مجموعه اشعار جواد مجابی

50,000تومان

جواد مجابی

جواد مجابی متولد ماه مهر ۱۳۱۸ در شهر قزوین، شاعر، نویسنده، نقاش، طنزپرداز و روزنامه‌نگار ایرانی است. از او آثار متعددی به چاپ رسیده‌است. همچنین برای مدت کوتاهی سردبیر مجله ادبی دنیای سخن بود.

بهتر است گفت یکی از شناخته شده‌ترین روشنفکران و هنرمندان معاصر که نامش همیشه در میان بزرگان آمده.از او تا به حال ده‌ها کتاب تأثیرگذار و پرطرفدار در زمینهٔ داستان منتشر شده‌است و عموماً کتاب‌های او با اقبال خوبی از سمت خوانندگان، علی‌الخصوص خوانندگان حرفه‌ای، مواجه می‌شود. مجابی بارها از سوی مجامع اروپایی و آمریکایی برای سخنرانی دربارهٔ هنر و ادبیات ایران دعوت شده‌است و یکی از نمایندگان شاخص ادبیات معاصر ایران محسوب می‌شود.

توضیحات

گزیده از از مجموعه اشعار جواد مجابی:

اتاق مرا محاصره كرده

كوچه اتاق را

ميدان كوچه ها را ازچارسو به بر گرفته

شهربندانی بنگر

  ازما بر ما !

سيم خاردار كشور

دور استان هاي مين نشان .

من در محاصره ی خويشم و شما

نعره هایی می شنوم

ازكجاست ؟

در آغاز مجموعه اشعار جواد مجابى می خوانیم:

فهرست

فصلى براى تو (1344-1341)
بادبان بر باد 3 2
در هواى گفتگويى گرم 5 2
باغى به روز، باغى در شب 6 2
كى برآمد بانگ 28
اى آفتاب شعر 29
درختى جوان 0 3
در ابر ايستاده 2 3
در سپيدهدم انگشتانش 3 3
اولين ستاره شب 5 3

زوبينى بر قلب پائيز (1348-1344)
بر پشتههاى شن 39
برهنه چون ماه 1 4
آرايش سفالينه 3 4
پرنده باران 5 4
بيگانههاى بسيار 7 4
شبهاى بومى 49

اندامهاى تابستان 2 5
در سطح شيشههاى هياهو 4 5
روز با سلامى گرم 7 5
عمويت مىآيد 59
من و ايوب و سنگ صبور 1 6
ويرانههاى كوچك همسان 6 6
مرغى درون مه 3 7
با مهربانىاش آمد 4 7
با علفهاى دلآزرده دشتادشت 5 7
شعرى بر برگهاى ريزان 6 7
نوبت آفتاب 7 7
كدبانو 78
خانهاى در محله قديمى 79
پيرانهسر 0 8
اين بىكرانهها 1 8
در مهتاب و آب 2 8
طارمى كهنه 3 8
در موسيقى انگشتانت 4 8
سراى پدرى 5 8
مهربانى 6 8
مويه 7 8
كافه 88
پسينگاهِ سرخ 89
در كشتزار باد 1 9
گلهاى مريم 3 9
اندوهى در پشت پيشانىام 4 9
دل بىباور من 5 9

نى تلخ آواز 6 9
از روزن بام 7 9
گردش ماديان 98
ساعتهاى خواب 99
حجره فراغت 0 10
از طبقه چهارم 1 10
سعادت 2 10
پوپك 3 10
كشتزار آبستن 4 10
در سايه ستون حوادث 5 10
در خرجينهاى سفر 6 10
گلهاى آسودگى 7 10
در سراسر وطنم 08 1
مسلسل سبك 09 1
بوسههاى ابريشمين 0 11
حكايت 1 11
رودى از جم تا ما 2 11
با آوازم از راه دور 1 12
دريا تا دريا دور مانده 2 12
كاجها و ستونها 4 12
آوازهاى شهر 6 12
زوبينى بر قلب پاييز 2 13
شوق سرودن مرثيه تا بادبادكى شود 4 13
تصوير عاشقانه بانوى ساحلى 39 1
جريده شب 3 14
مرگ روئينتن 6 14
بر پل آجىچاى 49 1

