(021) 66480377-66975711

شاهنامه فردوسی برای جوانان( سه جلدی ) قابدار

120,000تومان

فردوسی

مسعود خیام

شاهنامه شامل سه بخش اسطوره‌، حماسه و تاریخ است. بخش اسطوره از آغاز شاهنامه تا پایان کار فریدون است. بخش حماسه از اول پادشاهی منوچهر تا پایان کار رستم و بخش تاریخ از امپراطوری اسکندر تا پایان کتاب است. البته این‌طور نیست که اسطوره و حماسه و تاریخ کاملا و مشخصا جدا ایستاده و تداخل نکرده باشند. من فکر کردم برای شما، بخش اسطوره و حماسه را بیاورم و بخش تاریخ را برای آینده بگذارم. البته از بخش تاریک تاریخ یکی از دلایل انقراض ساسانیان را به شما نشان می‌دهم

مسعود خیام.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای کتاب شاهنامه برای جوانان

جوانان واقع گرا آن گاه که وجودشان مالامال از دادگری شد و چراغ راهشان عدالت، در آن صورت به صفاتی آراسته می شوند که می توان برخی از آنها را این گونه برشمرد. بزرگ داشت بزرگان، امانت داری، ادا کردن حقوق دیگران، دستگیری از ضعیفان، پاسخ گویی به دعوت دوستان، برآوردن نیاز دیگر افراد و چشم پوشی از خطای این و آن.

این معانی در کلام فردوسی آمده است

در آغاز کتاب شاهنامه برای جوانان می خوانیم:

فهرست

جزیره گنج 17
سلسله پیشدادیان کیومرث 29
جنگ کیومرث و هوشنگ با دیو سیاه 33
هوشنگ 34
جشن سده 36
طهمورث دیو بند 38
جمشید 42
جشن نوروز 47
خدائى جمشید 48
ضحاک ماردوش و پدرش 50
آشپزى ابلیس 53
تباه شدن روزگار جمشید 55
پادشاهى ضحاک هزار سال بود 56
غذاى ضحاک 57
رگه هاى مقاومت 57
خواب دیدن ضحاک 59

تولد فریدون 61
پرسش فریدون از فرانک 64
کاوه آهنگر 65
پیوستن کاوه به فریدون 68
رفتن فریدون به جنگ ضحاک 71
دیدار فریدون و دختران جمشید 73
وکیل ضحاک 75
با خبر شدن اژدها 76
اسارت ضحاک به دست فریدون 78
فریدون 80
فریدون روز اول مهرماه تاجگذارى کرد 81
فریدون جندل را به یمن مىفرستد 83
پادشاه یمن به جندل پاسخ مىدهد 85
افسونگرى شاه یمن 85
آزمودن فریدون پسران خود را 86
تقسیم جهان بین پسران 87
پیغام سلم و تور به فریدون و پاسخ او 88
کشته شدن ایرج 90
زادن منوچهر 91
پیغام سلم و تور 92
پاسخ فریدون 93
جنگ منوچهر با سلم و تور 94
کشته شدن تور 96
قارن دژ اِلانان را مىگیرد 97
فرستادن سر سلم نزد فریدون 98

پادشاهى منوچهر 98
زادن زال 99
رودابه 103
رستم 110
نوذر 112
زو 118
گرشاسپ 120
رخش 122
سلسله کیانیان، کىقباد 125
کِىکاووس 128
مازندران 129
هفتخان رستم 138
خان اول 138
خان دوم 139
خان سوم 140
خان چهارم 142
خان پنجم 143
خان ششم 146
خان هفتم 148
هاماوران 157
جنگ هفت گُرد 171
رستم و سهراب 173
سهراب 182
گُرد آفرید 190
جنگ رستم و سهراب 216

داستان سیاوش 246
آمدن گرسیوز نزدیک سیاوش 276
پیمان کردن سیاوش با افراسیاب 277
سیاوش رستم را نزد کاووس مىفرستد 278
پاسخ کاووس به نامه سیاوش 281
رفتن زنگه نزد افراسیاب 283
هنرنمایى سیاوش 287
جریره 288
فرنگیس 289
آمدن پیران ویسه به سیاوشگرد 293
زادن فرود پسر سیاوش 294
بدگویى گرسیوز 296
نامه سیاوش به افراسیاب 304
خواب دیدن سیاوش 306
اندرز سیاوش به فرنگیس 307
گرفتار شدن سیاوش 310
زارى کردن فرنگیس 316
کشته شدن سیاوش 318
سپردن کىخسرو به شبانان 331
کىخسرو نزد افراسیاب مىرود 332
سوآل و جواب بین افراسیاب و کىخسرو 333
بازگشت کىخسرو به سیاوشگرد 335
آگاه شدن کاووس از کار سیاوش 335
کشته شدن پیلسم به دست رستم 347
رفتن کىخسرو به ختن 352

