو،

کلاغ‌ها که دشنام نمى‌دهند!

نرم، آرام، بخشنده

غفلتِ اشیاء

نتیجه بى‌خوابىِ آدمى‌ست

لابه‌لاىِ همین خستگى‌هاى بى‌دلیل،

خاصه بعد از نور

خاصه به تاریکى.

 

همین است که بسیارى هنوز

پى اسمِ روشنِ آفتاب‌اند،

خوب است البته

اما اسمِ روشنِ آفتاب

به خوابِ هر شبتابِ خسته‌اى نمى‌آید

خاصه دَمْدَماى صبح.

 

اى کاش

نه تاریکى… تکیهْکلامِ نور بود،

نه نور

تکیهْکلامِ تاریکى.

 

موسسه انتشارات نگاه

اطلاعات بیشتر

وزن 750 g
ابعاد 19 × 12 cm
نوع جلد

پدیدآورندگان

SKU

99217

نوبت چاپ

قطع

شابک

978-600-376-264-0

تعداد صفحه

504

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

750

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سرود روح بزرگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.