پرواز در مه (1356-1348)
نيزار زرّين 7 15
بر پل سوم 59 1
هجرت 1 16
شعرهاى اصفهان 2 16
كدبانو 6 16
در باغ نيمروز 7 16
باز آن دو چشم گريان 68 1
غروب آرام 69 1
خاكسترى 1 17
ماه سرخ لاهور 2 17
ميهن كوچك ما 79 1
زير سقف كوتاه 5 18
نهنگ پير بر ساحل 88 1
سفر 1 19
با زخمى در قلبم 2 19
چشمانداز 3 19
لب محبوب 4 19
عشقمرگ 5 19
روز 6 19
صداى جوانى 7 19
دل ما را بنگر 198
در آيينه آب 199
در اوج ناكجا 0 20
از هواپيما 1 20
دريا 2 20

تازيانه بهرام 3 20
مجنون از بيد مجنون 0 21
درختى در كوچه ستارخان 4 21
اى خوب، خويشاوند 6 21
پابلو 18 2
كاينات سبز عصر 4 22

بر بام بم (67ـ1356)
چشمانداز 3 24
حصار بيرون 7 24
حصار درون 3 25
درونىترين حصار 5 26

ميهن اندوه براى شاعران سهشنبهها داد 275
خسروانى 278
دلكش 286
خاوران 289
طربانگيز 295
زيرافكن 297
شكسته 302
كشته، مرده 309
ساقىنامه 315
صوفىنامه 316
از شعرهاى گمشده 317
ايمان 320

ميوههاى پرواز 321
پرواز ـ سقوط 322
آن كه، او 324
شنگولانهى يك 326
شنگولانهى دو 327
شنگولانهى شش 327
شنگولانهى هفت 328
شنگولانهى هشت 328
شنگولانهى ده 329
شنگولانهى يازده 329
شنگولانهى دوازده 330
شنگولانهى سيزده 330
شنگولانهى چهارده 330
شنگولانهى پانزده 331
شنگولانهى شانزده 331
شنگولانهى هفده 332
شنگولانهى نوزده 332
شنگولانهى بيست 332
صداها 333
ما و زمانهى ما 334
غم 335
قمصر گمشده 336
همسايهى ديوار به ديوار 338
سرباز برمىگردد 340
ستارهها و گودالها 341
از پنجره ـ از كوه 342

بر سنگ ـ بر آب 343
من و خانهام 345
گلولهى گل 350
پرچم ظفر 351
اعلاميه 353
تحمل 355
بىتعبير 356
ظريف و زرد 357
شب آبانگان 359
تصويرهاى ناپايدار 362
نقشبند 364
نقاش 365
الفباى وحشت 366
ديوانه 367
ناتمام 368
25/9/ 0 369
بمب 372
شعر پنجاه و پنج 373
نيمروز ـ غروب ـ نيمه شب 375
نيمروز 375
غروب 376
نيمشب 377
روزى در آينده 378
باغ دشت 380

سفرهاى ملّاح رؤيا (71ـ1368)
طلايه 385
زن مفرغى 386
تبعيد 387
با يك عكس قديمى به گرد لبانت 388
بانوى آبها 392
نگاه راز 395
ميهن درد 396
به تماشاگه اعماق 398
دل به پروازها 400
ميان دل و آه 401
دريا، زن 403
كابين و عرشه 405
آه، بىكرانگى 406
شكوفا 411
به رقص 412
از عمارت روبرو 413
گمگشتگى 415
ماه 417
پل 417
ستم 418
روشن 418
در آبهاى گرم بعدازظهر 419
صبحگاه 421
اى همه 422
ترانههاى كوه سبز 423

شمشك 427
به سرو روان 428
باغ تفرج 431
عشق مرگ 432
حادثه 434
زلف بهار 435
هماغوش 436
خاطره 437
وطن 438
موسيقى عصر 439
كاجستان 440
فراخوان 441
منظر 443
ياد 444
«ن» و «گ» 445
ياد آريد! 446
تجلى 448
آن جا كه من نخواهم بود 449
آن جا كه نيستى 451
بى تعبير 452
بدرود 453
زاد روز 454
مرتد 455
هنوز با تو 456
وسوسه 457
در آينه 458

تنديس آب 460
عبور 462
دشت سوختگان 463
در قهوهخانه 464
پيرى است ديگر 465
براى تو نوشتهام 466
شاعر در آب 467
آواى اعتماد 469
بخوان 471
در حصار «مين» 472
درالتهاب تابستان 474
روز بى تقويم 475
ترانهى قصر كوچك 478
نه! 480
به آنها 481
زيبا زى! 483
آبى رنگىات 484
با من از تو 486
مستانه 488
قصيدهى تبعيد 489
زمزمه 496
با تو ـ بى تو 497
فراموش خاطر 498
توسكا توك 499
سه ترانه براى مردگان 501
بلور 504