هفت سال پادشاهى رستم در تورانزمین 354
قتل عام 355
خواب دیدن گودرز 359
پیدا کردن کىخسرو 364
کىخسرو شبرنگ بهزاد را مىگیرد 368
رفتن فرنگیس و کىخسرو و گیو به ایران 371
جنگ پیران با گیو 374
افراسیاب پیران را مىبیند 382
گفتوگوى گیو با کشتىبان 383
گذشتن از جیحون 384
رفتن کىخسرو به اصفهان 387
رفتن فریبرز و طوس به دژ 393
بازگشت کىخسرو 400
شصت سال پادشاهى کىخسرو 401
داستان فرود 409
جنگ بیژن با فرود 430
کشته شدن فرود 431
خودکشى مادر فرود 436
جنگ کاسهرود 439
باریدن برف 441
جنگ پشن (شبیخون) 450
بازگشت طوس 453
جنگ لادِن 457
بازگشت ایرانیان 473
جنگ 478

ازدواج 491
کاموس کُشانى و خاقان چین 494
رسیدن فریبرز به کوه هماون 500
اشکبوس 508
رستم و خاقان چین 516
دیدار هومان و رستم 519
دیدار رستم و پیران 523
آغاز رزم 533
رزم شنگل 534
رزم ساوه 536
گرفتارى خاقان 540
شکست تورانیان 546
نامه رستم به شاه 550
پاسخ کىخسرو 551
آگاهى افراسیاب 552
جنگ کافور 553
پولادوند 559
رزم پولادوند با گیو و طوس 561
رزم رستم و پولادوند 562
کشتى 564
اکوان دیو 569
آمدن افراسیاب 576
بازگشت رستم به ایران 578
بیژن و منیژه 578
رفتن بیژن به جنگ گراز 583

بیژن به کاخ منیژه برده مىشود 589
گرسیوز بیژن را نزد افراسیاب مىبرد 591
شفاعت پیران 593
زندان افتادن بیژن 595
بازگشت گرگین به ایران 597
گیو گرگین را نزد شاه مىبرد 598
آمدن رستم نزد خسرو 604
رهایى گرگین 605
آراستن لشکر 606
رستم و پیران 607
آمدن منیژه نزد رستم 609
بیرون آوردن بیژن از چاه 614
بازگشت رستم نزد کىخسرو 617
داستان یازده رخ 617
پیام بردن گیو از گودرز نزد پیران 619
پیمان گودرز و پیران براى جنگ یازده رخ 632
آمدن شاه نزد سپاه 648
زنهار خواستن تورانیان 649
لشکر آراستن کىخسرو با افراسیاب 651
آگاهى کىخسرو از آمدن افراسیاب 654
پیغام افراسیاب به کىخسرو 655
پاسخ فرستادن کىخسرو 658
نوشتن فتحنامه به کاووس 663
گذشتن کىخسرو از جیحون 663
رزم کىخسرو با افراسیاب 664

پناه گرفتن افراسیاب در گنگ بهشت 665
آمدن جهن با پیغام افراسیاب نزد کىخسرو 667
پاسخ کىخسرو به جهن 668
نامه افراسیاب به کىخسرو 674
شبیخون افراسیاب 676
رسول فرستادن خاقان چین نزد کىخسرو 678
پاسخ کاووس به کىخسرو 682
رزم کىخسرو با شاه مکران 683
بازگشت از گنگدژ به سیاوشگرد 686
بازآمدن کىخسرو نزد پدربزرگ 687
گرفتار شدن افراسیاب به دست هوم 688
آمدن کاووس و خسرو نزدیک هوم 689
مردن کىکاووس 691
آزاد کردن جهن 692
ناامیدى کىخسرو از پادشاهى 694
پادشاهى لهراسپ 708
شاهنامه دقیقى 735
پادشاهى گشتاسپ 736
ظهور حضرت زرتشت 739
گشتاسپ ایرانى از پرداخت خراج به ارجاسپ 745
تورانى سر باز مىزند 745
بدگویى گُرَزم از اسفندیار 753
آمدن لشکر ارجاسپ تورانى به بلخ و کشته شدن 757
لهراسپ ایرانى 757
هفتخان اسفندیار 777

خان اول 781
خان دوم 783
خان سوم 785
خان چهارم 787
خان پنجم 790
خان ششم 795
خان هفتم 801
اسفندیار کهرم را مىکشد 816
بازگشت اسفندیار 821
رستم و اسفندیار 823
آغاز داستان 824
جنگ تن به تن 859
شغاد 874
آیا «آخر شاهنامه خوش است؟» 884
مانى 884
مزدک 885
بزرگمهر 887
شطرنج 897
تخته نرد 901
رفتار انوشیروانِ «عادل» با بزرگمهر حکیم 903
پایان بزرگمهر به روایت تاریخ بیهقى 907

اطلاعات بیشتر

وزن 950 g
ابعاد 21 × 11 cm
نوع جلد

پدیدآورندگان

,

SKU

94052

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-931-5

قطع

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1000

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شاهنامه فردوسی برای جوانان( سه جلدی ) قابدار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.