برنيمكت 505
اين كه 506
عيدانه 507
تنديس انهدام 508
ميهن كوچك من 510
هزارمين ساعت چهار 512
كافهى پنجشنبه 514
پيش از خروس خوان 520
ما مجنون خون نيلوفر در عشق رنگ باختهى خود شديم 522
سبز آبى 523
واژهى بيدار 525
در خواب تو 526
موسيقى عبور 528
شعر 52 530
ترانهى مديك 532
باغ 534
شهود 536
خاطرات باغ فرحزاد 537
با نگاه به چمن 539
به ياد آر! 540
طراوت 541
حكم آباد 542
يكى بدون ديگرى 544

پوپكانه (75-1371)
موسيقى مست 549
سفر 550
زن روزگاران 553
پوپك 1 555
باغ جمعه 556
پوپك 2 558
راهى كه مىزد او 559
نقاش در تالاب 560
شعرهاى كلاردشت 562
مردگان آن آفتاب 567
اين گونه يافتمات 568
شهود 2 569
سازگارى 570
متى تو 572
پوپك 3 574
بايد ادامه يابد 575
با تو در ارديبهشت 577
مديك 579
دنيا خود را از ما مىدزدد 580
پوپكانه 581
نادرى 582
تماشا 584
نگاه 585
آن واقعه 587
توى ديگر 589

رؤياى ديوانه 591
از خواب 593
خورشيد غايب 595
5/ 8 597
شانه به سر 599
بدرود مهر 602
كوشك پنهان 603
تهران من 605
طنين 607
تنهاتر مادر 608
عاشق 610
شيدايى 611
شيدايى 2 612
شيدايى 11 614
صداهاى جادو 616
جشن باغ 3 618
آينهها 619
دربار پيكاسو 621
روشناى بى گاه 624
حرفى با پدر 625
كابوس 627
رويش 629
حيران 630
و يك غزل 631
محبوبهى ازل 634
دومين ماه بهار 636

شادم كه باز مىبينمات 638
گزند اهلى شدن 640
در فرصتى كوتاه 641

شيدايىها (77-1375)
خيلى ساده 645
جان جهان 646
در هوا 648
پسين 650
واپسين 651
نغمهاى 652
ايستگاه شبانه 653
هيچ 655
آن سوى وهم 657
تا آنجا كه مىبينم 660
روزى در پاييز 662
جرعههاى سفر 664
با نوشين 667
بدر كامل 668
پريشانىهاى بهارى 670
عصرانه 671
غروبانه 673
مطايبه 675
روى پل معلق 677
مداد سياه 679
به آن سوى ميز 681

در ارتفاع دوازدهم 682
ما بى تو 684
شب 685
زال سياه 686
در حواس هوا 687
گمگشتگى 2 688
انتظار سرخ 689
گردباد 690
اين جا نبود 692
بيدارخواب 694
در آسمان 695
جشن باغ 1 697
جشن باغ 2 698
پيش از باران 700
جزيرهاى در آبهاى خواب شده 701
پروانگى 703
شبى كه مىتوان روزش ناميد 704
مكان دوست 708
شادمانگى صبح 710
عمرى بى انتها 711
ناآمده، رفته 712
آخرين 715
عقاب كور 716
برف 718
سفرهاى فريبا 720
قلندر 722

تاريك روشن 723
شفق 724
لب رودبار 725
امروز و هميشه 726
واقعه (1) 728
واقعه (2) 728
واقعه (3) 729
واقعه (4) 729
واقعه (5) 730
واقعه (6) 730
واقعه (7) 731
كافه ـ تئاتر، از ساعت يك تا سه 732
از بس شناختگى تا ژرفاشان 735
ميش سپيد سرد 736
اسب چين 739
بارش 741
روزى بى شب خود 742
نور سايهى بازيگوش 744

شعرهاى من براى پوپك (بهار 79)
سرخبرگ 749
نارسيدن به تو 751
در يكى بوسه 752
گوى شبنم 753
ميدان عصر 755
خليج مرغ آبى 760

6 در 4 765
عكس سفيد 766
يكى شدن در جلوهها 768
نهال دل 770
رُباط 2000 771
چشمانداز تا افق 773
ورطهاى در آن بالا 775
يكشنبهبازار “كَمدِن” 782
بالاى آبگير 785
همراه “سالگادو” 786
كافه درخت نارنج 788
خانه پلاك 1318 791
ترانهاى كه فردا مىسرايى 793
از طبقه دوم 795
نقشهاى كه شب آفريده بود 797
فقط يك جرعه 799

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g
ابعاد 18.5 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94032

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-390-0

قطع

تعداد صفحه

832

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

500

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه اشعار جواد مجابی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Pin It on Pinterest

Share This